Aradi Ujság, 1924. augusztus (23. évfolyam, 167-190. szám)

1924-08-01 / 167. szám

XIII. évfolyam, 167. szám. TELEFON? 503. Egyes szám ára­­ 2 lei. V­i­d­é­k­e­n 2­50 Lei. Hirdetéseket felvesz : „K­e­r­e­t“ hirlapiroda Sir. Alex. (Salac­ utca), hirdetési iroda Sir. Brancovici (Lázár Vámos­ utca) és a kiadóhivatal. wmmmm A franciák nagy győzelme a londoni konferencián. Egyhangúlag­ elfogadták a francia javaslatot. — Közvetlen küszöbön a németek meghívása. » London. (Reuter ) A konferencia első bizottsága tegnapi ülésén egyhangúlag elfogadta a francia javaslatot, m­íg az angolok visszavonták módosító indítványukat. A delegátusok melegen üdvözölték egymást az elért siker alkalmából. Az egyik delegátus kijelentette a Reuter-ügynökség képviselőjé­­ek, hogy a legnagyobb nehézség át van hidalva. Hírlik, hogy a szövetségesek a maguk részéről a konferenciát be­fejezettnek tekintik, természetesen előbb még a bankárok­­nyilatkoznak. A németek meghívása közvetlenül küszöbön áll. " A németek nem fogadhatják el a Ruhr kiürítési javaslatot. 9­­ Berlin. A Zeit szerint a franciáknak a kiürítésről szóló javaslata elfogadhatatlan, mert semmiben sem teljesíti a né­metek feltételeit. A Lokalanzeiger szerint a francia javaslat a versaillesi szerződés megsértése. Terente kivándorol Németországba ? Fogy a haramia népszerűsége. Bucureşti. Amint előrelátható volt, Terentét nem sike­rült elfogni. A blokádot felfüggesztették, a katonaság vissza­vonult s csak néhány őrjáratot hagyott hátra. A rendőrség most a legnagyobb zavarban van a Te­rente hol­létéről illetőleg. Legtöbb híve van annak a véle­kedésnek, hogy a rabló el sem hagyta rejtekhelyét és most is a mocsárban van, amelynek kiterjedése fölár egy me­gyével is. Nem valószínű, hogy Bulgáriába vagy Törökor­szágba menekült volna, mert itt éppen olyan jó­­ híre van, mint Romániában. Terente lovagias nimbuszát nagyon megtépázta ez a tette, hogy egy vele együtt élő Anastasia nevű nőt kegyet­lenül meggyilkolt. Ez a nő Carcaliu falu megtámadásakor önként Terentével ment a mocsárba. Egyszer azonban sze­retett volna Brailába menni, „hogy a világot lássa.“ Terente ezért annyira feldühödött, hogy a szerencsétlen nőt lelőtte. Társainak ezekkel a szavakkal parancsolta meg a holttest eltemetését : —­ Vigyétek innen, hogy ne piszkítson be mindent vérrel. Ez bizonyítja, hogy Terente közönséges gazember. A rabló most bizonyára azt várja, hogy az országos izgatottság csillapodjék s akkor vagy újrakezdi egy más te­rületen eddigi működését, vagy pedig régebbi terve szerint elhagyja Korpániát s kimegy Németországba. Smith Magyarország főbiztosa a magyar konszolidációt biztosnak látja. Budapest Jeremias Smith a magyar főbiztos tegnap magához kérette a budapesti sajtó képviselőit és a követ­kezőket jelentette ki : — A rekonstrukciós tervezetet a legkiválóbb európai pénzkapacitások készítették elő. A magyar problémát meg­vizsgáló alaposságuk feleslegessé teszi, hogy nézetüket megerősítsem. Három hónapos magyarországi tapasztalataim után kijelentem, hogy a magyar rekonstrukciós tervezet si­kerében való bizalmukban osztozom. A cseh fürdők óriási drágasága. Prágából jelentik : Karlsbadnak és Marienbadnak az idén olyan szezonja van, aminőre évtizedek óta nem emlékeznek vissza. A fürdők túlzsúfoltsága miatt van azután, hogy min­den szobáért valóságos verekedés folyik. A külföldiek min­den árat megfizetnek csakhogy lakáshoz juthassanak. így történik, hogy egy-egy szobáért napi 250—300 cseh koro­nát, körülbelül kétezer lejt fizetnek. Az előkelőbb hotelek­ben pedig 400 cseh koronába, körülbelül kétezerhétszáz lejbe kerül egy szoba így is sokan maradnak lakás nélkül és távozni kénytelenek. A szálodákban még a fürdőszobá­ * kat is kiadták és ezért napi 200 cseh koronát kapnak. A tátrai fürdőhelyeken is zsúfoltság uralkodik, azonban a szoba­árak olcsóbbak. Egy jobb szoba 80—90 cseh koronába ke­rül, ami 5—600 lejnek felel meg Karlsbad egy hónapra 90—100.000 lejbe kerül. A Lill! MA 1 Mlle 1 film­Mi­lliárt 40 százalékot ajánlott fel a hitelezőknek tíz havi részlet­ben.­­ Húsz magánhitelező, hatvanöt ámhitelező. -- 1,858 000 lej a passzíva A Gullmann Samu-cég megbizá­sából dr. Fischer Jenő ügyvéd ma délelőtt adta be az aradi törvényszékhez a kény­­szeregyezségi eljárás megindításáról szóló kérelmet. A ter­jedelmes beadvány felsorolja a cég hitelezőit. Összesen 85 hitelező szerepel a kimutatásban, közöttük húsz magánhi­telező és 65 áruhitelező. A magánhitelezők két csoportra oszlanak. Kilencnek teljes biztosítéka van, ezek között sze­repel hat aradi pénzintézet, összesen 680.000 lei követelés­sel és két magánhitelező 270.000 lei követeléssel. A ma­gánhitelezők második csoportjában tizen vannak, összesen 1.417.000 lei követeléssel. Ezek biztosítékokkel nem rendel­keznek. Ebben a csoportban szerepel a cégtulajdonos ro­konsága 880.000 lejel és egy orvos 100.000 lejél. Az áruhitelezők száma 65 és ezek összesen 1,322,431 lejt követelnek. A legnagyobb áruhitelező egy aradi gyar­matáru nagykereskedő cég, amelynek 134 000 lejjel tartozik a cég. A nagyobb áruhitelezők a következők: Ageco ügy­nöksége 102.000, Vereinigte Papir und Ultramarinfabric Wien 76 216, Sztanszky és Társa Budapest 50 809, Frigor rt Bu­dapest 42 983, Keleti és Murányi rt. Budapest 69,325 Zar­­nesti papírgyár Brasov 35 335, Record kávégyár, Timisoara 57 524 Candia Timisoara 50 345, Dornauer és Bauer Timi­soara 52 552, Czitter Lajos és Társa Oradea Mare 33 832, „Iva“ 5, A. Romana Bucuresti 40 000, Pichler Sándor Arad 19.745, „Stella“ Bucuresti 25.108, Nussböcher Gusztáv Sibiu 27.597, Herczegh Géza vegyészeti gyár Cluj 25 804, „Resco" Lack und Farbenfabriek Wien 24 202. A legkisebb hitelező 100 lejjel szerepel. Az ideiglenes mérleg szerint a „vagyon" a következő : követelések 494 643 lej, árukészlet 1 197.886, a berendezés 200 000 lej A „teher" oldalon : áruhitelezők 1 322 431, kész­­pénzhitelezők 2 364 914 lej. A passzív egyenleg 1,858.114 lej. A cég a hitelezőknek 40 százalékos ajánlatot tesz, amely az eljárás befejezésétől számítva tíz egyenlő havi részlet­ben készpénzben lesz fizetendő. Eddig semmit sem tisztázott a nyomozás a Markó­ utcai tojásgránátok ügyében. Holnap vagy holnapután mond véleményt a robbantási szakértő. Budapest Jelentettük, hogy a bün­tetőtörvényszék Markó­­utcai épületének egyik harmadik emeleti párkányán a cse­répfedő munkálatokat végző rabok két tojásgránátot talál­tak. Az azonnal kiszállott rendőri bizottság megállapította, hogy a gránátok épek ugyan, de valószínűleg már hosz­­szabb ideje hevernek a párkányon. A gránátokat átadták Loch Péter robbantási szakértőnek, aki azokat Csepelre vitte ki a felrobbantási kísérlet megfejtésére.­­ A rejtélyes lelet körülményei máig semmiben sem tisz­tázódtak. Érdeklődésünkre a királyi ügyészségen azt a fel­világosítást kaptuk, hogy a nyomozás a legerélyesebb és legszélesebb mederben folyik, az ügyészség azonban semmi­féle döntő lépést nem tehet addig, amíg a robbantási szak­értő véleménye be nem érkezik. Két eset lehetséges : a gránátok gyutacsnélküliek, vagy a szakértő megtalálja a gyutacsot. Ha nem sikerül a két gránátot felrobbantani, de a gyutacs bennük van, ez arra mutatna, hogy csak az idő viszontagságai tették veszélyte­lenné a gránátokat és annak idején, amikor a párkányra ki­tették, a gránátok még teljesen veszélyesek lehettek. Ha a robbantási szakértő nem t­alál gyutacsot, akkor az a lehető­ség forog fenn, hogy a bűnjel kamrából, valamikor bűnjel­ként kezelt, lefoglalt és hasznavehetetlen tojásgránátokat tettek ki a párkányra. A robbantási szakértő véleményének beérkezését holnapra vagy holnaputánra várják a királyi ügyészségen. Legjobb gyermekápoló Höfer 1. számu­ gyermek hintőpora, Hofer Baby kréme. Raktár Aradon : Vojtek gyógyszertár. 1024. augusztus W:: szerkesztéséf ás ki­­adóhivatal Arad, Bule­vardul Regina Maria (Andrássy­ út 20.) era Cenzurat. PSR Felelős szerke­stő: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ. Kiadja : az Arad­ Lap­kiadó Vállalat. Ez aradi igazgató ünneplése. Meleg és­­ bensőséges ünneplés­ben részesítette a Lom­ási Erdőipar rt. igazgatósága és tisztviselői kara Vadász Ernő igazgatót, aki 25 éve áll a cég szolgálatában. A közbe­csillésnek és szeretetnek örvendő igazgatót az­ igazgatóság részéről Kemény György, a tisztviselők ré­széről pedig Wälder cégvezető kö­szöntötte abból az elkiléraból, hogy egy negyedszáztól óta fejt ki érdemdús működést a cég kötelé­kében. Az ünnepelt megilletődötten mondott köszönetet tsz elismerés­ért, amely kortársai részéről érte. Személyi változások az aradi munkásb­iztosító pénztárnál. A mai nappal fontos személyi változások történtek az aradi mun­­kásbiztosító pénztárnál. Huszon­nyolc évi szolgálat után megvált a pénztár kötelékéből Tenner Lászó, aki úgyszólván megalapítása óta egyik legbuzgóbb és legagilisabb főtisztviselője volt ennek a nagy­­fontosságú intézménynek. Az ille­tékes tényezők mindent elkövettek, hogy Tenner Lászlót továbbra is maradásra bírják és éppen a leg­utóbbi napokban egy vezérfelügyelő személyes rábeszélésével igyeke­zett hatni a kitűnő tisztviselőre, azonban Tenner László nem másí­totta meg elhatározását. Távozása érzékeny veszteség a munkásbizto­sítóra. Értesülésünk szerint Tenner László Arad közgazdasági életében más irányú tevékenységet fog ki­fejteni Ugyancsak a mai nappal vált meg a pénztártól egy másik régi és érdemes tisztviselő Sárga Lukács Károly is, aki szintén több mint két évtizeden keresztül állott az aradi pénztár szolgálatában. Radics visszetért Jugoszláviába? Belgrád, Macsek és Predavec a Radics párt elnökei az új kormány­elnök, Davidovics előtt kijelentették, hogy a Radics párt támogatni fogja a kormányt. Minden jel­ arra mutat hogy az új kormány nem gördít akadályokat Radicsnak az országba való visszatérése elé. A szkupstina augusztus hatodi­kén választja meg elnökségét, s az elnökök valószínűleg Pecsics kleri­kális és Raffan­ovics mohamedán lesznek. Az elnökválasztás után következő ülésen felolvassák a kormánnyilatkoz­t­tot. ■ 1 fit­ a Ske w­a sr ■ 3 eft «0» 4» m­s m 1 fi» ® S gf t§ a W pant m ® m mm N 1 m­ s:8­8 Q­w­K Ül* m Ül a © ta ■P 4T­ia w 3 UMM a i«8* efösySsef&ra a îSstlei* «»*i be® fptsefcmr ttifaiaMI ▼értről«i feat. Nagy r&ilir is m&aæm attlárg a?aM?m Allart« L\ oyi S4sasMkMMiÍá*L i

Next