Aradi Ujság, 1924. január (23. évfolyam, 1-23. szám)

1924-01-02 / 1. szám

XXIII. évfolyam 1. szám. TELEFON: 503. 1924 január 2. Ha Mo­lipresi Maisa, Timisoarára helyezték át , Szolgálattételre a kiépülti szigurancához rendelték be Bu­curestibe. Gritta Ovidiu rendőrprefektust aki több mint három év óta ársott az aradi rendőrség élén, ő felsége a király, leg­­­­magasabb kéziratával rendőrprefektusi minőségben Timisoa­­rára helyezte át A rendőrprefektust ideiglenesen szolgálat­­i tételre a központi szigurancához, Bucurestib hívták be. A rendőrprefektus tegnap elutazott új állomáshelyére Bucures­­tibe miután előzőleg átadta hivatalát ideiglenes helyettesé­nek Andreescu rendőrigazgatónak. Hir szerint a jelenlegi Sibius rendőrprefektus Dr. Filou kerül a helyére. Az aradi rendőrprefektus áthelyezését magában foglaló királyi kézirat a hivatalos lap legutóbbi számában jelent meg. Egy hónapig szünetelnek a pa­lament és a szenátus ülései. Csak január vége felé ül össze a törvényhozás két háza. Tegnap tartotta a képviselőhöz Orleanu elnöklete mel­lett ünnep előtti utolsó ülését, amelyen elhatározták, hogy a parlament ülései egészen január 29 ig szünetelni fognak. A felirati és költségvetési vita két és fél hónapig tartott. A költségvetést szerencsésen tető alá juttatta a kormány­ úgy, hogy­ a parlament megnyitása alkalmával több új törvény­­javaslat tárgyalására fog sor kerülni. A szenátus elhatározta, hogy az ünnepek idejére elna­polja magát. A szenátus csak január 28-án nyílik újra meg. Az utolsó ülésen egész sor kisebb törvényjavaslatot fogadott el a szenátus. Bulgária a kötelező katonai szolgálat visszaállítását kéri. Szófia. A trónbeszédre adandó válaszról folytatott vitát Cankov miniszterelnök hosszabb expozéval zárta be. Beszé­dében részletesen ismertette az ország kül- és belpolitikai, valamint pénzügyi helyzetét. A miniszterelnök beszéde során ismertette, milyen állapotban találta a jóvátételek, nevezete­sen a megszállás költségeinek megtérítése ügyét. Bulgária ebben a dologban is erejéhez mérten teljesíti kötelezettsé­geit, de erején felül nem teljesíthet fizetéseket. Beszéde vé­gén a miniszterelnök azt a kívánságát fejezte ki, hogy a nagyhatalmak a Bulgáriára nehezedő terhek csökkentése ér­dekében legalább részben engedjék meg a kötelező katonai szolgálat visszaállítását. Ezzel ugyanis elkerülhetővé válik a terhes zsoldosrendszer, amely nem felel meg az ország tár­sadalmi szerkezetének. Utazás a föld körül 80 éves korban. A hollandi újságírók nesztora, Georg Strauss an.warpeni szer­kesztő, most ünnepli 80-ik szüle­­tésnapját és ebből az alkalomból olyan útra indul, mely az ő korá­ban legalább­is szokatlan. A szü­letésnapja után vele reggelen ha­jóra ül, hogy Amerikába utazzék, ahonnan útját a föld körül fogja folytatni Úgy tervezi, hogy földkö­­rüli utazását hat hónap alatt fejezi be és így 1924. nyarán tér vissza Antwerpenbe. A LEGJOBBAN étkezhet a Vadászkürt éttermében • mu Lengyelország nem lép be a kisantantba. Varsó. A kisantant küszöbön álló konferenciájával kap­csolatban egy mértékadó politikai személyiség a keleti ügy­nökség egyik képviselőjének kijelentette, hogy Lengyelország hajlandó a kisantantra! Génuában és Genfben oly szerencsés kilátások mellett megkezdett együttműködést nemzetközi te­rületen folytatni. Lengyelországnak a kisantantba való formá­lis belépéséről azonban nem lehet beszélni. Ez a kérdés nem reális, nem is időszerű. Ebben az irányban kezdemé­nyezés sem Lengyelországban, sem a kisantant részéről nem történt. A Csehország és Franciaország részéről ratifikált­­ egyezmény semmi módon sem veszélyezteti a szilárd, alapon­­ nyugvó lengyel-francia szövetséget. A lengyel kormány eb­­­­ben a szerződésben Franciaország közéeurópai békepoliti­­­­kájának logikus következményét látja. Felére csökkentik a Ruhr-vidéket megszállva tartó csapatokat. Paris A Havas­ ügynökség jelenti : A Ruhr csapatok ál­lományát felére szállítják le, Düsseldorf székhellyel. Essenben, Düsseldorfban és Doortmoundban három hadosztály marad összesen, ami azonban nem jelenti az úgynevezett láthatat­lan megszállásra való áttérést. Berlin­ Ebert elnök hosszas megbeszélést folytatott a francia követtel, a függő politikai kérdésekről, különösen rámutatva a düsseldorfi ítéletek igazságtalanságára. Anglia érdeklődik a kisantantnál a Franciaországnak lekötött zálogok iránt. London A Reuter-ügynökség megerősíti azt a hírt, hogy a kormány érdeklődött a kisantantnál aziránt, mennyiben érinti a Franciaországgal létrejött kölcsönökre vonatkozó egyezmény, amelyeknek Lengyelország, Jugoszlávia és Ro­mánia utódállamok a békeszerződések alapján alávetve vannak. Kloroformos rablótámadás a magyar fővárosban, Budapest. Tegnap éjjel Budapesten szokatlan rablótá­madás történt a Nagyfuvaros­ utca egyik nyilvános házában, ahol kloroformos rablók kifosztottak egy rendőri felügyelet alatt álló nőt. Éjféltájban Führer Janka rendőri felügyelet álló nő a lakása előtt sétált. Két férfi megszólította és a­ leány velük ment a Nagyfuvaros­ utca 21. számú ház föld­szintjén levő lakására. Amint a szobába értek, a két férfi nekirohant. Egyikük lefogta, a másik pedig kloroformba áz­tatott vattát gyömöszöli a szájába. Führer Janka elkábult. A két férfi ezután elszedte a nő összes gyűrűit, ékszereit, összes pénzét, 270.000 koronát, azután eltávoztak. A leány lakásadónőjének feltűnt, hogy Führer Janka még egy óra múlva sem mutatkozik. Benyitott a szobába, ahol a leányt a díványon eszméletlen állapotban találta. Bevitték,­­ men­tők a kórházba, ahol eszméletre térítették. A rendőrség ke­resi a támadókat. 's

Next