Aradi Ujság, 1926. április (27. évfolyam, 73-96. szám)

1926-04-01 / 73. szám

Ára 1­leu. XXVII. évfolyam 73. szám, TELEFON:­503. Bon­ ipi ionii 02 aradi pfetia rad­oro. Boneu Vazul főjegyző a vármegyei köz­igazgatási ügyosztály főnöke ma reggel tá­viratot kapott a belügyminisztertől, amely­ben a belügyminiszter Boneut megbízza az aradi prefektúra vezetésével, egyúttal felhívja, hogy azonnal utazzon le Bucurestibe a to­vábbi utasítások átvétele és az eskü letétele céljából. Ebből a táviratból arra lehet kö­vetkeztetni, hogy a prefektusok kinevezése néhány napi késedelmet fog szenvedni és nem történik meg a mai nap folyamán, mint ahogyan a bucurest­i lapok jelentették. Bo­nel főjegyző a távirat vétele után Timiso­arán át leutazott Bucuresti­be. * Munkatársunk ma felkereste az aradi új prefektust, aki a következőket jelentette ki : —­ Még ma leutazom Bucuestibe. A prefektusi megbízást természetesen elfogadom, mert ez kötelességem, kikötöm azonban, hogy a delegálás ideje alatt is megmarad jogcímem a vármegyei főjegyzői állásra. — Mi p­refektus új programja — kérdezte munkatársunk. — Csak annyit mondhatok — jelentette ki az uj prefektus, — hogy ugyanazok az eszmék és irányelvek fognak vezetni, mint amelyeket hat év óta követek. Programmera a munka, a közérdek követelmények kielégítése, a tisztviselők jólété­nek előmozdítása. Ugyanezek az irányelvek vonatkoznak a kisebbségekkel való bánásmódra is. Teljesen egyforma mér­tékkel és igazsággal bíráltam el a múltban is minden román állampolgár ügyét. Delegálásom ideje alatt is ezt fogom tenni. Boneu Vazul prefektusi megbízatásának híre őszinte megelégedést keltett, mindenütt. A vármegye egyik legszak­­képzettebb és legkiválóbb tisztviselőjét érte a megbízatás. Boneu Vazul dr. brádi születésű. Középiskoláit a balázsfalvi román középiskolában végezte. Egyetemi tanulmányait Bu­dapesten és Clujon folytatta. Jogi tanulmányainak befeje­zése után Aradra jött és itt volt hosszabb ideig ügyvédje­lölt. A háború kitörésekor katonának vonult be és mint a szászváros 1 64 ik gyalogezred főhadnagya végigküzdötte a világháborút. Az imperium átvétele alkalmával Arad megyé­­hez került mint vármegyei jegyző. Majd tiszteletbeli főjegy­zővé lépett elő, míg később véglegesítették ebben a fontos állásban. Mint főjegyző éri a prefektusi megbízatás. Április 8-ig nevezik ki a prefektusokat Bucurestiből jelentik . A vármegyei prefektusok kineve­zése április 8-ig fog meg­történni. A belügyminiszter előbb meghallgatja a vármegyei szervezetek vezetőinek előterjesz­tését, azután kerül az ügy a minisztertanács elé, amely meghozza döntését. Ideiglenesen több prefektust delegáltak. ­ 1926. áprili­s 1* -esár ! .Kilépések várhatók az­­aradi nemzeti pártból is? A mai lapok jelentéseket közölnek, amelyek szerint­­ több erdélyi nemzeti párti szervezetből kilépések történtek.­­ Ezek a kilépések előre láthatóak voltak, mert hiszen a­­ Goldis frakciónak mindenütt vannak hívei, akik most köve­­­­tik vezéreiket. Aradon még ez ideig egyetlen, kilépést sem­­ jelentettek­­be, de számítanak reá, hogy már a legközelebbi­­ napokban kiválások fognak történni. Ezt a feltevést meg-­­ erősíteni számít az a körülmény, hogy azt a táviratot, eme- i­lyet a párt vezetősége Goldis Lászlóhoz intézett és amely­­­­ben Goldis eljárását helytelenítik, az aradi párt több vezető­­ tagja nem írta alá, ami azt jelenti, hogy nem vállalják a­­ szolidaritást, Goldis László eljárásának helytelenítése tekint­­­tetében. Viszont arról értesítenek, hogy ezek a tagok már­­ legközelebb levonják eljárásuk konzekvenciáit. I Miért léptek ki Goldisék a nemzeti pártból? Beszélgetés Lupas dr. miniszterrel. Bucureşti. Egy újságírónak alkalma volt Lupas dr. ral,­­ az új kormány közegészségügyi miniszterével beszélni, aki­­rtől megkérdezte, hogy mi indította őt el Goldist, hogy ki-­s lépjenek a nemzeti pártból Lupas ezeket mondotta : — A koncessziók tekintetében a legmesszebben men* tünk e! Maniuval szemben, 3 rendíthetetlen hívei voltunk a­­ nemzeti pártnak. Azonban olyan­ dolgok történtek, amelye*­­ két, ha pártprogramhoz hívek maradunk, nem szabad eltűr*­­ nünk. Most nincs még ideje annak, hogy ezt részletezzük, azonban hamarosan nyilvánosságra hozunk mindent, hogy a­­ magyarság is ismerje meg, hogy sem Goldis, sem én nem­­ vagyunk árulói a­ nemzeti pártnak. Legújabb valutakurzusok,­­ (ZÜRICHI NYITÁS) április 1. ARADI ÁRFOLYAMOK: 1 —­— ~ 12355 1 Amsterdam — —— —208125 1 Newyork — — ——— — 51903­­ London — — —— — 25­24 1 Paris — —■ —— — 1805 1 Milenó — — —­—* — 2089 1 Prage — — —153850 1 Budapest — ——— — 7265 1 1 Belgrád —­ — — — 91350 1 Bucureşti — ——— — 21450 1 Ve­rso — — —— — 65 ——— 73225 Budapest belföldi—­­ 291 | Sécs — — —— — 343250 j Prága — — —— — 722 t Belgrá — — — ------*430 j Zürich — — —— — 4690 j Páris — — — — 851 ! Milánó — — — — 982 Newycr k — —_ — 243 * London —* — —— — 1184 H osszú lejáratú olcsó kamatozású ItilCÉBlHil azonnal folyósittatok. teát Sodor Arad, Sír. Bratíanu (Weitzer-u ) 17, sz.

Next