Aradi Ujság, 1924. október (23. évfolyam, 217-243. szám)

1924-10-01 / 217. szám

1924. október 1 Loyd 2839. Dél-Amerikába utazik most az egész világ CO SULID H­UNE BUCURE­STI, Calea Grivitei 181. triesti hajóstársaság hajóin FIÚKOK: Strada I. C. Bra­ianu 18.M Strada Emi­­nescu 40 a. Cadea­tta Cernăuţi 1 mm Strada Ro­mana No. 14. Az idegen úr nem akart inni, de feltűnt neki az az udvarias hang, amelyet a főpincér megpendített. Azt hitte, hogy udvariasságból bor­kóstolót ajánlanak neki. Ezt a tév­hitét növelte néhány perc múlva az az újabb tény, hogy a helyiség igazgatója jött hozzá és a legme­legebb hangon ajánlotta a borokat. Miután időközben egy hölgy is le­telepedett az asztalhoz és, az is állandóan a bort dicsérte, ő szen­tül meg volt győződve, hogy a borban reklámcélokból ingyen bort adnak. A bor tényleg kitűnő volt, annyira, hogy amikor a másik üveg borhoz jutottak, már nem igen tu­­dott magáról. A pezsgőről sem tud semmit. A rendőrségen nem ültek fel ennek a naiv mesének, de mégis elrendelték a főpincér és az igaz­gató kihallgatását. Kivégeztek egy kínai rablóvezérnőt, Parisból jelentik . A Chicago Tribune jelentése szerint Shantung tartományban a napokban végeztek ki egy női rablóvezért. A kivégzés a legborzalmasabb kínai halálnem­­mel, a „Ling Che”-vel történt, me­lyet oly ügyesen hajtanak végre, hogy az áldozat vérveszteségek és emberfölötti fáradalmak dacára csak hosszas és kínos haláltusa után szenved ki. A kivégzett női rabló­vezér 47 éves volt és több száz főből álló rablóbanda fölött rendel­kezett. Tavaly rablóbandájával el­foglalt egy falut és 70 asszonyt és gyermeket ölt meg. ­ Ma szerdán utoljára vetíti az aradi Apolló mozgószínház „Út a boldogság felé" (Orkán szárnyán) című szenzációs filmdrá­ma második és befejező részét. Az az aradi közönségnek alkalma volt megismerkednie D. W. Griffi­n vi­lághírű rendező legtökéletesebb alakításával, amely a mai filmkul­túra legszebb és legsikerültbb mű­ve. A film főszerepét a bájos Li­­an Gish játsza. A nagy képet egy rendkívül kedves két felvonásos vígjáték, , Zigolfo a kulyaszák közt" előzi meg. ARADI ÚJSÁG A szolnoki ítélet megbuktatja a magyar belügyminisztert Kavarodás és óriási izgalmak a politikában. Budapest. A szolnoki ítélet és Rakovszky elsietett nyi­latkozatai óriási izgalmat keltenek a magyar politikai életben. Az Esti Kurírban Ugron Gábor élesen szembehelyezkedik a belügyminiszterrel és kijelenti, hogy a bírói függetlenséget egyetlen alkotmányosan gondolkodó politikus sem áldoz­hatja fel politikai divatoknak. A belügyminiszternek azért mert közrendészeti hatóságai súlyosan kompromittálva ke­rültek ki az ügyből nincsen joga kritikát gyakorolni az ítélet felett amelyet egy független magyar bíróság hozott.­­ Rakovszky Iván belügyminiszter tagnap újból nyilatkozott. Kijelentette, hogy tévesen állítot­ák be előbbi nyilatkozatát mintha ő a szolnoki ítéletet kritizálni akarta volna. Ítéletet bírálni nem lehet, de a bírósági eljárásnak egyes fázisai vagy az indokol­tban mutatkozó egyes jelenségek szóvá­­tehetők.­­ Egy budapesti újabb jelentésünk szerint a minisztertanács döntése elé nagy érdeklődéssel tekintenek. Híre jár, hogy Rakovszky belügyminiszter a napokban be­jelenti lemondását. Megszűntek a maximális árak az aradi vendéglőkben. A városi tanács nagy fontosságú döntése. Köztisztviselők 20 százalék engedményt kapnak. A városi tanács tegnap fontos határozatot hozott a vendéglői maximális árak kérdésében. Dél­előtt és délután tartott ülésében kimondotta, hogy a maximális ára­kat a vendéglőkben megszünteti, illetve felfüggeszti és a vendéglő­sökre bízza az ételek árainak meg­állapítását. Hogy mi vezette a vá­rosi tanácsot ennek a határozatnak a meghozatalában azt nem tudjuk, de hogy káros hatásai rögtön je­lentkezni fognak a fogyasztó kö­­zönség rovására, azt előre meg­jósolhatjuk. Minden maximális ár­megszüntetés után lényegesen emel­kedtek az árak a múltban és így lesz most is. Arad eddig is büsz­kélkedett azzal, hogy vezetett a vendéglői árak nagyságában, de ezentúl elvitathatlanul a mienk lesz a rekord. A tegnapi határozatnak egyedüli korrektívuma az, hogy a vendéglősök kötelesek minden állami, megyei és városi tisztvisel­ő­­őnek az árakból 20 százalék en­gedményt adni. Mi lesz azonban a többi szerencsétlen ha­lndóval, akit sorsa a vendéglőkban való étkezésre kényszerít? Az új rend­­szer október 4-én lép életbe. Kí­váncsian Ivarjuk az október 4 iki étlapot A tanács megszüntette a maxi­ Perzsa összekötő szőnyegei! 3 B mális árakat az aradi szállítókra nézve is akik ezután szabadon állapítják meg a fuvarozási dijakat. A mészárosok ama kérelmét, hogy a borjú és a juh­hús árát felemelhessék, a tanács elutasítot­a. A tej ára a téli hónapokra 1925 május hó 1-ig következőleg lett megállapi­va . Uradalmi tej 3 és fél százalék zsírtartalom­mal házhoz szállítva 8 lei literenként. Tejcsarnokban és házhoz szállítva 8 lei 50 le. Piaci tej 6 lei. Piaci tej házhoz szállítva 6 lei 50 bani. igénybe vették a psi és ségai gazdák lovait. Az Aradi Újság megírta néhány nappal ezelőtt, hogy Arad Hegy­­alján katonai hadgyakorlatok lesz­­­­nek amelyek miatt a szőlősgaz­dáknak sietniök kell a szürettel. A békevilágban ilyenkor beszedték a gazdáktól a kiadott kincstári lova­kat, amelyeket a hadgyakorlatok alkalmával felhasználtak. A kato­­­­naságnak most nincsenek felesle­­­­ges lovai, de miután a hadgyakor­­­­latok alkalmával szükség van pót­­­lovakra, ezért a katonaság a föl­­d hasgazdáktól vesz igénybe megfe­­­­lelő számú lovat, természetesen­­ csak rövid időre I Gájban és Ségában tegnap egy­­ katonai bizottság járt, amelyet a­­ második kerületi elöljáróság embe­­rei kísértek és amely kijelölte azo­­­­kat a lovakat, amelyeket a kato­naság a hadgyakorlatok tartamára igénybe akar venni. Közel 250 lovat jelöltek ki eddig, a bizottság a munkáját azonban még folytatja. A gáji, légai és tanyai gazdák Zima Tibor országgyűlési képvise­lőhöz fordultak, akit megkértek, járjon közbe illetékes helyen hogy lovaikat visszakaphassák. Zima képviselő a küldöttséget Angel István dr. polgármester helyetteshez, majd Lázár Ágoston dr alispánhoz vezette, majd az alispán, a polgármester és Zima képviselő a várba mentek be, hogy az illetékes katonai parancsnokságot arra kérjék, hogy a rendeletén enyhítsenek.

Next