Aradi Ujság, 1925. október (26. évfolyam, 216-241. szám)

1925-10-01 / 216. szám

1925 október 1. ARADI UJSAG A kormány átutalta az erdélyi tele­­f pesek kifizetésére szolgáló összeget.­­ Genf. A román kormány közölte a népszövetség titkár­ságával, hogy a román kincstár átutalt a Nemzeti Bankhoz 700.000 arany frankot az erdélyi telepesek kifizetésére. Aradi konzorcium kilencmillióért meg­vásárolta a timisoarai Korona-szállót. Néhány nap előtt megírtuk, hogy harc folyik két aradi konzorcium között a timisoarai Korona-szálló megvétele körül. A harc már eldőlt a tegnapi napon létrejött szerző­déssel, amelynek értelmében az az aradi konzorcium, amely két ismert aradi pénzemberből és egy vendéglősből áll, ki­lencmillió lejért megvásárolta a Korona-szálló berendezé­sét a hozzátartozó vendéglővel és kávéházzal együtt. A kon­zorcium több éves bérleti szerződést is kapott a vételárban. Magát a szálló épületét ez idő szerint nem lehetett megvá­sárolni, mert a per, amely a jelenlegi tulajdonosok és egy bucureştii érdekeltség között folyik, még nem ért véget. A szállodát az aradi érdekeltség megbízásából egy ismert aradi kereskedő fogja vezetni, aki átköltözik Temesvárra. A szál­loda vételét egy aradi pénzügynök közvetítette, aki 150.000 lej közvetítési díjat kapott. Egy aradi urileány regényes esküvője. A szülei akarat ellenére ment férjhez. Az aradi uritársaságokban napok­­ óta egy érdekes esküvő képezi­­ szóbeszéd tárgyát. Egy aradi vál­­l­­alat könyvelője, egy temesvári bankigazgató fia néhány hónappal ezelőtt megismerkedett egy közis­mert és közbecsült aradi keres­kedő leányával. A leány szülei­­szí­vesen fogadták a hivatalnokot, a művészi tehetségekkel megáldott, feltűnően szép urilány pedig ko­moly érdeklődést tanúsított a szim-­­­patikus fiatalember iránt Úgy lát­­­­szott, hogy a fiatalok boldogsága f­elé semmi akadály sem fog gör­­­­dülni. Bár eljegyzésüket nem pub­­­­likálták, a fiatalokat vőlegénynek , menyasszonynak látta mindenki. Néhány héttel ezelőtt azonban változás következett be. A család úgy látszott megszakította az össze­­kötettést a vállalati tisztviselővel, mert a szülők és az urilány nem mutatkoztak többé a fiatalemberrel a nyilvánosság előtt. Ismerősök azt mondják, hogy a szülők, akik irrealita vallásúak, azért tagadták meg a házassághoz Hozzájárulásokat, mert a fiatalem­ber keresztény és most nagyon gyengén jövedelmező állást töl­tött be. A fiatalok szerelme azonban erősebb volt minden akadálynál. A szülők tiltakozása dacára az uk­lány és a tisztviselő elhatározták, hogy megesküsznek. Nagy titokban megszerezték az összes iratokat és annél­­kül, hogy a szülőknek tudomá­suk lett volna megtették az előkészületeket a házasságkö­téshez. Tegnapelőtt az urileány és a vőlegény megjelentek az aradi anyakönyvi hivatalban, ahol az anyakönyvvezető összeeskette őket A szülőknek erről ter­mészetesen nem volt tudomá­suk. Az esküvő után a fiatal pár, annélkül, hogy az urileány szülei­nek tudomása lett volna az ese­ményről, elutaztak külföldre. 3 Megkezdték a színházi orgyilkos kihallgatását. A vádirat felolvasása sokáig tar­tott, azalatt a gyilkos asszony a karoszékben hátradőlve szinte ülés­­tan­uit. Délelőtt 11 órakor került sor Camiciu Mencia kihallgatására. A vádlott arra kérte a törvényszék elnökét, hogy mellőzze a kirendelt tolmácsot, ő maga németül fog vá­laszolni a kérdésekre. Elmondta, hogy román alattvaló, mert Mace­dónia a szülőföldje, amely a há­ború után román terület lett és családi neve is román. Az elnök itt közbevetette ezt a kérdést, hogy van e vagyona, mire a vádlott asz­­szony ezt válaszolta, hogy vagyon­talan, a családjától kap támogatást. Közben az ügyésznek volt beje­lenteni valója. Megidézték ugyanis már a tanúnak Panics Katalint, a meggyilkolt bolgár politikus hugát, de nem jelen­t meg­ Az ügyész tu­datta, hogy Panicsné holnap fog eljönni, mert beteg, szanatóriumba fek­szik, a sebesülés következté­ben, amelyet a gyilkos merénylet alkal­mával szenvedett, orvosi műtétet kellett rajta végrehajtani és ezt még nem heverte ki egészen. Most felkelt a tanuk padjáról Bum­barov bolgár államolgár, akit szintén az ügyészség jelentett be tanúnak és azt kérte az elnöktől, hogy rendeljen ki a vádlott vallo­másának mentői pontosabb lefordí­tása céljából még három olyan bolgárt, aki tökéletesen ért néme­tül, amire az elnök azt jegyezte meg, hogy tanúnak nincs indítvá­nyozási joga. Az elnök most a vád­lotthoz fordul ezzel a kérdéssel : — Bűnösnek érzi magát? Monica Camiciu: Igen. Az elnök kérdésére belekezd if­júkorának ismertetésébe, de olyan izgatottság vesz rajta erőt, hogy keresi a német kifejezéseket és nem boldogul vele. Így aztán az elnök int a tolmácsnak, hogy vegye át szerepét és figyeljen a vádlott minden szavára. Camiciu asszony bolgárul adja elő és a tolmács mondatonként is­métli, hogy Camiciu Mencia a ma­cedóniai Mrusevóban született. Mikor egy éves volt, atyja politikai okokból menekülni volt kénytelen és Bulgáriába szökött, ő pedig nagyanyjánál maradt. 1903 ban egy lázadás után, amelyet a törö­kök véresen elnyomtak, Kruseve városát török csapatok szállották meg és fölgyújtották. A Carnidu­­ház is a lángok martaléka lett. Így került ő atyjához Caribrodba és beíratták a gimnáziumba, de az ötödik osztályból ki kellett marad­nia, mert megbetegedett. Atyjának a cam­brodi vasúti állomáson pénz­­váltóüzlete volt, segített atyjának a boltban. 1918 ban Münchenbe uta­zott. Elnök : Tudni kívánnám, hogy addig foglalkozott-e politikával ? A vádlott: Nem. Elnök : Mi célból utazott Mün­chenbe ? A vádlott : Hogy a kereskedelmi akadémián tanuljak. A törvényszék előtt fekvő iratok­ból megállapítják, hogy Cam­iciu Mencia a müncheni utazás alkal­mával találkozott az Asov-család­­dal és az ő révén ismerkedett meg Burnbarov Magdolnával. A nyomo­zás során azt vallotta Camiciu Mencia, hogy ő volt az, aki őt a macedón politikai viszonyokkal megismertette. Most is megmaradt emellett. Az elnök , Bum­barov asszony ezt határozottan tagadta. A vádlott: Akkor nem mondott igazat. Óriási szerencsétlenség egy utcanyitásnál. Bucureşti. Craiovába tegnap egy utcanyitás miatt szükségessé vált házlebontás alkalmával a vá­ros központjában egy ház összedőlt. A háztulajdonos és három munkás a romok alá került. A szerencsét­­lenség, amely a város legforgal­masabb helyén történt, nagy páni­kot idézett elő. A mentési munká­latok során sikerült kimenteni a romok alól az áldozatokat, akik közül egy munkás súlyosan a töb­bi könnyebben megsebesült. A vizsgálat megállapította, hogy a szerencsétlenség az óvintézkedések teljes mellőzése miatt következett be. Mától kezdve minden este a Dácia és a Városi káveháziai Kürössy Jelűt felváltva muzsikálnak Cluji (kolozsvári) prímás (Körössy Dudás öcscse) és Alsay Laci a legjobb aradi cigányprímás tel­jes zenekarukkal.

Next