Aradi Ujság, 1926. február (27. évfolyam, 24-46. szám)

1926-02-01 / 24. szám

Ara 2 leu. XXVII évfolyam 24. szám. TELEFON : 1 03.1926. február 1 A RADI­SSAG susmi A magyar ügyészség vádirata lindnichgrádz, nádosy és társaik ellen. Hetvenhat oldalas vádirat. Pénzhamisítás bűntettével vádolják a társaság tagjait Zadravetz István tábori püspök bűnrészessége bebizonyosodott. Budapest. Az MTI jelenti : Az ügyészség ma 77 oldalas vádiratot kézbesített a frankhamisítási ügy vádlottainak. Windischgrätz Lajos herceget tettesként, Nádosyt, Hajts tá­bornokot, Gerői Virághoz, Parregot, Halát, Kisst,Ágonstont, Velessyt, Scharfot, Spannringet, Hurzot, Rába Dezsőt, Ham­pelt bűnsegéd­, bűnrészesenként védette­s BTKV 203 sza­kasza szerint pénzhamisítás bűntettével. A vádirat szerint Windischgrätz herceg főként 1925 év nyarán, de 1923-­­ ban és 1924-ben is mintegy 60-­­ 80.000 darab ezerfrankost utá­­noztatott és evégből a külföldről, különösen Ausztriából és Német­országból a szükséges anyagokat eszközöket és a gépeket Gerő és Rába utján megszeresztette. Ezenkívül Garővel és társaival küsiket és p 3 pirost kér­t h áttétért. A mult év szeptemberében elkészült hazai sitvá­­j­nyakat a forgalomba hozatal előkészíté­sért Zadravetz István püspök la­kására, majd a Nemzeti Szövet­ség helyiségébe szállíttatta, felválogattotta és a kiválogatott 8000 darabot Jankovich­, Mersovszki, U­chváry Ödön, dr. Schweiz, Mlinkovich által, Szörtsey József, Zadravetz püspök, Ferdinándy, Winkler és Hédor közreműködésével forgalomba hozatta Hágában, Ko­­penhágában, Stockholmban, Varsóban, Milanóban. Gsrő Windischgra­z felhívására 1925. elején a papirosanyag meg­szerzésére és gyártásának tanulmányozására Németországba utazott és onnan gépeket, eszközöket hozott, amelyeket a­­ térképészeti intézetben állított fel, elkészíttette a papirost, a­­ vízjegyeket, fényképeket, kliséket, amikkel a hamisítványokat­­ kinyomatta. Madossy országos főkapitány a bűntettet szándékosan­­ előmozdította és megkönnyítette azzal, hogy a hamisítás- szoz előzetesen hozzájárult, a megbeszéléseken több ízben­­ részt vett, tűrte, hogy az ügyben résztvevők reá hivatkozza-­­­­ok, hogy ő is tud mint országos főkapitány az ügyről és­­ ezzel erkölcsileg megerősítette a résztvevőket. Ugyancsak j­ó tevékenykedett a forgalombahozatal körül azáltal, hogy­­ tanácskozásaikon részvett és hat egyénnek hamis útlevelet szerzett mint közhivatalnok, majd később ismét három hamis útlevelet eszközölt ki a külügyi illetékes hatóságok megtévesztésével. A vádirat Zadravetzet is bűnsegédi bűnrészest vádolja, mert a tábori püspök minderől tudott és esküt vett ki a hamisítványok forgalombahozóitól, hogy egymást el nem árulják, megállapítja a vád­írat, hogy a hamisítványokból mintegy 25 000 darabot előbb Zadravetz püspök la­­­­kására vittek, majd ennek Rómába utazáskor Windischgrätz, majd a Nemzeti Szövetség helyiségeibe, ahol Szörtsey vette át a hami­­­­sítványokat Jenkovich ezredes közreműködését Windischgrätz her­ceg nyerte meg, aki Rába Dezsővel már 1924. tavaszán Pá­risba utazott tanulmányútra. A forgalombahozók ténykedé­­sük megkezdése előtt Zadravetz István kezeibe esküt tettek le. A hamisítványok számolását és osztályozását Zadravetz püspöknél kezdték meg, majd a Nemzeti Szövetségben foly­tatták. A hamisítványoknak külföldre kerülésük előtt Baross Gábor a TESZ elnöke, Horváth, Lóránt és Kozma őrnagy utján tudatta Bethlen István gróf miniszterelnökkel, hogy a Nemzeti Szövetség helyiségeiben hamis frankosok v­ennek amelyeket felhasználni akarnak. Bethlen novemberi genfi útja előtt báró Perényi Zsig­mondnak, a Nemzeti Szövetség elnökének kérve, hogy nyug­tassa meg őt az ügyben, mert a kormány minden ilyen manipulációt a legszigorúbban fogja üldözni. Perényi közölte Szörtsey­vel a levelet, aki kijelentette Perényinek, hogy nincs és nem is volt hamisítvány a szö­vetségben. Bethlen, Perényi megnyugtató válas­za ellenére Prónay államtitkárt utasította, közölje Nádosyval ez előz­ményeket és hívjai fel, hogy nézzen utána a dolognak, aka­dályozza meg és tegyen neki erről jelentést, ha Géniből visszatért. Nádosy tudomásul vette a rendelkezést, de nem törődött vele. A vádirat szerint összesen 25.000 hamisítvány felhaszná­lásáról volt szó. Megállapítható, hogy 6OQO darabot Win­dred­ Hatz és Jankovich a kályhában elégettek, mert rosszak voltak, ugyanannyit elégetett Rába és Olchváry, úgy hogy csak az maradt meg, amit Szörtsey rejtegetett. A vádirat megáll­­ítja, hogy Zadravetz püspök a követ­kezőktől vett esküt : Ferdinandytól, Winklertől Andortól, Schweiztől, Oichvárytól és Mankovichtól. A püspök ismerte a célt. A hamisítványokat az ő laká­sára vitték, ott megszemlélték, ő maga is részt vett a mun­kálatokban és az tanácskozáson. A vádirat közokirathamisítás bűntettéért Nádosyt, mint felbujtói bűnrészest, Windischgrätzet hatrendbeli, Rábát há­rom rend­beli közokirathamisítás bűntettéért bűnsegédi bűnré­szesekként vádolja. A vádirat végén a főügyész indítványozza, hogy az elő­zetesen letartóztatottak a főtárgyalásig fogva maradjanak. Az indokolás szerint Windischgrätz már 1923-ban hatá­rozta el több barátjává­ — akiket megnevezni nem akar — a frankhamisítást Azt állítja, hogy nem saját anyagi hasz­náért, de hazafias célból Állítása bizonyítatlan maradt, de az ellenkező sem bizonyosodott be. Tervébe elsősorban Nádosyt avatta be, aki hozzá­járult. Nádosy azt állítja, hogy hazája érdekeit vélte előmozdítani, nem is merült fel adat, mintha Nádosyt önző cél vezette volna. Gerő szintén a hazafias célt hangoztatja. Holnap nincs munka­szünet. A rendőrprefekturától nyert érte­sülésünk szerint holnap Gyertya­­szentelő Boldogasszony nepjén nincs­r munkaszünat. Az üzletek egész nap rtgitvasorthet,Ők a gyárak üzemelt ipari műhelyek dolgoznak. A napi­­lapok holnap nem jelennek meg minthogy a nyomdai munkásság ünnepet­­art. A zárlatkor a leu mna Zürichben 232 50

Next