Aradi Ujság, 1926. június (27. évfolyam, 120-142. szám)

1926-06-02 / 120. szám

Ára 1­leu. XXVII. évfolyam 120. szám. TELEFON­­ 503. 1926. júniu­s 2 Százezer lejes ajándékot vesz a város Miklós hercegnek. Lakosztályt rendeznek be a királyi hercegnek a vármegyeházán. Vasárnap délelőtt az autóverseny kapcsán Aradra érkezik Miklós királyi herceg régens, aki ezúttal először tiszteli m­eg átogatásával Aradot. Az eddigi tervek szerint a királyi her­ceg, valamint a többi versenyzők vasárnap reggel kilenc és tíz között érkeznek meg. A régens fogadtatása az Astra gyár előtt lesz. Az aradi autótulajdonosok díszfelvonulást rendeznek a királyi herceg tiszteletére feldiszítetett autókkal sietnek a magas vendég fogadására, Miklós herceg megte­­­­kinti az Astra gyárat, amely villásreggelit ad tiszteletére,­­ majd bejön a városba és a nevezetesebb épületeket és­­ intézményeket tekinti meg. Az van tervbe véve, hogy a délelőtti ünnepségek egy része a Marosparton folyik le. Dél­ben 120 terítékes ebédet rendeznek a vármegye és város vezetői a királyi herceg tiszteletére, a Fehér Keresztben. A délutáni program még nincs megállapítva. A királyi herceg részére a vármegyeházán lakosztályt rendeztet be a város, a Lengyel Lőrinc bútorgyéros céggel. Úgy halljuk, hogy a város vezetősége elhatározta, hogy százezer lei értékű ajándékot vásárol a királyi herceg ré­szére amelyet ü­nnepiesen adnak át neki. A holnapután! megyei választá­son nem vesz részt a liberális párt A bíróság visszautasította a liberális listát. Holnapután pénteken folynak le az egész országban a választások a megyei községtanácsokra. Arad megyében csak két párt áll szemben egymással. A kormánynak a kisebb­ségekkel közös listája és a nemzeti-parasztpárti lista Ere­detileg úgy volt, hogy a liberálisok is felveszik a harcot, azonban listájukat annak hiányossága miatt a törvényszék alaki okokból visszautasította. A liberálisok ugyanis csak hat póttagot jelentettek be az előírt tíz helyett és bejelen­tésüket a törvény által megszabott időben sem egészítették ki. Úgy hisszük, a liberálisok nem nagyon búslakodnak listájuk visszautasítása miatt, mert a képviselő- és szená­torválasztáson elért eredményeik után semmi kilátásuk sem lett volna a megyei választásokon. A kormánylista, amely­iket az arad megyei magyarok és németek szavaznak, válasz­tási jelül a pontot viseli. A lista előreláthatóan fölényes többséggel fog kikerülni a választásból. A listán e magyar­ságnak hat reprezentánsa szerepel. Abd el Krímet lazzában tartják szi­gorú őrizetben. Páris. A Matin jelenti Fezből: Abdel Krímet lazzában szigorú őrizetben tartják, senkit sem bocsájtanak be hozzá. Spanyol körökben beszélik, hogy legközelebb francia-spanyol konferencia ül össze, amely dönteni fog Abd el Krím további sorsáról. Erősen támadja a frnna sajtó a magyar kormányt a franlitélet miatt­ Pak­s. A frankhamisítási per ítéletének kihirdetése óta itteni illetékes helyen tegnap estig erről az ügyről semmi­féle felvilágosítást nem lehetett kapni. A külügyminisztérium politikai osztálya csak tegnap foglalkozott először Clinchant budapesti francia követ idevágó jelentésév­el és késő este kitudódott, hogy a cseh kormány a frankhamisítás affért a Népszövetség elé kívánja terjeszteni. Ilyen előzmények után ma reggel újból megindultak a támadások a sajtóban a magyar kormány elen. A Matin­ban Sauerwein vezeti a rohamot, s azt írja, hogy Franciaország bizonyos konzenkvenciákat fog levonni az ítéletből Az Oeuvre pedig tudni véli, hogy a budapesti francia követ néhány napon belül fontos okmányokkal fog megérkezni Párisba. Legnagyobb szenzációja azonban a napnak a félhivata­los Temps vezércikke, amelynek a címe : A magyar botrány és a Népszövetség Ennek a cikknek hangja nem a szokott tartózkodó, amelyet a Qua d’Orsay félhivatalos orgánuma mindig meg szokott őrizni, ellenkezőleg : heves kifakadáso­­kat foglal magában nem csupán a hamisítók ellen, hanem a magyar igazságszolgáltatást is támadja, különösen azt a módot, ahogyan a budapesti törvényszék a pert lefolytatta. st­vi VT­­ Li’uijin. Goldstrom, a világ körül repülő újságíró Königsbergbs érkezett. Világkörüli repülőgéptúra indult és világrekordot akar javítani, egy amerikai újságíró, John Goldstrom, aki most érkezett világkörüli útjának egyik fontos európai etepjára, Kö­nigsbergbe. Csak nagyon kevesen vállalkoztak még eddig erre a nagy­szabású és kockázatos repülőútra, főképpen csak hivatásos repülők, rendszerint katonatisztek és most egy újságíró szánta el magát erre a bravúrra. A nagyszabású repülő­­útról Magyarországon kizárólag csak Az Est lapok fogják közölni John Goldstrom riportjait. A königsbergi jelentés így hangzik: Königsberg. Ma hajnalban 2 óra­kor elhagytuk Berlint, de Danzigtól délre nagy ködbe jutottunk és el­tévesztettük az utat. Minthogy Dan­­zigot nem tudtuk megtalálni, újra dél felé fordultunk, mert erre volt csak lehetőség és visszatértünk Berlinbe négy órai viszontagságos, izgalmas bolyongás után. Reggel kilenc órakor ismét útnak indultunk, miután egy motordefek­tust kijavítottunk és déli fél egy óra­kor végre megérkeztünk Danzigba sűrű ködön és esőn keresztül. Itt ismét motordefektus ért, de ezt is szerencsésen kijavítottuk, úgy hogy rövidesen útnak indu­lattunk. Most azután újra megismétlődött a berlini eset, a köd oly kétségbe­­ejtően sűrű, oly áthatolhatatlan volt, hogy kénytelenek voltunk ismét visszatérni Ranzigba. Végre azután két óra 40 perckor sikerült újra el­indulni, átrepültük a darszigi öblöt, a Ba­li tenger egy részét és 3 óra 50 perckor megérkeztünk Königs­­bergbe. Innen holnap reggel fél­nyolc órakor indulok Moszkva felé és azt hiszem, hogy rekordidő alatt, hét nappal és 17 órával a New­­yorkból való elindulás után Mosz­kvában leszek, John Goldstrom. 4»W3«Mei­ MMNMMMM­« Százmillió lejbe került a liberálisoknak a választás, Bucureşti. A liberális pártban most nagyban dolgoznak azoknak a költségeknek az összeállításán, amelyeket a választási agitáció emésztett fel. Az eddigi megálla­pítások, megbízható helyről szerzett információk szerint, a százmillió lej körül járnak. A leu ma Zürichben a zárlatkor 221.

Next