Aradi Ujság, 1925. április (24. évfolyam, 73-95. szám)

1925-04-01 / 73. szám

XXIV. évfolyam 73. szám. Ára 3 lej. TELEFON: 503. Április elsején megtörténik az Averescu és Marghilomén-párt fúziója, Bucureşti. Politikai körökben el­terjedt hírek szerint az Averescu I és a Marghilomán párt fúziója­­ már a legközelebbi napokban meg­­­­történik, és azt április első hetében­­ valószínűleg már proklamálni is fogják. Beavatottak szerint ez a fúzió csak erősíteni fogja azt a tö­rekvést, amely az Averescu pártot az ország élére akarja helyezni, s valószínű, hogy a fúzió megtörtén­te után a párt megkezdi az előké­születeket a kormány átvételére. ssa***— A szászrégeni mandátum igazolása. Bukarestből jelentik: A kamara pénteki ülésén tárgyalja a szászré­­geni választást. A kisebbségben maradt Nemzeti Párt ebből az al­kalomból élesen megtámadja a kormányt, amelyet azzal vádol, hogy a jogosulatlan propagandát csinált Goga mellett. A Nemzeti­­ Párt részéről Iorga, Maniu, Vajda­­ és Argetoianu szólalnak fel míg a­­ Néppárt álláspontját Goga és Groza­­ fogják kifejteni. A német komunisták elnöki em­tje: Be­lin. A kommunisták a második­­ elnökválasztásra ismét Thelmannt jelölték. Terente ellea újból megszökött Bucurestiből telefonálja tudósí­tónk . Constanca­i jelentés szerint Lavrinte, Terente cinkosa, kit a bul­gáriai rendőrség fogott el, s adott ki Romániának, újból megszökött Tulceából érkezett jelentés a kons­­tancai hírt megerősíti. Egy aradi születésű tengerész hirtelen halála Budapesten, Budapestről jelentik : Bittó Pál aradi születésű ötvenöt éves hajó kormányos tegnap az M. F T. R. egyik személyszállító hajóján hirte­len rosszul lett és meghalt Megál­lapították, hogy halálát szívszélhü­­dés okozta. Egy budapesti iró öngyilkossága Budapestről jelentik : Erdődy Elek harminchat éves iró, tegnap laminállal megmérgezte magát. Az öngyilkos fiatalembert a Rókusba szállították Elkészültek az aradi állam­polgársági lajstromok. Negyven napi közszemlére kitétel. Hosszú hónapok munkája után végül elkészült ez ál­lampolgársági lajstrom, amelyet egy hét múlva, április 6-án nyilvános közszemlére tesznek ki. A város állampolgársági ügyosztálya és a különböző referensek ezt a hatalmas mun­kát befejezték már. Azoknak a száma, akiket véglegesen visszautasítottak, a legutóbbi hónapok folyamán erősen le- t apadt, mert közben nagyon sok utólagos igazolást nyújtot­ t­tak be. Ezeket az utólagos igazolásokat felelebbezéseknek minősítették és döntés végett az Ítélőtáblához terjesztet­ték fel. Az állampolgársági ügyben az elmúlt héten miniszteri rendelet érkezett Ar­dra, amelyben a várost felszólítják az állampolgársági lajstrom sürgős elkészítésére. A miniszteri intézkedés valószínűleg összefügg az új választói névjegyzé­kek kérdésével. A kormány félhivatalos lapja legutóbb hírt adott arról, hogy a kormány választási törvényt terjeszt a parlament mindkét háza elé, amelynek megszavazása után új választói névjegyzékek összeállítására kerül a sor. Ezt a névjegyzéket pedig csak az állampolgársági lista alapján le­het összeállítani. Ezért fontos az állampolgárság ügyének végleges rendezése. * Újabb igazgatóváltozás az aradi Munkásbiztosító Pénztárnál. A bucureşti vezérfelügyelő látogatásának következményei Petrilla Szever a munkáspénztár új vezetője. Rövid néhány hét alatt az aradi Munkásbiztosító Pénztár vezetői állásában három változás történt. Néhány hét előtt Nescuc igazgatót szabadságolták. Az igazgató három hónapi betegszabadságot kapott, de a beavatottak szerint vissza­térése egyáltalán nem valószínű A timboarai kerületi igaz­gatóság az igazgató helyettesítésére Heibachot, a resicai pénztár vo­t igazgatóját küldötte ki. Heibach József erélyes kézzel fogott hozzá a rend megteremtéséhez, mert erre az erélyes kézre sürgősen szükség volt. Heibachnak, aki régi szakember, sikerült is rövid idő alatt rendet teremtenie A rendcsinálás következményeképen az igazgató néhány regét­­beli tisztviselőt, akiknek hasznavehetetlenségéről meggyőző­dött, rövid uton elbocsátott a pénztár kötelékéből. Valószí­nűleg az elbocsájtott regálbeli tisztv­­elők panaszára tegnap megérkezett Bucurestiből Cimpenariu vezérfelügyelő, aki megjelent a pénztárban és tudomására adta Heibachnak, hogy kirendeléséhez a kerületi igazgatóságnak nem volt joga. A vezérfelügyelő felmentette állásától Heibachot és utasította, hogy térjen vissza Timisoarára. Egyben az aradi pénztár ve­zetésével Petru­la Szevért, a hiva­­l egy régebbi tisztviselőjét bízta meg. Heibach azt vitatta, hogy kirendelése törvényes volt, de a kerületi igazgatóságnak ehhez joga van, azonban a­­vezérfelügyelő nem tűrt ellenmondást és így Heibach kény­telen volt engedni. A gyakori vezető változás semmiesetre sincs jó hatással a pénztár működésére és munkásságára, amely­ ellen az utóbbi időben több panasz merült fel. o 1925. április 1. Kegyelmet kapott egy párbajvét­­ségért elítélt újságíró. Budapestről jelentik: Ismeretes,­­ hogy Landauer Ede újságíró két évvel ezelőtt Kirchner fregatt had­­­­naggyal párbajozott. A hadnagy, aki Landauer kardjába futott, oly sá­yos sérülést szenvedett, hogy többszörös operáció után néhány­­ napra meghalt. A bíróság ezért Landauer Edét négy évi fogházra í­­télte. A büntetést a tábla három évre, a kúria pedig két évre szál­lította le. Nemrég Landauer barátai kegyelmi kérvényt nyújtottak be a kormányzónak, aki végre megke­gyelmezett Landauernek. Egy körorvos erkölcs­telen merénylete egy női betege ellen. A me­ghipnotizált paciens. — Vis­szavont és megújított följelentés. Oradea-Mare A hipnózissal való visszaélés súly03 esete fordult elő Gyaluban, ahol dr. Dobó József járásorvos hipnotizált meg egy höl­gyet és a hipnotizált öntudatlan állapotát saját perverz hajlamainak kielégítésére használta fel. Az illető hölgy a járásorvos által kezeltette magát idegbaja ellen. A járásorvos megpróbálta páciensét hipnózis útján kezelni. A hipnoti­zálás sikerült is. Egy alkalommal ilyen hipnotikus állapotban raffinált perverzitásokat szuggerált az orvos pácensének és ráparancsolt, hogy visszaemlékezzék ugyan a dolgokra, de azokról beszélni nem szabad. A szuggesztió hatása oly erős volt, hogy az illető hölgy teljesen el­vesztette beszélő képességét egy időre. Azonban feljelentést írt és azt a gyalui csendőrségnek átadta. Az orvos tudomást szerzett a fel­jelentésről és könyörgésekkel rá­bírta a leányt, hogy a feljelentést vonja vissza. A feljelentő erre rá is állt. Azonban teljes öntudatát visszanyervén, újból írásbeli felje­lentést tett az orvos ellen a csend­őrségnél és nyomban el is utazott Gyaluból, hogy szabaduljon a hip­notizáló és könyörgő lelkiismeret­len orvos elől. . - MINDEN ÓRRBaN kitű­­nően lehet étkezni a pályaudvari étteremben. A­len ma Zürichben a vzárlatkor : 240.­

Next