Aradi Ujság, 1924. február (23. évfolyam, 24-48. szám)

1924-02-01 / 24. szám

t»; Görög-orosz kereskedelmi tárgyalások. A Dimineata londoni jelentése szerint az angol kormány Ogrady elnökletével bizottságot küldött ki Moszkvába, amely többek között az orosz adósságok,­­­­ és az orosz­lengyel határ problémáit fogja megvizsgálni A bizottság el­határozta, hogy az orosz államadósság kérdésének elinté­zését a szövetségesek egymás közti adósságaik rendezésé­­vel hozza kapcsolatba. A görög kormány megbízta németországi követét, hogy kezdje meg haladéktalanul a tárgyalásokat a görög-orosz kereskedelmi kapcsolatok újrafelvételére. Megindult a harc Lenin 00 00­­ P + P P 1. örökségéért Trockij akarja magához ragadni a hatalmat A hármas tagú intéző­bizottság szembeszáll Trockij demokratikus törekvéseivel Moszkvából jelentik. Alig hantol­ták el Lenint, örökségéért már is megindult a harc. Ebben a harc­ban Trockij és három tagból álló intéző bizottság vívja csatáját. Le­nin betegsége óta ugyanis a vezér munkakörét ez a bizottság látta el, amely most nem akarja helyét át­engedni. Az utóbbi időben ugyan­is Trockij hatalmas tábort gyűjtött maga köré és minden törekvése oda irányul, hogy az intranzigens kommunizmus helyett minél demokratikusabb vágányokra terelje az állami­­ élet menetét. Ebben a törekvésében természe­tesen legelsősorban a háromtagú intéző bizottság ellenzésével talál­kozik. Lenin­ halála után a Trockij köré csoportosult demokratikus irányt követelők nyíltan kibontot­ták zászlójukat és egy pillanatig sem csinálnak abból titkot, hogy legszívesebben Trockijt Hatnák Le­nin örökében, aki keresztül vinné azokat az elkerülhetetlen reformo­kat, amelyek az állami élet demok­ratizálását gyorsabb tempójúvá tennék. Kétségtelen, hogy Oroszország ma újból a világérdeklődés köz­pontjába jutott. A világpolitika kon­stellációi aktuálissá tették, hogy Európa keletének hatalmas szovjet­­birodalma megint kilépjen ennek a világpolitikának a színpadára s nincs kizárva, amint, a jelek mutatják, hogy Oroszországnak hamarosan döntő szava lesz az európai, ez­­időszerint még harnis hangszere­ken já­szó koncertben. Az egész világ előtt most elő­térben tolakszik a kérdés, mi megy végbe ma-. Oroszországban ? A fe­lelet­ nem nehéz : az opportunités politikájának harca a megrögzött kommunista felfogással Ez utóbbinak, a megrögzött kom­­­munista felfogásnak, hivatásos rep­rezentánsa ma, Oroszországban­ nincs. A­­ leghangosabbak azok, aki­, úgy látják, hogy még mindig nem fölözték le egészen a bolse­­vista rendszer nyújtotta lehetősége­­­ket a saját személyes előnyükre. Ezek csak hirdetik «­bolsevik» intra»­, zigeneit, de azért pillanatnyilag még többségben vannak. Többség­­­ben vannak, azonban arra, hogy «nerfikus politikai akciót, eredmé­nyesen keresztül vihessenek, szer­vezve nincsenek. A,, másik csoport, amelynek, ve­zetője, feje, irányítója nem kisebb ember, mint az intranzigens kom­munizmus eddigi szószólója, Trockij, teljesen új irányt akar szabni nem­csak adópolitikának, de főként a belpolitika gyökeres megváltozta­tásain­ak eszközével a külpolitiká­nak is. " Trockij jelszava ma, e legszéle­sebb demokrácia, Trockij szemé­­lyével kapcsolatban­­ legutóbb öt legkülönbözőbb hírek kerültek for­galomba. Az első jelenté­sek azt mondották, hogy ez­t Intranzigens bolsevista többsé­g közbenjárására letartóztatták, egy a központtól távol eső faluba internáltak, ahol felügyelet alatt tartják. A másik hír enyhébb formában már arról szól, hogy Trockij elkedvetlenedett és visszavonult teljesen a politikai élettől A harmadik híradás szerint pedig orvosi tanácsra egészségi okokból kéthónapi szabadságra ment. Ha egyéb nem, úgy ezek a hírek egymagukban is eléggé alkalma­sak arra, hogy a világ figyelmét Oroszország felé fordítsák. Mert ebből más nem következik, mint az, hogy Oroszország belső életé­ben súlyos változás megy végbe, amely hamarosan megváltoztatja az orosz birodalomnak a többi európai államokhoz való viszonyát. Trockij az utóbbi időben m­inden­nel, ami az eddigi orosz politiká­hoz fűzte, szakított és munkaere­jét teljesen az új orosz demokrá­cia megteremtésére fordítja, amely természetesen véget vetne az ed­digi diktatúrának. Jellemző a helyzetre, de Trockij­­ra megára is az egyik orosz lap­nak az a megállapítása, hogy Troc­kij egy hatalmas és méreteiben ma még elképzelhetetlen politikai buk­fencre készül, hogy a háromtagú direktórium kezéből teljesen kira­gadja a hatalmat s egymaga állva az ország bolsevizmus ellenére az orosz demokráciát. Arról, hogy széleslátókörű, de egyúttal a helyzethez nagyszerűen alkalmazkodni tudó politikus igen sokszor tett már tanúbizonyságot Trockij s hogy ezt a lépését is a jelenlegi európai­ helyzet vezeti, az kétségtelen Európa mai helyzeté­ben minden huszonnégy óra poli­tikai szenzációval szolgálhat és ezt Trockij nagyon jól tudva, mindent elkövet, hogy a­­minden bizonnyal bekövetkező világpolitikai fordulat ne találja készületlenül Oroszor­szágot. Felmentettek egy vesztege­téssel vádolt aradi kerekedőt Két évvel ezelőtt vesztegetés cí­mén eljárást indítottak Polacsek Miksa eredi kereskedő ellen, aki­nek az aradmegyei Jesssáshelyen birtoka van. Az ügy előzménye az, hogy Polacsek odaadta útlevelét az­­aradi állambiztonsági hivatalnak áttamozás miatt. Mikor az útle­velet visszakapta, húsz­­leit adott át annak a tisztviselőnek, aki az útlevelet láttamoztatta. Az illető t­iszviselő ezt bejelentette The­­odorescu, ekkori alfőnöknek, aki Polacsekst ezért mindjárt letertőz­­tatta és egy napi fogság­ után" át­­kísértette a királyi ügyészségre. I. azonban Pohosakét mindjárt szá■ hadon engedtek. Most tartotta meg ARADI ÚJSÁG a királyi törvényszék büntetőtaná­­csa ebben az ügyben a főtárgyalást.­­ Polacsek Miksa azzal védekezett, hogy abban az időben okiratok lét­­támozásért különféle taxákat kel­lett fizetni és­­ úgy tudta, hogy az, állami bsztönségi hivatalnál is ,20 lej bélyeg költség jár a láttamo­­zásért. ő különben vesztegetni nem akart, mert hiszen már az útlevelet láttamat­va adták át neki, és ő ezután fizette ki a húsz lejt. A bíróság elfogadta a védekezést és Polecseket felmentette a vád alól Nem verekedtek az aradi orthodox templomban. Csak enyhe összesz­ólal­kozás történt. Fenti cím alatt az Aradi, Friss Újságban megjelent közleményre a következő levelet kaptuk­: Mélyen, tisztelt szerkesztőség ! Folyó hó 30 én megjelent­­ lapjuknak „Hosszúnapi r­­ekedás az aradi orthodox zsinagógában“ című közlemény téves információn alapul. Az ibbzsn áhított tények közül csak annyi, felel meg a va­­lóságnak, hogy Shhapira Manó Sértő mó­don reám pisszeg«! és „kuss, fogd be a szádat" ‘szavakkal ille­tett, de, hogy én neki estem volna, kést rántottam volna reá, megölés­sel fenyegettem volna, hogy bot­rányosan verekedtünk volna, s egy­általán, hogy mindezek hosszú nap­­kor a­­templomban ilyen esetek megtörténtek — nem felel meg a valóságnak. A bejelentett tanuk igazolni fog­ják, hogy egy szombati istentiszte­­leten, fent közölt sértésért !Az Isten­­tisztelet befejezése után az utcán vártam reá,­­hogy illő módon elég­tételt vegyek a rajtam történt sér­­tésért, ami elől bevezeti elég óva­tosan kitért. Hogy a lapban közöltek nem fe­dik a való tényállást, leginkább igazolja az a körülmény, hogy a bírósági tárgyaláson ,képviselője csak a költségek megfizetését kí­vánta, aminek ellenében az elle­nem tett feljelentést visszavonta volna, de én ártatlanságom tuda­tában erre nem voltam hajlandó ellenkezőleg a rajtam esett becsü­­etsértés miatt viszonvádd­al kérek elégtételt. Jelen nyilatkozatomnak­­, lap­jukbaan való közzétételét kérve, vagyok teljes tisztelettel Zimmer Vilmos. mmmel — Eugen D'Albert világhírű zeneszerző és zongoraművész a „Hegyek alján" szerzője február 8 án pénteken tartja egyetlen hang­versenyét az aradi Kulturpalotáben. Jegyek Scherhag kézimunkaüzleté­ben kaphatók. — Márkusfalvi Barabás Már­ton képkiállítása február 3-án nyí­lik a Kultúrpalotában. % ■— „Jogtalanul elfoglalt aradi lakások“ címen tegnap megírtuk, hogy özv. Lőrinczi Józsefnét a Piata Stefan Cel Mare 17. számú ház­ban birt egy szobás lakásából ki­lakoltattak, mert néhány hónapig Aradtól távol volt. özv. Lőrincz Józsefné annak közlését kéri, hogy a cikknek ez a része nem helyes. Igaz, ugyan, hogy lakását távollé­tébe­n tévedésből másnak kiutalták azonban a­ kilakoltatás meg nem történt, mert az illetékes rendőri kerület vezetője felvilágosította a rekviráló bizottságot, hogy a ki­utalás tévedésen alapszik és hogy özv. Lőrincz Józsefné, aki egyéb­ként állami tisztviselő özvegye és beteg asszony nem távozott el Aradról csak rövid időre, de laká­sát fenntartotta. — Hirtelen haláleset a moto­roson. Simánd állomásról­­ma be­jelentették a királyi ügyészségnek, hogy az Arad felől odaérkezett motoroson tegnap délután hirtelen meghalt Sepsi János vadászi gaz­dálkodó, aki Aradról haza akart utazni. Holttestét a simándi vasúti állomáson letették és itt állapították meg, hogy a szerencsétlen embernél a halál szivszélhüdés következtében állott be. — Megfagyott csavargó. Pan­kotáról jelentik, hogy tegnap reg­gel a község határában egy meg­fagyott ember holttestét találták. Megállapították, hogy az illető Kertész Gábor, foglalkozás nélküli csavargó.­­ A világ legkacagtatóbb mozi­alakjai tűnnek elénk az Uránia színház legújabb filmjén, a He­ység kalapácsában. A kép főalakja a szenzációs Fatty, akinek játékán már annyit kacagott az aradi kö­zönség. A film meséje maga csupa humor, a családban eddig Fatty mester volt az úr de váratlanul vetélytársa akad Smatty személyé­ben. A két humoros alak harca következik, akik felvonásról-felvo­násra újabb humoros attrakcióval ejtik bámulatba a nézőt. A filmet péntektől vetítik. — Hatalmas politikai drámát vetít pénteken és szombaton az Apolló mozgószínház. A királyi ud­var fényét összeesküvések árnyai borítják el, melyeket a rendkívül izgalmas és érdekfeszítő jele­netek után lelepleznek. A bör­tön s a megpróbáltatások sötét órái következnek az összeesküvé­sek tervezőire, akik pedig nem az uralkodó trónfosztását, hanem az állam igazságának érvényrejutá­­sáért harcolnak. A mozgalmas film melynek rendezése bámulatba ejti a nézőt, főszerepeit Magda Sonja, Max Neufeld, Tim­ Lenders játszák. A LEGJOBBAN étkezhet a Vadászkürt éttermében. SáápttBvirsiByin­ dijat nyer !m valúö! W­EIS­Z-féle Aradi listik­ik jelmezestélye ilvometell­­e CORVIN könyvnyomdái műintézetbev* íutr. Em­inescu 20 -WP»'.»».'»» US Korporati szailé nagytermében. Szinház. AAa, pénteken HAJDÚK HADNAGYA B) bérlet HIRES - ARC KÖZGYŰLÉS vasár­nap február hó 3-án délelőtt 10 órakor a városháza tanácstere, é­j 1 - ben. A tagigazolványok elhozan­dók. Elnökség. •­­ A nyugdíjas színészek ja­vára vasárnap, február 3-án dél­előtt 11 órakor rendezendő mati­nén, mely a Városi színházban­ lesz megtartva, nagy érdeklődés nyíl­vártul. A helybeli műkedvelőkön és­ a színház művészein kívül fellép a városban közkedvelt táncospár, Nelly és Rudi, valamint a kiváló­ temesvári hegedű­művész Weiszt Pál, Berics Gyula is új műsorral­ szerepel az élvezetesnek ígérkezőm matinén, a­melynek keretében Béla kefi zenetanár két hangulatos új dalát is bemutatják. A konferansz szerepét Tompa Béla főrendezőn tölti be, a zenei vezetést pedig­ Csányi Mátyás karnagy intézi. A­ matinén a rendes délutáni hely­árak­ vannak érvényben. — MINDEN ÓRÁBAN kite­w­­ően lehet étkezni a pályaudvari étteremében. ­­sssza. mmmm 1924. február 1. ,|LM‘‘-káaMrÉstten­ Beszerelhető ■ mindet» drogériában Egy tégely ára 20 lei. Házakat szőlőket földeket megvételre ajánl HALMAI JÓZSEF Sorgalmi irodája. Str. Eminescu 5 (Deák Ferenc-u.) 9. s» s» s» %... man­lugsol liflth­ím ! Évtizedek óta fenálló ingatlanforgalmi irodám előkelő, komoly, helyekről tömeges megbízásokat kapott különböző ingatlanok vételére; tényleges értékének megfelelő magas összegeket fizetek a város te­rületén lévő csakis jobb, értékesebb magán és bérházakért Feleket fogadok délelőtt 9—10-ig, d. u. fél 4— 5*4$. Herzog Sándor Strr.de Bratian­u (Welizer^János-utca) 15. se. % ÉiÉiS Hilly ,­ csak a Jinta“ kiluÉE» ,i­ *”* 1 * ?■ vásárai kalapot. Direkt párisi összafcöttetések. ^ Alapitásokat elvállalunk ! a február 2-án. «

Next