Aradi Ujság, 1925. július (24. évfolyam, 141-166. szám)

1925-07-01 / 141. szám

2 áll most fel azzal, hogy a törvény­szék eldöntötte ezt a kérdést, amikor tanúként idézte be Léderer Gusztávot. Foglaljanak helyet, — szólt Ád­­­er elnök Léderer három csend­őréhez. Az őrök megfogják Léderert és hátraültetik az emeleti padsorok alá. Mellőzik Léderer kihalga­tását. Tíz percig tartott a bíróság ta­nácskozása, azután Denk elnök ki­hirdette a törvényszék végzését, amely szerint a törvényszék mellőzi Léderer Gusztáv kihallgatását és vallo­­másainak felolvasását is meg­tagadja.­­ A végzés indokolása szerint a perrend értelmében nem foroghat fenn kétség, hogy Léderer Gusztáv­nak joga van a vallomástételt meg­tagadni és arra nem kényszeríthető. A vallomások felolvasását is eluta­sítja a törvényszék, mert hozzátar­tozónak korában tett vallomása fent ismertethető hozzátartozója bűn­ügyében. Az ügyésznek azt a kijelentését, mintha Léderer Gusztáv nem tanúképpen, hanem vádlottkép­pen szerepelhe i­gen, nem osztja a bíróság. Léderer Gusztávot mint tanút idézte meg a polgári hatóság, ahogy feleségét mint tanút idézték meg férje főtárgyalására a katonai bíró­sághoz. Hozátartozó nem kénysze­­ríthető a perrend értelmében arra, hogy hozzátartozóját esetleg ter­helje, még abban az esetben, ha ugyanabba a perbe mint vádlott van is bekapcsolva. Makkay ügyész a törvényszék végzése ellen semmiségi panaszt jelentett be. Ezután az elnök kihirdette, hogy a bűnügy főtárgyalását ma folytat­­ják. Eközben Léderer Gusztáv felál­lott a helyéről és az elnök felé akart menni, hogy valamit mond­jon, de csak ennyit tudott mon­dani : — Nagyságos... A következő pillanatban a mellette ülő két csendőr megfogta és a szó szoros értel­mében vissza­nyomta a padra. Lédererné közben folyton zoko­gott és fel sem emelte tekintetét. Mikor a törvényszék kivonult a teremből, Léd­­erer Gusztávot is ki­vitték őrei. Először azonban kö­rülnézett a teremben büszke tekin­tettel, majd fejét felemelte és ha­­tározott léptekkel távozott. Fele­sége is felkapta erre a fejét, utána nézett üveges szemmel, majd is­mét lehajtotta a fejét és zokogni kezdett. A közönség nem akart távozni, hanem Léderernét nézték. Végre a rendőrök eltávolították a publikumot, azután Léderernét őrei felsegítették helyéről és kivezették a teremből. Lédererné lassan, támolyogva ment ki. Az ejtőből még egyszer vissza­fordult és felsóhajtott : — Ja, Morgen. I ARADI ÚJSÁG A timisoara­ (temesvári) érettségi részletei. Miért vonultak ki a sváb fiúk a matema­tikai írásbeliről? Röviden jelentették, hogy a Timisoarén érettségiseitek közül, húszan megoldhatatlannak tartva az egyik írásbeli fel­adatot ott hagyták az érettségit. A botrány részleteiről most a következőket jelentik: Az írásbeli szigorú ellenőrzés és a legcsekélyebb útba­igazítás nélkül kezdődött. A szabályzat szerint könnyebb, mondattani különlegességtől ment szöveget kell adni fordí­tásra, de amit kaptak, rendkívüli nehéz volt, elavult szavakkal s komplikált mondatszerkezetekkel stb. Két diák vizsgáját, mivel cédulát találtak náluk felfüggesztették. Az egyiknek már majdnem kész impuzumát elkobozták. A botrány a matematikai írásbelin tört ki még pedig történetesen abban az alcsoportban, amelyben csupa magyar-német líceumben­ sváb fiú volt. Coman igaz­gató felsőbb egyenletrendszert adott fel, három egyenletet három ismeretlennek és a megfejtés feltételeinek feltünteté­sét a Rolle féle tétel alkalmazásával. Vagy húsz német diák volt ezen alcsoportban. Elkeseredettek voltak ezek már min­denképpen és ez a feladat betetőzött mindent. A tétel kitűzése után mind a húszan felálltak és tüntetőleg elhagy­ták a termet. Kijelentették, hogy ez a feladat túl nehéz s eltávoztak. Hogy itt nem valami csínyről van szó, bizony­ára az, hogy valamennyien elmentek a tankerületi főigazgatóhoz de­­putative, arra kérvén őt, bírja rá a tanárt, hogy oly tételt adjon fel, melyet a tanultak alapján meg is tudnak fejteni. A diákok elmentek tehát a vizsgáztató bizottság elnökéhez dr. Evoitianu egyetemi tanárhoz, aki azonban röviden tud­tukra adta: „Majd szeptemberben újból jöhetnek vizsgázni­. Mind a húsz elvesztette azon jogát, hogy most érett­ségizhessék. Kommunista puccsot terveztett Budapesten. Vági István bevallotta, hogy terrorcsapatot szervezett „Álmom a kommunizmus.. Budapest. A rendőrség tegnap letartóztatta Vági Istvánt, a magyar kommunisták vezérét és tizenkét társát. Vági a rendőrségen bevallotta hogy harminctagú terrorcsapatot szervezett, amely autókon száguldott volna végig a magyar fő­város utcáin és revolverlövésekkel adta volna tudtára a főváros népének, hogy újra kitört a proletárforradalom — Egyedüli álmom a kommunizmus! — mondotta Vági az őt kihallgató rendőrkapitánynak. Végüt társaival együtt átkísérték az ügyészségre. ngswBMMMNMcmmwtmMm# 1925. július 1. kogás, őreitől vizet kért. Zseb­kendőjét a pohárba mártotta és a nedves zsebkendővel dörzsölte homlokát. Léderer Gusztávnak is hozott az egyik csendőr vizet. Fekete Mihály búcsúja. Szenes Béla rendkívül ötletes és mulattató vígjátékban ,A csirkefo­gódban búcsúzott el tegnap este Fekete Mihály színigazgató az aradi közönségtől. A bucsúelőadás egyúttal premier is volt és mint ilyen búcsú nélkül is kiérdemelte a közönség elismerését. Az egész szezon alatt kevés prózai darab ke­rült színre olyan jó előadásban, mint éppen tegnapi és ha mindany­nyiszor olyan szereptudással és annyi ambícióval lépnének színé­szeink a publikum elé, akkor nem sok dolga volna a kritikának. Az előadás középpontjában Fekete Mi­hály alakítása állott. Derű, bohé­­mia, természetes kedély ez egész színpadot elárasztó jókedve sugár­zott ki Albertini iró alakjából, egy igazi művész szindus skáláját vo­nultatta fel Fekete Mihály, aki haj­szálra úgy játszotta meg ezt ez a dákot mirt, ahogy az iró fantáziája megteremtette. A közönség méltá­nyolta a nagyszerű teljesítményt és hálásan sok szeretettel tapsolt a kiváló színésznek. Nagy sikere volt Mészáros Bélá­nae­k, aki a másik főszerepet ját­szotta. Örömmel állapíjuk meg, hogy Mészáros hatalmasan fejlő­dik és beszédhibáiról kezd telj­e­­­sen leszokni. Alakítása elsőrendű volt. De a többi szereplőkről Sár­­közy Blankáról, Kassairól, Szabad­­k­ayról is dicsérettel kell megemlé­keznünk. Az egyik női főszerepet Weisz Bébi aradi úrileány játszotta, akinek tehetségét elvitatni nem lehet, de akinek előzőleg még so­kat kell tanulnia, amíg nagy szere­pekben léphet a közönség elé. Feld Mátyás súlyos­ba'esi'e. Tüdővérzéssel szállítottak el da­rabjának főpróbájáról. Budepest. Feld Mátyást min­denki ismeri Pesten. Mióta az öreg Feld Zsigmond nyugalomba vonult, ő a városligeti kőszínház igazga­tója, darabírója, rendezője, remény­­sége. Darabjának bemutatója előtt többszörös minőségében izgatott s igy történt meg az a szomorú eset, hogy premierje előtt néhány órával súlyos tüdővérzéssel szállították először a Rókus kórházba, majd innen a Park-szanatóriumba, ahol kezelőorvosa azt mondja, hogy miután tüdeje már így is tovább Ileti­ Érvit A védő érvelése A védő azzal érvel tovább, hogy Léderer nem vádlott itt, felette a katonai hatóság ítélkezett. Ha val­lani nem» akar, akkor « tényvallomás alól fel kell őt menteni, bármennyire szenved is ezáltal a tényállás igaz felde­ntése és tisztázása. Ellenzi Léderer Gusztáv val­loméi jegyző­könyveinek a felolvasását is, mert hiszen Léderer Gusztáv ugyanannyi­képpen változtatta eddig vallomá­sait, mint a fele égé. Azon az I­s­al áll, hogy megtagadta e vallo­­mástéteit. írásba lefekteti vallo­­másait nem lehet ismertetni. Lédererné, mikor férje avaros beszédét hallota, még inkább zo­­r­kogásra fakadt. Mikor férjét leülő­i tették, Léderer Gusztáv fürkésző­­ szemekkel néze­t felesége felé, az­­ asszony azonban a világért sem » mert férjére tekinteni . A védő előterjesztése után a bíróság tanácskoz­óra vonult ö­ssze. Léderernén újból erőt vet a zo­igen­-‘csinos kivitelben jutányos áron készít a vonalozó intézet® és üzletikönyv gyára, ARAD. Telefon: 732* Belvárosban insul kiadó. Bővebbet az Aradi Friss Újság lakásközvetítő hi­vatalában. Telefon: 503.

Next