Aradi Ujság, 1925. március (24. évfolyam, 48-72. szám)

1925-03-02 / 48. szám

2 ARADI ÚJSÁG Az öngyilkos budapesti gyárosok tragédiájának kulisszatitkai. Budapestről jelentik : Néhány nappal ezelőtt városszerte nagy megdöbbenést keltett a Gungl-fi­vé­rek tragédiája. A család jutalmat tűzött ki annak, aki a holttesteket megtalálja, de a mai napig semmi pozitív eredménnyel nem járt a kutatás. Dr. Gungl Ferenc és Gungl János ugyanis bajaikat maguknak tartot­ták meg és még legszűkebb hozzátartozóik sem voltak pontosan informál­va arról, hogy tulajdonképen hogy áll a Gungl-fivéred üzlete ? Mint ismeretes, a Gungl-család­­nak Temesváron száz­ éve közismert gyára volt, amely a­­háború alatt azért romlott le, mert az öt fivér elment a háborúba. A háború után Ferenc és János megpróbálták, hogy visszaszerezzék az elvesztett va­gyont. Gyárhelyiséget béreltek és nagyobb üzemben dolgoztak. Ekkor azonban váratlanul bekövetkezett a gazdasági krízis. A Gungl-fivérek most már körülbelül egy év óta küzdöttek a gazdasági bajokkal. Mindent elkövettek, hogy üzemüket felszínen tartsák, de ez nem sike­rült. Állandóan pénzzavarral küz­döttek és kénytelenek voltak igen nagy kosztkamatra venni fel pénzt. Amikor ugyanis meg­próbáltak váltóhitelt kapni több oldalról is, azt felölelték nekik, hogy bár a szakmában elismert nevük van, egy újonnan alakuló cégnek még­sem adnak más formában hitelt, mint kosztkamatra, így legutóbb nagyobb tételek után már heti 10 százalé­kos kosztot is fizettek, ami külö­nösen most nagyon terhelte már ez üzemét. Ehez járult, hogy néhány hónap­pal ezelőtt egyik legismertebb fő­városi ügyvédtől könyvtárszoba­randelést vállaltak 90 millió koro­náért. Időközben a munkabér és anyag ára anyira felment, hogy a 90 millióért elválolt könyv­társzóba berendezése a Gung­­­fivéreknek több mint 500 mil­liójába került. Ez a tétel, amely tisztára vállal­kozói veszteség volt, igen súlyosan hatott a cégre. Mint utólag meg­állapították, a cégnek 800 millió korona vagyona és 400 millió tar­tozása maradt, az adósságok tehát kétszeres fedezetet kapnak. Az előbb említett 400 milliós tétel azonban hónapokon keresztül súlyos gondo­kat okozott a Qing- fivéreknek és végül tejesen felőrölte idegrend­szerüket. Ilyen körülmények között érte­kezett el az elmúlt szombat este. A Gung-fivérek azt mondták mun­kásaiknak a bérkifizetésnél, hogy­ két napra elutaznak, hétfőn tehát ne jöjjenek, a munkát majd csak kedden reggel veszik fel újra. Va­sárnap délelőtt azután a két fivér ismét megjelent a remete utcai gyárhelyiségben, bezárkóztak az irodába és órákon keresztül ott maradtak. Csak sejteni lehet, hogy ezen az utolsó megbeszélésen vizs­gálták még még egyszer helyzetű kék, mielőtt a halálos útjukra el­indultak volna. Déltájban bezárták a gyárhelyiséget és azóta a Remete utcában nem látták őket. A mun­kások kedden reggel megérkeztek, hogy újra megindítsák az üzemet, ekkora azonban már hire terjedt annak, hogy ez újpesti hídon megtalálták a cégtu­ajdonosok kabátját. Utólag azt is megállapították, hogy a Gungl fivérek veszteségei között tőzsdejátékból származó dif­ferencia nem szerepel, mert sem dr. Gungl Ferencnek, sem Gungl Jánosnak soha egyetlen tőzsdén vásárolt papirosa sem volt. A hite­lezők kérdezősködésükre megtudták hogy minden tartozásra kellő fede­zet van és így teljesen nyugodtan várják a cég ügyeinek lebonyolítá­sát. A gyártelepet ma délben a ha­tóság lepecsételte. » -I­n­t-fitr* n fesztiffili is att hala a Mu­ par toronataija. Kiss Ferenc leleplezi üldözőit. Budapestről jelentik . Szombaton délelőtt érdekes kö­rülmények között vált meg életétől Kiss Ferenc, a Márffy­­per koronatanúja. Az öngyilkosságról a­­ következő újabb részleteket jelentik : Kiss Ferenc a szerkesztőségeket hívta fel szombat dél­előtt : — Itt Kiss Ferenc beszél. Az Aréna­ út 84. szám alatt a Hollandia-kávéházban vagyok. Itt szenzációs esemény tör­tént, üljön szerkesztő úr azonnal autóba és siessen ide. — Miről van szó? — kérdezte a szerkesztőségektől. — Azt nem mondhatom meg, — hangzott a válasz — telefonon erről nem lehet beszélni. Kérem, szerkesztő úr, üljön autóba és azonnal jöjjön ide. Kiss Ferencz ezt a bejelentést több esti lap munkatár­sával külön-külön közölte, úgy­hogy pár perc múlva a fő­­kapitányság sajtóirodájából ez esti lapok riporterei vala­mennyien autón siettek ki, hogy ott megállapítsák, milyen nagy eseményről van szó. Abban a pillanatban, amikor a hírlapírók betoppantak a terembe, tompa revolverdörrenés hallatszott ki az üveg­ablakok mögül. Az újságírók besiettek a kávéházba, amelynek Aréna­­uti oldalán egy páholyban azonnal megpillantották Kiss Fe­renc halálra sápadt arcát, öngyilkossági kísérlet után a revolver a jobbkéz felől a földre esett. Kiss Ferenc pedig lecsukott szemekkel eszméletle­nül feküdt a páholy pamlagán. Kabátja a jobb mellkas födött lángott fogott a lövedéktől. Kiss Ferenc öngyilkossági kísérlete előtt már teljesen kész volt előkészületeivel, a telefonálások be­fejezése után páholyába ment és abban a pillanatban, ami­kor az autó megérkezését hallotta, egy kis, régimód forgó­pisztolyt vett elő, hozzászorítva a ruhájához, jobb mellkasa fölött és elsütötte a revolvert. Egy papírlapra a következőket írta a szerencsétlen Kiss Ferenc a hírlapírók számára: — Kedves uraim. Ne haragudjanak, hogy ide fárasztottam önöket, humoromat az utolsó perc­ben sem vesztettem el. Ők azt hitték, hogy félek a haláltól. Ilyen nyugodt sohasem voltam. Megteszem rég óhajtott kívánságukat. Most már nyugodtak lehetnek. Szeretném látni az arcukat mikor ide belépnek a kávéházba. Csak a maguk érkezését várom. Aláírás nincs a levélen, amely elárulja, hogy életveszé­lyes fenyegetések miatt határozta el magát az öngyilkos­ságra Kiss Ferenc, aki nem bírta már az izgalmakat tovább elviselni. Összedőlt egy üveggyár, Saarbrücken. Tegnap délelőtt az itteni üvegg­ár összedőlt. A mun­kások egy része a forró kohókba esett és szörnyethaltak. Este hét óráig hét halottat és tizenöt súlyos sebesültet emeltek ki a romok alól. Nagyon sok munkás hollétéről nem tudnak még. ! Földessy Arnold f ! ■ ? gordonka művész E egyetlen hangversenyes , S ma este a Kultúrpalotában. * § legyek Sándor hírlapíródóban. \ \ ___ f — Egy és két letes papirpén­­zeket elfogadunk. — LEGJOBBAN étkezhet ! Vadászkürt éttermében. 1925 március 2. anyós bosszúja. Parisból jelentik nekünk, hogy odaérkezett newyorki jelentés sze­rint özvegy Dick Rudolfné 54 éves háztulajdonosnő rettenetes bosszút állót Thirst György tengerészeti hivatalnokon, mert ez­­ feleségül vette az unokáját. Thirst már „rég­óta“ — másfél év óta — udvarolt a háztulajdonosnő unokájának, a szépségéről híres Mary­nak. A leány mindössze tizenhat éves volt, s ezért a nagyanyja ellenezte a haszontalan flörtölést. — Még ráérnek megházasodni, — ez volt a véleménye jöjjön e fiatalember két év múlva, majd akkor lehet beszélni róla. A fiatalok nem hallgattak az öreg asszony szavára, megszöktek s egy pap előtt annak rendje-módja szerint egybekeltek­. A házasság hirére Dickné hamis eskü miatt feljelentette a fiatal férjet. — Azt mondotta a papnak, — ez volt a feljelentés lényege — hogy Mary 18 éves, holott a való­ságban Mery mindössze 16 éves. A bíróság előtt Mary eskü alatt vallotta, hogy ő vezette félre a férjét, ő mondotta hogy 18 éves s a férje nem tudhatta az ő igazi korát. A biró erre felmentette Thirst Györgyöt. A tárgyalás után néhány nappal a fiatal házaspár elátogatott Dicknéhez. Azzal az elhatározással mentek hozzá, hogy majd megbékítik az öregasszonyt. De amikor Dickné meglátta a fia­talok közeledését, revolvert fogott, a fegyvert Thirst Györgyre irá­nyozta és elsütötte A golyó a fiatalember szívébe hatolt, Nyom­ban meghalt. MŰTÁRGYAKAT, antik és mod­éniz por­cella­sokat, miniatűröket, órákat és poharakat, ékszereket, utazik bútorokat, brossokat, lapás és kínai tárgyakat, figurákat, vá-é­iákat, vitrineket, perzsa és szadi* Baszönyigeket, gobelineket, régi festményeket, antik és modoras ezüsttárgyakat, egész műgyűjtő­­fényeket a legmagasabb árban veszünk egész Erdélyben. Mű­tár­­gyakat előnyös feltételek mellett bizományba veszünk. Salon Air Astique. Arad. Bul. Regina Macin­ et. (Flsckeí EOz-palpta.í 3 és 4 szobás modern laptal rendelhetünk-Afifi- Friss Újság trafű- . sápilag engedélyguft - jaHásfu­ta arcíiíőre. (­ .ti1 3 '­izmai Mycsillat HEIOG SANDOR irodája Ali, St,­­Weitzer-Rudolf Mosse 1039 »

Next