Aradi Ujság, 1925. április (24. évfolyam, 73-95. szám)

1925-04-01 / 73. szám

2 A legkövérebb nőt tragikus­­ halála. A londoni Daily Mail-nak jelen­tik Newyorkból, hogy tragikus mó­don halt meg ott a kövérségéről híres Jacobsonné. Ötvenötéves ko­rára annyira meghízott, hogy súlya meghaladta a két mázsát. Az or­vosok szerint ő volt a világ legkö­vérebb asszonya kövérsége miatt már rég óta nem mozdulhatott ki az East 118-ik utcájának 248 szá­mú házából, amelyben lakott. Az is terhére volt már és öt esztendő­­ óta nem kelt fel ágyából. Étvágya­­ hatalmas volt. Naponta ötször evett­­ jóizűen és mindig attól félt, hogy nyomorúságba jut és éhen fog meg­halni. A sors másféle tragikus ha­lált rendelt számára Szívbetegség támadta meg és mentőket hívtak hozzá. Dr. Melliotti mentőorvos azonban nem tudta kivitetni a szűk ajtón a kövér nőt és tűzoltókért telefonált, akik aztán a nagy abla­kon át mentőzsákba dugták és le­eresztették az ötödik emeletről. Be­teg szívével azonban nem bírta ki a szerencsétlen nő a leereszkedés­sel járó izgalmat és már csak a holttestét vették ki a tűzoltók a mentőzsákból. Egy Mit meg akarta verni a villamos utasait. Budapestről jelentik : Szombat éjjel a Thököly után egy villamos­ban zavaros tekintetű ember min­den ok nélkül lármázni kezdett és az utasokat meg akarta verni. Mi­kor a rendőr leszállította a villa­mosról, a különösen viselkedő em­ber a sínekre vetette magát és csak nehezen tudták onnan elvon­szolni. Megállapították, hogy E. Albin cipész és közveszélyes elme­beteg. Bevitték az angyalföldi el­megyógyintézetbe. Idősebb nő férfi részére átadjuk egyik újságárusító kerületünket Az illető napi három órai elfoglaltság m­ellett szerény megélhetését biztosíthatja. Csakis tisztességes, komoly szándékú egyének ajánlkoz­atnak a kiadóhivatalban. Ilik­a Cabaret ARADI ÚJSÁG •• Két munkás borzalmas halála a mérges kútban. Összeégették őket a bőrmarató vegyiszerek. Cáréi-Mare. A nagykárolyi Bürger-féle bőrgyárban meg­rendítő szerencsétlenség történt. Három munkás beleszédült egy bőrmarató ké­miai szereket tartalmazó kútba. Kettő közülük meghalt, a harmadik pedig a halállal vívódik. Az Arany János utcában­­van a Bürger-féle bőrgyár. A gyár mögötti udvaron két kútban tartják a bőrmarató sava­kat, a kén, clor és crom vegyülete­t, amelyek közül bár­melyik alkalmas az emberélet kioltására. A kutak négy öt méter mélyek, széleségük egy méter. Két munkásra, Krajnik Lászlóra és Dorogi Jánosra bízták a kutak kitakarítását Az egyik kútból ki is lapátolták a mér­ges, kékesszürke színű, iszapszerű, orrfacsarószagú anyagot, amely szétterjedt a hátsó udvaron és méreggel telítette meg a levegőt. A második kút tetejéről i3 leszedték a fedődesz­kákat és téglákat és a savakból­­keletkezett mérges gázok előtt megnyitották az utat. Letá­masztották a létrát és Krajnik rálépett. Alig lépett egy-két fokot lefelé, megszédült és belezuhant a kútba. Dorogi utánalépett, hogy kimentse, azonban a létra fokáról ő is leszédült. Kétszer egymásután segítségért kiáltott. Ezek voltak utolsó szavai. Egy Jónás Harman nevű munkás sietett se­gítségére. Jónás alig hajolt le, hogy megragadja Doro­git, eszméletlenül zuhant utánuk. A körülöttük dolgozó emberek közelükbe sem merész­kedtek. Pár perc múlva megérkeztek a hatóságok képviselői és a tűzoltók is a mentéshez fogtak. Kiemelték Jónást, akit hosszú ideig tartó légzési kísér­letek után életrekeltettek és­­azonnal kórházba szállítottak. Rudakkal és tűzhorgokkal emelték ki Dorogi Jánost, akit a mérgek teljes kékesszürke páncélba bur­koltak. Az orvos megállapította, hogy szívszél­­hüdés ölte meg. A szerencsétlen embernek a ruháját félig már megemésztették a savak. Sokkal több munk­ái került, míg Krajnikot felszínre hozták. Igen mélyen feküdt és a tűzhorog nem fogta meg elég erősen a ruháit. Végre az egyik munkásnak eszébe jutott, hogy a sze­rencsétlenen csizma van Beleakasztják a horgot a csizmá­jára és így ő is felszínre került. Egy hi­be fiúre ítéltek egy volt detektívet Cluj. Rosenfeld Ignátz volt ko­lozsvári detektív, aki másfél évig állott a rendőrség szolgála­ában, rendőri szolgálata alatt a szé­lá­mosságok és zsarolások egész s­o­rozatát követte el. A kolozsvári törvényszéken már négy marasztaló ítéletet hoztak ellene. A örvényszék büntető tanácsa dr. Bohatlal Sán­dor tanácselnök elnökletével Ró­senfeld Ignácz m­rs­k bűnügyében ma délelőtt hozott ítéletet­ meg, hogy derítse ki, hogyan tűnt el a kolozsvári pályaudvarról egy kereskedő címére irányított árukkal teli vagon. Rósenfeld megállapította, hogy ki vette át az árukat, elment az illetőhöz és a rendőrség nevé­ben lefoglalta az azért járó pénzt. A pénzt azonban nem szolgáltatta be a felebbvalóinak, akik a felje­lents sürgt­­ésére kutatni kezdtek az ü­y­y­an és megalapították, hogy Rosenfeld­dtek is a nagy ösz­­szegű pénzt saját céljaira for­­dította. Feljelentést tettek ellene. A törvény­szék a mai tárgyaláson Rosenfeldet 1925. április 1. m—a———— mamam mint maammt mammam» csalás és sikkasztás bűntettében bűnösnek mondotta ki és másfél évi börtönre ítélte-Vérszegénység étvágytalanság, ide­gesség gyógyítására a leghatáso­sabb készítmény TOKAJI CHINA VASBOR Rendkívül kellemes iza, erősít, tisz­títja a vért. Egy üveg éra 20 lei. ARANYHARMAT a legdivatosabb hajszínt, a szép szőke aranyhajat lehet használata által megszerezni. E szer teljesen ártalmatlan úgy a hajra, mint az egészségre. Nem fest nem piszkit.­­ Egy üveg ára 25 tej. Mindezekből 1 fő aktáv : Dr. Bíró gyógyszertár Cluj­ I­I­Il MSl­atu II ZWWH is megajándékozza a szőnyegtolvajó gyermekeit. Newyorkból írják : Február 15-én Cherbourgban felült a Leviathan hajóra Mme­ Navara,­ a híres ope­raénekesnő, hogy Newyorkba men­jen, ahova szerződése szólította. A hajó indulása előtt néhány perc­cel vette észre, hogy egyik kedves, értékes szőnyegét ellopták. Azon­nal jelentette az esetet a kapitány­nak, aki rögtön átkuttat­ta az egész hajót Hiába minden, a szőnyeget nem találták és háromnegyedórás késéssel elindult a Leviathan New­­york felé. Két nappal Newyorkba­­ érkezése után, kapott azután Mme. Navara egy táviratot, hogy a rend­őrség tovább nyomozott és a sző­nyeget megtalálták. Közölték vele azt is, hogy a tolvajt, aki egy ki­kötői alkalmazott volt, kéthónapi börtönre ítélték. A táviratban kö­rülményesen le volt írva az is, hogy a szőnyeget a tolvaj lakásán találták meg, ahol a munkásember három legkisebb gyermeke volt betakarva vele. Bármennyire örült is az énekesnő a szőnyeg megkerülésének, nagyon elszomorította őt a távirat utolsó része. — Ha én azt tudtam volna, —– mondotta egy őt meginterjúvoló újságírónak, — hogy valaki azért lopta el ezt a szőnyeget, hogy a kis gyermekeit betakarhassa vele, nem jelentettem volna be a dolgot a rendőrségen. Az a család bizto­san nagyon szegény lehet és most még rettenetesebb sorba jutottak, hogy apjukat bebörtönözték énmi­­attam. Most biztosan az anya dol­gozik megélhetésükért. Ó, bárcsak ne szóltam volna semmit ! De olyan kedves emlékem volt a szőnyeg, egy ajándék és nagyon el voltam keseredve, amikor rájöttem, hogy ellopták. Most azonnal táviratozom Fran­ciaországba és megpróbálom elen­gedtetni a tolvaj büntetését. A Rosenfeld detektívet azzal bízták ma szerdán Pikáns m­­ksz- Klábriász parti és , kivánatra Drágám maga úgy van.

Next