Aradi Ujság, 1924. március (23. évfolyam, 49-73. szám)

1924-03-01 / 49. szám

« RSISI fom S­Si am bhbT­Q­o­M l «esua ¡Bp8ffi S51?«S^ fosssa». » pn» # 9BS9I^SgSE8SS|| ­ * EK&Sas mÉmmműsí «MS rcs XXIII évfolyam 49 szám. TELEFON : 505. Egyes mám­ám y 1 leu. Vid­éke*1­1­50 ley. Hirdetéseket felvess."­ ghalet" hírlapíród* w.Alai (Sarac-ntea), »Wáílínjpsr“ hirdetési tarod* Str. Beranovíei SJMr Vitaos-Hte*) és a a «'dd&nimter. »« hsww ssa»®*©» « fewsf1iiﻫ*àM<Ég is ki* ArfieS, Epic­­t»fcS»l Si^pßi: Mari« (An d-.:*sey-ö£ 2®-ji 'S1 v ' ^ , O * Ccazurats Or, V .kAŞCOVfa K» a F#S«Ute »«erSçesJStô *. őr. vft«ôs •lAsæu'i. » *#?•» , «(«di* ; « Ar*# Lfcjir. 'ri/rííí ¥*??*?» t. Távirati jelentések. Will­a si lifi­iti iii Még mindig nem bi­ányos, hogy mit tartalmaz a lak- EBSSMEI bérleti törvény. ml : M­D­F ■ &F ; Bucureşti. Az igazságügyminiszter elnöklete alatt tegnap este értekezlet volt a szenátus tanácstermében az új lak­­bérleti törvény ügyében. Az értekezleten Marzescu minisz­ter ismer­ette az új lakbérleti törvényt a törvényhozás jelen­levő tagjaival A megjelent képviselők mindnyájan helyesel­ték a lakbérleti szerződéseknek három évvel való meghosz­­szabbítást, egyedül Pankrati szenátor követelte a négy évre való meghosszabbítást. Ma este a tanácskozást újból foly­tatja. A ma ideérkező bucureştii lapok közüik a lakbérleti szerződést szövegéről kiadott jelentéseket, ezek azonban nagyrészben ellentmondanak egymásnak. Mindössze a lak­bérletek három évre való meghosszabbításáról szóló részben, valamint abban egyeznek meg, hogy a hatvanezer lejnél ke­vesebb évi jövedelemmel bírók az 1916, illetőleg 1914. évi bér négyszeresét fizetik. A legnagyobb eltérés az üzletek bérleti szerződései tekintetében, mert míg az egyik lap sze­rint az üzletek szabad forgalom tárgyai lesznek, addig a másik szerint Constantinescu Tankréd kereskedelmügyi mi­niszter erre nézve új törvényt fog kidolgozni. Bucurestibe utazott az elhelyezett aradi főügyész. Ma délelőtt érkezett csak meg ez aradi királyi ügyész­séghez ez a leirat,­­amely szerint az igazságügyminiszter Neciu­re­anu Romulus vezetőügyészt elhelyezi Aradról és utód­jává Nicolescu Miklós dévai törvényszéki bírót­­nevezi ki. Seciureanu Romulus csak ebből a hivatalos iratból vette tudomásul elhelyezését és mindjárt nyari napi szabadságot vett magának, hogy Bucurestibe utazzon. Nagy verekedés a francia kamarában- Péris. A kamara interpellációs vitája, során Daudet he­vesen támadta Painlevé volt miniszterelnököt 1917-ben az Action Française-vel szemben tanúsított si járása miatt. Painlevé szót kart. Daudet és párthívei rendkívül izgatottak Mindkét párt kölcsönösen igyekszik egymást a beszédben megakadályozni. Painlevé nehezen szóhoz jut, de folyton akadályozzák és félbeszakítják. Magnet képviselő J Daudet egyik barátja felé kiáltja : — Canoille ! Leírhatatlan za­j és tumultus támad. Az elnök Magnet-t rendreutasítja és rendet akar teremteni, de hasztalanul. A két párt tagjai felemelt öklökkel egymásnak rohannak és a teremőrök nem képesek megakadályozni, hogy egyes képvi­selők között tettlegességre ne kerüljön a sor. Az elnök az ülést felfüggeszti és elrendeli a karzatok kiürítését. A vere­kedés során Chausay képviselő leesett a földre és a hom­lokán megsérült. A képviselők óriási izgalommal tárgyalják az események­­. Félórával később az ülést újból megnyit­ják. Magnet képviselő bocsánatot kér és kijelenti, hogy a „canaille“ kifejezéssel nem akarta Pálszlevét sérteni és nem reá értette. Painlevé a kijelentést tudomásul vette. Csendes társak másfélmilliárdos sikkasztása. Budapest. Zoltán László tőzsdebizományos megbízta Faragó Andor és Bodonyi Ernő nevő csendes társait, hogy egyik bácsi ügyfelének 2000 Rimamurányi részvényt vigye­nek fel, egy másik ügyfelének pedig 850 millió koronát ad­janak át. A csendes társak a másfél milliárdot kitevő ér­tékkel megugrottak. Zoltán utánuk utazott Bécsbe és miután nem találta meg őket, megtette ellenünk a feljelentést. Ludendorff vallomása a Hittler-per ffitárgyalásán. A zsidók és a kommunisták ellenfelének v­­allja magát. München. A Hittler-per tegnapi főtárgyalásán még Krie­­bek főhadnagy nyilatkozott a november 9-iki eseményekről és elmondotta, hogy a királyi palotához a menet töltetlen fegyverekkel haladt. A menet élén Ludendorff, Hittier, Weber és ő haladtak. Az első lövést az országos rendőrség em­­berei tették. Oítána nagy érdeklődés mellett Ludendorff tette meg vallomását A marxista kommunista eszmevilág valamint a zsidók ellenfelének vallja magát, de épp úgy ellenfele a cen­trum politikájának is, amelynek következtében Felső-Szilézia lengyellé vált. Ecseteli, mi indította arra, hogy csatlakozzék az október 21-iki vállalkozáshoz. Egy erőnélküli Németország létrehozása és a protestáns Poroszország szétzúzása annak az ultramontán politikának a folyománya amelynek képvise­lője Erzberger volt. A Vatikán is németel­emes volt. Nemzeti akarat nélkül Németoszág elveszett. Ezekből a megfontolá­sokból kiindulva csatlakozott a fajvédő mozgalomhoz. Bará­taival és a nemzeti szocialistákkal együtt mindinkább arra a meggyőződésre jutott, hogy Németország csak a német munkásság egészségessé tételével juthat szabadsághoz. Megelégedésének adott kifejezést, hogy Weberrel és Hitt­­errel megismerkedhetett Meggyőződéses monarchistának vallja magát. Nézete szerint a főállambiztosság létesítése súlyos alkotmányszegés volt. Ezután elmondta, hogy november 7-ikén felhívták a lakásán és közölték vele, hogy a Bürgerbräu Kel­­lerben sürgős szükség van jelenlétére. Kahr eleinte úgy vélte, hogy nem csatlakozhat az akcióhoz, később azonban el­határozta csatlakozássát Ludendorff jelenlétében semmiféle kényszert nem gyakoroltak az ottlevőkre. Élesen fakad ki Kahr ellen és kijelenti, hogy Kahr nem cselekedett becsüle­tesen és meghazudtolta kézszorítását, cserben hagyta őket. Leírta ezután a Feldherrhallebal történt összeütközést, ahol váratlanul megjelent az országos rendőrség. Az egész egy gyilkos orvtámadás volt. Ludendorff ezekkel fejezte be vallomásait : " Kénytelen voltam a fajvédő mozgalmat esküszegésből, árulásból és a gyilkos támadásból kimenteni. Mi nem akar­juk Franciaország kegyéből a rajnai szövetséget, mi nem akarunk marxista zsidó ultramontán erőszak befolyása alatt álló államot, hanem csak olyan Németországot, amely a németeké Az elnök kérdésére még kijelentette, hogy a faj­védő mozgalom az északi hazafias szövetségekre akart tá­­maszkodni és így akarta tervét keresztülvini, de minden erőszak nélkül A jövő héten eljutott kritikus napja lesz a vasdewaldkkor­mánynsak, London. A német áruk kiviteli illetékének 26 százalék­ról 5 százalékra történt csökentése körül a jövő hét csü­törtökén nagyszabású vita lesz az alsóházba­n. A konzerva­­tív párt kárhoztatja a kormánynak ezt az intézkedését, a sza­badelvű párt véleménye pedig megoszlik. A liberálisok két­harmad része Asquith vezetésével kívánatosnak tartja a ki­viteli illetékek leszállítását és támogatja a munkáskormányt ebben a kérdésben, míg a Lloyd George vezetése alatt álló szárny, tehát a szabadelvű párt egy harmadrésze a konzer­vatív indítvány mellett fog szavazni, hogy­­a német árucik­kek kiviteli illetékét újból fel kell emelni 26 százalékra. Alapos számítás szerint a szavazás húsz szónyi többséget fog adni a kormánynak. A másik fontos kérdés, amely most a politikai körö­ket izgatja, miután Henderson burleyi beszédének hullámai elsimultak, Mussolini miniszterelnök legutóbbi beszéde, melyben azt juttatta kifejezésre, hogy gátat akar szabni a Földközi-tengeren Anglia túlságos elhatalmasodásának. Elfekssti Mussonni, hogy nem Anglia, hanem Olaszország volt az első, all erős flottát akar fentartani a Földközi­­tengeren. 1924. március 1. Popescu Haralarab főnök átvette hivatala vezetését. Popescu Haralamb sz aradi ál­­lambiztonsági hivatal főnöke, aki hosszabb ideig a fővárosban gyen­gélkedett, tegnap este felgyógyul­tan visszaérkezett Aradra és ma átvette hivatalának további veze­tését. A szigurancis főnök azonban egyelőre csak rövid ideig kívánja munkáját végezni, mert szaba­dsá­got fog kérni. A prefektus megérkezett Aradra. Hosszabb távollét után ma dél­ben érkezett haza Georgascu Já­nos belügyi­­vezérfelügyelő, aradi ás­ arad megyei prefektus. A déli gyorsvonattal érkezett Timisiaráról, ahol kat napig tartózkodott és részt vett egy fontos értekezleten. Harriot elítéli Poincaré Ruhr politikáját. Megfelelőbb zálogokkal kel biz­tosítani a német jóvátételt. Paris Hous­les­ban tegnap Herriot a köztársasági párt választói gyű­lésén beszélt a Ruhr megszállásról és a jóvátételről. Szerencsés meg­oldás szerinte ha a Ruhr-területen szedett zálo­gokat Franciaország alkalma­sabb és jövedelmezőbb zálo­gokkal cserélné föl, de az nem szenvedhet kétséget, hogy Franciaországnak joga van jóvátételt követelni és a nemzet­közi morál borulna föl, ha Német­ország nem fizetne. Nem tartja szerencsésnek azokat az eszközö­ket, amelyeket Poincaré megraga­dott, hogy a németeket fizetésre kényszerítse. Az egyetlen mód, hogy Franciaország a jóvátételhez hozzájuthasson, ha Szövetségesei­vel megegyezik és a Ruhr-zálogok helyett megfelelőbb zálogokat kap. Prónay Pál provokáltatta a magyar honvédelmi minisztert. Budapest. Prónay Pál alezredes, dr. Kész Vilmos és megbízott társa utján ma reggel provokáltatta gróf Csáky Károly honvédelmi­ minisztert egy folyosói beszélgetés alkalmá­val tett állítólag sértő megjegyzése miatt. Hamburgban elbocsátják a kilencórás munkaidő ellen harcoló munkásokat. Hamburgból jelentik : A munkáid® meghosszabbításáért megkezdődött ■ harc arra vezetett, hogy a hajó­gyárak legnagyobb részében meg­bénult a munka­ Mindazokat a ha­jógyári munkásokat, akik a nyolc óra elteltével táv©znak a telepek­ről, a vállalatok vezetői kizárják, ily módon már 30.000­nél több ha­jógyári munkás maradt kereset nélkül. mm Legújabb valutakurzusok. lui­mp rupi­d őrül kezdve borhely és bableves, valamint egyébk ínyenc falatok kaphatók a „VADEMBER“-hes címzett vendéglőben.. ?" »I mmnt aahmhmi­m „Salon­'llriiftililiie^btii (Fricii«R Eil*­p»l©t») vásároljon

Next