Aradi Ujság, 1923. december (22. évfolyam, 268-290. szám)

1923-12-03 / 269. szám

Ara­d lei. XXII. évfolyam 269. szám. TELEFON: 503.1923 december 3. Visszaérkezett Tiraszpolból a román bizottság. Felfüggesztették a tárgyalásokat, Bucurestiből jelentik . A Tiraszpolban tárgyaló román bizottság tagjai vasárnap reggel visszaérkeztek Bucurastibe. A delegáci tagjai : Crict Todorescu, Daducan, Popescu és Mantu tegnap reggel megérkezésük után felkeresték az ipar­ügyi minisztériumot, ahol Tancred Constantinescu távollé­tében Anghelescu dr. államtitkár fogadta őket, akinek be­számoltak a tiraszpoli tárgyalások eddigi eredményeiről. A román kormány ellenjavaslatai szükségessé tették, hogy ez oroszok új­ab instrukciókért Moszkvába Utazzanak A dele­gációk elutazás előtt megállapodtak abban, hogy a­­tárgya­lásokat Tiraszpolban szerdán folytatják. A román delegáció holnap Duca külügyminiszternél ki­hallgatáson fog megjelenni, akinek felvilágosítást nyújtanak egyes külpolitikai kérdésekben. Az eddigi hírekből arra le­het következtetni, hogy a tárgyalások vége felé közelednek és legközelebb eredménnyel befejeződnek. A szovjet kiküldöttek a tárgyalások alatt a legmegér­­tőbb magatartást tanusították. A román delegációt örven­detesen meglepte az oroszok békés intenciói. Újabban az oroszok azt a javaslatot tették, hogy a tárgyalások színhe­lyét Tiraszpolból Odesszába helyezzék át. — Hogy állnak a tárgyalások Oroszországgal ? — kér­dezte a hírlapíró. — Oroszországgal egyezményt kötöttünk a Dnyeszte­­ren történő határincidensek meggátlása céljából és remélem, hogy a napokban a gazdasági megegyezésre irányuló tár­gyalások is eredménnyel fognak befejeződni. — Milyen újabb hirek érkeztek Görögországból ? — szól az újabb kérdés. — Görögországban a helyzet változatlan, semmi újabb­­ hir nem érkezett. Nem igaz, hogy a kormány megtette az­­ előkészületeket a bicasi kastély átalakítására abból a célból, hogy azt a görög királyi pár foglalja el. Sem a kastély át­­­­alakítására, sem pedig más irányban nem folytak előkészü­letek a görög királyi pár fogadására, ezeket a híreket korai­aknak tartom. ­ Az aradi szigurancafőnök szabadlábra helyezése­ Egy heti vizsgálati fogság után az aradi törvényszék vádtanácsa tegnap délelőtt szabadlábra helyezte Popescu Haralamb szigurancafőnököt és ezzel rehabilitálta a súlyo­san megv­tott férfiút. A szabadlábra helyező határozat in­dokolása kimondja, hogy súlyosabb bűncselekményről egy­általán nem lehet szó, nevezetesen a megvesztegetés és a hivatali kötelesség megszegésére egyáltalán nem forog fenn semmiféle gyam­ok. A házkutatás alkalmával a főnök laká­sán talált tárgyak értéke ugyancsak a vádtanácsi határozat megállapítása szerint nem haladja meg a húszezer lejt, te­hát olyan kis értéket képviselnek az ott talált szükségleti cikkek, aminő érték minden, csak egy kis előrelátással bíró polgári családnál feltalálható. Popescu főnök még tegnap délelőtt elhagyta a tör­vényszék épületét. Ez alkalommal nem hallgathatjuk el, hogy a bucureştii sajtó egy része valóságos hadjáratot folytatott le Popescu ellen. Megvádolták a szigurancafőnököt minden képzelhető és elképzelhetetlen cselekménnyel és míg az aradi sajtó tárgyilagosan és tartózkodóan irt, addig a fővárosi lapok ráolvastak minden bűnt Popescu Haralambra. Kíváncsian várjuk, várjon most, hogy Popescu ügyében ránézve ked­vező fordulat állott be, a bucurestii sajtó elégtételt fog-e szolgáltatni az aradi sziguranca főnökének. a­ho!S Bucurestibő! jelentik . Duca külügyminiszter a jugoszláv tárgyalások megszakításáról elterjedt hírekről és más, aktuális külpolitikai kérdésekről a következőket mondotta az Univer­sul munkatársának : — Sajnálom, hogy egyes lapok hallgattak nem éppen megbízható hírforrásokra, amelyek alapján valótlan hírek lát­tak napvilágot a román-jugoszláv tárgyalásokról. Ezek a tár­gyalások mindkét részről megelégedéssel folytak le. Rosszul esik, hogy szövetségesünk, Jugoszlávia, a téves közlemények során, a két állam viszonyáról nem megfelelő impressziókat szerzett. Mi őszinte, jó szövetségesei vagyunk Jugoszláviá­nak, a tárgyalásokon mindkét delegációnak az volt a fel­adata, hogy megbeszéljék a szükséges adatokat, amelyeket a már meglevőkkel kiegészítendő, a bucureşti illetve belgrádi kormányokhoz juttassanak. Hiszen elvben már meg­van a megegyezés, csupán egyes pontok megvitatása maradt még hátra — Melyek azok a pontok ? — kérdezte az Universal munkatársa. — Sajnos, nem áll módomban nyilatkozni a nyilvánosság számára, de általában véve mondhatom, hogy ezek nem súlyosak és a két állam jóviszonyát nem fenyegetik. A Fehér Kereszt bárban minden este Elis Can a berlini opera volt táncosnője fellép lila hírneves táncossalill Carsi énekes és táncosnő valamint Can­is Hilo karakter és nemzeti táncokat adnak elő saját műsorukkal. A német kormánynak bocsánatot kell kérnie a lipcsei incidens miatt. Pak­s: A nagyköveti konferencia a lipcsei incidens ügyé­ben a német ügyvivőnek jegyzéket nyújtott át, amely közli a nagyköveti konferenciának azt a döntését, hogy a német birodalmi kormánynak az ellenőrző bizottságtól bocsánatot kell kérnie. A jegyzék megállapítja a bocsánatkérés feltéte­leit is, amelyeket szigorúan be kell tartani. A jegyzék ezen­kívül követeli a bűnösök és felelős személyek megbün­ t­tetését.

Next