Aradi Ujság, 1926. augusztus (27. évfolyam, 170-195. szám)

1926-08-02 / 170. szám

Ara 2 Lei, XXVI­. évfolyam, 170. szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Fischer Eliz-palota. Telefon : 503. 1926. augusztus 2. MEGNYÍLT! FELD MAMN­ óra és ékszer üzlete Str. Eminescu Deák (Ferenc u ) 2 Szolid árak. Precíz órajavítás Huszonötszázalékos fizetésjavítás a taní­tóknak, Bucureşti. A tisztviselői fizetés­emelés megállapítására kiküldött bizottság tagnap ülést tartott Sim­i­­nescu pénzügyi államtitkár elnök­lete alatt. Spirescu közoktatásügyi igazgató kérte, hogy a fizetések általános összhangba hozatalán kívül bizo­nyos előzetes helyesbbítéseket is eszközöljenek. 25 százalékos fize­tésemelést kér a tanítók és 15 szá­zalékost a középiskolai tanárok ré­szére. Badiszteanu kultuszminisz­teri delegátus támogatja a javaslato­tot. Joanovici, az állami könyvve­zetőség igazgatója, kifejti, hogy alapul az 1914. évi fizetéseket kell venni, mert ha más szempontokat kezdene tekintetbe venni, akkor nem lesz elég a rendelkezésre álló összeg. Statescu iparminisztériumi delegátus a szerzett jogok respektá­lását kérte. Tr­fa külügym­iniszté­­rium­i osztályfőnök megállapítja, hogy a külügyminiszteri tisztviselők rosszabb helyzetben vannak a többi reszorténál és kéri, hogy a különb­séget tüntessék el. Simionescu államtitkár rezümén­jében kifej­t, hogy ez 1914. évi fizetéseket kell alapul venni és ki­­vételeket lehetetlen statuálni. "T­V 1SZ833&6 "■ Poincare külföldi kölcsönnel akarja rendezni Franciaország pénzügyeit. Páris: Poincare miniszterelnök tegnap hosszasan tanácskozott Van­­dervelde és Franqui belga minisz­terekkel. A tanácskozások folya­mán arra a meggyőződésre jutott, hogy Franciaország pénzügyi újjá­építése külföldi kölcsön nélkül lehe­tetlen. Poincaré elhatározta, hogy Angliában és Hollandiában próbál kölcsönt szerezni Franciaországnak, miért is javasolni fogja, hogy a Caillanx és Churchill közötti adós­­ságrendező egyezmény sürgősen ratifikáltassék. Párbaj Herku­lesfürdőn. Temesvári jelentés szerint teg­nap Herkulesfürdőn Jonescu ko­lozsvári mérnök és Misa Gheorghiu krajovai rendőrfelügyelő párbajt vívtak. Jonescu jobb lábán meg­sérült. A­­m ma Zürichben a zárlatkor Hilü Merényletet követtek el Primo de Rivera diktátor ellen Éleste fent hosszú tőrt dobott rá egy fiatalember . A diktátor sér­tetlen maradt, a merénylőt elgázolta a diktátort követő automobil. Páris: Barcelonából jelentik. Tegnap délelőtt 11 óra tájban, amikor Primo de Rivera spanyol miniszterelnök autójával a vonathoz hajtatott, egy fiatalember egy utcakanyarulatánál hosszú élesre fent tőrt dobott feléje. A tőr az automobil felhúzott ernyőjében akadt meg. A spanyol diktátor sértetlen maradt. A merénylőt letartóztatták. Primo de Rivera folytatta útját és ma reggel Madridba érkezett, Barcelone. A spanyol miniszterelnök el­­­­leni merényletről a következőket jelentik : A merénylő Masachts Torrent 25 éves anar­chista. A merénylőt, aki közvetlenül a mi­niszterelnök kocsija mellett állva követte el tettét, menekülése közben a Primo de Ri­vera gépkocsiját követő automobil, amelyben a barcelonei rendőrfőnök és több rendőr­­tisztviselő ült, elgázolta. Az anarchistának a lébán ment át a rendőrségi autó. Súlyos lábtövéssel ez ügyészségi kórházba szállítot­ták. Primo de Rivera a merénylet után meg­­állíttatta gépkocsiját, kiszállt belőle és meg­szemlélte a tőrt, amellyel meggyilkolni akar­ták. A spanyol diktátor életét az mentette meg, hogy a soffőr, tekintettel a borult ég­boltozatra, indulás előtt felhajtotta a gép­kocsi bőrernyőjét, amire a merénylő való­színűleg nem számított. A merénylő a do­bást eltévesztette. Az autó nyitott ablakán át akarta terét a miniszterelnökre venni, azon­­ban néhány centiméternyit tévedett. Ennek köszönheti Primo de Rivera megmenekülését. Barcelone: A rendőrség a kórházban kihallgatta Masachas Torrentét, a diktátor merénylőjét. A fiatal anarchista vezér azt vallotta, hogy a spanyol népet akarta meg­szabadítani a mindenki által izzóan gyűlölt diktátortól, akinek meggyilkolását több szer­vezet határozta el. Még ne örüljön Primo de Rivera, — mondotta a merénylő — mert sorsa meg van pecsételve. Ami nekem nem sikerül, azt társaim fogják végrehajtani. Az anarchistavezér kihallgatása közben kétszer elájult. Barcelona. A diktátor merénylője rög­­tönitélő bíróság elé kerül. A merényletért a szigorított spanyol törvények szerint halál­­büntetés jár. Paris: A lapok részletesen kommentálják a Primo de Rivera elleni merényletet. A me­rénylet nem volt váratlan, — írja a Matin — ki kellett robban­ annak a gyűlöletnek, ame­­yet Primo de Rivera uralmi rendszere évek alatt felhalmozott. Néhány hét előtt a spanyol miniszterelnök ellen Parisban tüntetett a fran­­ci­a nép, elképzelhető az az elkeseredés, a­mely a spanyol népet uralja immár három év óta, amióta egy felelőtlen és korlátlan el­nyomó diktátor ül a nyakán ! ­es harcol Mexikón a haitok és a kormány közü­l. A vasárnapi zavargásokon hat embert megöltek, 38-at megsebesí­tettek. A fanatikus hívők kőzáport zúdítanak a kormánytisztviselőkre. Páris Mexikói jelentések szerint a tegnapi országos zavargások során hat embert megöltek, 38-at megsebbesítettek. A kormány rendeletére több száz embert letartóztattak. A közönség az óriási pánikban megostromolta a mexikói bankokat betétjeiért, Mexicó. A székesegyházat kato­naság őrzi. A hivők kőzáport zúdí­tottak a kormánytisztviselőkre, akik a templomi javak átvételével voltak megbízva, mire rendőrség és tűz­oltóság lépett közbe. Többen meg­sebesültek Egy tisztviselőt bezúzos fejjel szállítottak a kórházba. A munkásszervezetek a kormány mellett foglaltak állást és bejelen­­tették, hogy kedden demonstratív felvonulást rendeznek 500 000 em­­ber részvételével. Viszont egy rop­irat kiközösítéssel fenyegeti meg azokat a katolikusokat,­­akik a fel­vonuláson részt mernek venni. Mexicó: A székesegyház átvétele alkalmával összeütközésre került a sor a katonaság és a tömeg között. A katonaság fegyverét használta. 3­0 ember meghalt 20 megsebesültek. Egy fanatikus hivő rálőtt Calles mexicói elnökre. Paris. Mexicóból jelentik. Cilles köztársasági elnökre tegnap, amikor a palotából távozóban volt egy fa­natizusi katolikus rálőtt. A lövés nem talált. A merénylettel kapcso­latban 7 asszonyt, sok férfit letar­tóztattak. Washington Leaf mexicói ügyvivő hivatalosan nyilatkozott a konfliktusokról. Kijelentése szerint a mexicói katolikus egyház nem hasonlítható össze az amerikai egy­házakkal. Az egyház Mexicóban 300 éve uralkodott anélkül, hogy az országot más államok kulim fokára emelte volna. Az egyház és az állam szétválasztásával az előbbinek tevékenységét kizárólag egyházi térre akarják korlátozni. Calles el­nök politikája azonos az 1857. évi alkotmánnyal és az 1859 iki reform­­törvények és 1917 évi alkotmány eszméinek tovább fejlesztése. Asszonyokra ad sort fizet a mexikói katonaság. London. A mexikói vallásháború egyre féktelenebb arányokat ölt. A zavargások állandóak és a rendőr­ség tehetetlen az óriási néptöme­gekkel szemben, bár több ízben tett eredménytelen kísérletet, hogy a hívőket kikergesse a templomok­ból. A rendőrség megerősítésére a katonaságot vették igénybe, amely kíméletlenül használta fegyverét a tömeggel szemben. Az első sortűz­­nál tizen megsebesültek, nagyobb­részt asszonyok. I

Next