Aradi Ujság, 1924. április (23. évfolyam, 74-96. szám)

1924-04-01 / 74. szám

at#mat 31 Rendőri brutalitás az aradi törvényszék előtt. Miclea Salamon pieei biztos azelőtt rendőr volt Ara­don. Három év előtt egy hideg decemberi estén a Mara­­ss­fi­­Kossuth-utcában ment s úgy hallotta, hogy az egyik sarkon beszélgető három ember közül valaki őt szidta. Oda­lépett az illetőhöz, aki Bartlenszky József háztulajdo­nos, ci­­pészmester volt, megragadta a vállát, hogy felvigye az ak­kor­ még városházán lévő rendőrségre. Bartlenszky nem ér­tette, hogy mit akar tőle Miclea Salomon és arra kérte, hogy miután most jött ki a műhelyéből és nincs még ka­bát sem rajta, engedje meg, hogy a szomszédban levő há­zából kabátjai felvegye. A rendőr azonban könyörtelen volt, dulakodni kezdett, majd a lármára előjött Bartlenszky fele­sége is és az asszonyt vitte el a rendőr magával. Batrilen­­szky a nagy zavarban azonban erről nem is tudott, csak a lakásában tudta meg, hol a felesége. Hamar felöltözött és felsietett a rendőrségre. Útközben azonban már három rend­őr jött érte, akik az asszonyt visszahozták. Mikor a sötét utcán összetalálkoztak, Miclea Salamon rendőr mindjárt nekiesett a cipászmesternek és puskatussal ütlegelni kezdte. Felvidék a rendőrségre ás három népig ott tartották. De mindjárt a letartóztatás után a fogdába Miclea ellátogatott Bart­ervszkyhez és ott is jól elverte, úgy hogy mikor a ci­pész kiszabadult, szeme be volt dagadva, hónapokon kellett kezelni, egyik fülére megsiketült és teste ütési nyomokkal volt tele. Mégis ő ellene indult meg az eljárás, mert hiszen Miclea Salamon, a rendőr még őt jelentette fel hatóság el­leni erőszak címén. Ma tárgyalta a törvényszék az ügyet. A tanuk a rendőr ellen vallottak, aki polgári ruhában jelent meg a tárgyaláson. Kihallgatott a bíróság egy volt rendőrt is aki abban az idő­ben a fogdafelügyelő szerepét töltötte be. Az elmondta, hogy emlékszik, amikor egy este kivitte Miclea a fogdából Bardsenszkyt a folyosóra, ahol öklével ütötte verte az arcát, majd visszadobta. — Hát miért nem dobta maga félre azt a rendőrt — kérdezi az elnök a fogdafelügyelőtől. — Én figyelmeztettem őt, hogy baj lesz a dologból, de nem hallgatott reám —, feleli a tanú. — Na szépen csinálták maguk a dolgokat, — jegyzi­­­­meg az egyik törvényszéki bíró. Azt, hogy Bardsenszky a fennhatóság ellen erőszakoskodott volna, egyedül Miclea Sala­mon mondja. Erre egyedül csak ő a tanú. Gitta királyi ügyész vádbeszéde és Furdui József dr. védő beszéde után a bíróság felmentette Bardsenszkyt a vád alól, ellenben elrendelte, hogy az iratokat tegyék át a kirá­lyi ügyészséghez hogy a cipészmesteren elkövetett brutali­tások ügyében indítsák meg az eljárást a rendőr piaci biztos ellen. A magyar nemzetgyűlés egyesí­tett bizottsága elfogadta a ma­gyar szanálási törvényjavaslatot Budapest. A nemzetgyűlés pénz­ügyi, közigazgatási és közjogi egyesített bizottságai a­­ szanálási törvényjavaslatot általánosságban elfogadták. A javaslat részletes tárgyalásai hétfőn megkezdik. Legújabb valutakurzusok. (ZÜRICHI NYITÁS.) április 1. Berlin — — —-— — 12750 Amsterdam -- — —­2118750 New-York — ——­­57275 London —_ — —. 246250 Paris — — _— 316750 Milano — — -—— 249250 Prága — _ 1705 Budapest — — —— — 75 Belgrád — — —— — 710 București -_ —— — 295 Bécs — — — —­— 8075 aradi Árfolyamok Páris ■—■— —— — 1080 London — 830 Nswyork — _ _— - 19325 I ália — — —— — 842 Svejc — — —— — 3365 Prága — — —— - 577 Bács — — --— - 366 Budapest belselát —— — 430 „ kSlffi'di — — 370 mmmm Vernfeescu meghalt. ßucuresti. Vernicescu diák, aki alier. Moţa Iuon a văcăreşti fog­házban merényletet követett el, tegnap este meghalt. Az ügyészség Motát a gyilkosság miatt újabb letartóztatásba helyezte, s emiat most Bucurestiben újabb diákza­­vargásoktól tartanak. I .­H Sziklay Gizi tánciskoláját ! április hó 1 --éra a Krispin féle­­ táncterembe helyezi át ! — Hubay súlyos betegen fek­­­szik, aradi hangversenye halasztást­­ szenved. Megnyílt N íj Aradon a Földes patikával szem­ben lévő modernül berendezett f f cmvm kő­vs y is fr? Z? js| ? .12, axu Cfl cö •—Î ”•2*0 o ► M­ifilO CL­­SS« ts? 36­ Gyakorlott ££ kereskedelmi R. T. Arad. TanulÁ VSIZ tanuló leány esetleg AfilluiU kezdő segéd ffiszerfizletbe azonnal felvét­étik. Cím Arad! Újság kiadóhivatalában. MíflítAflAft szobaleány, rendsze­­rTliilUCIlvS rsíő, j­j bizonyítvány­nyal felvéts­ik. Cig a kiadóban. Mindenes azonnal felvétetik. Calea Laguna (Var­­jaasy Lejoa­ u.) 163' k állambiztonsági hivatal által elrendelt alkalma­zottak baj­lentésére szük­séges nyomtatvány kapható Fichter papirkereskedésébel. Bohus-palota, elején vehet 8 darab különböző nagyságú smyrnaszőnyeget és antik íróasztalt „Victoria" irodában Piața Avram lánca­lő. Ilfllilull­li jóforgalmu betegség miatt azonnal olcsón átadó. Bővebbet »Victoria“ irodában Mari Avram Isncu 16. Aradmeg­yei Takarékpénztár, Arad« •m­a-rnim-m­inm- i i . ..­•■»»»■. Mm­iTrimni.riMifi««s-n »i. n» mew—ni issn-im­» iwinnimn«nim­iTr­imjim—tri r-r - — - ~r r— - j**** Meghívó: Az Arad megyei Takarékpénztár I. részvényeseit a folyó évi ápri­lis hó­t­árt délelőtt 11 órakor az Arad-Csanádi Gazdasági Takarék­­pénztár palotájában megtartandó kill. évi rendes közgyűlésére ezennel tisztelettel meghívjuk. Tárgysorozat : 1. Az évi jelentés, az 1923 évi mérleg és a felügyelő-bizottság jelentésének előterjesztése, a mérleg megállapítása, határozat a tiszta nyereség felosztása felett, valamint a felmentvények megadása. 2. A választmány 11 tagjának megválasztása két évre. 3. Az alapszabályok módosítása. 4. Az igazgatóság felhatalmazása, hogy a cégbíróság, vagy más hatóság által netán kívánt alapszabálymódosításokat, vagy pótlásokat saját hatáskörében intézhesse el. 5. A részvényesek netán­ indítványai. A t. részvényeseket, kik a közgyűlésen résztvenni óhajtanának, felkérjük, hogy részvényeiket folyó évi április 5 ig déli 12 óráig, az intézet főpénztáránál Aradon, vagy fiókpénztárainál nyugta ellenében letéteményezni szíveskedjenek. A mérleg, valamint a nyereség felosztására vonatkozó igazgatósági javaslat, a­­ részvényesek­ által a közgyűlés előtt 8 nappal ez intézet helyiségében betekinthetek. Arad, 1924. évi március hó 22. Az Aradi Megyei Takarékpénztár igazgatósága. FIGYELEM ! A Belügyminisztérium 12285—924. számú engedélye és az aradi Randőrprefektura 3130—924. számú­­engedélye alapján az Erdélyi és Bánáti Újságírószervezet. nyugdíjalapja javára sorsfegyomást rendez! Nyirsmén­yfelos­z­tás: 1drb100000 lejes nyeremény100000 lei 1 » 50000 « W 50000 ft CA 30 N SP.5 » 10000 a u 50000 ft — CD IS 5 w 5000 ft » 25000 ft 52s 50» 1009 » ft 50000 ft ITS s 100 *) 500­0 ft 50000 ft 500» 100 ft ft 500*0» «S*» 1000 ft 50 ft ft 50000 ft %'ft' 3750» 20 ft ft 75000 5412drb nyeremény 500000lei értékben. Egy sorsjegy ára 2 lei. Aradi sorsjegyiroda : Primaria (városhíz) Vasasu Aurel, polgárszes­­teri titkárság. Telefon 687. — A nyeremények serejegyszemei a háztot ki­verő h­armadik napon az öszes romát is magyar lapokban publikálva leírnék. — Húzás augusztus 10-án Clujon, a vármegyeház di­z­ernában a delegál bizotság előtt a n­iivánosság bevonásával. — Sorsjegyek kaphatók: Az ösz­­szes aradi pinin'cetek pénztárainál és mi­den nagyobb ke­erkedéskel, v­la­­mint a postahivatalokban folyó évi március hó 1-tőll kezdve. teljesen uj modern füszer és mm üzlet Tfinsyliinils fiáffiház 9tb Cím a ki­té­óban. berendezés el®áá-Intim »«aisdias szérskozó hely. Csődöt indítanak a megszökött aradi bőrkereskedő ellen. Az aradi királyi törvényszék kereskedelmi bírósága előtt ma kellett v®lna tárgyalni Klein Sándor aradi bőrkereskedő kényszeregyezségi ügyét Klein ugyanis néhány héttel eze­lőtt kényszeregyezség elrendelését kérte a bíróságtól és csak később derült ki, hogy a passzívái több mint kétmillió lek aktívái pedig alig kétszázötvenezer lejt tesznek ki A bíróság elrendelte a kényszeregyezséget, de Klein időközben nyomtalanul eltűnt Aradról, állítólag Amerikába menekült. A kényszeregyezségi ügy tárgyalását me délelőtt tartották volna meg, de Klein nem jelenvén meg, a biróság megszün­teti« ellen« az eljárást. A hitelezők képviselői megjelentek a tárgyaláson és most ezek csőd elrendelését fogják kérni, s a kerekemnek a biróság bizonyára helyet fo­g adni. ARADI ÚJSÁG Az Erdélyi Hitelbank monstre mérlege. Arad legnagyobb és Erdély egyik legnagyobb pénzintézetének az Er­délyi Hitelbank most közzétett mér­lege a pénzintézetnek hatalmas nagyarányú fejlődésére­ tesz bi­zonyságot. A bank, mely néhány év előtt a közepes nagyságú vi­déki intézetek nivóján állott, élénk lendülettel tör előre és ha haladá­sának eddigi elánját megtartja, rövidesen egész Erdély legelső ve­zető intézetévé válik. Fejér Gábor vezérigazgatónak elvitázhatatlanul nagy koncepciójú irányítása tükrö­ződik vissza a mérlegen, amelynek egyes adatai egyenesen meglepőek. A 20 milliós részvénytőke mellett a tartalékalap az ez évi dotálás­sal 5 millióra, a nyugdíjalap, 1 mil­lióra emelkedik. A betétek összege meghaladja a 100 milliót, olyat,­ összeg­ez, amellyel egyetlen erdélyi intézet sem dicsekedhet és amely élénk bizonysága annak a bizalom­nak, amellyel a nagyközönség az Erdélyi Hitelbank iránt viseltetik. A hitelezők 21 826.409 lejel sze­repelnek, szavatosságok összege 8 748 509, átmen. tételek 8.540 428 A „vagyon"* oldalon : pénztárkész-­et készpénzben, külföldi pénznemek­ben és szelvényekben 10.543 738, más in­ézeteknél elhelyezett tőkék 16.434.580 A váltótárca összege 20.171.939. Vállalati részvényérde­keltségek és más értékpapirok 8.558 470, jelzálogkölcsönökben 1.184.509. Adósok 103.035.085 lej, szavatosságok 8 748.509 Az ingat­lanok az intézeti székház és a Str. Eminescu 42. számú bérház 276 661 lejjel vannak felvéve a mérlegben. A mérleget Steiner József aligazgató, az igazgatóság : Adler, Dr. Bogdán Vigil, Fejér Gá­bor vezérigazgató, Lőwenbach Alf­réd, Tedeschi Viktor és Zima Ti­bor valamint a felügyelő bizottság Braun Mór elnök, Rehsenfeld Jaques, Popovici Virgil, Bodi Falix, Hebe­­reger György, Trambitioni Traian és Maresch Gyula írták alá . A világirodalom legszebb remeke után dolgozták fel s alkal­mozták filmre „A gyerm­ekrontó" címü nagyhatású filmdráma , melyet ma kedden vetít utoljára az Uránia. A kis ártatlan leány, akit csábít a boldog, színes eset, kedvese lesz egy fiatal ügyvédnek. Pár na­pig élnek csak nyugalomban, a le­ányt munkás­társai szerelmükkel üldözik s mikor a tragikus kifejlő­déshez ér az eset, a gyáros szo­bájába csempészik a leányt, hogy azt a gyanút keltsék, hogy ő kö­vetett el ellene merényletet. A LEGJOBBAN étkezhet a Vadászkürt éttermében — A ma esti Laurian Nicorescu hangverseny el lett halasztva. — Észak- és Dél Amerikába utazók kérjenek azonnal felvilágo­sításokat és prospektusokat a Cosulich Line hajóstársaságtól Bucureşti Cal. Grivitei III. — MINDEN ÓRÁBAN kitü­nően lehet étkezni a pályaudvar­ étteremében. — Csodálatos érdeklődés előzi meg az Apolló m­ozgószínház film­szenzációjának negyedik részét. A fiatalok már közel vannak a célhoz, hogy a hosszas, életveszedelmes út után hazatérjenek s Ralf boldog legyen azzal a leánnyal, akit négy éves korában a dzsungelbe temet­tek el. De a végső pillanatban újabb kegyetlen megpróbá­latás éri őket : a budhisták főpapja el­fogatja a két fiatal szerelmest, de ebből a rabságukból is kalandos, érdekfeszítő módon megmenekül­nek. De hazamenetelük elé új vaszedelem tornyosul : Batty gyámja aki az óriási vagyont meg akarja szerezni, az évtizedekkel azelőtt eltűnt leány­csálénak jelenti ki s igy ismét vissza kell térni a dzsun­gelba, hogy az ott elrejtett bizo­­nyító okmányokat megszerezzék. A dzsungel csodáinak negyedik ré­sze kedden, szerdán és csütörtö­kön kerül vetítésre. Apró hirdetések: 20.000 lejes SS** keresik birositák mellet­. Bővebbet »Victorie“ irodában Piaia Ama lánca 16. 1924. április 1.

Next