Aradi Ujság, 1926. október (27. évfolyam, 221-246. szám)

1926-10-01 / 221. szám

Ara­d. Lev. XXVII. évfolyam, 221 szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal­­ Fischer Eliz-palota. Telefon : 503. 1926. október 1. Huai ten min d­él'ur Megbeszélték a német-francia közeledést. Livorno­ Mussolini tegnap délelőtt Rómából ideérke­zett Grandi á­lamfitkárral és Palllacci kabinetirodai fő­nőkkel. A miniszterelnök és kísérete egyenesen a Delphi angol yachtra ment, ahol Chamberlain külügyminiszter és családja fogadta Egy órai szívélyes tárgyalás után mindnyájan a Giu­iana olasz yachtra mentek reggelire Róma. A lapok vezető helyen foglalkoznak Mussolini és Chamberlain találkozásával, amelynek rendkívül je­lentőséget tulajdonítanak. A lapok azt írják, hogy a két államférfi a német francia közeledés ügyét beszélte meg. Róma, Mussolini és Chamberlain találkozásáról a lapok a következőket jelntik : A két államféri megvitatta a két orzsács közötti összes aktuális kérdéseket Megállapították, hogy Nagy Británia és Olaszország viszonya a lehető leg­jobb és azok az irányvonalak, amelyeket a két kormány követ teljes összhangban állanak A Giornala d’Fa­ra írja : Ha Németország és Franciaország jónak látták közeledni egymáshoz, így kell cselekedniük a locarnói paktum másik hatalmainak is. Olaszország legutóbb Romániával kötött ba­rátsági szerződés folytán a Balkánon is befolyást biztosított magának és sikerült átvenni Franciaország vezető szerepét. Az angol olasz egyezmény a Földközi Tengert a pánszláv befolyástól akarja megvédeni Különösen Angliának exiszten­­ciális érdeke, hogy a szlávság körül elválasztó gátat te­remtsen. Csak­ h­ázasság! származó zsidó mintt Tesznek fel magyar Mába. Cluj Kétségtelen, hogy a minisztérium a zsidó tanu­lóknak magyar iskolákhoz benyújtott felvételi kérvényét kilencven százalékban visszautasítja, és csak rendkívüli ese­tekben ad helyt a felvételi kérelemnek. Rendkívüli eseteknek minősíti a miniszter azokat az eseteket, amikor a felvételt kérő tanuló anya vagy apja keresztény, tehát a tanuló csak lán­g zsidó. De ez ilyen le­származási­ növendéknek is csak abban az esetbe engedi meg a magyar iskola látogatásét, ha be tudja bizonyítani, hogy keresztény apjának vagy anyjának vallását követi és így valóban semmi kapcsolata nincs gyakorlatilag a zsidó­sággal. Az olyan vegyes házasságból született gyermekeknél, akiknek a szülei elváltan élnek, csak abban az esetben en­gedi meg a miniszter a magyar tannyelven velő tenuiást, ha a felvételt kérő növendék keresztény szülőjénél nevelkedik. A vegyes házasságból származó árva gyermekeknél szintén az a felvétel kritériuma, hogy a gyermek a keresz­tény vallást kövesse. Más rendkívüli eset nem létezik, tehát más esetben a miniszter nem is engedi meg a beiratkozást. Kivétel fog még talán képezni (erre még nem volt precedens és így ezt még nem lehet pontosan tudni) az olyan zsidó tanuló, akiknek szülei mint magyar állampolgárok tartózkodnak Románia területén. 1 r­­ ' 1 % ' 2333^sSr i ■ Jj ■~y'r ■ Sj.» * • j vv­.\&c; . .... . -■ ' :: rv . - ­ Október 5-ike után ú­ ­ kormányrekostrukciót várnak Budapesten.­ ­ Buda­pest. A miniszterelnök hazaérkezésével teljes erő­­vel megindult az őszi politikai kampány előkészítése. A kü­­l­­önböző minisztériumok dolgoznak az egyes törvényjavasla- t­­okon, amelyeket a parlament az őszi kampány során vesz­i tárgy­alés alá. Elsősorben az igazságügyminisztériumban vették elő a­­ felsőházi javaslatot, amelyet a nemzetgyűlés tárgyalására­­ készítenek most elő- A nemzetgyűlés tudvalévően elsőnek a f­­előházi javaslatot fogja tárgyalni. A ház összehívása iránt e­z elnökség még nem intézke­­­dett. Scitovszky Béla házelnök tegnap megjelent ugyan hiva­­t­­alában, ma azonban ismét visszautazott zombói birtokára. Holnap, vagy holnapután jön me­g ismét a­ házenök és akkor­­ tanácskozik majd miniszterelnökkel a nemzetgyűlés össze­­­­hívass Iránt. Tegnap délben a házelnökség közöltk, hogy minden valószínűség szerint október 14 vagy 15ire fogják a nem­zetgyűlést összehívni. Bethlen Isván gróf volt miszterelnök ok­tóber 5 ike, vagyis a frank pgr kúriai főtárgyalása után min­­­den valószínűség szerint nyomban hozzáfog kormányának régóta jelzett rekonstrukciójához. Erre vonatkozó tárgyalásait­­ a miniszterelnök még a jövő hét elején meg fogja kezdeni. : Ufafsivétel a Tisza-psrtkcs. Budapest. A Tisza­ fél a gyilkosságban jogerősen elítélt Gartner Marczel védője újrafelvéteii kérelmet nyújtott be az igazságügyminiszterhez, amely utasította az ügyészséget, hogy indítsa meg ez eljárást, az adatok helyességének a megálapítására. Az ügyészség utasította a budapesti állami rendőrséget e nyomozás megindítására. Gärtner védő­je pon­tos személyleírást adott Tisza állítólag gyilkosáról. A rendőrség felkutatja Hatmnai Sándor elveszett nepló- f­ját és szükség esetén kihallgatja a szegedi csillagbört­önben, a büntetését kitöltő Sztankovszky Tibort, akinek vallomása szerint Gartner ártatlan volna. Kihallgatják a Sopronban raboskodó Gartnert is. Csak kiéheztetés vethet véget az angol bányász­sztrájknak. London. Tegnap Webben, Rondhalben nyolcezer bánya­­munkás jelentkezett, feltétel nélkül munkára. Cook főtitkár egy tegnapi népgyűlésen kijelentette, hogy a kormány a sztrájk kezdetétől fogva kijátszotta a munkásokat A legutóbb közölt közvetítő javaslatok elfogadhatatlanok. A sztrájk csakis a bányászok teljes kiéheztetésével fog véget érni. Mussolini átvette a fascista milicia főparancsnokságát. Róma: Fascista lapok szerint Herceg Gonzaga a fascista milicia főparancsnoka benyújtotta lemondását. A főparancs­­nokságot Mussolini miniszterelnök fogja átvenni.

Next