Aradi Ujság, 1925. augusztus (26. évfolyam, 167-191. szám)

1925-08-01 / 167. szám

1925 augusztus 1. ARADI ÚJSÁG Kik vesznek részt a mintavásáron? A jelentősebb kiállító cégek ismertetése. — Az „Astra“ Első Román Waggon- és filotorgyár R. T. előkelő helyet foglal el a mintavá­sáron, Petrescu Miklós mérnök igaz­gató rendezte az „Astra“ kiállítását és ő bocsájtotta rendelkezésünkre a gyárra vonatkozó következő adato­kat : Az „Astra“ Első Román Wag­gon- és Motorgyár R. T. 1920 év­ben alakult 75.000.000 lei alaptő­kével. A társaság már megalakulása­kor két, Aradon lévő nagy gyárat vett tulajdonába és pedig a Weitzer János waggongyárat, amely 1891- ben alapíttatott és amely gyártmá­nyai révén egész Európában ismert volt, valamint a „Marta“ automo­bilgyárat, amely röviddel a háború kitörése előtt létesült. Ezen két fémipari üzem egyesítése által, amelyek egymás mellett fekszenek és együttesen egy 200.000 négy­szögméteren felüli területet foglal­nak el, az „AsPa“ — a Reşiţai­­vasművek után —, az egész ország legnagyobb fémipari üzemévé vált. A nevezett két gyárnak jelenleg kö­zös vezérigazgatósága van Bucu­­reştiben és egyik a másikat a leg­teljesebb mértékben kiegészíti. Az üzemek motorikus ereje meghaladja a 3600 lóerőt és ezt több erőköz­pont, valamint nagyszámú különálló motor szolgáltatja. Jelenleg a külön­böző osztályokban kb 2000 mun­kás és k­zel 200 tisztviselő dolgo­zik. Az üzemek azonban — a teljes munkaképesség kifejtése mellett — 6000 munkást is foglalkoztathatná­nak Az igazgatóság vezérelve, hogy csakis elsőrendű minőségű tárgyat termeljen, nehogy a feleknek bármi­nemű panaszra vagy elégetlenségre legyen oka. Így magyarázható az, hogy ezen üzemek mind több és több rendelést kapnak. Az aradi mintavásáron az „Astra“-gyár gyárt­mányainak csak egy kis részét állí­totta ki, a szűkre szabott hely miatt. Az igazi aktivitást azonban az érdeklődők a helyszínen, az üzemekben megtekinthetik, ahol a gyár oly sokféle és szép gyártmá­nya látható. Az Aradi Textilipar Rész­vénytársaság, mely 1910-ben ala­kult az évek folyamán az ország egyik legnagyobb iparvállalatává fejlődött. Eredetileg mint fonó- és szövőgyár alakulva, az idők folyamán üzemét technikailag teljesen tökéletesítette és nagyobbította úgy, hogy ma már az eredeti üzemeken kívül, teljesen berendezett fonal- és árufehérítővel, fonalfestődével, kartonnyomó és fes­tőgyárral bővült, mely a szerspamut­­ból kiindulva, napi 6000 kgr. min­den finomságú fonalat, 35.000 mé­ter nyers és fehérített árut és kb. 20.000 méter festett és nyomott kar­tont produkáltál. A gyár ezidőszerint megfelelő számú technikai íz és administratív tisztviselők által vezetett 1500 mun­kást foglalkoztat, 2500 HP erőköz­­központ, valamint 30100 ma beépí­tett terület, saját iparvasút, megfe­lelő számú tisztviselő- és munkáshá­zak felett rendelkezik. Gépészeti be­rendezése 2500 orsó, 800 szövőszék, fehérítő és kikészítő, valamint meg­felelő számú kartonnyomó gépekből áll. Gyártja a következő cikkeket és pedig: Nyers, fehérített és festett és egyes cérnázott fonalat, saját és idegen szövődék részére; jegyes és cérnázott, valamint nyers és fehérí­tett csomagfonalakat a falusi lakos­ság háziipari céljaira; nyers, fehérí­tett és festett pamutvásznakat és szö­veteket, nagyrészt a gyár különle­gességeit, vinlettek, chiffonok, fej­kendők, törülközők, lepedő és egyéb fehérneművásznakat, zsebkendőket, frottier és műselyem szöveteket, to­vábbá az országban közkedvelt kar­tonokat, divatcikkeket a legfinomabb kivitelig. Az ország legfontosabb ke­reskedelmi központjaiban a gyár sa­ját lerakatokat, illetőleg képviselete­ket létesített, melyek a viszonteláru­sítókkal közvetlen érintkezést tarta­nak fenn. — Fabrica de împletituri şi tricotaj (Aradi Kötő- és Kötő­szövőgyár r.-t.) Str. Puşcaşilor (Lövész-utca) 4 sz. Aradnak ez a gyönyörűen fejlődő és mindig na­gyobb arányokat öltő gyáripari vál­lalkozása, hírnevéhez méltó kollek­cióval jelenik meg, a mintavásáron. A gyárat csak 1917-ben ala­pították, alaptőkéje 15 millió lej és több mint hatszáz munkást foglal­koztat. Bucurestiben külön lerakata van. Gyárt mindennemű kötött- és szövöttárukat, amelyek jóságuk, szo­lidságuk, tartósságuk és kiviteli íz­lésessége folytán, rövid pár év alatt meghódították Nagyrománia egész piacát. A régi királyság kis helyein éppen úgy megtaláljuk az aradi gyár cikkeit, mint Erdély nagy városaiban. A gyár kiállított cikkei élénk feltű­nést keltenek, elrendezésükben, öt­letesség és művésziesség nyilvánul meg. — Grundmann Zoltán és Őry Csavarárugyár részvénytársaság (Arad) három év előtt alakult a gyár Aradon. Nagyszabású átlakítási mun­kálatok után intenzív munka folyik a nagy jövőre hivatott gyárban, m­elynek gyártmányait gyorsan meg­szerezte a fogyasztó közönség. A A mintavásár tartama alatt árengedmény az összes raktáron levő árukból! M nai Frimavăra­­­ma a Minorita-templommal szemben.

Next