Aradi Ujság, 1925. október (26. évfolyam, 216-241. szám)

1925-10-01 / 216. szám

Ára b iei, XXVI évioiyam 216. szám. TELEFON: 503. 1925. október 1. * ..... ..... ........... I „,i I, ——Jii—L—!—ipa—-tii) «mu mami,VMmuhtwmmnmnKaseaygaw^g^- ^ Il ila lelMta a leioitz- i Iss teilt ist Életfogytiglani kényszermunka Grosz Hermann meggyilkolásáért. Or­ad C­omare (Nagyváradb­ól telefonálják az „Aradi Újság“ nak . Ma délben tizenkét órakor hirdette ki a tábla leletet Reinitz Jakab rablógyilkos-jági ügyében. Az esküdtszék terme zsúfolásig megtelt, de a törvényszék épülete előtt is több ezer főnyi tömeg várakozott nagy izgalomban. Halálos csend­­ben olvasta fel dr. Kis Andor a tábla ítéletének rendelkező részét. A nagyváradi Ítélőtábla a satumarei törvényszék ítéletét indokainál fog­va helybenhagyja és megerősíti a Reinitz Jakabra kiszabott életfogy­tiglani kényszermunkára szóló íté­letet Grosz Hermann meggyilko­lása miatt. A terem közönsége morajlással fogadta a szigorú ítéle­­tét, Reinitz Jakab halálsápadtan rogyott székére. Dr. Simonca György Reinitz nagyváradi védője semmiségi panaszt jelen­tett be. Ez a semmiségi panasz azonban a nagy per érde­mén nem változtat, mert a Curtea de Cassatie csak a jogi kérdést bírálja felül, a ténykedésben végső fokon döntött az Ítélőtábla. Csak amennyiben jog­szabálysértést lát fennfo­rogni a legfelsőbb bíróság, csak ez esetben semmisítheti meg az ítéletet. Délután egy órakor j­e­lentik Oradeamareról . A Reinitz Ítélet indokolásában a tábla a BTKV 393§-a alapján vissza­utasítja a bizonyítás kiegészítésére tett indítványt és a 423§ ra hivatkozva helybenhagyja a törvényszék ítéletét azzal a mó­dosítással, hogy a gyilkosság nem augusztus 6 i-án, hanem augusztus 1-én történt. A bírósg a BTKV 92§ a helyett az alkotmány 16. szakaszát alkalmazza enyhítésül, amely előírja, hogy Romániában halálbüntetés nincsen. A további indoko­lásban a tábla mindenben helyesnek fogadja el a törvény­szék ténymegállapításait. Parasztlázadás tört ki a Káspi-tó vidékén. A szovjet kíméletlenül gyilkoltatja a lázadókat. Bucureşti. Az itteni orosz cári követség értesülése sze­rint a Káspi-tenger vidékén a szovjet uralom ellen parasztlá­­zadás tört ki. A lázadók öt vörös hadseregbeli tisztet legyil­koltak. Makad­akoff és Isisid kerületben a szovjet a lázadók ellen mozgósította a vörös hadsereget, amely kíméletlenül gyilkolja a lázadókat. Közelebbi részletek még nem érkeztek Lehet-e kommunista az angol munkáspárt tagja ? A liverpooli pártgyülésen újra szavazás alá bocsátják ezt a kérdést. London. Ma nyílik meg a munkáspárt liverpooli pártgyűlé­­se, amely minden eddiginél mozgalmasabbnak ígérkezik. A tárgysorozaton szerepel a munkáspárt és a kommunisták vi­szonya­i ekörül nagy vitát várnak. A tavalyi pártgyűlésen el­határozták ugyanis, hogy kommunista nem lehet a párt tagja. Ez a határozat olyan szerencsétlenül volt megfogalmazva, hogy az idei liverpooli pártgyűlésre a helyi munkásszerveze­tek és szakszervezetek 30 olyant megbízottat küldtek ki, aki kommunistának vallja megát. Minden valószínűség szerint többségben lesznek a párt­­gyűlésen azok, akik ennek a határozatnak megmászását kí­vánják és leszavazzák a párt konzervatív csoportját, amely­nek élén Ramsay MacDonald és Thomas most is azt han­goztatja, hogy a kommunistákat ki kell zárni a pártból Érdekes vitára van kilátás a kongresszuson a párt biro­dalmi és külügyi politikájáról és ebben a kapcsolatban a Dawes-terv is szóban fog kerülni. Azt mondják, hogy Ram­say MacDonald védelmére akar kelni a Dawes-tervnek. A kommunista párt titkára levelet intézett a pártkon­gresszus elnökségéhez, amelyben bejelentette, hogy csoportja kész magát alávetni a munkáspárt alkotmányának. A liver­pooli pártgyűlésen Trump, a vasutas munkások szakszerve­­tének titkára, fog elnökölni. Timisoarára sem sikerült a pótérettsági. Timirosra. Timisoarán megtartott írásbeli pótérettségi vizsgálatok, akárcsak Erdély többi részében, szomorú eredménnyel végződtek, összesen 190 érettségizendőnek kellett volna a bizottság elé álla­­ni, ezek közül azonban csak 118 jelent meg, akikhez még nyolc olyant kell hozzászámítani, akik nem a múst tanév végén buktak el, így 126 tanulót vizsgáztattak le, akik közül azonban csak 79 felelt meg, 46 an pedig megbuktak­ ki olasz kormány e­ utasította a cimat memo­rndumot. Róma. Az olasz kormány a né­met memorandumra válaszolva ki­jelentette, hogy a ben­ne foglaltak nem tárgya­latók a biztonsági­­ konferencián. t A franciák évi 100 millió dollárt akarnak fizetni Amerikának, Washington. A francia—amerikai tárgatások eddig nem végződtek eredménnyel. Caillaux csak 100 millió dollár évi törlesztésbe haj­landó belemenni, míg az amerikaiak ragaszkodnak a 150 milliós évi részlethez. — Divatos kockás velvettek pa­zar mintákban Lei 75. Vándornál f­­ tarait leii a Ludig tanyán vásár­térrel szemben eladók. Értekezni Dr. Joan Ursu ügyvédi irodájában, Dr Leitner Endre oki. mér­nök irodájában és a helyszínen minden nép. A zárlatkor ma Zürichben a leu 245.

Next