Aradi Ujság, 1925. július (24. évfolyam, 141-166. szám)

1925-07-01 / 141. szám

- Ara­b­iei, XXIV. évfolyam 141. szám. TELEFON: 503. , 1925. július 1. riMwnffaiiwHiBWiiiiiiiiiiiiiiOTariitiiitTii în MifTriTiiiiiiTTiiiiTiri-MBfirnMMraM■■■■WWWMM ,r" ■ WEW—I — sape A királyi pár Franciaországban Paris. Ferdinánd király és Mária királyné tegnap reggel érkeztek Parisba. A Gare de Lyonon várták a királyi párt Diamandi követ és Cantacuzíno herceg, továbbá Oprescu tábornok katonai attasé és Dreyfus konzul. A francia kor­mány nevében Lassen tábornok, a köztársasági elnök nevé­ben Fouquiers admirális jelent meg a fogadtatáson, őfelsége tábori egyenruhában, a királyné szürke uíjruhában szélt ki a kocsiból, a fogadására megjelent előkelőségek virágcsokor­ral kedveskedtek neki. A király öt napot tölt Parisban, ez­tán Bagnoiresbe megy, a királyné pedig Angliába utazik. thi­Ein : 1 i fetal insit Nini in­ elfen­H. London. Chamberlain külügyminiszter az adóházban egy hozzáintézett interpellációra válaszolva kijelentette, hogy te­kintettel az osztrák kormány nyilvánvaló jóakaratára, mérle­gelés tárgyává lehetett tenni , a szövetségitögi ellenőrzés nemsokára való visszavonását. Chamberlain hozzáfűzte, sajnálja, hogy hasonló előrehala­dást a trianoni szerződés katonai klauzulájának keresztülvi­telénél nem lehetett elérni, ami főleg a magyar hatóságok hiányos közreműködésére vezethető vissza. Ez időszerint még nem lehet megítélni, meddig kell ott fen­­tartani a szövetségesek ellenőrzését. Az ellenőrzés megszüntetésének időpontja mindenesetre ma­gának a magyar kormánynak jövő magatartásától függ. Augusztus 15-én hívják be az önkénteseket. Bucureşti. A hadügyminisztérium a napokban rendele­tet­ küldött a hadkiegészítőkhöz, amelyben az önkéntesek behívása felől rendelkezik ez új hadkiegészítő törvény ér­telmében. Ezt a törvényt a Monitorul Oficial 95. számában közölte és eszerint az 52. és 53. szakaszok alapján önkén­tességi jogot nyert katonák behívása ezután minden évben augusztus 15-én fog megtörténni. Most augusztus 15-én te­hát behívják mindazokat az önkénteseket, kiket ebben az évben, vagy valamelyik megelőző évben soroztak be. A szol­gálat alól való felmentés iránti kéréseket (tanulmányi vagy más okok alapján) legkésőbb augusztus 1-ig be kell nyúj­tani az illető hadkiegészítőkhöz Sose lesz jó idő! Hűvös esőket jósol a budapesti Meteorológiai Intézet, Budapest. A Meteorológiai Intézet jelentése szerint a ma­gas légnyomásnak súlypontja Észak-Európa fölé helyeződik­­ és amennyiben a kdeti depresszió stagnál, az idő Közép- Európában még mindig hűvös és viharos. Az izlandi depresz­­szió a helyzetre még nincs befolyással. Nyugaton az idő jobbij kára derült és száraz, keleten pedig esős. Középeurópában a csapadék az utóbbi huszonnégy órá-­­­ban általános volt, csak egyes helyeken jelentékeny. Az idő ■ megtartotta hűvös és szeles jellegét. Jóslat : Még változékony,­­ aránylag hűvös idő a szelek gyengülésével és kevesebb esővel. Orosz kémeket tartóz­tattak le Bucurestiben, Bucureşti. A Cuvântul értesülése szerint a sziguranca a legutóbbi napokban több kémet tartóztatott le a főváros­ban. A kémek működésére a csehszlovákiai állambiztonsági hivatal hívta fel a sziguranca figyelmét és közölte, hogy az orosz szovjet az utóbbi időben megváltoztatta taktikáját és oroszok helyett idegen nemzetiségű kémeket alkalmazott, főleg pedig olyanokat, akik pozíciójuknál fogva nem kerül­hetnek gyanúba. A prágai értesítés alapján Voinescu Ro­mulus sziguranca vezérigazgató erélyes vizsgálatot indított, amely hamarosen eredménnyel is járt, amennyiben tegnap két német származású férfit és egy nőt letartóztattak. A ké­mek vallomásából, illetőleg a náluk talált iratokból kide­rült, hogy egy hatalmas kémszervezetnek a tagjai, amely főleg a Balkánra és Középeurópéra terjesztette ki működé­sét. A kommunista kémszervezet központja Berlinben van, ahonnan időnként utasításokkal látták el a tagokat. A vizs­gálatot erélyesen folytatják és a közeli napokban újabb le­­tartózt­­ások várhatók. Léderer metpi Mölji­s feleségénél, hogy ne tilljon. Érdekes jelenetek a Léderer tárgyaláson. Budapestről jelentik : A tegnap délutáni tárgyaláson Léderer Sán­dor után, a kötél által halálra ítélt Léderer Gusztávot szólította a bí­róság maga elé. Léderer szuronyos csendőrök között jelenik meg, fe­szes léptekkel megy a birói emel­vény elé, majd harsány hangon mondja : — Mélyen tisztelt büntető tör­vényszék. A bűnügyre vonatkozó­lag egy sort sem akarok vallani, hanem kérem szépen tudomásul veszem először én mint megtért keresztény magyar ember, másod­szor mint magyar királyi csendőr­­tiszt, harmadszor Isten és ember előtt mint a feleségem férje, hogy az ő védelmét át akarom venni. Védelmezni akarom a felesé­gemet. Erre csak nekem van jogom. Mi szükségem van nekem védőügy­védekre ? Az elnök jóakarattal fordul az őrültet mim­elő Lédarerhez : — Most sem értem tulajdonkép­pen, kíván-e vallani vagy sem? A bűnügyre vonatkozólag egy szót sem — feleli Léderer — Hát akkor mivel akarja a fe­leségét megvédelmezni ? — Tekintve, hogy én katonatiszt vagyok, — feleli Léderer, — kato­nai fegyelem alatt állok. A szent­­ irás szerint az én feleségem , az én alattvalóm, m­egparancsolom­ neki, hogy a bűnügyben egy szót se merjen mondani. Halálos csendben figyeli mindenki Léderer megbomlott szavait. — Mindent szolgálati uton, csakis szolgálati uton, — folytatja Léde­rer, — elsősorban természetesen én raj­am keresztül ! Az elnök : Mielőtt további kérdé­seket intéznék Lédererhez, — for­dult az elnök Makkai ügyészségi alelnök felé, — kérdezem, van-e az ügyész úrnak valami indítványa ? Az ügyész szerint Léderer nem lehet tanú. Makkai ügyész feláll és arra való hivatkozással, hogy Léderer vallo­másai jegyzőkönyvbe vannak véve, dacára annak, hogy őt mint tanút idézték be ebbe az ügybe, azt mondja, hogy ebben az ügyben Léderer Gusztáv nem lehet tenú. Ez ez egy körülmény, hogy kato­natiszt, nem ok arra, hogy ő itt tanúvallomást tegyen. Neki — mondja az ügyész — tan­vallomást tenni, vagy azt megtagadni nincs joga Léderer Gusztáv jogerősen elítélt személy, sem­mi más. Ha vallani nem akar, arra termé­szetesen kényszeríteni nem lehet. A törvény­szék álljon el a kihallga­tásától és ismertesse Léderer Gusz­táv jegyzőkönyvbe vett vallomásait. Lévai Tibor dr . Lédererné védője A leu ma Zürichben a zárlatkor: 240

Next