Aradi Ujság, 1926. március (27. évfolyam, 47-72. szám)

1926-03-01 / 47. szám

Ára 2. len. XXVII. évfolyam 47. szám. TELEFON : 503. 1926. március 1. In­du­lek a tálautó jogi tön­mavaslat falait. Bucureşti. Vasárnap délelőtt kel* ilett volna annak a bizottságnak összeülni, amely a választójogi re­form vitás kérdéseit is eldöntötte volna. Ennek a bizottságnak a tár* gyalásét hétfő délutánra halasztot* ták. — f * T! A­ magyar delegátusok elutaztak a népszövet­ség ülésére. Budapest. Bud pénzügyminiszter és Smith népszövetségi főbiztos, szombat délután elutaztak Cenfbe. Bethlen miniszterelnök szerdán megy Genfbe. Az országgyűlést tíz hónapig elnapolják, amíg a miniszter­­elnök a genfi konferenciáról vissza nem tér. Sz­erdáigl magvnnsatak nigiár­­izsi egyezményt esti nmtkezit az irad-CsaM vasutakra, Bucureşti. A múlt héten folytatot tárgyalások eredményeként a román Ml­am 1440 kilométer hosszúságú vicinális vasutat vett át tulajdonába. A román állam 17 vasúttársaság elsőbbségi kötvényeit és élvezeti jegyeit szerezte meg, — az Arad— Csanádi Helyiérdekű Vasút kérdését azonban a tárgyalásokból kikapcsol­ták. Az Arad— Csanádi Vasutak jelen­legi tulajdonosaival, egy belga cso­porttal a román kormány külön tárgyalást kíván lefolytatni és külön tárgyalnak a német tulajdonban levő magánvasutak megvételéről is. A Világ betiltását kö­veteli Székesfehérvár közgyűlése. Budapest. Székesfehér szomba­­ton éjdélután gyűlést tartott, amelyen tárgyalás­a alá került az az indít­­vány, amely felhívja a törvényho­zási bizottságot, írjon fel a kor­­mányhoz és követelje a Világ című szabadkőműves,sajtóorgánum betil­tását. A megindult vita után, hat­­vanhárom szava­zattal, huszonegy ellenében a közgyűlés elhatározta, hogy felér a kormányhoz és köve­teli a világ sürgős betiltását. Elha­­tározták továbbá, hogy megkeresik az összes társ törvényhatóságokat, hason­ló határozathozatal végett. Az olasz király veje­­ vadászaton leeset a lóról. Róma: Hesseni Fülöp herceg, Ma­falda királyi hercegnő férje, tegnap délután vadászaton Róma környé­kén lezuhant a lóról. Olyan szeren­csésen esett, hogy kisebb záródá­sokon kívül nem történt baja. A parlament ma ül össze, Bucureşti. A parlamentet március 1I- ére összehívták. Mindjárt az első ülésén a kormány beterjeszti a választó­­jogi javaslatot, amelyet azután a parlamenti szekcióknak adnak át tárgyalás végett. Március 4-én Florescu volt igaz­ságügyminiszter előadó megteszi a jelentését. A választói javaslat általános vitájára legjobb esetben már csak már­cius 8-án kerül a sor. Kormánykörökből származó hírek szerint a parlamenti szekció csak a választói törvényjavaslatot és a Lepadatu­­féle kultusztörvényt tárgyalja még le. Bucurestibe helyezik át a Palugyay-gyár kereskedelmi vezetését Gergely Lajos lett a részvénytársaság vezérigazgatója. A technikai vezetés továbbra is Aradon marad. Az e tranzakció, amely a Palugyay pezsgőgyár körül hetek óta folyik a legsimábban befejezést nyert. A Czell csoport kivált és helyét egy bucureştii konzorcium foglalta el. A vezetésben annyi változás történik, hogy a Palugyay gyár kereskedelmi irodái Bucurestibe kerülnek és a kereske­delmi irányítás az ország egész területére nézve, egysége­sen Bucurestiből fog történni. Az irányítás és a vezetés to­vábbra is Gurgely Lajos vezérigazgató, szakavatott és ki­próbált kezeibe van letéve. Gurgely mér a napokban Bucu­restibe költözik. A kereskedelmi irányítás és vezetésének Bucurestibe való átvitele, már régi terve a vezérigazgatónak, amely most megvalósításra kerül. A gyár Bucurestiben lera­­katot létesít, kizárólag regáti borok számára. A pezsgőgyár­­tás továbbra is Aradon történik és a gyártási technikai vez­e­zetés székhelye ezentúl is Aradon lesz. Erdély ellátása pezs­gőkkel és borokkal szintén Aradon történik. A nagyarányú tranzakció siker ** lebonyolításában jelentős érdemeket szerzett dr. Varjas­­ Lajos, volt minisz­ter Palugyayék romániai jogtanácsosa. A most keresztül*, vitt változások folytán a Palugyay-gyár tőkeerős vállalkozás lett, amely előreláthatólag teljes sikerrel fogja meghódítani a piac regáti részét is úgy, amint egész Erdélyt meghódí­totta kitűnő gyártmányaival néhány rövid év alatt. A Windischgraetz-család egyik tagja megtalálta a herceg naplóját. Budapest, ismeretes, hog­y Jan­­kovich megtalált naplójában érdekes részletek kerültek a nyilvánosság elé. A naplót a nyomozás során a nyomozó hatóságok is nagyon érté­kesen tudták felhasználni. Jankovich naplójának a felbukkanása után beavatott körökben beszélni kezdték, hogy nemcsak Jankovichnak van naplója, hanem herceg Windischg­­rätznek is voltak bizonyos írásos feljegyzései. Ez az értesülés azon­ban eleinte nem nyert megerősítést és inkább úgy volt felfogható, mint a Jankovich napló felbukkanását kö­vető tárgyai alapokat nélkülöző hí­resztelés. Néhány nap óta azonban biztosabb formákat öltött ez a hir és mágnáskörökben mint pozitivu­­mot mesélik, hogy Windischgrätz herceg csakugyan naplót vezetett ügyes-bajos dolgairól és igy termé­szetesen elsősorban a frankhamisí­tásról is. Beavatottak tudni vélik, hogy máris több érdekes részlet szivár­gott ki a Windischgrätz-féle följegy­­zésekből és hogy erre vezethetők vissza a legutóbb fölmerült új nyo­mozási momentumok. Hír szerint egyes vallomások ebből az anyag­ból mentették volna információikat.­­ Forrásunk azt is állítja, hogy­­ Windischgrätz Lajos herceg napló­­­­jára a hercegi család egyik tagja bukkant volna rá. Természetes, hogy ha a napló a nyomozó hatóságok­­ rendelkezésére fog állani, a frank­­­­hamisítás ügye egészen más meg­­világosításba kerülhet, mint ahogy ezt eddig tudtuk. Aradiak esik csekély aértükk­ vannak Érdekein a Retenait féle fizetésképtelenségien. Megírtuk, hogy Reismann Pál, az Orient divatáruház tulajdonosa fi­zetésképtelenséget jelentett és hi­telezőinek 30 százalékot ajánlott fel. a fizetésképtelenség az aradi piacot csak kis mértékben érinti, mert a 2 milliós passzívából az aradi hitelezőkre mindössze 120— 150 ezer lej jut. Ugyanilyen össze­gig van érdekelve a timisoarai (te­mesvári) piac is. A hitelezők java­része Bucarestből és a régi király­ságból Jassi, Galac, Braila kerül ki, másfelől bécsi gyárosok és nagy­­kereskedők vannak érdekelve. Reis­­mann Pál tegnap érkezett vissza­­ Bucurestiről, ahol nagyobb hitelezői­­ egy részével tárgyalt. A tárgyalások eredményeseknek ígérkeznek. Reis­­mann ügyvédje Dr. Révész Mór annak közlését kéri, hogy nem te­kinthető 60 százalékosnak, mert a kinnlevőségeket, amelyek összegeit meghaladja a 600.000 lejt, csak 20 százalékos erejéig lehet pozitív vagyonnak tekinteni. Így tehát a 30 százalékos ajánlat, amelyet Reis­­mann tett, reálisnak mondható. Halálhírét költötték dr. Moga aradi ügyvédnek. Tegnap az a tűr terjedt el a vá­rosban, hogy a súlyos­­ betegen fekvő dr. Moga Lajos aradi ügyvéd meghalt. A hír gyorsan elterjedt, az érdeklődök kérdezősködésekkel árasztották el a Mann szanatóriu­mot, ahonnan azt a választ kap­ták, hogy dr. Moga állapota súlyos ugyan, de pillanatnyi veszély nincs. Dr. Moga betegségének újabb komplikációjaként fültőmirigytol lé­pett fel, amelynek következtében a beteg három nap óta nem tudja szájidegeit mozgatni és nem képes , táplálékot magához venni, ami rendkívül káros hatássl Van amúgy is lenyangült szervezetére. Orvosai most mesterséges után, csövekkel juttatnak ételt hozzá. A füstm­irigy­­sek által keletkezett daganatot dr. Schmidt főorvos tegnap felvágta. Az operáció után dr. Moga álla­pota valamit enyhült. A súlyosan beteg ügyvéd iránt városszerte nagy és őszinte a részvétteljes ér­­­­deklődés. Rablók a sztánai vasút­állomáson. A Bénffyhunyad és Kolozsvár között lévő Sztána vasúti állomást ismeretlen tettesek teljesen kifosz­tották. A rablók a jegypénzárt is feltörték és a benne talált összes pénzt elrabolták. Feltörték továbbá az állomáson talált vagonokat, a­melyekből számos árut elroboo­tak. Cotz Jonel rendőrkapitány a ko­­lozsvári rendőrség részéről kiszál­lott a helyszínre és bevezette a nyomozást.

Next