Aradi Ujság, 1926. október (27. évfolyam, 221-246. szám)

1926-10-01 / 221. szám

i „Nagytakarítás“ bemutatója. Hogy Frederick Lonsdale ismeri a mai közönség ízlését ez bizo­nyos. Problémája nem új probléma, megoldást azonban ő sem nyújt, de miután kihangsúlyozta ennek szándékosságát, ez feltétlenül elis­­merésreméltó. A modern nő rej­é­­lyekkel teli színjátékja ez a darab, aki akar valamit az élettől, meg is szeretné mondani, de erre nem képes. A nagy titok a végén is megmarad titoknak. A közönség ezenben elsőrangúan szórakozik, hiszen mindent megkapott, amit akart, még­hozzá igen ötletesen. És ami a legfontosabb, minden lelki emóció nélkül távozhat a színházból. Fekete Irén, mint Margaret Lones nem egészen a szerző által elgon­dolt figurát hozta ki. Hiányzott be­lőle a lüktető élnivágyás, ami az alak eleptonuss. Jávor Alfred ship­man, elegánsan játszotta 83 asszo­nyáért féltékenyen tépelődő férjet, Mészáros Béla nagyon ingadozó volt. Egyes helyzetekben felismerte ugyan szerepét, de általában nem ebbe a légkörbe való alakítást adott Nagyon kellemes hatást kel­tett Kertész Manci. Igen jól kapta el a prostituált nő psychéjét. Szé­pen beszél, sílret és egyénisn­alakit. A tegnapi bemutatón nagyon szép sikere volt. (Sz.) Ma este 9 órakor van FRIEDMAN IGNAZ a legnagyobb Chopin játékos egyetlen kon­certje. Jegyek Sándor Ferencnél. Kihány héten belől falgyőzi az öngyilkos Pálffy gróf. Budapest. Az öngyilkos Pálffy- Daun grófot tegnap megröntgenez­ték. Megállapították, hogy a golyó megsértette a mellhártyát és meg­­akadt a hátfalban. Néhány héten belül a gróf valószínűig felgyógyul. Kereskedő, aki egy egész falut beperel, Budapest. A szolnoki járásbíró­ság érdekes pert tűzött ki novem­ber elsején tárgyalásra. Kránicz Li­­pót jászkerajenői fűszerkereskedő üzletét forradalomkor a fellázított lakosság kifoszt­otta. Kránicz most a f­alu 237 lakóját kártérítésért be­perelte. Értesíteni a n. é. közönséget, hogy a Síride Eminescu 30 az. SIMPLON Roth-féle fűszer és csemegeütlezet étves tana. Állandóan elsőrendű fűszer és cse­megeáruk kaphatók ,jegyutányosító kiszolgálás mellett Saves píz­se­­gést kér. ÁGNES csemege és fűszer tulajdonos,. j­a ARADI UJLAG A IMittii miilisiis sz siii (Ms ini leisi). Elkésve nyújtották be a kontestációt. Tegnap délután Bonsu Vazul prefektus a belügyminisz­­tériumban értesítést kapott, amely közli, hogy a szeptember 12-án lezajlott aradi községi választás elleni fellebbezést a belügyminisztérium elutasította még pedig azen a címen, hogy a felebbezést elkésve nyújtották be. Borteu Vazul prefektus úr munkatársunknak a követke­zőket mondotta: — A választási törvény 12- ik szakasza úgy i­­tézkedik, hogy a törvényhatósági városokban tartott választások el­leni felelbbezések, a választás kihirdetésétől számított tíz nippon belül, közvetlenül a belügyminisztériumhoz nyújtan­dók be. Az a húsz választópolgár pedig, aki az aradi vá­­lasztást megfellebbezte, a fellebbezési határidő utolsó nap­ján ez a aradi törvényszékhez akarta a fallebezést beadni. *1|A törvényszéken nem fogadták el a kontestációt és a törvény rendelkezéseire­ hivatkozva kijelentették, hogy a fel­lebbezést közvetlenül a belügym­id­­sztszhez k©H beadni. A fellebbezők erra postán küldötték el a minisztériumhoz a fellebbezést, természetesen elkésve, mert a törvény rendel­kezései szerint, a kontestációnak, a fellebbezni határidőn belül kell a minisztériumban megérkeznie. Ez ebben az eset­­ben nem történt meg és igy természetes, hogy a fellebbe­zést — mint elkésettet — el kellett utasítani. — A választás alatt, a "választási elnöknél különben 3 kontestációt jelentettek be, de ezeket az elnök a saját ha­táskörében azonnal el is intézte. Az aradi új községtanács ezért a legrövidebb időn belul össze­ülhet. Dr. Ádám tanár nem mond le katedrájáról. Beszélgetés a professzorral. Budapest. Ádám Lajos dr, az egyetemi harmadik sebészeti tanszék professzora, amióta kinevezték, ál­lendóen központja különböző tá­­madásoknak, mert az egyetem falain belül és az egyetemen kívül is akadnak olyanok, akik Ádám kíné vésése ellent hangulatot próbáltak cinálni. Mikor azonban ennek a hangulatcsinálásnak minden eszköz lí­zéből kifogyok, ezt a hifi röpítették világgá, hogy Ádám Lajos professzor megunta a herek- hurca­, ideges, el­kedvetlenedett, nincs hallgatója, en­nek következtében lemond a kated­ráról. Munkatársunk felkereste Á­dám Lajos tanárt a Fasor szanatórium­ban és megkérdezte tőle, hogy mi igaz ebből a hírből, amelyet jó is­mert helyről tansik­ostak, hogy le­mond a katedráról. A professzor, akin egyáltalán nem látszik ra­g, hogy ideges elkedvet­lenedett, mosolyogva válaszolt : — Megcáfolhatja a lemondásom­ról terjesztett hírt, eszemagában sincs lemondani a katedráról. — Azt is mondják, hogy tanár úr ezért akar lemondani, mert nincs hallgatója. * — Hogy van-e h­algatóm itt még én sem tudom, annál kevésbé tudhatja ez a forrás, ahonnan a lemondásom hírét terjeszik, mert a rendelkezésemre áló klinika még nem nyílt meg. Engem nem ked­­vezenn­ének el a támadások, én megyek a magam u­tán és dolgo­zom lelkiismeretem, tudásom és legjobb belátásom szerint. hz én idegeimet nem viselték meg azok a támadások ,melyekben részem volt, én állom ezt a harcot edzet­ten és hála Istennek, friss, jó egész­ségben. Értesülésünk szerint a kultusz­minisztérium már felhívta az egye­tem orvoskarát, hogy vegye át a fővárostól azt a pavillon­t, ahol Ádám Lajos tanár sebészeti klini­káját berendezi és ahol előadásait meg fogja tartani. Ez a pavillon a Szent István kórháztelep egyik leg­nagyobb épülete, 144 ágyra van berendezve, ebből 52 ágy a tiszta sebészeti, 92 pedig a fertőzött se­bészeti célokra szolgál . Hixkiressik figydlatti­­ Központban több kisebb nagyobb magán és bérház sürgésért eladók. Boier Ferencz Ingatlanforgalmi Irodája, Piaţa Avram lánca No. 21. 1926 október 1. Ma délben tette le az ügyvédi esküt Robu dr. Robu János dr Arid város volt főpolgármestere ma délben tizenkét órakor tette le a törvényszék teljes ülésén az ügyvédi esk­üt. A volt polgármestert ünnepélyes formasá­gok között avatták titkós­ ügyvéddé. A bírák talárban jelentek meg a törvényszéki elnök fermában és Barbara Szaver dr elnök itt vette ki az esküt a volt polgármestertől. Az eskütételnél a bírákon kívül az ügyészi kar és igen sok ügyvéd volt jelen Robu dr. ezután meg­kezdi is ügyvédi gyakorlatát. lért near suikált be a tifuszbeteg aradi családat a közkórházba? Az Aradi Újság tegnapi számá­ban részletesen foglalkoztunk Mi­­­­hájlovics György aradi kőműves­­­ mester családjának tragikus meg i­s­betegedésével. Mihájlovics felúséga és h­­rom fia tífuszban meghat®­gedtek, 18 éves fia pedig tegnap előtt meghaalt, mikounkban említést tettünk dr. Drágán munkásbiztosító pénztári orvosról, aki ez első meg­betegedéskor siegtalant a kőműves családjánál és lázcsillapítókat ren ■­dült. Dr. Drágán annak közlését kéri, hogy ő nyomban megálla­pí­totta, hogy a kőműves 14 éves fia tífuszbeteg és követelte úgy e fiú­nak, mint később a megbetegedett család többi tagjainak is holedék­­t­an kórházbeszélldását, da Mihál­­y lovitsék erről hallani sem akartak,­­ Dr Drágán jelentést tett a fővá­­rosi hivatalnak is a dologról. Az orvost ezek szerint semmiféle fe­lelősség nem terheli Mihéj­ovicsék ügyében. Titkos Ilona válik a férjétől. Budapest. A magyar főváros egyik legismertebb és legszebb színésznője, Titkos Hona válókere­­setet adott be férje, Incze Sándor ellen. Incze a Színházi Éet szer­kesztője és a nagy művésznőt szerelemből vette feleségük A forró érzés úgy látszik kihűlt és mint a legtöbb író és színésznő házassá­gok ez is válással végződik. a——————tag BBi. v's&f Butorwilft figyelmébe ! Felhívom az igen tisztelt bútorvá­sárok figyelmét. Mielőtt bevásár­lást eszközölnének, keressék fel BRUCKNER LIPÓT Arad, Strada Ghiba Birta 16 sz. alatti bútorgyá­­rát és raktárát, be a mindennemű saját készítményű bútorokat a leg­jobb kivitelben, legjutányosabban és kedvező feltételek mellett vásá­rolhat.­­ A CFR összes vonalain 45 százalékos szállítási kedvezmény. Egyedüli cégtulajdonos VAJ­NA AflQLF.

Next