Aradi Ujság, 1926. március (27. évfolyam, 47-72. szám)

1926-03-01 / 47. szám

1026 március 1. A bíróság ítéletében bűnösmell mondotta ki a fiatal orvost gondtalanságból okozott em­­beröelés vétségében és elért hathónapi fogságra és 500.000 korona pénzbüntetésre ítélte azonkívül még orvosi gyakorlatitól három évi időtartamra eltiltotta. Az ügyész és a vádlott is meg­­apellálták az ítéletet. Az Aradi Ipar- és Nép­bank mérlege. Az Aradi Ipar- és Népbank mér­lege, melyet most publikáltak az in­tézet újabb és nagyarányú fejlődé­sének hű tükörképét nyújtja. Ebben kétségkívül a legnagyobb érdem Hehn Béla vezérigazgatót illeti, kinek szakavatott irányítása és mindenre kiterjedő figyelme ad újabb és újabb lendületet az Aradi Ipar és Népbanknak. A mérleg adatai szerint a részvénytőke 10.500.000 lej, a különböző tartalékok összege kö­zel négy millió. A betétek összege meghaladja az 50 milliót. Átruhá­zott kölcsönök 2.448.310 Az előre felvett kamatok 1.181.747 lejt tesz­nek ki. A „vagyon” oldalon : kész­pénzkészlet és más intézeteknél el­helyezett tőkék 2.670 500, váltó­­tárca 34 825.770, záloglevél és köz­ségi kölcsönök 160.102, előlegek értékpapírokra 67.924, folyószámla adósok 25.714.523, értékpapírok 7.000.572, érc és idegen pénzek, valamint szelvények 94.626. Drug díjalap értékpapírjai 439.089. Az intézeti székház mindössze egy­millió 943 077 lejel van felvéve. Az adósok 729.613 lelél szere­pelnek. Felszerelés lej­és után 77.980. A tiszta nyereség 3 millió 826.113 lejt tesz ki, ami rendkívül kielégítő kamatoztatása a részvény­tőkének. A mérleget Hehs Béla ve­zérigazgató, Róna Jakab főköny­velő és az igazgatóság , Szalay Károly elnök, báró Bohus László, Titus Marginean­u, dr. Tagányi Sándor, Hehs Vilmos, Mak­ovitz Emil, Justin Marsten dr. és Wal­­der Gyula, valamint a felügyelő­­bizottság: Steigerwald Alajos, Er­dős Pál, Reicher Károly, Tegányi Gusztáv írták alá virsli T­réfából szíven lőtte játszó­társát. Gyulafehérvári tudósítónk jelenti : A szászsebes környéki Gyal köz­ségben két 14 éves fiú, Filip Con­stantin és B. N. az utóbbi szülei­nek a lakásán revo­lverrel játszot­tak. B. N. többször Riipre irányí­totta a meglehetősen nagy kaliberű forgópisztolyt. A fegyver elsült és golyója sziven találta a szeren­­csétlen Filip- fiút. A gyilkos fiú ellen megindul az eljárás. ARAPI UJSAG Egy tizennyolc éves aradi leány titokzatos halála. Tegnapelőtt este tíz óra tájban a város külső részén levő Sabind­or utca első számú házban rejtélyes haláleset történt. Egy Dán Szilvia nevű tizennyolc esztendős háztartás­beli leány szüleinek lakásén különös körülmények között hirtelen meg­halt. A helálesetet csak tegnap dél­után jelentették be a rendőrségen, mert addig csak mint egyszerű ha­­lálesetet akarták elintézni a fiatal leány tragédiáját, de a házbeliek és a környéken lakók különös dol­gokról kezdtek suttogni és ezért kénytelenek voltak a hozzátartozók az esetről jelentést tenni. A beje­lentés szerint a hirtelen halált nagy veszekedés előzte meg. Dán Silvia összeveszett hozzátartozóival, a ház­ban hatalmas kiáltozásokat hallot­tak, de hogy a perpatvar miből ke­letkezett, azt nem tudták megálla­pítani. A veszekedés közben állítólag a szobába ment a leány anyja, aki addig kincs tartózkodott­ a konyhá­ban és a következő percben a fia­tal leány eszméletlenül esett össze és rövid idő múlva meghalt. A harmadik kerületi rendőrségről bi­zottság ment ki a haláleset szín­helyére de pozitívumot nem tudtak megállapítani, mert a leány testén külerőszak nyomai nem voltak fel­találhatók. Miután azonban a sze­rencsétlen végű leány teljesen egészséges volt és miután a halál­eset egészen titokzatos, a rendőr­ség előterjesztésére, a vizsgálóbíró elrendelte­­a boncolást, amit ma délután fog megtartani Oraseanu vizsgálóbíró és Mundru ügyész je­lenlétében Pascutiu dr. hatósági orvos. -----------------------------------------------------------T­iiimi­ri Bitlisz •­­ Öngyilkosságot követett el egy nagyváradi úriasszony, Oradea Mare. Kormos Klári nagyváradi előkelő uriasz­­szony, néhai Kormos József, az Egyesült Bank vezérigazga­tójának leánya öngyilkosságot követett el. Tegnapelőtt este a szobalányának szólt, hogy nem jól érzi magát és hogy ne zavarja őt, mert sokáig akar pihenni. A szobalány tegnap egészen estig nem nyitott be úrnőjének szobájába. Amikor este rányitotta az ajtót, úrnője még mindig ágyban feküdt és hörgött. Az éjjeli szekrényen egy cédulát talált, a­melyre a következő volt írva : — Egész éjjel nem aludtam, bevettem két port. Hívjá­tok Fisch dr.-t. A szobaleány megdöbbenve alarmirozta a házbelieket és Kormos Klári rokonait. Rövidesen előkerült Fisch dr. is, aki morfiummérgezést állapított meg, az orvosi beavatkozás ere­m­énytelen volt. Az úriasszony ma reggel kilenckor meghalt. Véresre vertek egy szerelmes öngyil­kosjelöltet. Ungvárról jelentik : Márai József­­ k­ereskedősegéd udvarolni kezdett­­ özvegy főnöknőjének, aki azonban — mikor a segéd megkérte a ke­zét­­— felmondott neki. Márai so­káig eslás nélkül volt. A napokban­­ ezután konyhakést vett magához és elment az asszony lakására. Egyik kezéhezt a kést villogtatva ordított hangosan : „Ha nem lesz az enyém, akkor elvágom a nya­kam." Az asszony nagyon megijedt a zilált külsejű fiatalembertől, se­gítségért kiáltott. Néhány szom­széd berohant épp a kellő időben mert a fiatalember már a nyakára illesztette a kést. Dulakodni kezd­tek vele, elvették tőle a kést és aztén csúnyán elvették, úgy, hogy a kórházba kellett szállítani sérü­léseivel. -­n I­V A Grimaldiak ősi fész­­kében fog fiatalítani K­oronov. Voronov dr., a híres fiatalító or­vos, már régebben igyekezett azon, hogy Franciaországban majomte­­nyésztést létesítsen és ezzel kap­csolatban fiatalító klinikát rendez­zen be. Ezt a tervét a­znban fran­cia földön nem tudta megvalósítan­i, most azonban Olaszországban sike­rült neki. Genuából ugyanis azt­­ jelentik, hogy Voronov dr., az ot­tani egyetem két orvostanárával együtt megvásárolta a város köze­lében lévő ősrégi Grimaldi-kastélyt a hozzátartozó parkal együtt, amely­ben csimpászokat fog tenyészteni. A kastélyt klinikának rendezik be és ott fogják a jelentkezőket meg­fiatalítani. WWM ­ ESTÉNKÉNT elsőrendű cigányzenekar muzsikál a Va­dászkürt kávéházban. Utóany tislik­tlatti akadákosko­­dása akadályozza a Kadar-féle­ipiszer létrejöttét Több mint­ két hónap óta húzódik a Hacker Testvérek «egyezségi ügye. A cégfőnökök körülbelül két hét előtt külföldre­­ voztak, és eddig nem is szándékoznak visszajönni, amíg az ügy valamilyen formában nem rendeződik. Közben az egyik aradi pénzintézet csődkérelmet adott be a törvényszékhez, amely azonban még nem döntött. A csőd­kérelem gondolkodásra készítette a hitelezők egy részét és több nagyobb hitelező hajlandó már elfogadni a felajánlott 50 százalékos kvótát. Hogy az egyezkedési tárgyalások mégsem kecsegtetnek eredménnyel annak az oka néhány kishitelező makacsko­dása. Ezek a kisebb hitelezők 50—100 000 lejjel vannak érdekelve és azt hiszik, hogy az ő néhány tízezer lejük miatt nem fognak Hackerék csődbemenni. De elfelejtik, hogy ezekből a tízezrekből alakul ki mintegy 250000 lej és ez már olyan összeg, amely az egyezséget meghiúsítja és a csődöt elkerül­hetetlenné teszi. Ha pedig ez az eset bekövetkezik akkor egyetlen hitelező sem kap egy bánit sem. ­ Mateor Kerékpáros Épsület XXVII. rendes évi közgyűlése. Vasárnap d. e. tartotta városunió kerékpáros egyesülete rendes évi közgyűlését a városháza gyű­léster­­mében Burza Cornél elnöklete mellett, melyben az év gyönyörű eredményeiről számolt be Novák titkár. A kedvező pénztári jelentés és a szertáros jelentéseinek elfo­­­gadása után a tisztikar megválasz­tásra került a sor és miután Burza Cornél elnököt és Ardelt László alelnököt szavazás nélkül, újra a tisztségekre választják meg, a Sza­vazás mege­sése után a tisztikar a következő lett : Díszelnökök : dr. Robu János, dr Simó Károly, Joó Béla, Farkas Abris. Örökös t­b. elnök: Vess Gusztáv. Elnök : Burza Cornél. Cs. V. alelnök : Reiner György. Alelnökök : Creicsz László, Vulpe József, Richter Lajos, Mark­ier Pál, Holczer Jenő, Munteanu Viktor, Zuckerberger László. f­őtit­­kár: Novák Lajos. Titkár : Salamon Bertalan. Jegyző: Szabó András. Pénztáros: Takács József. Válasz­­tották még a szokványos tisztsé­geken kívül 21 tagú választmányt és 5 póttagot. Köszöinetnyilván más Felejthetetlen jó férjem lui A­­lu elhalálozása alkalmával tanú­sított szives részvétekért és a küldött koszorúkért hálás kö­­szönetemet nyilvánítom. Özv. Rónai A. Jánosné. Megérkeztek i. I I in világhírű férfiszövet kül­önlegességei a­ SCHUTZ egyedárusítónál ARAD, Str. Etramesco 28, Telefon 5 —16 .

Next