Aradi Ujság, 1926. július (27. évfolyam, 143-169. szám)

1926-07-01 / 143. szám

AN­ ÎL-«.« am évfolyam, 143. szám. Szerkesnöseg es kiadóhivatal: Fischer Eliz­pand­a. Telefon: 503. 1926, Julius &­­a*d&B&fc A lanyha irtana­ mellen 220-ra esett a trttól Aradon. A kereskedők nem spekulálnak. Ideges a piac hangulata. A tegnapi utótőzsdéken a jen 2­37-tel zárult és megtar­totta ezt az árfolyamot a mai zürichi nyitásban is. Lassan, de fokozatosan javul pénzünk a külföldi tőzsdéken, úgy tét­­szik a kormány beváltja ígéreteit és 250 körül fogja e lent stabilizálni. A jen emelkedése következtében ma délelőtt a dollár 220 ra esett, zürichi kifizetést 42­80 körül adták, a font 1080, a shilling 35­30, a budapesti kifizetés 320, a cseh korona 6 ólra esett. Az egyik legnagyobb aradi pénzintézet igazgatój a mai helyzetről a következőket mondotta : A tendencia a jen emelkedése folytán lanyha, azonban a piac rendkívül ideges. El lehet mondani, hogy naponta húsz tendencia változás is van. Ugyanaz, aki az egyik perc­ben eladott, a másik percben ugyanolyan áron venni akar. Az idegesség egyaránt kiterjed a magánfelekre és a pénz­intézetekre. Viszont meg kell állapítani, hogy a kereskedők józanul fogják fel a helyzetet és a spekuláció kizárásával erősen fedeznek, tanulva a múltkori krachot Az aradi bankok deviza osztályai az elmúlt napokban nagy és szép üzleteket effektuáltak. A bankok sem spekulálnak, amit igazol az ál­landó tendencia változás. Prognózist felállítani nem lehet, komoly pénzügyi körök lassú fokozatos jell javulásra szá­mítanak. a Wwme whiw Mwi­­etem Bommmtmbmmmmmmmgmmmm&mB&ism’? k nyomdai mint naignér­ti ítéretelése dacára is s­gem marad az Aradi Friss Újság ás az Aradi Újság. Mint már jelentettük, a nyomdatulajdonosok és a nyom­dai munkások három év előtt kötött kollektív szerződése e hónapban lejárt. A kollektív szerződést a napokban meg­újították és jelentős mérvben emelték a nyomdai munká­sok fizetését. Egy egy munkás fizetése hetenként több száz lejel emelkedik, végeredményben lapjaink előállítási költ­sége hetenként sok ezer lélel nő. Az újabb emelés dacára is híven kitartunk hét hónap előtti programmunk mellett : küzdeni a drágaság, az élet megdrágulása ellen és lehető­leg visszaszorítani ez árakat. Példát mutattunk hét hónap előtt, amikor megteremtettük Románia egyedüli és legol­csóbb napilapját, az 1 leves Aradi Friss Újságot és az Aradi Újságot, arra fektetvén a súlyt, hogy a közönség legkevésbé tehetős rétegének is hozzáférhetővé tegyük lapjainkat. Ere­deti programmunkhoz híven bejelentjük, hogy lapjaink ára a nagymértékű béremelés da­cára továbbra is 1 jen marad. Csupán egyetlen napon, szombaton vagyunk kénytele­nek 2 lejért árusítani az Aradi Friss Újságot és az Aradi Újságot, hogy a horribilis új kiadások egy részétől mente­süljünk. Reméljük, hogy a közönség, amely eddig is meg­értően karolta fel új típusú olcsó lapjainkat, továbbra is méltányolja áldozatkészségünket és rém hagy cserben ben­nünket. Hetenként egyszer egy lave! drágulnék lapjaink, de ezáltal lehetővé válik, hogy a hét többi napjain­­ lejárt ad­hassuk az Aradi Újságot és a Friss Újságot ! A­ieu ma Zürichben a zárlatkor 240 Malit rendelt el a erej­e Chili pém arad teleidre.­ Sommer Nándor lett a zárgondnok. Mint ismeretes, a Chateu Paraguay r.­t. cég ellen két héttel ezelőtt biztosítási végrehajtás elrendelését kérte dr. Nedelcu Miklós a Czell-csoport megbízásából hétmillió le erejéig. A bíróság ugyenis hatmillió lej erejéig ítéletben marasztalta el a Czella csoport ellenfelét, a bucureştii cso­portot, mely a Paruguay cégben több mint egy évvel ezelőtt érdekeltséget vállalt. A bíróság a biztosítási végrehajtást el­rendelte és ezt ez eredi cég telepén eszközölték, majd zárgondnokul Szőllősi tisztviselőt rendelték ki. A cég bucu­reştii érdekeltsége azonban felfolyamodást jelentett be a határozat ellen a törvényszékhez és most a bíróság meg­semmisítette a biztosítási végrehajtást, mert az ilyen eljá­rást a törvény értelm­­ében a vonatkozó bírói ítélet kimon­dását követő egy hónapon belül lehet csak kimondani és a kérelem beadása ez egy hónapon belül túl történt már. Ezzel egyidejűleg most ismét érdekes fordulat állott be az ügyben. Bede Árpád dr. ugyanis a bucuresti érdekeltség megbízásából egymillió lej erejéig kért most biztosítási végre­hajtást különféle költségek címén a cég ellen, amit a bíróság el is rendelt A végrehajtást ma délután fogják eszközölni és zárgondnokul a Bedő­­dr. által kijelölt Sommer Nándor ügyvédet fogja megbízni a bíróság. ­ Részeg éjszakai járókelők támadták meg a braiai fogházat Braila. Tegnapelőtt éjjel több ismeretlen egyén felhasz­nálva a sötétséget, körülvette az ügyészségi fogházat és állítólag ki akarta szabadítani a fog­yókat. Újabb brailai jelentés szerint a hatóságoknak sikerült megálla­pítannok a fogház elleni támadás részteleit. Kiderült,­­ hogy a jelentések túlzottak voltak, amennyiben az álutólag I­gos támadók részeg járó­kelők voltak, akik a levegőbe lö­­­­völdöztek és kövekkel bombázták a fogház ablakait. A vizs­­­­gálat megállapította, hogy a foglyok teljesen ártatlanok eb­ben a támadásban. a A vádlott agyonszúrta kedvezőtlenül valló tanút. Bécsből Mentik : A bécsi esküdtszék tegnap ítélkezett I Jakob Fuchs ötvenhároméves könyvkötő felett, aki ez év f januárjában Marie Slezák munkásnőt leszúrta, mert egy be­­­­csületsértési perben kedvezőtlenül vallottt ellene. Fuchsot­­ annak idején az asszony vallomásának az alapján 14 napi­­ elzárásra ítélték el. Alig szabadult ki, első dolga volt Marie I Slezákot felkeresni és több kasszúrással halálosan megsebe­­­­sítette a szerencsétlen asszonyt. A vádlott azzal védekezik,­­ hogy Marie Slezák házmesterné volt abban a házban, ahol­­ ő lakott és tűrhetetlen magaviseletével a különböző pörök­­ö­­ek egész légióját idézte fel ellene. Az esküdtek több mint­­ egyórás tanácskozás után, szándékos emberölésben mon­dták ki bűnösnek a vádlottat, amire a törvényszék Jákob Fuchsot három és félévi súlyos börtönre ítélte.

Next