Aradi Ujság, 1925. január (24. évfolyam, 3-24. szám)

1925-01-05 / 3. szám

Jorga is Naniu megegyeztet. Az új kormány elnöke Maniu vagy Cantacusino lesz. Bucureşti: Beavatott helyről szerzett információk alap­ján táviratoztak, hogy Jorga és Naniu régóta húzódó tár­gyalásai eredményre vezettek. A­ megegyezést néhány nap múlva hozzák nyilvánosságra. A két politikus között létre­jött egyezmény szerint kormányalakítás esetén Naniu vagy Nisu Cantacusino lesz a miniszterelnök, belügyminiszter Argetoianu, pénzügyminiszter Pop-Csicsó István lennének. Popescu Stelian a Jorga—Nanu kormányból kimaradna. — Ugyancsak tudósítónk jelenti, hogy Iorga néhány nap múlva Parisba utazik s valószínűleg ott is marad, mint Románia követe. Információnk szerint az új kormány megalakulására márciusban kerül a sor. A volt nemzetiségi kisebbségi miniszter érdekes újévi kijelentései. Timisoara. Cosma Aurel dr. volt nemzetiségi kisebbségi miniszter egy tisztelgő küldöttség előtt a következőket jelenhette rá : Amikor 1920-ban láttuk, hogy a régi erdélyi pártok megrekednek, mi voltunk az elsők akik kilép­tünk a regionalizmusból és az ország nagy érdekeinek szol­gálatába állottunk. Mit tett a liberális párt? A tör­vényhozás terén hatalmasat alko­tott, megteremtette a törvények egységesítését és a lelkek egyesü­lését. Azt is hallhatjuk, hogy a li­berális kormány inog és nemsokára menni fog. Nem áll. A liberális párt és a kormány nem megy, csak akkor, ha misszióját befejezte. Presztízs kérdése, hogy az a párt, amely Nagyromániát megteremtette, mindedig uralmon maradjon, míg a Nagyromániára szabott alapvető törvények nincsenek megszavazva. A diákmozgalmak sokszor ért­hető elégedetlenségből fakadnak, sokszor más intenciók sajátítják ki a maguk részére. A kormány min­dent megtett a diákságért és az iskolákért és a jövőben folytatni fogja az ez után megkezdett munkát Vannak, akik a diákmozgal­­galmakkal visszaélnek és anar­­kikus tendenciák érdekében felhasználják őket. — Nem zárkózhatom el, hogy a kisebbségi kérdésről ne beszéljek. A kisebbségi sajtó több ízben pa­­naszol ia, hogy a liberális kormány a politikában nem alkalmazza a gyulafehérvári határozatokat. A gyulafehérvári gyűlésnek egy célja volt: a románok egyesítése, jogá­nak szentesítése. Románia az an­­tanttal való egyezség alapján lé­pett háborúba, sokkal nagyobb te­rületi igények alapján, mint ameny­­nyit megítéltek részébe. Amikor a királynak a gyulafehérvári egyesí­tési aktust átnyújtották, azt feltétel nélkül tették, mert mi is lett volna, ha az egyes tartományok külön­­külön kikötéseket támasztottak volna. Mi nem ismerhetjük el a gyu­lafehérvári határozatokat, mert ez prerogatívát jelentene a ro­mánsággal szemben, azonkívül az alkotmány teljes egyenlőséget és szabadságot bizto­sít minden egyes román állampol­gár részére. A gyulafehárvári hatá­rozatokkal mi egyébként sohasem operáltunk, ezt csak oly pártok te­szik, amelyek jelenleg ellenzékben vannak és a határozatokkal kortes­munkát fejtenek ki. A liberális párt mindenkor vallotta, hogy a kisebb­ségek természetes jogait tisztelni és fejleszteni kell. Mint a múltban, a jövőben is oda fogunk hatni, hogy a kisebbségek elégedettek legyenek. Ma­­ elvállalja a ko­mányalakítást Németországban, Berlinből jelentik . Szombaton egész nap késő estig folytatta tár­gyalásait a Marx pártok vezetőivel Este tíz órakor Marx Ebert elnök­höz ment és jelentést tett a tár­gyalások meghiúsulásáról. A biro­dalmi elnök erre megbízta Marxot, pártonkívüli kormány alakításával. Még nem döntötték el, hogy az egyes miniszteri tárcákat kivel fog­ják betöltenni. V /- « Új XXIV- évfolyam 3« szám. Ára 4 lei» TELEFON: 503.1925. január 5. Teljes inUi Dira! napii. Vízkereszt napját nagy ünnepélyességgel ülik meg hol­nap. Délelőtt kilenckor ünnepies mise lesz a Piata Cated­­ralein levő székesegyházban, amely után az ünneplő közön­ség a Str. Metianun és a Bul Regina Marian át a Maros­partjára vonul, ahol az ünnepségek folytatódnak. A programm szigorúan a múlt évihez igazodik. A holnapi munkaszünet egyezik a vasárnapok munkaszünetével. Élelmiszerkereske­dők, borbélyok délelőtt tízig nyitva tarthatják üzleteiket. Csernoch újévi nyilatkozata egyszerű hamisítvány Budapest. Nagy feltűnést keltett a Neues Wiener Jour­nal újévi számában megjelent ismeretes Csernoch interjú, amely szerint a főpap azt mondotta volna többek között, hogy annak az ősrégi liberalizmusnak a jegyében kell ismét élni, amely a magyar népnek minden időben kiemelkedő tulaj­donsága volt.­­ A Nemzeti Újság munkatársa Esztergomban Csernoch prímásnál az interjúról érdeklődött, ahol kijelentették, hogy Csernoch a Journalnak nem adott interjúrt, a neki imputált kijelentéseket nem­­ tette meg. Ezek a vakmerő hazugságok egy közismert alhírterjesztő szélhámos munkája, akit a ma­gyar újságíró társadalom magából már régen kiközösített. A primáciában elmondották, hogy Lévai Mihály nevű volt újságíró a Neues Wiener Journal munkatársaként je­lentkezett és interjút akart kérni a hercegprimástól. Csernoch azonban kijelentette, hogy nem kíván nyilatkozni. Erre Lévai azt kérte, ha már a hosszú utat megtette, legalább tiszte­leghessen a főpapnál Ezt a kívánságát teljesítették. A hír­lapíró a hercegprímással magánjellegű beszélgetést folytatott melynek során, aktuális kérdések is szóba kerültek. Ezt a magánbeszélgetést adta közre Lévai elferdítve és a herceg­prímás engedélye nélkül. . A hercegprimási hivatalban kijelentették még, hogy Csernoch ellenkező felfogása általánosságban ismeretes a nyilvánosság előtt. Radics Budapestre szökött? Graz. A gráci Tagespost belgrádi tudósítójának jelentése szerint, Ra­dics nem tartózkodik Jugoszláviában hanem Magyarországra menekült. Amikor ugyanis a mára virradó éj­szaka folyamán megkezdték Zág­rábban a horvát politikusok letar­tóztatását, közülök többen elme­nekültek és a határszéli falvakban rejtőzködnek, ahol csak a kedvező pillanatra várnak, hogy a külföldre szökhessenek. A Tagesport tudó­sítója szerint közöttük volt Radics is, akinek a rendkívüli szigorú el­lenőrzés dacára sikerült Budapestre szöknie. A budapesti főkapitányság bécsi forrásból már tegnap­ a délutáni órákban kapott értesítést róla, hogy Radics állítólag Budapesten rejtőz­ködik. A rendőrség ezen értesítés után nyomban mozgósította detek­­tívjeit, hogy Radics esetleges rej­tekhelyeit kikutassák, de minden eredmény nélkül. A rendőrség uta­sítást adott több detektívnek, hogy az összes szállodákat, penziókat és más helyeket is élénk figyelem­mel kisérjék, figyeljék meg az állo­másokat is, nehogy Radics esetleg Budapesten keresztül tovább utaz­­hassék. A budapesti főkapitányság idegen ellenőrzési hivatalában sem akadtak nyomára annak, hogy Ra­­dics Budapesten tartózkodnék. 4 jen ma Zürichben a zárlatkor: 262*50

Next