Aradi Ujság, 1925. február (24. évfolyam, 25-47. szám)

1925-02-03 / 25. szám

Bernátné, Fiadelfi Adolfné, Müller Jánosné, Galínea Józsefnné, Kellner Béláné, Bostkel Jánosné, Raskovits Sándorné, Péterfi Pálné, Velspillch Ignácné, Merkovits Sándorné, Go­len Györgyné, Mihály Lászlóné, Szabó Ferencné, Békés Sándorné, Kosch Pálné, Abudán Miklósné, Rokszin Károlyné. Leányok: Lupu Anna Watta Esztike, Kalikin Hanka, Fo­dor Mancika, Benkő Irma, Kovács Emuska, Hász Lenke, Hász Berta, Fédor Gizi, Schrott Hajnalka, Ve­­sely Mariska Brád, Freud Anna, Abudán Annuska, Roksin Ilonka, Bálint Gizi, Guthirt Teri, Lisinszki Esztike, Kreinka Mariska, Sztrigán Ilonka, Weisz Ibolyka, Rettin­ger Annus, Szeiler Bözsike, Szekerka Manci, Eberhardt nővérek, Gev­­rovszky Margit, Molnár nővérek, Tangner Elvira, Mihály Baba, Mi­hály Pipi, Buzzi Angela, Karánsebes Lesze Ilonka, Fertig Bözske, Fertig Mariska, Váradi Irén, Bayer Iluska, Luczai Irén, Lamping Gizella, Ben­­cze Margit, Messer Aranka, Grosz Annus, Zimmerman Vilma, Varga Annus, Horváth Ilonka, Boihischer Mariska, Krisen Laci, Ráda Tusi, Jonovits nővérek, Simon Eszter, Aszael Elza, Jancsi Kató, Jafros Margit, Márton Erzsike, Banán Annus, Jéger Babi, Nagy Erzsi, Lipták Lonci, Lipták Hajnal, Ló­­renc Irma, Werkmeister Lidiké, Papp Babi, Balogh Manyi, Mágori Lidia, Botor­ Bözsi, Dengdegi Rézsi, Dupák Ilonka, Huszalik Ilonka, Gáli Irén Mihálik, Magda, Letti Annuska, Müller Mariska, Péterfi nővérek, Bárány Böske, Janovits Pepi. legújabb valutakurzusok. ARADI ÁRFOLYAMOK: 1234370 — 20875 — 51825 —248250 —280250 —215250 —153750 — 72 Belgrad — — — — 840 București — — —­­ 26875 Varsó — — — — — 100 Bécs — — — — — 73 Budapest belföldi — — 368 Bécs — — — — — 366 Prága — — — — — 578 Belgrad — — — — — 318 Zürich — — — — — 3750 Paris — — — — — 1052 Milano — — — — — 812 Newyork — — — — 194 London — — — — 933 Czája Jánost hám is dobták Berlinben. Berlin. Befejezéshez közeledik a Thalia-Theaterben rendezett nemzet­közi professzionista birkózóverseny, amelyben a Budapesten járt mes­terek közül is részt vesznek né­­hányan. A már harminc napja tartó küzdelemnek eleinte az észt Jongó volt a favoritja, de mióta a bécsi Kawan dobta, Westergaard- Schmidt lett a közönség kedvence. A „magyar Herkules“ néven hirdetett Czája Jánosnak szo­morú sors jutott, osztályrészül. Előbb Jangó dobta, aztán Wes­­tergaard- Schmidt, tegnap pedig Kawan nyomta le két vállra, 1 óra 21 percnyi küzdelem után. ARADI ÚJSÁG m­m a miskolci zsidóló plakát kiragasztóilt. Debrecen: A debreceni királyi törvényszék két napon át tárgyalta Buttykay Elemér erdőtanácsosnak az MME mis­kolci csoportja elnökének bűnpörét. Buttykayt az ügyész­ség hitfelekezet elleni izgatás bűntettével vádolta meg. 1923 május 25-én, Miskolcon megjelent plakát miatt Ez a plakát, amely nagygyűlésre hívta meg az ébredőket, így nyi­latkozott a zsidókról : „övék lett negyven év alatt az egész ország, itt csak azok tudtak élni, akiknek bankjai pénzt adtak, akiket az újságjaik naggyá­­ tettek. A háborúban mi harcoltunk, ők pedig papírbak­­kancsot és papírszövetet szállítottak lezüllesz­­tették a hadsereget, miattuk vesztettük el a há­borút. Azért, mert a zsidók érdeke így kívánta.“ Buttykay a tárgyaláson kijelentette, hogy a plakátnak kiragasztásáért vállalja, a felelősséget bár nem ő a szerzője, mert a szöveget az Ébredő Magyarok Egyesületének köz­pontjától kapta, ő csak kinyomatta. Terjesztés előtt meg­mutatta a miskolci rendőrkapitányságnak, amely semmiféle kifogást nem emelt ellene. Dr. Balogh István királyi ügyész kéri a vádlott elítélését. Súlyosbító körülményül kéri betudni azon körülményt, hogy a plakát akkor jelent meg, amikor a kormány külföldi kölcsön szerzésén fáradozott, amikor tehát gyűlölet hirdetése helyett összefogásra volt szükség. Tegnap délben hirdette ki a debreceni törvényszék ebben az ügyben az ítéletet, amely bűnösnek mondotta ki Buttykay Elemért a hitfelekezet elleni izgatás vétségében és ezért háromhónapi fogházra ítélte. Indokolásában megállapította a bíróság, hogy a zsidó hitfeletkezethez tartozók ellen nem lehet a más felekezethez tartozókat gyűlöletre izgatni és különösen nem lehet általá­nosságban a zsidók összessége ellen azt hangoztatni, hogy a közerkölcsiség, hazafiság és tisztesség elleni magatartást tanúsítanak. Aki ilyet általánosságba hangoztat, az a zsidó­ságot mint hitfelekezetet állítja pellengérre, a zsidóságot, mint hitfelekezetet támadja meg, ezért tehát Buttykayt bű­nösnek mondja ki és elítéli. Az ügyész súlyosbításért, a védő és a vádlott felmen­tésért fellebbeztek. Georgi volt osztrák hadügy­miniszter keresztfia egy éve kóborol elmebetegen. Debrecen. A rendőrség elfogott egy csavargót, aki előbb Weinstock Károlynak, azután pedig gróf Thun Károly­­nak mondotta magát. Hivatkozott Bécsben lakó előkelő ro­konságára. A debreceni rendőrség megkereste a bécsi rendőrséget, hogy állapítsa meg a csavargónak rejtélyes kilétét. A bécsi rendőrség értesítése szerint, ott gróf Thun Ká­rolyról nem tudnak semmit, ellenben a csavargó beküldött arcképében Georgi Frigyes, volt osztrák hadügyminiszter felismerte keresztfiát, akit lovag Dobrovszky Károlynak hívnak. Georgi elmondotta a rendőrségen, hogy keresztfia már húszéves korában elmebeteg lett. Egy ideig osztrák elme­gyógyintézetbe kezelték, később azonban lovag Dobrovszky altábornagy özvegyének, a fiatal beteg édesanyjának kíván­ságára, átszállították a krakkói elmegyógyintézetbe. A sze­rencsétlen fiatalember onnan 1924 januárjában megszökött és azóta kóborol. Így került teljesen lerongyolódva Debrecenbe. Lovag Dobrovszky Károlyt mindaddig a debreceni rendőrségen tartják, amíg édesanyja Lengyelországból meg nem érkezik és megával viszi. 1925. február 3. A „Cântarea României“ hang­versenye. Ritka művészi esemény színhelye volt szombat este, a Kultúrpalota nagyterme. Románia egyik legjobb és mintegy 100 főnyi énekkara vá­rosunk filharmonikus zenekarával együttmű­ldve, ,magas élvezetet nyújtottak. Ez volt az első eset, amikor a művészet szent kapcsa félretevő politikai és faji különbsé­geket, egységgé forrasztotta a ki­tűnő román vegyes kart, az aradi magyar filharmóniával. Botez kar­mester kiválóan képzett muzsikus , bámulatos biztonsággal, zenei intel­ligenciával, feltétlen figyelemmel vezényelte a hatalmas kart. Műsora felölelte a régi egyházi klasszikus szerzőket és a modern komponistá­kat, valamint a népdalokat egya­ránt. A filharmonikus zenekar szé­pet produkált és nagyban hozzájá­rult a tömör polifonia kisz­­ezésé­hez. A nagytermet zsúfolásig töl­tötte meg közönségünk. A hang­verseny végeztével Botez karmes­ter meleg, őszinte szavakkal kö­szönte meg a filharmónia sikeres támogatását és azon reményének adott kifejezést, hogy ezen együtt­működés a jövőben, — átesve a kezdet nehézségein — fokozódni fog. dr. —gár. 4g»e«o«ee«Mi«8^tt»moeeoeoo MW«­! Gutermann Testvérek CLUJStr. Saguna (v. BaithaM.-u.) 27 , Oxicopadini és orvosi kötszergyár Sérvkötők, felkötők, menstruátiós kötők háztartók és mindenféle kötszerészeti cikkek a legkülönbözőbb kivitelben, nagy­ban és mérték után Továbbá mell­­füzőket, a legújabb előlfüzős csipő­­szorítókat, melltartókat, hasfüzeket pontosan mérték után készítünk. haskötők. ^«■e»ee»ttBii«M»em­oaeeeee,B Rádióval körözik a pozsonyi csekkcsaló Berger Istvánt. Bécsből jelentik : Eredeti módom ment ma széjjel a világ minden részébe egy köröző-levél. A bécsi rádi­ó-körszikra szolgálat 530 számú hulláma felvett egy hírt, amely­­szerint a 41 éves állítólagos bank­­igazgatót, Berger István Alajost, aki Schultz Ottónak is mondja magát és aki a Pozsony melletti Bucs községben elkövetett posta­­csekkcsalás értelmi szerzője, az összes bűnügyi hatóságok keresik, és kézrekerítőjének 2000 cseh ko­rona jutalom van kitűzve. A szikra­távíró pontos személlyeírást közöl a körözött Bergerről. Tudvalévő, hogy a bécsi postacsekkcsalást Duray, Soós és Schiffer követték el, akik már mind le vannak tar­tóztatva, a csaló bandának a feje Berger nem került még a hatóság kezére, most ez ellen adtak le rádió útján köröző levelet. Házaira Mailet azonnal leimül MIM n­eiaja l­ai „mi­­mm\ ^ Ma kedden este Strada Bratianu (Weitzer 5 utca) 17. Radolí Mosse 1093 felléptével. Jegyek elővételben BAUE­R-nél. Minorita palota. Nsndl - SibosE­esie. vérofli (tindir os Bersoi yszio

Next