Aradi Ujság, 1925. január (24. évfolyam, 3-24. szám)

1925-01-05 / 3. szám

ARADI ÚJSÁG Mati­ni események elöl Belgrádban készenlétbe helyezték a rendőrséget. Radics elmenekült. Belgrád. Zágrábból jelentik . A város úgy a letartózta­tások, mint a házkutatások napján ma is teljesen nyugodt volt. Különösen hidegvérűen viselkednek a horvát és a köz­­társasági parasztpárt tagjai. A zágrábi rendőrség eddig nem találta meg Radicsot. Voltak egyesek, akik azt állították, hogy Radics a Papics­­palota egyik titkos szobájában rejtőzik, de az ezirányban megindított nyomozás nem vezetett eredményre. A Politika információja szerint Radics a magyar ha­tár közelében tartózkodik, ha ugyan nem hagyta el Jugo­szlávia területét. A horvát köztársasági parasztpárt egyik tekintélyes tagja kijelentette, hogy a párttagok semmiesetre sem fognak ellenál­lást tanúsítani. A párt jelölő listáit a bíróságok megerősítették, így nyu­godtan várják be az eseményeket. Az üldözések következ­tében — mondotta a nyilatkozat — csak népszerűbb lesz a horvát köztársasági parasztpárt programmja, amelyet most komolyabban hangsúlyoznak, mint valaha és amely a bé­kességet, az emberiességet és a köztársaságot jelenti. Szarajevóból jelentik: Az Obsnana kiadásának éjjelén az egész rendőrséget készenlétbe helyezték, majd rögtön megkezdték a házkutatásokat. A rendőrhatóság nemcsak a horvát köztársasági parasztpárt szervezeteinek helyiségeiben, ha­nem az összes horvát egyesületekben is kutatott, így a horvát nemzeti ifjúság, a horvát olvasókör, a szokos­­egyesület és a nőegylet érdekében, amelynek irattárát le­foglalta és bejáratait lepecsételte. Az ellenzéki pártok valószínűen egymásután rezolució­­kat fognak kiadni. Ennek során a demokrata párt és a földmíves párt lép fel a kormány intézkedései ellen. Ellen­zéki körökben egyébiránt Macsek letartóztatása keltett na­gyobb izgalmat, minthogy Macsek a szkupstina első alel­­nöke és az állami bizottság tagja s letartóztatásában a szkupstina szuverenitásának és az alkotmánynak súlyos sé­relmét látják. Felakasztotta magát egy budapesti soffőr, mert Szil­veszter éjszakáj­a összevő­te a gazdija automobilját. Budapest: Újév első napjának hajnalán Újpest előtt, a külső Váci­­úton az inspekciós rendőrök egy sérült automobilt találtak az ország­út szélén, orrával egy fának tá­maszkodva Az automobil üres volt, a rendőrök kiáltozásaira a környék­ről sem jelentkezett senki, gazdát­lanul, magára hagyva terpeszkedett az országúton. A rendőrök megállapították az autó számát, tulajdonosának nevét és így sikerült megállapítaniuk a garázst is, ahol az autó áll. Miközben a talált autóról je­en­­tést tettek a kerületi kapitányság­nak, majd a főkapitányságnak, egy detektív kiment a garázsba, hogy megállapítsa a talált autó sérülé­sének körülményeit. Kiderült, hogy az amerikai gyártmányú, pompás automobilt Szilveszter éjszakáján kisegítő soffőr vezette, mert a ren­des soffőrnek gazdája szabadságot adott. Ez a kisegítő soffőr Rikker Gyula nevezetű, a Cadillac-autó vezetőjének régi ismerőse, megbíz­ható ügyes gépjárművezető, aki b­ár nyolcadik hónapja állás nélkül van. Az alkalmazott soffőr éppen azért választotta Rikker Gyulát he­lyetteséül, hogy egy kis keresethez juttassa. Éjfél után 2 óra volt, amikor Rikker Gyula szolgálatból vissza­térve gazdája megbízásából behaj­tott a garázsba. Ott átadta az automobilt a ko­­csimosónak, majd azt mondta, hogy el­idul haza, Újpest felé. — Reggel lesz, mire ágyba ke­rülök, — panaszkodott. — Nincs villamos, a garázsban nincs hol le­feküdnöm, borzasztó, hogy meny­nyit kell majd gyalogolni. . . A kocsimosó, aki közben az autó letakarításához látott, azt az ajánlatot tette neki, hogy várja be az első villamost a garázsban, de Rikker Gyula erről hallani sem akart. — Tudja mit? — mondotta a kocsimosónak. — Hazamegyünk az az autóval a lakásomra, maga ve­lem jön s majd visszavezeti a kocsit... Miután ezt megbeszélték, nyom­ban el is indultak. Rikker Gyula a lakásához érkezve átadta a kor­mánykereket segédmunkás kollégá­jának, egyben megkérte, hogy na­gyon vigyázzon rá, mert rajta van minden felelősség. — Ne félj semmit ! Nem lesz baj ! — nyugtatta meg a kocsi­mosó a soffőrt, azzal már vissza is fordult az autón Pest felé.­­Útközben azonban eltévedt s ahelyett, hogy befordult volna a nyugati pályaudvar irányában, Új­pest felé tartott Még nem is vette észre, hogy rossz úton halad, ami­kor a kormánykerék kicsúszott a keze közül, az automobil orrával nekiment egy útszéli fának, a hűtő a motor külső része és a kormány összetört, de a vezetőnek nem lett semmi baja­ A kocsimosó ezután otthagyta az autót az országúton és gyalog megindult Pest felé. Útközben felverte Rikker Gyulát álmából és ijedten elmondta neki, hogy mi történt. A so­főr rémülten vette tudomá­sul a balesetet és keserű szemre­hányásokat tett kollégájának. — Mi lesz ebből ? — mondta csaknem sírva és kétségbeesésé­ben azt sem tudta, hogy most mitévő legyen — Én visszagyalogolok a ga­rázsba ! — próbálta megnyugtatni a kocsimosó. — Hozok valami segítséget, hogy az autót még hajnalban bevontassuk. Hiszen nem olyan rettenetes a baj, pár nap alatt ki fogjuk reparálni ! 1925. január 5. Mielőtt azonban még a kocsi­mosó visszatért volna a baleset színhelyé­n, a detektív már meg­jelent a garázsban és magával vitte a főkapitányságra. Kihallgatása után gondatlanságból okozott kár miatt nyomban őrizetbe vették, köz­ben detektívek mentek ki Rikker Gyula lakására is, hogy őt is elő­állítsák. Rikker Gyula soffőrt azonban már nem találták élve, mert szobájában nadrágszíjjal felakasztotta magát egy szegre A holttest még alig hűlt ki, az előhívott mentők kons­tatálták, hogy Rikker Gyula az öngyikosságot a hajnali órákban követhette el. Minden kétséget kizár, hogy a soffőr félelmében akasztotta fel magát. • Tárgyalják a román—magyar biztosítási egyezményt Bucureşti. Tegnap délután öt órakor kezdődött a pénzügyminisz­tériumban Gheorghiu államtitkár elnöklete alatt a ratifikált román— magyar egyezmény egyes klauzu­láinak a gyakorlatba vitele. Erre a célra megvitatták az Erdélyben működő összes magyar biztosító társaságok vezetői, hogy megvitas­sák az egyezmény szabályainak az alkalm­zási módozatait. Gheorghiu államtitkár szerint az egész biztosítási kérdés tárgyalása csak formalitás, mivel lényeges változás történni nem fog, az eddigi biztosítási illetékek csaknem teljes egészükben érvényben maradnak. W­W« WWW«« HI«»*" NÉVJEGYEKET csinos kivitelben késett a CORVIN-nyomda. Str. Eminescu 20—22. Legújabb valutakurzusok: (ZÜRICHI NYITÁS) január 5. ARADI ÁRFOLYAMOK: Budapest belföldi — — 375 Bécs — — — — — 365 Prága — — — — -1­­590 Belgrád — — — — — 295 Zürich — — — — — 3810 Paris — — — — — 1060 Müano — — — — — 840 Niwyork — — — — 19550 London — — — — 926 nUPIPASSING sár- és hócipők a legjobbak. Ajándékokat Heti Met vásároljon igen csinos kivitelben jutányos áron készít a ffllflöl, vonalozó intézete és üzleti könyv gyára, ARAD. Telefon: 732. a „Salon Artîstique”-ben (Fischer Eliz-palota.) u

Next