Aradi Ujság, 1924. augusztus (23. évfolyam, 167-190. szám)

1924-08-01 / 167. szám

Házkutatás egy aradi kivándorlási irodában Tegnap este nyolc óra tájban az aradi térparancsnok­ság házkutatást tartott az Iminescu (Deák Ferenc) utcában levő Cosulich-féle kivándorlási iroda helyiségében. Valami­vel nyolc óra előtt megjelent az irodában az aradi térpa­rancsnokság vezetője egy sziguranca komiszárius és két de­tektív kíséretében és az iroda egyik tulajdonosát, Frey Fi­délt keresték. Közölték vele, hogy házkutatást fognak tar­tani, mert levelet, vagy írást keresnek egy aradi hadnagy­tól. A hadnagy, aki erdélyi származású ember, egy éven keresztül teljesített szolgálatot Aradon, ahol a társaságok­ban előzékeny modora miatt, szives fogadtatásra talált. Egy hónappal ezelőtt szabadságra ment és onnan többé vissza se jött. Most már hosszabb ideje mit sem tudnak róla Aradon és ismerősei azt beszélik, hogy eltűnt. Ez a hadnagy jóbarátságban volt Frey Fidellel, aki azonban szintén nem tud róla semmit. A katonai hatóság azt sej­tette, hogy Frey Fidellel levelező viszonyban állt és gon­dolták, hogy fognak találni nála valami írást. A házkutatás azonban teljesen eredménytelenül végződött és a térparancs­nok sajnálkozását fejezte ki az iroda tulajdonosa előtt a váratlan látogatás miatt. A hadnagyot értesülésünk szerint súlyos deliktummal vádolják, de erről sem a térparancs­nok, sem más hatóságok egyelőre nem nyilatkozhatnak. Az ATE vasárnap játszik elődöntőt a Kinizsi ellen. Az egyik aradi napilapban ma az a hír látott napvilágot, hogy tekintve, hogy az ATE igazolatlan játékosokat szerepeltetett az Unirea ellen, a központ döntése szerint kiesik a további küzdelmekből és az Unirea-Kinizsi egyesüléséből megalakult Timisiana fog a közép­döntőben a vásárhelyi CFR el ját­szani. Ebben az ügyben kérdést intéztünk az ATE egyik vezető exponenséhez, aki a következőket mondotta: - Az összes mendemondákból a legnevetségesebb az a hír, hogy a központ ide érkezett rendelete szerint az ATE nem utazik át az elődöntőt lejátszani Temesvár új kerületi bajnokával a Kinizsivel. Igenis ma kaptam hivatalos értesí­tést, hogy vasárnap délután feltét­len le kell játszani az elődöntőt. Ez az igazság. Így tehát egy második küzde­lemre rándul át az ATE. Reméljük szereplése nem fog csalódást kel­tenni, és újra meg fogja szerezni városunknak a győzelmi babért. Nagyszabású átalakítások az aradi kávéházakban. A konkurrencia üdvös hatásai. Az új Dácia megnyitása hatalmas versenyt idéz elő az aradi kávéhá­zak között. A fényesen berendezett és jól vezetett kávéház a közönség széles rétegeit vonta magához és sokakat­ elvont a régi kávéházaktól is, amelyek a Dáciához képest nem nyújtották azt a kényelmet és jó ellátást, amit az új kávéház szol­gáltat vendégeinek. A többi kávé­­házak tulajdonosai belátták, hogy a versenyt­ f­el kell venniök, ha azt nem akarják, hogy elveszítsék pub­likumukat. Ez a belátás nagysza­bású átalakításokat fog eredmé­nyezni, aminek a közönség látja hasznát. Elsősorban a Városi ká­véház az, amely nem akar elma­radni új konkurrense mellett. Ér­tesülésünk szerint rövidesen meg­kezdődnek a Városi kávéház átala­kítási munkálatai. 1.200.000 lej k költségelőirányzattal teljesen mo­dernizálják a kávéházat, amely nagyrészben új belső berendezést is kap. A díványokat új plüssel vonják be, az egész bútorzatot rendbehozzák, új szellőztetőket szed­tetnek fel, sőt a kávéház belső be­osztása is megváltozik. Az átalakítási munkákhoz márr­­legközelebb hozzáfognak, mert ősz­­re el akarnak készülni velük. Ka­­rácsonyiék a télre nagyobb zene­i attrakcióval is szolgálnak, amit vi­­szont a Dacia azzal ellensúlyoz, hogy október 1-től április 1-ig le­­­szerződtette Körösi Dudást és egész zenekarát, olyan feltételeit mellett, amelyek párját ritkítják. Maga a prima is ezer leit kap es­­ténkint, a zenekar pedig 4300 leit. Eddig a fenti összeg felét kapta Körösi Dudis, akinek havi jöve­delme így fel fog menni 60—70 ezer lejre. Ezek után cs­ak az a fontos, hogy a közönségnek legyen pénze télre, amikor a küzdelem a kávéházak közt megindul. sz abadi vendéglősök nem nyugszanak bele a maximálásba. A város közönsége körében nagy megnyugvást keltett a tanács eljá­rása, amellyel a túl magas vendég­lői ételek árát maximálta és kivétel nélkül mérsékelte az árakat. Az árredu­kció azonban természetsze­rűen nem tetszik a vendéglősöket, akik másfél év óta szabadon hatá­rozzák meg az árakat és ambíció­juk akként nyert kielégítést, hogy Roma Arad vezet az egész országban a vendéglői árak tekintetében. Érte­sülésünk szerint az aradi vendéglő­sök memorandumot nyújtottak be Robu dr. főpolgármesterhez, amely­­ben kérik a maximálás mellőzését és a régi állapotok visszaállítását. Reméljük, hogy a főpolgármestert nem sikerül álláspontjában meg­változtatni és az újonnan megálla­pított árak továbbra is érvényben maradnak. A vendéglősök pana­szainak annál kevésbbé van alap­juk, mert tapasztalatból tudhatja mindenki, hogy pl a húsételeknél amúgy sem tartják be azt az elő­írást, hogy egy adag hús csont nélkül tisztán 150 grammból álljon jóval kevesebb és kisebb az adag amit a vendéglőkben kiszolgáltat­tak, tehát már itt korrigálják azt a „sérelmet" amit az árleszállítással szenvedtek. Gyermekkocsi gum­mikerekü, kitűnő állapotban, alig használt sürgősen eladó. Cím Bul Regina Maria 9. uj Neuman ház, II. em. baloldal sarok. « CORVIN kön ARAD! ÚJSÁG Marosparti Mozgószínház Ma pénteken Himlőm — ——11 Ilii­­SSZZMMMMMM modern életkép 7 felv. Főszerepbe­n: FERN ANDRA SALM gróf Jön! az idény szenzációja A szegények császára k­kar és a műszaki­ szemé­szet jutalomjátéka. A színház ismeretlen katonái ünnepi köntöst öltöttek magukra. Szemük ragyogva tükrözte vissza a megelégedést, mikor tekintetük kö­rülfutott a zsúfolt nézőtérre. Elsö­tétülnek az ívlámpák, a zenekar fegyelmezetten várja a dirigenst. Egy örökké mosolygós kis ember felfelé fésült hajjal lép az emel­vényre. Feldörög a taps, ünnepük az est egyik régi emlékét, Gellért Pált, a színtársulat volt karnagyát. Kis pauza, kacagás a színfalak mö­gött. A nevét suttogják : Zilahi Irén, a váradiak kedvenc szubrettje, az Aradról eltávozott, rendkívül te­hetséges fiatal művésznő jelenik meg a színpadon. Taps fogadja. Plasztikus alakja, fiatalos tempe­ramentumos játéka, kedves hangja biztosítják számára a megérdemelt sikert. Táncképességét is előnyös oldalról ismertük meg. Napóleon Sebestyénnek a leg­jobb és legnekivalóbb szerepe. Jó izű humora és táncművészete eb­ben a szerepben teljes mértékben érvényesül. A harmadik vendég Galajta Fe­renc, a társulatnak volt kedvenc bonvivantja. Hatalmas ovációban részesítették és ünnepeltetése fel­fokozott tempóban a felvonásvé­­geken megismétlődött­. Horváth Mici hódítóan szép és ízlésesen elegáns volt. Szinte ön­magát múlta felül a kedvességben. A fiatal Varjas színpadra való rá­termettségéről tett tanúbizonyságot. A kisebb szereplők, a zenekar, és kórus feladatuk magaslatán állot­tak. (F. K.) —•—— Megtalálták Kolumbus Kristóf naplóját ? Pakisból jelentik : Egy idevaló lap azt a kalandosan hangzó hírt kapta Mexikóból, hogy ott megkerült Kolumbus Kristóf sajátkezű útleírása, amelyről eddig csak annyit tudott a világ, hogy visszatérőben Kolum­bus Kristóf a naplót egy bádog­dobozba forrasztva a nagy viharban a tengerbe dobta, hogy megmentse az utókor számára A mexikói je­lentés úgy szól, hogy ezt a törté­nelmi nevezetességű ereklyét 300 éven át őrizték egy vidéki hatóság hivatalában, a Percy Moran gaztettét. Haj­sza az örökségért“ címen hat felvo­­násos kalandordráma keretében mu­tatja be pénteken, szombaton és vasárnap az aradi Uránia mozgó­­színház.­­ Még ma pénteken és holnap szombaton mutatja be az aradi Apolló mozgóképszínház a Szegény császár című szenzációs filmet. N­­ik József császárnak, a kalapos királynak egy bűbájos szerelmi tör­ténetét adja a ragyogó kiállítású film amelynek keretében elénk raj­zik a szabadkőművesek, rózsa­­keresztes lovagok és jezsuiták titokzatos világa. A 9 órai elő­adásnál Fatty vetélytársa 2 felvo­­násos vígjáték előzi meg a nagy képet. — „A vörös lovas” Xaver Cappus világhírű regényét már csak pénteken és szombaton tartja mű­soron az aradi Marosparti Mo­zgó­­színház A hét felvonásos modern életkép főszerepeit Fern Andra a legszebb és a legnagyszerűbb film diva és Harry de Loon — Salm gróf, a legelegánsabb filmművész, a nők kedvence alakítják. A gyönyörű felvételekben gazdag film érdekes megszövegezése mindvégig lebilin­cselve tartja a közönség figyelmét és a film bemutatásának utolsó előadásai iránt is óriási érdeklődés nyilvánul meg. A Jegyek elővételé­ben a Weinberger cipőüzletben d. e. 10 től 12 ig, d. u. 3-tól 5 ig és este hét után a mozi­pénztárnál lehet. Kezdete fél tíz órakor. Esős idő esetén a jegyek másnapra ér­vényesek. — Jön ! ! Az idény legnagyobb szenzációja : „A szegények császá­ra", a francia filmgyártás büszke­sége.­­ MINDEN ÓRÁBAN kitű­nően lehet étkezni a pályaudvari éttereimben.­­ LEGJOBBAN étkezhet a Vadászkürt éttermében — „Az orkán", a szenvedélyek drámája, lesz az érdekes bemuta­tója az Apolló mozgószínháznak vasárnap. Az orkán című világhírű film, a szenvedélyeknek ez a klasz­szikus filmdrámája kerül bemuta­tásra. A kanadai hegyek között játszódik le ez a filmdráma. A hát­térben a rendőrök és csempészek izgalmas harczai teszik bonyolulttá a drámai lefolyású szerelmi törté­netet, melyben a féltékenység ör­döge kritikus helyzeteket teremt és a fékezhetetlen szenvedélyek játéka művészi szempontból is nagy érté­kűvé emeli a filmet. Hétfőn már az Urániában vetítik a nagyszabású filmet, ahol még kedden marad műsoron, mert az Apolló mozgó­­színházat hétfőn renoválni kezdik és a renoválás tartama alatt zárva marad. 1924. au­gusus 1. — Arad iparossága augusztus tizedikén a városligetben nagy­arányú népünnepélyt rendez. Az előkészítő bizottság teljes perma­­nenciában működik s az eddigi előkészületekből mindinkább nyil­vánvalóvá válik, hogy az iparosok népünnepélye az idei szezon leg­nagyszerűbb nyári mulatsága lesz. Kinderliebende *wai Kindsrn. Adresse : Sándor, Zeitungsbüro, TftlllllA felvétetik fartner órás lallal­ és ékszer és b­él. Str. Bre­­bianu (Wei­zer-u.) 2. Minorita palota. Kocsifényező kára keres helybeli gyárvállalat. Cim Sándor hirlapiroda. Tv 1­11 rá tisztességes jó fizetéssel lofUllig felvétetik Vándor divat, áruházában. Str. Metianu (Forray- u.) Mázakat szőlőket földeket megvételre ajánl HALMAI JÓZSEF forgalmi irodája. Str. Esninescu 5. (Deák Ferenc-u.) 9. KÉNLAP” Háromszor juttán mártott olcsón kapható ÜDÍTEK és IVES­Z-nál Szépsőpersenyim dijat nyer ha vala­ki WEIS­Z-féle .ELZA‘‘-kámforkrBBiót használ Beszerezhető minden drogériában Egy tégely ára 20 lei. yvnyosndsi anaiot&etbaB, Arad, újítás a gőzfürdőben a Simay fürdőben a gőzfürdő férfiak ré­szére minden szombaton reggeltől d. u. 5 óráig megszakítás nélkül nyitva van. EsSisí lîiiăa! (SÜSÜI H Kfllpg-ggl: I I^s5>2U' 2500 Ibii házbárf fizetek havonta elegánsan bútorozott különbejáratú szobáért fürdőszoba használattal. Ajánlatokat „2500“ jeligére a kiadó­­hivatalba kérek. 1 g-'ia iBBsaEssorai Jutányos áron eladó : Lég- vagy gázszivattyú (compressor), Szijvezető (alsó és felső) szabályozható, Gépfék, 2 darab, Alátét vastalp, S darab, Bála vasabroncs, nagyobb mennyiségű. Cili műi: torá-ojoida.M Sír- Emir.escu 20—22

Next