Aradi Ujság, 1926. december (27. évfolyam, 272-294. szám)

1926-12-01 / 272. szám

XXVII. évfolyam 272. sz. 1926. dec. 1. szerda. 1 MDWalislÿJ; iá*, ti Felelős szerkesztő: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Oui. Reg. Maria 10. Fischer Eliz-palota. Telefon: 503.Ára 1 Bev Egy párisi professzor röntgennel vizsgálta meg az uralkodót és új diétát rendelt el. Bucureşti. A királyi üdv köré­ből származó teljesen megbízható­­információ szerint a király beteg­sége egyáltalán nem ad okot aggo­dalomra. A betegségben annyira örvendetes változás állott be, hogy tegnap már rendes kihallgatási na­­­pot tartott. A gyógyulást minden­esetre meglassítja a király ideges természete, de a gondos orvosi ke­zelés ezt is leküzdi. Tegnap — mint a Rador jelenti —­­Őfelsége a kormány több tagját ki­hallgatáson fogadta. A párisi egye­tem híres tanára, Rogott professzor röntgennel megvizsgálta az uralkodót és új diétát rendelt el, amelynek kedvező hatása napról-napra látható. A betegség enyhülését jelenti az a körülmény is, hogy Rogott profesz­­szor már nem tartotta szükségesnek Bucurestiben való tartózkodását és tegnap hazautazott Párisba. A király hivatalos teendőit rendesen végzi. Mária királynét visszaérkezésekor­­őfelsége személyesen fogja várni a pályaudvaron. Mária királyné meg­érkezett Európába. Kü­lönvonattal utazik vissza­­ Romániába, Cherbourg. A Berengária óceán­­járó gőzös tegnap délelőtt tizenegy órakor befutott a cherbourgi kikö­­­­­őbe. Mária királyné, Ileana herceg­­­né és Miklós herceg elhagyták a­­hajót és különvonattal elutaztak Pá­­rizsba. Mária királyné, az eredetileg meghatározott napon fog Bucures­­tibe érkezni és utazása nem fog ké­sedelmet szenvedni, ahogyan azt egyes lapok írták. Végetért a bányászsztrájk, London. A Reuter jelenti, hogy a­­bányászkonfliktus tényleg végetért ,kivéve Wallest, ahol a sztrájk befe­jezése szintén minden pillanatban­­ várható. A kerületi megállapodás idő­tartalma egy és öt év között válta­­l­kozik. Az aradi görög keleti román egyház kapja meg a vármegyeház kertjét. Nagyszabású díszes katedrál­ist építenek a kertben. Érdekes fordulat a parcellázás ügyében. A vármegyeházi kert parcellázásának kér­désében értesülésünk szerint­­ érdekes for­dulat történt. A vármegyeház kertjének hátsó részét tudvalevőleg még régebben parcellázták. Az a terv merült fel, hogy az egész területet az aradi görög keleti román egyház­nak engedik át, amely egy nagyszabású díszes katedrálist építene a vármegye­ház kertjében. Erre a célra az egész vármegyeházi kertet átengednék és ennek közepén megfelelően érvénye­sülne a templom, amely díszére vál­nék Arad főútvonalának. A terv, amely Bonen prefektus kezdemé­nyezéséből indul ki, általános és osztatlan tet­széssel találkozik. vaHHHUn&TOMMBaKIHSWÿ WHHHBMMKai Sanghai eleste küszöbön. Egész Kína az orosz szovjet befolyása , alá került. Kritikussá vált az európaiak helyzete. Ilankauban körülzárták az európai negyedet. Londonból jeleni­k .kanban a helyzet kritikussá vált. Az eure t . negyed­et teljesen kö­rülzárták a kinai vörös sag -t­awssd­g éhínséggel küzd­. A ka­n -vipa­j­­­om­szivája feltartóztathatlanul hatan dőve. Sanghai eleste csüszöbön. A főkormányzó mindenütt elveszítette be­folyását. A tartományok egymásután átpártolnak a katonai csapatokhoz. Vucsangban a kormány tehetetlen. Csangcsolin még mindig nem állí­totta helyre az összeköttetést Szung-Csuang- Fang veszélyben forgó csapataival.­­ A londoni tőzsdén a kínai papírokban teg­nap óriási áresések voltak. Hushi professzor, a pekingi egyetemektelepiésig ,Birmingh­szában tartózkodó­ tanára a sajtónak kijelentette, hogy egész Kína az orosz szov­jet befolyása alá került. Az oroszok különböző engedményekkel és liberális politikájukkal beférkőztek a nép bizal­mába. Az angol politika kudarcát Anglia szigorú­­ rendszabályaival idézte elő. A kínai vizeken jelenleg ötven angol cir­káló és tizenhat ágyúnaszád horgonyoz készen a beavatkozásra. A hadiflotta parancsot kapott, hogy teljes gőzzel tartson Hankau felé. ■BS&ss&v.'.Me "mso-nsÉ. Az egyesülés fianepjt ma ülték meg Aradon a szokásos ünnepi keretek között. A várost fel­lobogózták, az üzleteket is nemzeti­­szinű zászlók díszítették. Délelőtt tizenegy órakor a görögkeleti kated­­rálisban Te Deumot tartottak, ame­lyen megjelentek a polgári hatósá­gok vezetői és nagyszámú ünneplő közönség. A tedeum keretében az uralkodó mielőbbi teljes felgyógyu­lásáért is imát mondattak. A hiva­talokban délelőtt 11 óráig folyt a munka. ^ ^ ^ Az angol munkáspárt bizalmatlansági indítványt tesz a kormány ellen a parlamentben. London. A munkáspárt parla­menti csoportja elhatározta, hogy az alsóházban bizalmatlansági indít­ványt terjeszt elő a kormány ellen a bányászsztrájkban tanúsított ma­gatartása miatt. Csicserin Németországban kezelteti magát. Berlin: Ma este érkezik meg Csi­­cserin külügyi népbiztos, aki azon­nal tovább utazik Frankfurt am Mainba, ahol súlyos betegsége miatt egy hírneves orvosnál fogja magát kezeltetni. A betegségéről nem nyi­ Erdőipar r­­t. igazgatósága közli, hogy Weinberger Kálmán cégvezető barátságos után megvált a társaság szolgálatából. az idei filmtermelés legszebb társadalmi drámája. A főszerepben:" them&s lEIGHAH. Ma az EMLÉBET-mozgóban. Az előadások délután 6 és este 9-kor kezdődnek. Péntekiül: Babakirálynő friai Frij Liedkével. #

Next