Aradi Ujság, 1926. november (27. évfolyam, 247-271. szám)

1926-11-02 / 247. szám

s Öngyilkosságot­­elt el így vett ksílisz. Tegnap este hét óra tájban a városi kertészet telepén Molnár An­tal alkalmazott öngyilkossági szán­­dékból m*r£s*ódát ivott. Amikor rátaláltak, a nagymennyiségű méreg annyira összemarta belsejét, hogy eszméletlen állapotban fetrengett és a rendőrség kiérkezett emberei sem tudták kihallgatni. Öngyilkoss­­­igáról így semmit sem tudtak ed­dig megállapítani. A mentők a kór­­házba vitték. Strada Eminescu Nr. 2 (Deák Ferenc utaa.) r? kldMw Lswiem­ Art. Ac áb s7Qrflzk4a Olcsóárak. Precíz órajavítás. Vésnök! műterem. Elvállal minden­neiig arany, és ezüstmfives és vésnök! munkákat Megbízatások gyorsan és pontosan eszközöltetnek. Bj­i’Jászafi Hierein nyílt meg Aradon a benkei u. 1. alatt. Autobosz flS­gállóhely, ahol mindennemü fogászati mírm­uk, a legmodernebb módszerek szedőt lesnek elkészítve. — Szolid árak. Pontos és előzékeny kiszolgálás. Városi és CFR alkalmazottaknak 20 százalék engedmény Munkákat részletfizetésre is készítünk, Rejtélyes gyilkosság történt Világoson. Sim­a (Világos) községben teg­­napelőtt este jelentették a csend­­őrségnek, hogy Szabó István ottani iparosmesert lakásában felakasztva holtan találták, mintha öngyilkos­­ságot követett volna el és előzőleg tűz is volt a hasban, amelyet elöl­tettek és amelyből arra következ­tettek, hogy ez öngyilkos iparos­­mester mielőtt öngyilkos lett, fel­gyújtotta a házát. A csendőri nyomozás azonban olyan körülményeket állapított meg, amely valószínűvé teszi, hogy nem öngyilkosság, hanem gyilkosság tör­tént és a tettesek úgy rendezték a dolgot, hogy elpalásolják bűnüket. A csendőrség az ügyben erélyesen nyertez, az aradi ügyészség kérel­mére a vizsgálóbíró elrendelte a v­íperesmester holttestének fa­­bon­­­colását. Legnagyobb választék angol szövetekben J. Schutznál. Str. Eminescu 28. 'jHmgnHnHHnH idgujabu ^utakuimake ZÜRICHI NICTÁS) november 2 Berlin — — — — 12332 &Astardam— — —­­ 20735 Hewyork — — — — 51850 London — — ■— — — 2513 Pária — — — — — 1655 Milá­no — — 2245 Prága — — — — — 1536 Budapest — TM — — 7265 Belgrád — —• — — 915 București Varsó — —' **" — 290 — 5750 Bécs — — — ~~­­ 7330 ARADI ÁRFOLYAMOK» Budapest belföldi — - 433 sice» — —- — — 2495 Prag« —■—■ — ——— 5235® balgrád — — — — — 313 — 3410 — 577 Milánó — -- — — — 773 j'feyryark —• — — ■— 176 London -857 Br Enziasi Flfiali természetes ásványvizet. sor Elsőrendű asztali és tavit. — — — &R&DI­­mm „Semmi­­ sem történhet miét felviti el nem vitt.. . —■ mondja Mussolini. Róma. Bolognában és Rómában tegnap és ma több száz letartóz­tatás történt a Mussolini elleni me­rénylettel kapcsolatban. Róma. Az 1l Mondo, a Voca Republicana, Risorgimento szerkesz­tőségeit, kiadóhivatalait és nyom­dáit feldúlták és összerombolták és e bútorokat az utcára dobálták. A tömeg ez 11 Mondo főszerkesz­tőjének és Treves szocialista kép­viselőnek e lakásába is behatolt és elpusztította e lakás berende­zését. Az olasz kormány az 11­ Mondo főszerkesztőjét eltiltotta lapja szerkesztőjétől, mire a lap bejelentette megszűnését. Milánóban az Aventi és az Unita civaű lapok szerkesztőségeit és nyomdáit e felizgatott tömeg el­pusztította. Több újságírót súlyosan bántalmaztak. Bolgona A Litoriale sportcsarnok megnyitásakor Mussolini ez egybe­gyűlt fascistákhoz hatalmas beszé­det intézett. A diktátor lóháton ült és végiglovagolt a több ezer főnyi fascista csapatok előtt. ~ Emeljétek fel puskáitokat, hogy az egész világ lássa a szú­nyognak ezen erdejét ! kiáltotta. A fascista uralom megingathatatlan, ötödik esztendeje a legjobb kilá­tásokkal közeledik. A fascizm­us valóságos polgári vallása lett min­den jó olasznak, Róma. Mussolini táviratot küldött a merénylet után Serpinatti képvi­selőnek, a bolognai fascisták ve­zérének. — Még sohasem volt példa fegy­verben álló népnek ilyen félelme­tes seregszemléjére T­úlzás nélkül mondhatni, hogy a puskák erdeje elsötétítette a napot, miközben a mér­hetetlen tömeg lélekzetét is hallottam, Az utolsó pillanat bűnös epizódja nem homályosíthatta el a nagyszerű nép dicsőségét. Küldöm neked a golyótól átlőtt Mauricius rendjelem szailogját. Őrizd meg boldogan fasciste em­lékeim között. Olaszországi összes bajtársainknak egy faltét­len igaz­ságot akarok odekiáltani : „Semmi bajom sata töh­ét.hst, mielőtt fel­adatomat el nem végeztem . . .“ ímen Szélhámosság miatt letartóztattak Pesten egy úriasszonyt. Buda­pestről jelentik. Szombaton délelőtt a budapesti törvényszéken dr. Antalffy Manó vizsgálóbíró letrtóztatásba helyezte özvegy Fenyvesi Lajosné, született Meister Józsa volt miniszteri tisztviselőnőt. Fenyvesiné egy év előtt 8 lis­tára került és végkielégítésül hetvenmillió koronát kapott az államfől. A sors azonban egy fiatalemberrel hozta össze, aki szintén B listás volt s akinek Fenyvesiné kölcsönadta a het­­venmillió koronás spekuláció céljaira. A spekuláció nem si­került s így az asszony a legkétségbeejtőbb helyzetbe került. Egy szép napon felkereste Keresztes János jómódú földbír­tokost és boldogan újságolta el, hogy nagybátyja, aki Tor­­dán polgármester volt, másfélmiliárd korona értékű öröksé­get hagyott rá ingat­anokban, Ogy meggyőzően tudott b® szól«­ az örökségről, hogy Keresztes az asszony kérésére szó nélkül 170 milló kölcsönt folyósított. Mikor a pénz meg­volt, ez Özvegy udvarlójával együtt eltékozolta a kölcsönt, majd amikor Keresztes gyanakodni kezdett, levelet irt Tor­dára s itt megtudta, hogy a polgármester a legjobb egész­ségnek örvend, sőt semmiféle rokonságban nincsen Fenyve­s nővel. Azonnal feljelentést tett a szélhámos nő ellen, akit letartóztattak, elsőrendű kivitelben zefir 255 leitől, női selyem ha­risnya minden színben 95 lei, iskolai patent haris­nyák 82 leitől 48 léig, férfi kötött mellény divat _______________mintákban 650 lei. Női mellények, lélekmelegitő keztjük rendkívül olcsón. C7­':p6 ArpH a motorállomás Eső­ernyők 250 leitől. Jattej rkl a- sal szemben. Azonnal kiadó lelépés nélkül a volt „Marilla“-vendéglő, lakással, str Minervel (Ilona utca) végén, a cukorgyár mellett. — KIS­S­NÉ, Strada Consistoriului Nr 27 rím­ ingei 1926 november 2 Vonati összefilközis Prága mellett nyálé­­slattal. Prága: Kreleub állomáson, egy Prágából érkező személyvonat be­leszaladt egy, az állomáson vesz­teglő másik vonatba A személyvo­nat nyolc ulata meghalt többen megsebesültek Németországban havazik — nálunk tavasz van. Az időjárás nagyon a veszélyes. Berlinből érkező jelentések szerint, tegnap délután három órakor Ber­linben havazott egyetekkor nálunk a legszebb, verőfényes idő uralko­dóit. Máshonnan is zivataros, havas időt jelentettek. Összeütközött két oceán járó hajó Berlin A Wiepsu nevű kereske­­delmi hajó, amely Brüsszel felé volt útban, összeütközött a Flieg­­rug angol hajóval.. A német hajó súlyosan megsérült. Több matróz életét vesztetta Az angol hajó a kikötőbe vonszolta a német hajót. Hátain Lili új divat]! „­ párbaj“ címeo Hátain lóg színre Min). Érdekes színházi eseményről ér­tesült a Pesti Napló bécsi szer­kesztősége. Hat vény Lii, akinek mér több sikerült színdarabját ma látták be, új háromfelvonásos ko­médiát irt, amelynek „­ párbaj" az ideiglenes címe. A komédiának nem Budapesten lesz az első pró­bája, hanem külföldön, minden va­lószínűség szerint Bécsben. Hato­vsny Lili már tárgyal Siegfried Geyerrel, a sok sikert aratott pécsi színházi íróval és színházi kritikus­sal, darabjénak a német színpa­dokra való átdolgozás® tárgyában. A bécsi előadásnak külön érdekes­sége lesz, hogy a bemutatón a női főszerepet Leopoldine­ Konstantin fogja rá­szőni Az erra vonatkozó tárgyalások Hsiyang Kili és Leo­poldine Konstantin között már na­pok óta folynak és péntek délután megegyzéssel értek véget. Műhelynek vagy raktárnál 150 nf-es Iuterain­­vasút közelében azonnal kiad. Bővebbet Mis Tesivlreknü Aradat

Next