Aradi Ujság, 1925. november (26. évfolyam, 242-266. szám)

1925-11-02 / 242. szám

2 ­fc. .-J-J* -A­ ARADI ÚJSÁG Letartóztatták a budapesti „Márvány­menyasszony“ fát. Budapest : A főkapitányságon tegnap délután letartóztat­ták a pesti éjszakai élet egyik ismert alakját, aki több mu­latóhelynek volt a bérlője és úgynevezett lokálokban nagyon sokat szerepel. A letartóztatott fiatalember Boross Gábor, Boross Gyu­lának, a budai Márványmenyasszony vendéglősnek a fia, aki az utóbbi időben szintén vendéglőalapítás tervével foglalko­zott s ezzel az üggyel kapcsolatban történt a letartóztatása. Boross Gábor megtudta, hogy Kecskeméten az Otthon­­vendéglő és szálloda csődbe került és az a ötlete támadt, hogy ő fogja szanálni a kecskeméti nagyvendéglőt. Leutazott Kecskemétre és miután a kényszeregyességet kihirdették, jelentkezett, hogy átveszi az egész csődtömeget, magára vál­lalja a hitelezők minden adósságát és ebben a hitelezők va­lamennyien bele is egyeztek. Boross Gábor főpincéreket, pénztárosokat és üzletveze­tőket szerződtetett, akiktől nagyösszegű óvadékot vett fel s negyvenmillióval hirtelen eltűnt Kecskemétről. A kecskeméti rendőrség erre a budapesti rendőrség figyelmét hívta fel Boross Gáborra, akit a Fecske-csoport detektívjei kezdtek keresni. Hosszabb keresés után Schmidt József detektívnek sikerült a Tibarin egyik táncosnőjének a lakásán megtalálni Boross Gábort, akit előállítottak a főka­pitányságra. Boross éppen tegnap éjszaka akart elutazni Szegedre. A rendőrség előzetes letartóztatásba helyezte. II Fertfitó mellett elhomályosítottták a napot a tiroli seregélyek. Sopronból jelentik, hogy a városi tanáchoz beérkezett jelentések szerint a Fertőtó mellékén az idei szőlőtermést csaknem tönkretették a tiroli seregélyek. Ez a madárfaj, amely főképen Tirolban és Steyer­­országban tenyészik, szüret idején minden évben jelentkezik Sopron környékén és a gazdák rendszerint készülnek elriasztására. Az idén azonban a szüreti vendég még soha nem látott tömegekben jelent meg a Fertőtó melléki szőlőkben. Konrád Lajos városi gazdasági felügyelő szerint az egyik seregély­csapat oly hatalmas volt, hogy a szó teljes értelmében elhomályosí­totta a napot a Fertőző­ mellékén. Látta a seregélyek érkezést dr. Farkas István városi tanácsnok is, aki először azt hitte, hogy talán gyorsvonat érkez­i meg a tó part­jára, olyan szédítő gyorsasággal, zúgással és zakatolással száguldott feléjük seregélyek tömege. A ta­nácsnok egyetlen sörétes lövéssel n­egyvenhárom seregélyt lőtt le. A gazdasági felügyelő jelentése sze­rint a seregélyek több 100 millió kárt okoztak a sopronvidéki szőlőkben. derült, hogy a múlt évben több mint 6000 embernek veszett nyo­ma, illetőleg ennyi eltűnést jelen­tettek be és ebből 1306 ember sorsát nem lehetett kideríteni, nyomtalanul elvesztek a világváros tömkelegében. A filágvárosokban ezrével érnek el ez­en teret A berlini rendőrségnek épúgy, mint minden világváros rendőrsé­gének külön osztálya van, amely az eltűnteket nyomozza. A berlini eltűnési osztály most adta közre 1024 évi kimutatását, amelyből ki­ Ausztria nyolcszor takarékosabb az idén, mint tavaly. Bécsi tudósítónk jelenti : Az osztrák bankok és takarékpénztárak birodalmi szövetsége ma délutánra ,az Imperial-fogadóba sajtókonfe­renciát hívott össze, amelyen Reichs dr. az osztrák nemzeti bank elsőke ismertetni fogja a sajtópropaganda szempontjából a teendőket, hogy megkedveltessék a lakossággal a takarékosság eszméjét. A terv az, hogy miként a nyugati államokban, Ausztriában is egy napot a végső­kig menő takarékosságnak szentel- Jedek és országosan szervezzék meg a propagandát. Az ausztriai bankok és takarékpénztárak egytől-egyig felkarolták az eszmét, amelynek megvalósításától nagy eredménye­ket várnak annál is inkább, mivel az osztrák lakosságban megvan a takarékosság hajlama. Ennek az évnek októberében a múlt évi ok­tóberéhez képest e takarékbetétek megnyolcszorozódtak Ausztriában. 1925. november 2. ! Volt-e virág az aradi nőegyesületek delegátu­sainak szobájában. Kaptük a következő sorokat : Igen tisztelt Szerkesztő Úr ! Meg­ütközéssel olvastam az egyik aradi napilapban Kubelka-Vass Anna nyilatkozatát, illetőleg a nyilatko­zat egyes részeit. Cantacuzino her­cegnő és a vezetőség többi höl­gyei is — ezt mindenkinek el kell ismerni, aki részt vett a kongresz­­szuson — minden lehetőt elkövet­tek, hogy a kisebbségi egyesületek delegátusai minél jobban érezzék magukat és ezt hisszük, hogy teljes mértékben sikerült is. Éppen ezért nem lenne szabad olyan jelenték­telen epizódokat leközöltetni, mint azt, hogy volt-e virág a delegátu­sok részére rezervált szállodai szobákban, vagy sem, hogy vol­tak e vázák, hogy megfizettették-e a virágot és satöbbi. Amilyen kicsiny dolgok ezek, mégis alkalmasak arra, hogy árnyat vessenek a Can­­tecuzino hercegnő által kezdemé­nyezett nagyjelentőségű akcióra és kedvezőtlen színben tüntessék fel a rendezést. Biztosan tudom, hogy a virágokat, ha ugyan megfizettet­ték valakivel, nem a kisebségi de­legátusokkal fizettették meg és ha nem voltak virágok a szobában, erről sem a rendezőség tehet, a­mely olyan páratlan előzékenység­gel látta vendégül a kisebbségi nőket, aminőre nincsen példa. Ezek a kis csipkelődések csek ártanak a közeledés nagy ügyének és nem tesz jó szolgálatot a Béke és a megértés munkájának az, aki je­lentéktelen, de kellemetlen epizó­dokról beszél, amikor módjában lenne lélekemelő nemes és szép mozzantokról beszámolni. Fogadja t. Szerkesztő Úr köszö­netévi nyilvánítását előzékenységé­ért, amellyel helyt ad soraim le­­közlésének. Hive: Dr. Chileeas Liviusné. t­ocsolyrendű afrikai ember­fajuk is majmok keresztezéstül akar kísérletezni egy orosz léte. Pétervárról jelenti tudósítónk : Ivanov orvostanár, aki Oroszor­szágban Steinach és Vomnov meg­­ifjítási műtéteivé­ tette nevét isme­retessé, már húsz évvel ezelőtt azzal a a tervvel foglalkozott, hogy mesterségesesen fogja keresztezni az emberhez leghasonlatosabb majomfajokat a legalacsonyabb rendű emberfajokkal s így kutatja az ember fejlődésének útját. Most sikerült a párisi Pasteur intézettől és a moszkvai tudományos aka­démiától összesen 10.000 dollárt kapnia erre a tudományos célra s már legközelebb felszerelt expe­dícióját, amely Guinea francia területre utazik, hogy ott a fejlődés legalacsonyabb fokán lévő afrikai eraberfalat majmokkal keresztezze. em mos Rendkívüli olcsó árak mindenféle készször­mékben, bundákban és sportkabátokban. — megrendelések és javítások pontosan és jutányosan eszközöltetn­ek. ......................ni— i ■ Ajándékokat vásár öljön a »Salon Artistique’ -ben (F­ischer Qizí ald­al ’ szörmeáruháza aradi fiókja Arad, Strada Eminescu (volt Deák Ferenc­ utca 6. sz. alattMimii

Next