Aradi Ujság, 1924. szeptember (23. évfolyam, 191-216. szám)

1924-09-01 / 191. szám

XXIII évfolyam 191. szzám* Ára 3 lej. TELEFON: 503 1924. szeptember 1. Ely filau alalyozta­m a fusette® iMM n li a linpsileo. Georgescu prefektus erélyesen interveniált a sajtó érdekében. — Zavaró incidens az ün­nepségeken. Egész Románia közvéleménye, nemzeti különbség nél­kül nagy érdeklődéssel és szimpátiával tekintett az országos Avram Iancu-ünnepségek elé. Az esemény nagy jelentőségét kallóan méltányolva, az összes erdélyi kisebbségi lapok kü­lön tudósítókat küldtek ki az ünnepség színhelyére, akik azonban egy huszárfőhadnagy teljesen indokolatlan eljárása miatt nem voltak abban a helyzetben, hogy kötelességüket teljesíthessék. Az újságírók, Georgescu prefektus jóvoltából, szombat délután három órakor autón indultak Aradról Baia de Cris (Kőrösbányára), ahol az ünnepségek kezdődtek. Az újságírók, az Aradi Újság, Erdélyi Hírlap, Aradi Közlöny, Keleti Újság, Ellenzék, Brassói Lapok, Esti Lloyd, Zsilvöl­­gyi Napló képviselői, este érkeztek meg Baia de Crisre, a­hol az összes hatóságok a legnagyobb előzékenységgel fo­gadták őket és dacára a nagy lakáshiánynak, azonnal ki­tűnően elhelyezték őket a ferencrendiek kolostorába, ahol Kristo­fov. Ferenc főur a legnagyobb barátsággal fogadta a vendégeket. Vasárnap reggel fél nyolckor a hírlapírók jelentkeztek Gritta rendőrprefektusnál, az ünnepségek királyi biztosánál, aki szívélyes örömmel üdvözölte őket. Gritta kijelentette, hogy semmiféle külön igazolvány nem szükséges, csupán az autópark parancsnokságánál jelentkezzenek a hírlapírók, aki majd egy rendszámot ad az autóra, hogy a körülbelül 8 kilométeres útvonalon, Tebea és Baia de Cris között sza­badon és gyorsan mozoghassanak. Az utasításhoz híven a kiküldöttek csakugyan jelentkeztek Tebean a főhadnagynál, aki azonban ahelyett, hogy rendelkezésre állt volna, leszál­­lítatta az újságírókat az autóról és a kocsit lefoglalta. Hiába hivatkoztak a sajtó képviselői Gritta királyi biztos utasítá­sára, a főhadnagy megtagadta az autó kiadását azzal, hogy a kisebbségi sajtó nincs az ünnepségre meghíva és őneki az autó fontosabb személyiségek részére" kell Vita közben a helyszínre érkezett Gritta, akinek felhá­borodva jelentették be az esetet a hírlapírók. Gritta rögtön a főhadnagyhoz sietett és rendelkezett, hogy a hírlapírók kapják vissza a kocsijukat, mert ennélkül nem mozoghatnak. A főhadnagy azonban az előbbi indoklással Gritta parancsát nem teljesítette. Közben az ünnepségek már elkezdődtek és a hírlapírók elhatározták, hogy gyalog vágnak neki az útnak, csak hogy hivatásuknak megfeleljenek Alig mentek azonban tíz lépést, mikor a katonai őrség megállította őket és meg­hívót kért. Meghívó nem volt mire a katonák kijelentették, hogy egy felsőbb parancsra, nem engedhetik tovább az új­ságírókat. Erre ezek a faluba, Kőrösbányára akarnak vissza­térni, de alig néhány lépés után a katonaság ezen az utón sem engedte őket tovább így ott voltak kénytelenek az utón vesztegelni, mint­egy másfél órát, míg az ünnepségek Baia de Crisen lezaj­lottak, és az ünnepségen résztvett személyek elvonultak az utón. Itt sikerült beszélni dr. Robu aradi főpolgármesterrel, aki a kisebbségi újságírók sérelmét megtudva, rögtön beje­lentette az esetet Georgescu prefektusnak, aki felháborodva vette azt tudomásul és azonnal érintkezésbe lépett a fő­hadnaggyal, kijelentvén neki, hogy az újságírók a ő meghí­vására, az ő autóján jöttek ki, tehát okvetlenül, fontos és hivatalos személyek az ünnepségen. Ennek dacára, a főhad­nagy sőt most már egy őrnagy is, szigorúan ragaszkodtak álláspontjukhoz. A prefektus erre Lepedatu miniszter segít­ségét vette igénybe, ez azonban szintén nem használt. Erre az újságírók bejelentették Gritta királyi biztosnak, hogy az ilyen súlyos sérelem után nem maradnak tovább itt, tekintve, hogy minden mozgásukban akadályozva vannak és az ün­nepségről nem számolhatnak be. A hírlapírók délután három órakor elhagyták az ünnepségek színhelyét Érdekes, hogy a román sajtó sem részesült sokkal jobb fogadtatásban, mert mikor a kissebbségi kolégáik érdekében interveniálni próbált a Viitorul és az Universul munkatársa, a főhadnagy az ő autójukat is elvette és a román kollégák így be sem tudtak jutni a temetőbe, ahol afelsége jelenlétében meg­koszorúzták Avram láncú sírját ii in nisi mi azi 15 a Dm­ piiil. Kettészaktul a nemzeti párt. Berlin. Most derül ki, hogy a Dawes javaslatok meg­szavazásánál a nacionalisták nagyrésze cserben hagyta a pártvezetőséget mikor a kormánnya­ szavazott. Amikor a vasúti javaslatra került a sor a figyelmes szemlélő érdekes dolgokat vehe­­tt észre. Az első sorokban ülő képviselők, közöttük Hergt és gróf Westarp, továbbá Tirpitz nagy­­admirális maguk elé tették a padra a piros szavazó­lapot. Piros volt a nem és fehér az igen. A nacionalisták az első sorokban egytől-egyig piros szavazólapot adtak át a jegyzőknek s ami általánosan feltűnt, Herst és Tirpitz nagyadmirális szintén nemmel szavazott, holott róluk azt hitték, hogy meg­szavazzák a vasúti javaslatot. Western, aki természetesen piros­­szavazócédulát dobott az urnába, hátrafordult s úgy ellenőrizte a párt tagjait, hogy ki bontja meg a fegyelmet Megelégedetten láthatta, hogy csupa piros szavazólapot nyújtanak át a párthívek, de egy­szerre idegesen felugrott : az első nacionalista fehér szavazólap ! A zseb­ből került elő, Mumm adta le. Odaát a koalíciós pártokon szájról-szájra járt a hír, hogy Mumm igennel szavazott, jöttek aztán tovább a piros — ——— Santi-esűköpenyek — célszerűek. Nemcsak csinos a­aki­uk, hanem szolid ki­dolgozásuk, tetszetős mintájuk és tartóssá­guk ált­al praktikus ruh­adarabbá teszik. A kényelmetlen esernyőt feleslegessé teszi. Lloyd 2831

Next