Aradi Ujság, 1924. június (23. évfolyam, 121-140. szám)

1924-06-02 / 121. szám

2. ARADI UJSAG A kormány és az államfő között ezenkívül ál­landó veszedelmet rejt az új rendszer számára is Paris A szocialista kongresszus tegnap délelőtti ülésén határozati javaslatot fogadott el, amely a párttól megköveteli, hogy élesen forduljon szembe minden olyan kormánnyal, amelyet Mi­* * b­rand nevez ki, vagy amely nem a parlamenti többségből kerül ki. A javas­lat megállapítja, hogy az elnök több ízben vétett a hivata­lával járó pártatlanság ellen A kongresszus ezután áttért a napirendre, amelynek első pontja,­­a választásokkal előállott helyzet megvitatása volt. Megtartotta első ülését a legfelsőbb honvédelmi tanács, Bucureşti. A legfelsőbb honvédelmi tanács, amelyet mint ismeretes, a legutóbb hozott törvény alapján szerveztek meg s amelynek a hadsereg vezetői a tagjai, ma tartotta meg az első ülését a királyi palota könyvtártermében Az első ülésen a király elnökölt, s azon a tanácsnak valamennyi tagja jelen volt, a vezérkari főnökkel az élükön Az ülésen Mardarescu hadügyminiszter ismertette­­azokat a módosításo­kat, amelyekkel a honvédelmi és a hadsereg­ módosításáról szóló törvényt alkalmazni kell. A hadügyminiszer expozéja után Bratian­ Jones miniszterelnök a kormány nevében be­szélt a hadsereg szükségleteiről és újjászervezésének kérdé­séről, s kijelentette, hogy a kormány a legnagyobb áldoza­tokra is kész, hogy a hadsereg színvonalát a legmagasabb fokra emelje. A miniszterelnök kijelentései szerint a hadse­reg szükségleteit a jövőben hazai gyárakban fogják készí­teni. Az ülés délután két órakor ért végett. ——a»——if—————————————— egy modern szeretem­i történet vége. Kitartotta-e a táncosnő az autó­­ nagykereskedőt vagy sem ? S. Sándor autónagykereskedő hosszú időn át közös háztartásban élt D. Aranka táncosnővel. S Sándort, aki akkor még egziszten­cia nélkül volt, a táncosnő tartotta el és ruházta. A táncosnő feljelen­tése szerint S. Sándor tíz éven át állandóan azzal hittegette őt, hogy vagy feleségül veszi, vagy peddig busásan visszafizeti a kapott pén­zeket. Közben S. Sándor au­tónagyke­­reskedő lett. A viszony megszakí­tása után azonban a táncosnő fel­jelentése szerint, nem tett eleget ígéretének, sem feleségül nem vette, sem pedig anyagilag ki nem elégí­tette. D. Aranka ekkor pert indított a férfi ellen és valorizálva követelte vissza az autókereskedőtől a tíz éven át való eltartás költségeit. Dr Kiszely biró néhány héttel ez­előtt tárgyalást tartott az ügyben A bíró akkor a táncosnő képvise­lője, dr. Bányász Vilmos indítvá­nyára elrendelte a valódiság bizo­nyítását arra vonatkozólag, hogy volt-e viszony a férfi és a nő kö­zött, költött-e pénzt a férfira a nő és tett-e a férfi ígéreteket ? S. Sándor kéré­sére viszont abban az irányban rendelte el a bíró a valódiság bizonyítását, igaz-e, amit az alperes állít, hogy három évvl ezelőtt dr Bisitz Endre ügyvédi irodájában az iiutó nagykereskedő már kiegyenlítette a táncosnő kö­vetelését Tegnap tartották meg újból a t­­árgyalást, amelyen nagy számmal jelentek meg a dr. Bányász Vilmos által megnevezett tanúk. A bíróság azonban elsőnek dr Bisit­et hall­gatta ki zárt tárgyaláson Az ügy­véd, mint a nyilvános tárgyaláson kihirdetett indokolásból kiderült, kijelentette, hogy irodájában tény­lg megtörtént az­ egyezség, a táncos­nő nyugtát is adott erről, a nyugta azonban elveszett, Bisitz kihallgatása után a b­róság elállott a megjelent tanuk kihall­gatásától, akik a nő állításait iga­zolták volna. A bíróság ítéle­tben elutasított­a Arankát követteséve­ azzal az indokolással, hogy követelését már egészer kiegyenlítette az autóke­reskedő. A D- Aranka képviselője, dr. Bányász Vilmos, azzal az indo­kolással felebbezett az ítélet ellen, hogy az autókereskedő nem a kö­vetelést egyenlítette ki akkor, ha­nem a megszorult táncosnőnek kö­vetelése egy egész csekély részét ajándékképpen adta át. w«*—————— d ||p­| William Good tájékoztatja Bethlent és Korányit a kölcsön -­tárgyalásokról. Budapest: William Good hétfőn Angliából a magyar fővárosba ér­kezik, ahol tájékoztatni fogja Beth­­lent és Korányit a kölcsönsügyben folytatott tanácskozásával. 1924. június 2. Coburg Lujza és Mattasich Géza törvénytelen gyermeke jelentkezett az örökségért. / Bécs A Newyork Herald beszámol arról, hogy Mattis belga gazdálkodó magát Coburg Lujza és Mattasich Géza törvénytelen gyermekének vallja és állítását bizonyítékokkal is támogatja. A lap szerint Mattis a napokban Budapestre utazik, ahol bejelenti igényét a törvény szerint ráeső örök­ségre Ebből, amint Mattis kijelentette, anyja tartozásait akarja törleszteni. Mattis a magyar törvénykönyv ama rendelkezéseire hi­vatkozik, amelyek szerint bizonyos körülmények között a törvénytelen gyermek is örökölhet anyja után, ha az tör­vényes leszármazottak hátrahagyása nélkül hal meg. Mattis tehát a magyarországi Koburg birtokokra ilyen értelemben jogigényt fog támasztani. Mattis jelenleg huszonhárom éves. Azt állítja, hogy Mattasich Géza és Koburg Lujza a szülei, akik huszonhá­rom évvel ezelőtt Svájcban tartózkodtak. Bizonyítékai van­nak arra, hogy ebben az időben Coburg Lujza hirtelen el utazott Svájcból Hollandiába és hollandiai tartózkodásáról több levelet írt ismerőseinek és barátnőinek, amelyekben közölte, hogy fia született. Mattis állítólag e levelek birto­kában van és ezekkel igazolni akarja, hogy tényleg a ka­landos életű, sokat hányt-vetett belga királyl­ány gyermeke. Mattis, aki már elhagyta Parist, egy Dinmer Ferenc nevű prágai detektív kíséretében indult Budapestre. Kijelenti, hogy amennyiben a Coburg Fülöp-féle birtokokból reáeső részt megkapja, boldogult édesanyjának hitelezőit tőle tel­het­őleg ki fogja elégíteni. Mattis néhány nap múlva Buda­pestre érkezik. Felemelik Aradon a marhahús árát. A próbavágás a mészárosok javára dőlt el. Az aradi mészárosok hosszabb idő óta kérik a­ ható­ságtól a marhahús árának felemelését arra való hivatko­zással, hogy nem képesek a jelenlegi 24—26 lejes árban a húst kimérni. A tanács próbavágást rendelt el, amely teg­napelőtt ment végbe a vágóhídon egy bizottság előtt. A bi­zottság tagjai voltak: Lucani felügyelő, Covacevici városi főjegyző, Hacker Mór szakértő, Joanitescu, Erdős állatorvo­sok és Barkó Ferenc vágóhídi igazgató. A mészárosok ré­széről Dema Gusztáv jelent meg a próbavágáson. Három marhát vágtak le és megállapították, hogy a mészárosok­nak igazuk volt, amikor panaszkodtak. A próbavágás ered­ményéhez képest a marhahús árát már a közel­jövőben fel fogják emelni. A hatósághoz sűrűn érkeznek panaszok a vendéglősök ellen, akik a primőröket rendkívül drágán árusítják. A leg­kirívóbb drágítás az uborkánál jelentkezik. A piacon a leg­szebb uborkákat 3 lejért lehet kapni és a vendéglőkben 15 lejt kérnek egy darab uborkáért. Ebben az irányban meg­indult a vizsgálat. A tanács mai ülésén a húsára és bármely zöldfőzelék 80 gr. csont­kát a következőképp szabályozta : Marhahús : elsőrendű, eleje 29 lei, hátulja 31 lei. Bivalyhús eleje 14, hátulja 16 lei. A vendéglőkben: Marhahús 150 gramm, csont nélkül, mártás és gim­irunggal I. oszt. 13 lei, II. oszt. 11 lei, 111. oszt. 10 lei. Marhapör­költ 120 gr. hús, burgonyával 15, 12, 10 lei. Marhapörkölt 80 gr. hús, kisadag 10, 8, 6 lei. Marha­sült 150 gr. csont nélkül, körtíve 16, 14, 13 lei. Babfőzelék, 80 gr. Marhahús feltéttel, csont nélkül 18, 16, 14 lei. Borsó, lencse, mar­hahús feltéttel 18, 16, 14 lei. Bur­gonya, kelkáposzta, káposzta, paraj nélküli marhahússal 2 és fél deci­liter 15, 13, 11 lei. Főtt tészta 120 grismm bármely töltelékkel 7, 550, 450 lei. A megállapított árak június 4-től érvényesek. A tanács a bérkocsi díjakat 20 százalékkal emelte fel. A tej 50 bánival olcsóbb tej­, vagyis 5 lei a piacon, házhozszállítva 5­50, ura­dalmi 6­50 lej. ! m iiiiiiinmii M Miiii« - MINDEN ÓRÁBAN kitű­nően lehet étkezni a pályaudvari étteremben.­­ LEGJOBBAN étkezhet a Vadászkürt éttermében

Next