Aradi Ujság, 1926. május (27. évfolyam, 97-118. szám)

1926-05-03 / 97. szám

2 Min is és elérté­­ , a nemzeti párt képviselő és szenátor­­jelöltjei K­armessyétien? Míg mindig nem készült il a 2 ellenzéki lista. Az arad megyei nemzeti párt és a parasztpárt vezetői szombaton ismét összeültek, hogy közös listát végre tető alá hozzák. Elvileg már megállapodott egymással a két párt és a megállapodás értelmében a kilenc helyből öt jut a nemzeti pártnak, kettő a parasztpárt­nak, egy a magyaroknak, egy a sváboknak. A nemzeti párt be is jelentette a maga jelöltjeit. Ezek a következők : Marsieu Jusztin dr. ügyvéd, Vlad Sándor ny. ezredes, Ursu János dr. ügyvéd, Cosma János buttyini lelkész, Borneas Gyula dr. A nemzeti párt szenátorjelöltje Pap C. István dr., volt miniszter. A parasztpárt az egyik helyre Hotorán Victor dr. ügyvéd az aradi pártelnököt, s másik helyre pedig Adam, zsigmondházai földmivest jelölte. Betöltetlen maradt két hely. Az egyik helyre egy magyar nemzetiségű földmivest akarnak tenni, a másik helyre pedig egy sváb kisgazdát A parasztpárt szanátorjelöltje Teodorescu tanár. A harmadik szenátori hely jelöltje még bizonytalan. A listát valószínűleg a holnapi nap folyamán nyújtják be a törvényszékhez. A két párt vezetői tegnap együttesen utazták be a megye több községét és megkezdték a választási agitációt. ARADI ÚJSÁG úgyszintén fizietberendezés és por­­tunittin Poponp­askos’ Szabadság-tér 12 Bejárat Któ tált a legjutányosabb áron készít Múl­lull T­al Uliu mésiáros melletti kapu házai ai uicarttait Halálos mun­k­ái i Httsli ziteakidéniai tái látáséi. Biré Matild tragikus szerelmének története. Gázzal mérgezte meg magát a huszonegy éves szőke leány, Budapest. Tragikus szerelmi történet utolsó fejezete játszódott le tegnap este a Wahrmann utca 8. számú ház­ban, Zsolt Nándor zeneakadémiai tanár lakásán. Éjfél után körülbelül egy órakor tért haza lakására a kitűnő nevű fiatal komponistatanár. Amikor kinyitotta az előszoba ajtaját, m­eg lepellen érezte, hogy gázszag ömlik felé. Berohant a kony­hába, ahol megdöbbentő kép tárult a szeme elé Gázcső­­­­ve­ a szájában, elnyúlva feküdt a földön egy fiatal szőke­­ leány. Biró Matildot, barátnőjét, ismerte fel a leányban, aki­­ ekkor már halott volt. Zsolt Nándor kétségbeesetten hajolt a holttest fölé. Első­­ pillanatban nem tudta megérteni, hogy mi indította a fiatal­­ leányt végzetes tettére. Hiszen Biró Matild tudha­tó, hogy­­ épolyan komolyan szereti őt, mint amilyen Szerelmes volt a­­ leány őbelé. Mindeddig csak tréfának vette azokat a félté­­­­kenységi jeleneteket, amelyeket a leány rögtönzött akkor, a­­­mikor későn tért haze, vagy amidőn más leányok, asszonyok­­ társaságában látte a fiatal tanárt. Most tudta csak meg,­­ hogy Biró Matild két éven keresztül, amióta jóbarátságban­­ voltak, mindennap szenvedett ; halálosan komolyak voltak azok a szavai, amelyeket állandóan hangoztatott , hogy nem bírja ki tovább így az életet. Nem tudja elviselni, hogy Zsolt Nándor életének legnagyobb része ott, azokban a tár­­­saságokban játszódik le, ahová ő a szegény sorból szár­­l­mazó leány soha be nem tehette a Irhát. 271 a db­, 55 a svájci Irani. A leu esését úgy látszik egyelőre nem lehet megállapí­­­­tani, dacára azoknak a rendszabályoknak, amelyeket életbe­­léptettek. Sőt úgy látszik, a korlátozások felhajtották az­­ idegen valuták árait. Ma délelőtt óriási kereslet indult meg­­ és minthogy áru nem volt a piacon,s olyan árak alakultak ki,­­ aminekre még nem volt példa.­­ Ma délben a dollárért 278 lejt fizettek, a svájci frank pedig 55 lei volt Hasonló arányokban emelkedtek a többi valuták és devizák is, Prá­ga 8,10, London 1335, Milánó 11 A piacot erős nyugtalanság kerítette hatalmába. A­­ pesszimistábbak szerint néhány napon belül, hacsak erélyes­­ kézzel bele nem nyúlnak a dolgokba, a dollár eléri a 300 as­­ árfolyamot. A jeu egyébként a mai nyitásban 196 tai jött.­­ Az aradiakhoz hasonló árak alakultak ki a többi piacokon is. j t 50 százalékos hitbéremelésben j­egyesett ki a legtöbb aradi lakó Ma már senki sem helyezte bírói letétbe a lakbért.­­ Lezajlott a nagy aggódással várt május elseje. A háza­i tulajdonosok és a lakók azonban már május elseje előtt­­ eldöntötték a lakbérkérdéseket : vagy jobbra, vagy balra.­­ Akik nem tudtak megegyezni a háztulajdonossal, azok bí­­­­rói letétbe helyezték a lakbért, még­pedig az Aradi Lakók­­ Szövetsége útmutatása szerint, a 33 százalékos emelési kvóta­­ szerint. Közel ezren tették le a lakbért. Miután Aradon leg-­­­alább húszezer lakó van, nyilvánvaló, hogy a lakók többsége barátságos után megegyezett a háztulajdonosával. Átlag ötven százalékos emelésben egyeztek ki a lakók és háztulajdonosok, sőt akadt olyan háziúr is, aki negyven százalékos emeléssel elé­gedett meg. Ahol nagyon alacsony lakbérekről volt szó, ottan az emelés aránya meghaladta az ötven százalékot is, de átlagban 45 és 10 százalék körül mozog ez az arány, amely mel­lett a háztulajdonosok és a lakók megegyeztek. Az aradi bíróság is közel ezer lakbérmegálla­pítási ké­relemmel fog foglalkozni. Azonban csak az első bírói ítélet a fontos, ameyben a bíróság — szinte precedens szerűen — megállapítja ezt a jogos emelkedési arányt, amely a ház­­tulajdonost megilleti. «OVB» 1926. május 1­0. * A­­maffiai* válogatott csapat súlyos vereségének részletei 3:0 arányban győztek az osztrákok. Krakkót csak nehezen tudta legyőzni Budapest, Budapest. A magyar válogatott csapat az 58 magyar-osztrák össze­csapás során 40 000 néző előtt 3:0 arányban súlyos vereséget szenve­dett. A magyar csapat lelkesen küzd , dőlt azonban sz össztréning hiánya erősen mutatkozott. A magyarok erős szél ellen kezdenek és tám­a­­dásokat vezetnek, de a gyenge fe­­dezetkor csak szórványosan támo­gatja őket. A 7. percben Eckl a védelem hibájából go­lt lő. Ezután a magyarok felnyomulnak, de Ko­­vácsy néhány percen belől kétszer is ront biztos helyzetekből. A 15. p. Kohut öt lépésről mellé lő. A oszt­rákok minden egyes lefutása ve­­­­szélyes. A 24. és 25. percekben­­ Pateky és Kovács biztos helyzetek­­­­ből hibáznak. A közönség ideges­­­sége ráragad a játékosokra. A 37 ik­­ percben a lesántult Kovácsy helyett I Stoffian a BEAC centere áll be.­­ Első akciói sikeresek, de Ussusá­­­­gán minden megakad. A 42. perc­ben Takács a kapuig viszi a labdát az utolsó pillanatban szerelik. A 43 percben Harte­ kiugrik, Dudást ki­cselezi és közelről gyűlt lő. A má­sodik félidőben eláll a szél. Magyar­­ támadások indulnak, de a csatársor nincs összeszokva és goalképtelen. A 10. percben Korner Ausztria ell­ellen. A labda Cuttihoz kerül, aki lefut vele és belövi (3:0) A goal után 5 percig a régi időkre emlé­keztető tüzes magyar támadások, de eredménytelenül. Stoffian és Ko­hut bombaszerű lövéseit Aigner I helyezkedve védi. A 30. percben­­ Takács szabadrúgása a kapufának megy Ezután mindkét csapat fini­sel, de hiába. Az osztrák védelem precízen működik. Ausztria megér­demelten győzött, Herntes bíró jól vezette a mérkőzést. A Budapest-Krakkói mérkőzést 4:3 arányban Budapest nyerte meg. Egyik csapat sem produkált külö­nösebbet. Morar Teofí­ dr.­­Nagy­­várad több hibát követett el a mér­kőzés vezetésében különösen a mikor egy 11-est ítélt Budapest el­len. A mérkőzést 20.000 ember nézte végig. NYILT-TÉR. A s eteti rovat alatt isöziőttekért nazit vállalunk felelősságat Értesítés. Tisztelettel értesítem a no­é kö­zönséget, hogy Str. Baeum (Eötvös­­utca) 12. számú üzletemben a hol­napi naptól kezdve sütemény és kenyér kapható. Ugyszin én pri­vát sütést is elfogadok reggel 8 órakor. Tisztelettel TÓTH ISTVÁN sütőmester. ÉRTESÍTÉS. Megnyílt Lovasberényi Árpád kerthelyisége. Elsőrendű konyha, hegyaljai borok, temesvári csapolt sör. Mindennap fleken. Zene nincs Szives pártfo­gót kér Lovasberényi Árpád­­ LEGJOBBAN étkezhet a vadászkürt éttermében.

Next