Aradi Ujság, 1925. február (24. évfolyam, 25-47. szám)

1925-02-03 / 25. szám

XXIV. évfolyam 25. szám. Ára 4 lel. TELEFON: 503. Drágább lett a bérkocsi, raegdrágit a hús. Az ármegállapító bizottság szom­bati ülésén a következő árváltozá­sokat eszközölte : Borjúhús (szopós) elsőrendű 42, másodrendű 40 lei­­ kilogrammonként Sertéshús első-­­ - rendű 41, másodrendű 39 lei kg-ként. Élőha­l a régi ár. Bérkocsik : A bel­városból a vasúti állornáshoz 21 lei, a villamoshoz 15 lei, az újara­­di hídig 15 lei, egy út a belváros­ban várakozás nélkül 15 lei. Ház­hoz rendelve 3 lei helyett 5 lei pótdij, de hogyha az útirány foly­tatólagos, akkor a pótdij elesik. (Ezen árak csak az egylovas kocsik­ra vonatkozik). Kétlovas bérkocsik árát, ugyanilyen arányban, 10 lei­vel emelte.­­ Azon ismételt panaszokra a kö­­­­zönség köréből, hogy a hentesek­­ csak akkor hajlandók sertéshúst ki-­­ szolgálni, hogyha zsírt vagy sza­­f­­onnát is vesz. A bizottság elhatá­rozta, hogy a visszaéléseket a leg­szigorúbban torolja meg és hogyha erről a rendőrség tudomást szerez, a húst el fogja kobozni és a hentes a spekulatörvénynek lesz átadva, mint áruhalmozó. A vendéglői árak a régiek, csak a borjasültek és borj­úpörkölt lett drágább adagonként 1 leid, kis adag 50 bánival, a sertéssült pedig 50 bánival adagonként. Barnake­nyér 11 lej kilónként. Eltemették Dr. Groszmin Emil onast. Ma délután három órakor óriási részvét mellett helyezték örök nyugalomra a tragikus körülmé­nyek között fiatalon elhunyt aradi orvost, dr. Groszmin Emilt. Az iz­raelita temető halottas házát és környékét ellepte a gászoló közön­ség, amelynek soraiban testületileg jelentek meg az aradi orvosok. A templomi énekkar gyászéneke után, Vágvölgyi Lajos dr. főrabbi meg-­í ható beszédben méltatta Dr. Grosz-­­­man Emil életét, működését, huma-­­ nisztikus tevékenységét. A nemes­­szívü embert és a jó orvost, akit mindenki a rajongásig szeretett, aki­vel csak érintkezésbe került. A ma­­gasszárnyalású beszéd után a ko­porsót elföldelték. Az ügyészség visszavonta fs'ea- i tézisét az Esküdt-p­attan, Budapest. A királyi ügyészség­­ tudvalévően felebbezést jelentett­­ be az ötévi fegyházra ítélt Esküdt­­ Lajos és a hat és félhónapi bör­tönre ítélt Tömör Angéla terhére A királyi ügyészség a főtárgyalá­son bejelentett fellebbezését a mai napon visszavonta. Eslüdt és Tö­­­­mör Argó­­ fellebezése folytán­­ az öt év , a tábla elé kerül, t­eh , s noö.. igják tárgyalni. Alfonz király szakított Primo de Rivera diktátorral? A direktórium több tábornoka a király mellé állott. — London és Washington intelme a királyhoz, Lisszabon. A Diorio de Lisbon leleplezéseket közöl fel­tétlenül jól értesült spanyol forrásból Alfonz király és Primo de Rivera tábornok feszült viszonyáról és a diktátor hatal­mának hanyatlásáról. A kulisszák mögött rendkívül érdekes dolgok történnek, amelyekről a nyilvánosság semmit sem tud, így például csak most szivárgott ki, hogy a direktórium néhány tábornoka élesen szembehelyezkedett Primo de Ri­­verával, elfordult róla és a király mellé állott. A király már az ősszel el volt tökélve, hogy véget vet a direktórium uralmának. Felszólította Magaz tábornagyot, Primo de Rivera helyettesét, hogy alakítson polgári kor­mányt, de a tengernagy nem vállalkozott. Akkor azután Alfonz király Hermosa tábornokot Afrikából akarta küldeni, hogy vegye rá Primo de Ri­verat a lemondásra. A diktátor ezt idejében megtudta Marokkóban, hivai előre értesítették róla, Primo de Rivera tehát sietett megüzenni Madridba, hogy Hermosa ne is fáradjon, nem fogja őt fo­gadni, így aztán az afrikai utazás elmaradt. Erre ez időre esik, hogy ez angol kormány egyenesen Alfonz királyhoz fordult azzal a kérdéssel, igaz-e, hogy abszolu­tisztikus monarchiát tervez, egyidejűleg célzott rá, hogy ebben az esetben Spanyolország nem maradhat tagja a Népszövetségnek, minthogy a benne egyesült országok kivétel nélkül demok­ratikusak. Hasonló kérdést intézett a királyhoz a washing­toni kormány is. A fonz király a párisi nagykövetet hasz­nálta fel közvetítőjének. Az ő útján tudatta, hogy 1925 ben polgári kormány fogja átvenni a ha­talmat Spanyolországban. Ez nem maradhatott titokban és Primo de Rivera gondos­kodott róla, hogy az a hír terjedjen el, hogy a diktatúrát olyan kormány fogja felváltani, amelyek miniszterei a saját pártjának, az U­ion P­itriolicának tagjai közül fognak kike­rülni és ő, Primo de Rivera lesz a miniszterelnök. Alfonz királyt ilyen irányban döntően befolyásolta Wsgler tábor­nok és Cavalcantini tábornok. -» Görögországban óriási az izgalom a pátriárka kiutasítása miatt. A görög követet visszahívják Törökországból? Athén A görög pátriárka kiutasítása Törökországból óriási izgalmat keltett. Mihalakopulos miniszterelnök beje­lentette a kamarában, hogy Törökországnak az eljárása a lausannei szerződésnek a megsértése. A parasztok vezérei egymásután szólaltak fel és elítélték a török kormány eljá­rását. A felszólalók hangsúlyozták, hogy egységesen tömö­rülnek a megalázás visszautasítására. A nemzetgyűlés elha­tározta, hogy az egész világ előtt tiltakozni fog az angolai kormány beelacsonyl­ó határozata ellen. Panagadios képviselő kijelentette, hogy Törökországot csakis fegyverrel lehet­ észre téríteni. A helyzetet komolynak tekintik. A kormány azonban még nem hozott döntést. Hír szerint a görög kormány vissza fogja hívni diplomáciai képviselőjét Törökországból. 1925. február 3. Óriási közönség az Iparosbálon. Zsúfolásig megtelt a Fehér Kereszt terme. Az idei Iparosbál, amelyet vasár­nap este tartottak meg a Fehér Keresztben sikerben talán még a múlt évit is felülmúlta. Rekord­számú közönség jelent meg és ott voltak a notabilitások közül dr Ro­­bu János főpolgármester és Filotti Zamfir rendőrprefektus is. A meg­jelent hölgyek névsorát itt adjuk. Asszonyok: Dr. Roscu Já­­nosné, Filotti Zamfirné, dr. Memete Demeterné, dr. Hef­ich Béláné, dr. Vajda Ivánné, Vulcu Maximné, Láng Imréné, Siojka Pálné, Sommer Nándorné, ifj. Grumáz Károlyné Gencsy Béláné, Merkler Pá­lé, Liczkó Lászlóné,­Geresy Kálmánná, Bayer Sándorné, Torna Vazulné, Czerneczky Mihályné, Végh István­ná, Gulyás Lajosné, Krausz Simon­né, Buza Istvánná, Zimmermann J­ánosné, Varga Gusztávné, Mihál­­kovics Ivánné, Friedrich Zoltánná, Weichelt Oszkárné, Gartner Merk­­né, Scheiber Vámosné, Juhász Imréné, Weisz Lipótné, Bene Emil­­né, Rellinger Antalné, Folgert Gás­­párné, Germer Sam­uné, Kurea Gyulér­é, Klip Péterné, Kun Jó­zsefné, Székely Andorné, Bérczi Károlyné, Kánya Gézáné, Herceg Ármándné, Dömötös Lészlóné, Stei­ler Józsefné, Szekerka Pálné, Ba­logh Istvénné, König Rezsőné, Hirsch Jenőné, Weil Edéné, Hohn Györgyné, Hegedűs Józsefné, Wess Ferencné, Borsos Zsigmondné, Za­­goli Istókné, Fertig Józsefné, Fertig Györgyné, Pápai Lajosné, Jancsim Miklósné, özv. Burián Jánosné, Szilágyi Józsefné, Jäger Jénosné, Nagy Károlyné, Göcz Sándorné, Csatlós Józsefné, Sepesi Béláné, Csatlós Andrésné, Szirbik Sándor­né, Pepp Istvénné, Balázs Jénosné, Eisere Jénosné, Grünvald Andorné, Szilvágyi Jánosné, Schwartz Ferenc­né, Bozsó E­eriná, Baricz Mátáné, Brukler Péterné,­ Löwy Mikséné, Balogh Jánosné Berta Bálintné,Prpf Mihá­yné, Bárjuk Mihályné, Reich Gyuláné, Szidó Lazárné, Nagy Mi­hály­né, Kenderesy Lászlóné, Nagy Kálmánná, Urda Istvénné, Assael Károlyné, Heemanné, Borai Gyulá­­né, Varga Kelménn­é, Lupu János­­né, Kádár Istvénné Braun Somá­­né, Hi­sch Jánosné, Lakatos Mi­hályné, Kovács Ferencné, Benkő Józsefné Szűcs Demeterné Hász Gézáné Petőfi Demeterné, Engel­hardt Ferencné, Félix Gusztávné, Deu­sch Miksáné, Aredean Trianné, Menráth Józsefné, Domokos Ká­­rolyné, Guth­ Rezsőné, Magold An­­talné, Lang Ádámné, Bogdán Gyu­láné, Pesti Sándorné, Böszörményi Jénosné, Winterkorn Jánosné, Li­sinczky Lajosné, Jánosi Károlyné, Laczki Gusztávné, Lipták M­­ályné, S­ojka Kálmánná, Moye­ Györgyné, Werkmeister Jánosné, Bá­nri Ger­­gelyn­é, Dujnek Józsefné, Dengelegi Ferencné, Hustalik Józsefné, Ko­vács Józsefné, Schreimann Vendel­lé, Gáli Ti­vadarné, Kvitkovszky A­len ma Zürichben a zárlatkor : 268 75.

Next