Aradi Ujság, 1926. január (27. évfolyam, 1-23. szám)

1926-01-02 / 1. szám

!!Astoria Taverna nyitva!! UJ TAGOK !! Lefantos Duó, Furlana, Grete Reiner, Enver bey török herceg. U­J MŰSOR!! taine­u­l közszolgálat után— nyugalomba vonult Angel polgármester. Három évtizedes, eredményes közhivatali pályafutás után, ma délelőtt otthagyta állását Angel István dr. polgármester. A közön­­ség bizonyára m­ély sajnálkozással veszi tudomásul Angel távozásá­nak hírét, annál is inkább, mert három évtized alatt gerinces, egye­­neslelkű, törvénytisztelő főtisztvise­lőnek ismerte meg a városnak azt a főtisztviselőjét, akit minden cse­lekedetben a törvényes szellem vezetett. Február 28-án lett volna harminc éve Angel István dr. köz­hivatali működésének. Az új át­szervezéssel kapcsolatban távo­zott Angel István dr. helyéről. A közönség azonban azt hiszi,­­hogy a távozás nem lesz végleges, mert még találkozni fogunk vele az új autonómiával rendelkező admi­nisztrációban. Murat herceg csalt, lopott, letartóztatták. Paris. Michell Charles Murat ,ceg, az egykori nápolyi király­­mazottja, ugyancsak mélyre és nagy szégyent hozott a arisztokrácia világára. A­ki jelenleg harmincnyolc tizennégy évvel ezelőtt egy Macdonald nevű ómás leányát, akitől ny év múlva elvált, pótolja az elúszott "lönböző üzletekbe igen volt válogatós ég úgy akarta, a nodott. Egy ilyen ménye lett többek­­ is, amelyet np­­ozott a párisi bün­­s amely szerint ságra, azonkívül szatérítésére ítélték részére, akitől a Néhány héttel eze­­■epelt a neve, az fő közt, akik ren­­dositottak meg. A­lig fedezet nélkül t­­ulált. Elment egy 'a, ahol számláz­ik, de egyelőre­­. Mialatt a csekk­­egy alkalmazottal ellopott a pultról .V­is­z lopásra csak ,de rá, amikor a herceg különböző hitelezői egyre-másra prezentálták a herceg csekkjeit. Le­tartóztatták. NMMNMNMWMNMM­MrQ LICHTWSTZ LIQUEURS — LEGJOBBAN étkezhet a Vadászkert éttermében. ARADI UJSAG Megszöktetett targu-muresi trileány. Két hétig élt udvarlójával egy oradea-maréi szállodában, aztán zálogban hagyta szöktető lovagja, Cluj (Kolozsvár.) A kolozsvári állomási rendőrség főnöke, Faragó Ávrám rendőrkapitány naponként razziát tart ez állomáson tartózko­dók között, a tegnapi razzia alkal­mával magára vonta a figyelmet egy izgatott fiatal, alig tizenötéves * nek látszó leány. Faragó kapitány igazolásra szólította fel a kétség­­beesett leányt, aki elmondotta, hogy semmiféle igazoló írása nincs. Kovács L.*nek hívják, 15 éves, egy marosvásárhelyi hivatal­nok-család gyermeke, ezelőtt két héttel egy Jonescu nevű fiatalem­berrel megszökött a szülei háztól-Jonescu civilben jött, de repülő­­kapitánynak adta ki magát. Nagy­váradon a »Corona" szállodában laktak két hétig. Ez alatt az idő alatt az udvarlója zálogba csapta a bundáját is. Amikor elfogyott minden pénzük és nem volt mit elzálogosítani sem, az udvarló megszökött és ő minden pénz nélkül maradt a szállodában, nem volt miből kifi­zetni a szállodai számlát sem. A szállodából eztán kitették. A bundáját nagynehezen, egy néhány elrejtett ékszere árán vissza tudta szerezni és akarva, nem akarva Kolozsvár felé vette útját, értesítve szüleit a kálváriájáról. Így akadtak a szülők reá a kolozsvári állomásrendőrségen, ahonnan hazavitték Marosvásár­­helyre. A magát repülőtisztnek ne­vező fiatalember ellen pedig meg­indították a bűnügyi nyomozást. Egyszobakonyhás karácsonyi dráma. Kassa, Kassa külvárosában, a Kölcsey utca 56 szám alatt, egy­­szobakonyhás lakásban, nagy nyo­morban éltek Zádory János elbo­­csátot vasúti munkás és fiatal, 21 éves felesége. A férj hónapok óta munkanélkül , hogy námorukon enyhítsenek, magukhoz fogadták lakásra Csur­ni István 19 éves cipészsegédet. A cipészsegédnek keresete van, a cipészsegéd, apró ajándékot hoz az asszonynak, ci­­pészsegéd mialatt a férj az utcán ác­soreg, alkalmi munkát lesve, f­elszereti az asszonyt. Hónapok óta tart a viszony, a férj egyszer rajtakapja őket , az ágyban feküsznek. Fel sem riad­nak, mikor a férj belép a szobába. A férjet letorkolják. A férfi méltó­ság gyáván dadog; a cipész ke­­resi a pénzt, a cipész birtokba ve­szi ez asszonyt, az ágyat a la­kást, a férj, ha tetszik, ott elhatik a szobában, —fa földön. A férj ott hagyja őket, — ez a nyomor és a büszkeség kompromisszuma — elmegy Kassáról, át Magyaror­szágra, új életet kezdeni. Három hónapig van el, sehol sem talál állandó munkát, nyomorog és elha­gyatott, közeleg a szent ünnep, karácsony. Zádory János elbocsá­tott vasúti munkás, harmincnégy éves, megcsalt férj, karácsony este betoppan a feleségéhez. Ünnepelni jött és visszakönyörögni az asz­­szonyt. Az asszony hallani sem akar róla, még tart a szerelem a tizenkilenc éves fiúval. A férj, ha már itt van, itt maradhat, megtűrik, a férj most már megtörten bele­nyugszik, hogy a földön fog hálni. Eltelnek az ünnepek, szűkszavú békességben. Karácsony második napjának estéjén a férj érzi, hogy nem bírja tovább, csak még valami 1926 január 2. segítség kell : ez a segítség az ital. Maradék pénzével a korcs­mába megy, iszik egész éjszaka, húzza a dolgot, c­sak reggel felé megy haza. Lefekszik a földre ve­­tett rácokra és vár. Világosodik, mozgás, azok ket­ten fölébredtek. A férj lassan kinyitja a bicskáját és vár... A neszek egyre gyanú­sa­bbak ... A férj már nem vár to­vább, hajtja a szégyen, a bosszú, az ital Rajtuk ront és szúrja az asszonyba a kést, ahol éri, a há­tába, a lapockájába- A­­tizenki­­lencéves legény lefogja a vézna férjet. Az asszonyt öt késszúrás éri, az udvarló is kap egy szursát. Az asszonyt súlyos sebeivel a kórházba szállítják, a dühöngő vézna férjet rendőrök viszik el. A cipész, aki tizenkilenc éves és pénzt keres, könnyű sebével ott marad a la­kásban. Ez karácsony után az első haj­nalban történt. külföld humora. Szófukarság. Coolidge, Amerika egyesült államainak elnöke, nem­csak pénzügyekben takarékoskodik, de beszélni sem szeret felesleges módon. Egy ízben a felesége nél­kül volt a templomban. Amikor ha­zaérkezett, Coolidgené megkér­dezte : — Jó volt a prédikáció ? — Jó. — Miről szólt ? — kérdi az asz­­szony. Csak egy szó hagyta el Coolidge ajkát. — Bűnről. — Mit mondott a bűnről ? — faggatja érdeklődve az asszony. Coolidge felelt . — Ellenezte. Sir. SiDagogai (volt Chorin Áron­­utca) 6. szám alatti “IIP3 étteremben Ízletes házikoszt olcsón kapható, kihordásra is. Heti abonoma. Ugyan­ott három fiatalember teljes ellá­tást kaphat. Dózsa Dezsőné, Lőwengard Hana és gyermekei Szimányi Izsóné Dózsa Rózsi, Bertalan, Klári és Vera mély fájdalommal tudatják a legönfeláldozóbb férj, apa és nagyapa DÓZSA DEZSŐ gyászos elhunytak Jóságos élete 60 ik, házasságának 27-ik évében hagyott itt bennünket. Nemes szive megszűnt dobogni ! 1926. január 3 án délután 3 órakor a gyászházból (Calea Radnei 42.) kisérjük utolsó útjára. Emlékét örökké kegyelettel őrizzük! Arad, 1926. január 1. Szimányi Izsó veje, Szimányi Lajos és Zsuzsika unokái, Schlesinger Miksáné Dózsa Janka, Dózsa Móricz, Dózsa Irma, Dr. Sternberg Gézáné Dózsa Vilma testvérei, Schlesinger Miksa, Dr. Sternberg Géza, Dózsa Móricné Schwarcz Antónia, Dr. Lőwengard János és neje Groder Lujza, Dr. Tenner Vilmos és neje Lőwengard Juliska, Weiss Mihály és neje Lőwengard Rózsi, Dr. L­ápay Gyula, Licht­­mann Miksa és neje Lőwengard Erzsébet, sógorai, sógornői és nagyszámú rokonság. (Minden külön értesités helyett.)

Next