Aradi Ujság, 1926. július (27. évfolyam, 143-169. szám)

1926-07-01 / 143. szám

2 ARADI ÚJSÁG }uHu* 1 rjsvxx^mszvæawttim^æn­xttihmin­MMiw8agi»Mw«wwaM«»SBi^ wiiawiaroBas»«aWFi«*^yai­k^^-^»-w«r^WA»As.m%.to^wAiy-1.,-j«.-^w»-Y«i»c«1 » Július 4-én tartják meg a Budapest - Temesvár mérkőzést. Budapesti tudósítónk jelenti : Az MLSZ hozzéjárult ahhoz, hogy a június 2- ról elmaradt Budapest-­­Temesvár mérkőzést július 4-én tartsák meg- Dr L­azar Cornel, a Kinizsi elnöke személyesen járt el Budapesten a román követségnél, mely e magyar csapat részére a vízumokat már megadta. Tekintet­tel arra, hogy az MTK és az FTC külföldi túrájukról hazaérkeztek, az MLSZ rendkívül erős csapatot fog Temesvárra küldeni. Lanos Schlos­ser nem mehet le Temesvárra, mert vasárnap lesz búcsumérkő­­zése Bécsben. A magyar csapatot egyébként ma este fogják össze­­állítani. Forbát Sándor hazatér Aradra Budapesti híradás szerint Forbát Fritz Sándor, az FTC nagyszerűi súly­dobója egy hónapra visszatér Arad,­­ és nincs kizárva, hogy vég­leg otthon is marad szüleinél Ez esetben Romániának két 14 méte­ren felüli súlydobója lenne, amely­­lyel Európa csaknem minden nem­zetközi versenyen fényes győze t­­racket aratna. •éire S­isi*-* 1 Előbb gtözíti, rutin vszesíset szenndelt Kehrling a wimbledoni versenyaksn. London. A férfipáros mérkőzé­seken a Kinsey-Brown pár elkese­­redett küzdelemben megverte, a Kehrling­ Alvarez párt, viszont Kehr­­língék legyőzték a Lasier—Starry párt.­st.*-1 r-n Göncz Lajos Budapest ez évi tetniszbajnoka Budrosai. Budapest ez évi ten­­niszbajnoka Göncz Lajos lett. A női bajnok Baumgartner Magda (FTC), aki legyőzte Dérynét. Badar gyilkosától hipnózis útján vették ki a vallomást, őrültséget szimulált és álmában azt is bevallotta: Oradea­ Mare. Emlékezetes az a gyilkosság, amelynek Badar nagyszalontai kereskedő lett az áldozata. A gyilkost, Trostine Csisinát őrizetbe vették. A gyilkos néhány nap óta elmebetegséget színlért, mire beszállították az elmegyógyin­tézetbe, ahol Busies főorvos hipnotikus álomba merhette A gyilkos álmában elmondotta, hogy a gyilkosságot ő ki­vette el, sőt bevallotta azt is, hogy sz őrültséget csek S£i mulálja, s hogy hamarosan meg sskar szökni a fogságból. E vallomás után még ma visszaszállították az ügyészségi fogházba s ügyében hamarosan megtartják a főtárgyaléit. Ezerötszáz halottja van a pestisnek egy mexicói városban, Mexico. A Ville de León-i áradások következtében több száz ember teme­tetlen maradt Ennek folytán pestis lépett fel és a hiányos orvosi és egészségügyi intézkedések miatt pár nap alatt 1509 ember halt meg a járványban Hatezer család fedél és kenyér nélkül maradt a felperessel szemben még akkor sem mer­tette ki a csábítás fogal­mát, ha a viszony kapcsán házas­sági ígéretet is tett neki. Ilyen körülmények között tehát a felpe­­s­­es keresetének magánjogi alapja nincsen és ezért el kellett utasítani — fejeződik be a kúria végleges ítélete MARAIÉK vásznak olcsón STRASSER divatáruházában, a Lutheránus templommal szemben. Tizbíiste! prmafc­janî si Nagy­­váradon a mspk mi ! Nagyváradról jdfcntiz ! Az írás­­­beli érettségi vizsgák befejeződtek. : A vizsgálók harminc százaléka el* j bukott. Az általános bukási arány * negyven ssázsiék. Eddig tizenhét átülő jelentette be a rendőrségen,­­ gyermekének eltüné*évéUre a viza­­­­gák szomorú eredményei miatt­­ hagytál el a szüői halat. MURESELEN (Zsigmondháza) a vesztőhely mellett levő 2 kát. hold lábon álló gyönyörű termésű zabosbükköny takarmány szabad kézből sürgősen eladó Értekezni lehet a jegyzőnél: Biulpest. Rendkivül érdekes per­ben hozott ma a királyi kúria egyik polgári tanácsa ítéletet. A kúria előtt fekvő peres keresetnek az volt az alapja, hogy P. A hivatalnoknő 100 millió korona és járulékai iránt pert indított Sz. Gy. budapesti ház­­tulajdonos ellen azon az alapon, hogy Sz. Gy. alaptalanul felbontotta vele szemben az eljegyzését, s minthogy az eljegyzés előtt őt el­csábította, a csábításból eredő kár­ért magánjogilag felelős. Az alsó­­bíróságok a hivatalnoknőt kerese­tével elutasították és felfolyamodás folytán az ügy a kir. karián dr. Wesztermayer tanácselnök tanácsa elé került, ahol a felülvizsgálat ké­relmet elutasították és a felperes hivatalnoknőt elmarasztalták a felül­vizsgálati költségekben is. A kúria ítéletének felette érdekes indoklása a következő : „ A hivatalnoknő — mondja az indoklás — követelését az eljegyzés alaptalan le­bontásától származtatta alperessel szemben. Az előkészítő irataiban azonban a csábítást jelöli meg mint magánjogi deliktumból eredő­ kártérítési köte­lezettséget. A kir. kúria gyakorlata szerint ha egy fé­ri tapasztalatlan leányt házassági ígérettel nyer meg magának, akkor a férfinak ez a cselekedete a magánjogi értelemben vett csábítás fogalma alá esik és mint a nő erkölcsi épsége ellen el­követett jog ellenes cselekedet kártérítésre kötelez. Jelen esetben azonban­­ folytatódik az indoko­lás a felperesnő Sz. Gy. talál­kát kérő levelére azonnal találkát adott és a vele való szorosabb ba­rátságot orvosi vizsgálat után kez­dette meg. Nem vitás az sem, hogy a felperes hivatalnoknő K. L. lal már korábban is szoros barátság­ban élt, de ezenfelül az a levél, amelyet a hivatalnoknő az alperes­nek írt, s amely az iratok között fekszik­, teljesen kizárja annak a feltevését, hogy P. R. kisasszony teljesen tapasztalatlan. Ezek után a kúria úgy találta, hogy a felperes egyrészt nem volt tapasztalatlan, másrészt pedig a női tartózkodással ellentétben álló olyan megfontolt és meggondolt önelhatározás után kezdette meg viszonyát az egeres­sel, ami teljesen ellenkezik a csá­bításnak a bírói gyakorlat által el­fogadott meghatározásától. Az al­peres az adott körülmények között Siroi ilole! a laszíd­ailasápi, ani tarifásról és a­­ csalásról. !! Donnelly íerceini A M&rosymrii Mos­óban ma m s m HENNY PORTEN-nel. Rendkívüli slá­gerfilm a Marosparti Mizgékan “ óriási sláger film kerül bemutatásra a ■B£&9 offen s Hurokra került ban­i díták. Tighina megyében, a Solcuta és­­ Opaci faivak közt elvonuló ország után, Jermilinszki Mózes, Tritt­­mena Bircu és Sttl Msienik ke­reskedők Thigina falai Comrat felé igyekeztek. Amikor So­cuta és Opaci közt­ievő válaszaihoz értek, na­­gyobbszám­­u utonállóval találkoztak, akik fegyvereikkel célbavéve, a ke­reskedőket megadásra kényszerít­tették. A kereskedők egyike meg­tagadta az engedelmességet, mire­­ a zsiványok rájuk vetették magukat­­ és félholtra verték mindhármat.­­ Végül összekö­ttték s háromezer­­ lei készpénzüktől megfosztva, s­­ közeli erdőbe vonultak el. Bizonyos s távolból falusi parasztember szem» ,­tanúja lévén a történeteknek, ez­­t leshette a legközelebbi csendőrül« s fomós*', «melyen történetesen jelen­­­­tékeny karhatalom volt együtt.­­ Azonnal a rablók üldözésére in­­­dúltak s abban a pillanatban lep­ték meg őket, amikor a rablott­­ pénzen osztozkodtak. " Fegyveres kü­zdelemre került a dolog, sűrű lövéseket váltottak egymással. Wolf Liemann útonálló megsebesült, Weismann és Ábrahám Dorfmann kisenevi ismert betörők kézrekerül­­tek, egyik zsiványnak pedig sikerült­­ nyomtalanul elsünni. A hurokreru­­tollokat Tichinába szállítják, az ügyészség fogházába. I­­ LEGJOBBAN érk*zb*1. * 1 Vmndáíszkört ért­ek­nébec.

Next