Aradi Ujság, 1925. augusztus (26. évfolyam, 167-191. szám)

1925-08-01 / 167. szám

ARADI ÚJSÁG késztette a vendégeket, amikor a majdnem kizárólagosan aradi bútorkiállítókon kívül a szelistei bútorgyár remek búto­rait fedezték fel. Nagy elismeréssel adóztak a kiállítás török szobájának, ahol ízléses­ színes obeliszk tető alatt, Domán Sándor remek szőnyegkiállítása látható A stílszerűség ked­véért, a mozlim obeliszkkel szemben, török kávét gyárt, pompás gépein az Atlantica kávéüzlet. A vendégek a leg­teljesebb elismeréssel adóztak, egy-egy kiemelkedőbb kiál­lítási box előtt, különösen a francia és a német konzul ér­deklődött élénken minden iránt. A bútorkiállítás megtekintése után, a Lyceumbeli kiállí­tást tekintették végig. A főpapoknak különösen tetszett egy elmésen szerkesztett toronyóra készítmény. A magas áll­vány felső részén, a megváltó domborművű alakja látható. A megváltó előtt körben végigfut a tizenkét apostol, minia­tűr szobra, még­pedig úgy, hogy minden kis szobrocska, amikor a dombormű elé ér, meghajol. Ha egy óra van, csak egy apostol tiszteleg. Ahány óra, annyi apostol fut végig. A bizottság először a földszinten elhelyezett­­ standokat nézte meg, majd felmenve az emeletre érdeklődéssel tekintették meg a különböző kézimunka, szücsáru, női konfekció, bőr, cipő, bőrönd és játékáru kiállí­tók sátrait. Innen ismét a földszint, illetőleg a szuterén helyiségek felé vették útjukat, ahol különösen a likőr és borkiállítók fogadtak nagy ven­dégszeretettel a látogatókat, likőrrel kínálván meg minden szemlélőt. A szuterénből a Líceum udvarán elhelyezett kötéláruk, mintagazdasági ter­mékek kiállítóinál időztek a vendégek sokáig, mert a kiállított mezőgaz­dasági termékek valóban gyönyörű példáját nyújtottak az ország magas nívójú mező és kertgazdaságának. A szemlélők mindenütt elismerésüket és tetszésüket nyilvánították és mintegy két órai időzés után megelége­detten távoztak el a kvalitásról. Maga a vásár képe már ma is impozáns látványt nyújt, dacára annak, hogy a kiállítók egy meglehetősen tekintélyes része, főleg vidé­kiek, még nem készültek el a standok felállításával. A készülődés nyomai persze a lépcsőkre, a bejáratokra és a magukban a termekben is erősen látszanak, azonban egy két nap múlva a maga impozáns szépségének teljében fog pompázni a vásár. Látogatók ma délelőtt még nem voltak sokan, de mintegy ötszáz ember­ig is megfordult a vásá­ron tizenkét óráig. Általános vélemény az, hogy az a­udi vásár méré­sekben és jelentőségében jóval túlszárnyalja úgy a temesvári, mint a kolozsvári mintavásárokat. A kirakatverseny eredménye. Két cég kapott első, négy kapott második díjat. Tömegeket kellett eltávolítani a versenyző 46 cég kirakatai elől arra a pár pillanatra is, amíg este kilenctől közel féltizenkét óráig végigjárta azokat a verseny­bíráló bizottság, amelynek tagjai voltak Dr. Robu János főpolgármester elnöklete alatt Adam György a Sta­tul Negustoresc elnöke, Domán Sándor a versenyt rendező Aradi Kereskedelmi Testület megbízottja, Farkas Ferenc a kereskedelmi és iparkamara megbízottja, Lengyel László a mintavásár megbízottja, Nasta Victor a Banca Naţionala, Petrescu György mérnök az­­Astra­ igazgatója. A rendező Kereskedelmi Testület képviseletében Faragó Rezső elnök és dr. Szőllősi Zsig­­mond főtitkár kísérték a bizottsá­got, a döntésben természetesen csak a felkért bizottsági tagok vet­tek részt. A kirakatok lejárása után a bi­zottság azonnal összeült döntés végett. Mindenek előtt megállapította a bizottság, hogy a verseny minden várakozáson felül a leggyönyörűb­ben sikerült, úgy hogy alig is van H ip ~ ----—----\ I olyan versenyző kirakat, amely ki*­s tüntetésre érdemes nem volna, ha s ebben a dijak száma korlátokat nem szabna. Még a versenyben részt nem vevő kirakatokat is úgy elragadta a szépet alkotás vágya, hogy Arad egész üzletvonala egy művészi értékű látványossága ala­kult át. A bizottság ilyen körülmények között mindenek előtt a dijak szaporítását találta mellőzhetetlen szükségnek és a Kereskedelmi Testület, a Vásárrendezőség, az Arad-Bánsági Kereskedőegyesüle­tek Szövetsége által már rendel­kezésre bocsájtott díjösszegekhez Arad városa képviseletében Adam György elnök, továbbá a saját személyükben Faragó Rezső elnök és Domán Sándor elnöki tanács­tag ajánlottak fel további díjakat. Az így a kirakatot összeállító alkal­mazottak jutalmazására rendelke­zésre álló 21 000 leit a bíráló bizottság a következő díjak alakí­tására használta fel : 2 első díj a 3000 lei,­ 4 második a 2000 lei, a harmadik a 1000 lei. kibővített terraszán minden este 1925. augusztus 1. Minden dijak nyerteseinek tulaj­donosai kitüntető oklevelet kapnak és rajtuk k­ivül még 14 cég kapha­­tott kitüntető oklevelet. Ezeket a dijakat beható megbe­szélés után a következőleg ítélte oda a bizottság : A két első díj nyertesei : Deutsch Testvérek és Kozma János cégek. Második dijak nyertesei : Bársony Andor, Dürr Gusztáv, Schrodt Ist­ván, Vojtek és Weisz cégek. Harmadik dijat nyertek : Fejér Gyula, Guttmann és Berger, Hege­dűs Gyula, Pauzár János kertész, Pick Ernő és Társa, Somló Test­vérek, Szabó Albert, Szentgyörgyi Emil cégek. Kitüntető oklevelet kapnak a fenti cégek mellett : Brunner Béla, Bournet és Társa varrógépkereske­dés, Bútorszövetkezet, Chic, Fischer Mór, Hoffmann Dtró, Kun József, Lengyel Testvérek, Mínz Márton, Primivaro, Pálffy Józsi, Radó Gyula, Rosenblüh H. és Társai, Víc­oria cnfectió. A Sirató bizottság ez igen nagy­számú k­ülön külön művészi ér­tékű kirakatokkal szemben igen nehéz feladat előtt állott, nem csak a rendelkezésre álló kitüntetések­nek természetszerűleg korlátozott száma folytán, hanem azért is, mert figyelembe kelletett vennie a különböző szakmákban rej­t erős­ségeinek egymáshoz való arányát is. Egyes szakmák tárgyai a ma­guk fényével és értékével különö­sebb rendezői művészet nélkül is mutatósak és lekötik a figyelmet. Evvel szemben az egyszerűbb tár­gyakkal dolgozó szakmáknak ugyan­azon hatás elérésére nagyobb öt­letességet, művészi elrendezést kell kifejteniök. A művészi kép­hatás mellett a bizottság kü­lnös figye­lemmel volt a kirakatok anyagszerű beállítására és arra, hogy elsősorba az üzlet minél intenzívebb meglá­­zatása a céljuk. Figyelembe vette a bizottság a lehetőségig a rende­zési ötlet eredetiségét is. A kira­ka­tk természetszerűleg keresik az erősebb hatásokat, amelyek a vá­sárló közönséget akaratlanul is megállítják. A bizottság ezzel szem­ben a magasabb szempontból ér­tékes nyugodt és egyszerűen ne­mes eleganciájú kirakatokat is kü­­különös elismeréssel méltatta. Legújabb rahb­­ríjsok. (ZÜRICHI NYITÁS) augusztus 1 Berlin — — — — — 122°/s Ams. 1 — — — 20675 Newyors — — — — 515 London — —• — — — 2501 Paris — — — — —244250 Milánó — — — — — 1830 Prága — — — — —152750 Budapest — — — — 7245 Belgrád — — — — — 935 București­­— — — — 265 Varsó — — — — — 9650 Bács — — — — — 7245 ARADI ÁRFOLYAMOK5 — Betiltott francia film Ara­don. A közönség élénk emlékeze­tében van még az a hatalmas kul­­turbotrány, mely Parisban, a „Lir­­sec asszony leánya“ című film fel­vételénél történt. A párisi rendőr­ség ugyanis letartóztatta a filmen szereplő összes világhíres művésze­ket azért, mert úgy vélték, hogy a művészek és művésznők ruházata annyira hiányos hogy nem bírják ki a nyilvánosságot. Az egész vi­lág kultúregyesületei tiltakoztak a párisi rendőrség túlkapásai ellen, mire kétheti fogság után a művé­szeket szabadon bocsátották. Ezt a világhíres és Párisban betiltott óriási méretű gyönyörű filmet, si­került kerülő után megszerezni a Marosparti Nyári Mozgónak és azt a közeljövőben bemutatja. Budapest belföldi — — 345 Bécs — — — — — 2305 Prága — — — — — 591 Belgrád — — — — — 365 Zürich — — — — — 3875 Páris — — — — — 940 Milánó — — — — — 735 Newyork — — — — 19850 London — — — — — 967 A Széchényi malom lebontásából kikerülő, gondosan megtisztított, régi-nagyméretű •a tégla alléé Előjegyzéseket elfogad : a hely­színen a munkavezető és Fenyves Károly műépítész Perényi­ utca 5. II. emelet­i SS As and Áruminta­­vásár valamint a vele kapcsolatos összes látványosságok JEGYEI aug. 1-től elővételben is kapha­tók az Árumintavásár központi jegyirodájában a Szt. Háromság szobor mellett. Az Árumintavá­sári belépőjegyek ára 20 lei, ál­landó belépőjegy a vásár 10 nap­jára darabonként 100 lei. Bara Sándor országsa­­ri zenekara maL

Next