Aradi Ujság, 1927. január (28. évfolyam, 1-23. szám)

1927-01-03 / 1. szám

|N|V 'O­vJ'| XXVIII. évfolyam 1. 57. 1927. január 3. hétfő. Felelős szerkesztő: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ.­­ Szsrkgszísség és kisadóhivatal. Búl. Reg. Maria 18. Fischer tű­z­polata. Telefon: 503.Ara 2 , Goldis László fed­lap visszautazik Bucurestibe. Goldis László kultuszminiszter,­­aki az ünnepeket Aradon töltötte, holnap délután Temesváron át visz­­­szautazik Bucurestibe. A kultuszmi­niszter január 1-én ünnepelte név­napját, amely egybeesett az újesz­­itendő első napjával. Ebből az alka­lomból rendkívül sokan keresték­­fel üdvözleteikkel. Megjelent az üd­vözlők sorában Gergely püspök, Bo­nsil Vazul prefektus, Anghel István ,dr. az interimár bizottság elnöke,­­dr. Lazar Gusztáv alispán, dr. Bog­dan timisoarai prefektus és neje,­­ több képviselő és a Goldis féle­­nemzeti párt vezetősége, Miclea­­ Szever dr. alelnökkel az élén. A miniszterelnök jólesőleg fogadta a szerencsekivonatokat, amelyekből lát­hatta a népszerűséget, amellyel Ara­don övezik. A diplomáciai kar testületi­­ileg üdvözölte Horthy magyar kormányzót az újév alkal­­­­mából. Budapest Az újév alkalmából a budapesti diplomáciai kar testületi­leg jelent meg Horthy kormányzó előtt és a kar doyenje Cesare Or­­benigge pápai nuncius tolmácsolta a diplomaták üdvözletét rámutatva a felső konszolidációra. Horthy vala­­lzában kijelentette, hogy minden fejét a jövőben is a konszolidáció ’munkájának fogja szentelni. A kormányzó üdvözlő táviratot vál­tott a norvég királlyal, Hindenburggal , Hainisch-sal az osztrák elnökkel. ­' mm r-y-sv»**. Ily tizenegytagú sprttár­­saság borzalmas kirablása. Agy lavina eltemette a kirádu­­lókat. Berlin. Az Alpesekrcen tegnap tizenegytagu kiránduló társaság­­igyekezett az Arlbergen felfelé. A társaság legtöbb tagja angol volt. Amikor az út legnagyobb részét már megtették­, hatalmas zivatarba kerültek. Egy lavina eltemet­t a ti­zenegy turistát, aki ..ez a hőern­­geteg egymástól élsz.. kilőtt. Három turis­tát sikerül cs­k élve kimenteni. Két turistát halva húztak ki a hó­lepel alól. Még hat ember hiányai’', azonban bizonyos, hogy azok is meghaltak. LEGJOBBAN étkezhet a —O"'-- — -V­H­M Mii Uly! Mteíls SMiMt a iipliÉÉi w és a lolly á ii ÉÉKi bucureşti. Az újévi ünnepségek programm szerint folytak le. Délelőtt tíz órakor a pat­riarchátus templomában Te Deumot tartottak, amelyen részt vettek a kormány összes tagjai, a diplomáciai testület, a katonai és polgári ha­tóságok képviselői és București notabilitásai. A Te Deumon Miklós herceg is megjelent. Az ünnepies istentisztelet után a kormány tag­jai és a diplomaták autókon a cotroceni-i ki­rályi palotához hajtattak és megjelentek Ferdi­­nan király előtt. A diplomáciai kar nevében Doici pápai nuncius üdvözölte Őfelségét és szerencsekívánatait fejezte ki a király felgyó­gyulása alkalmából. A pápai nuncius egyben átnyújtotta a pápa üdvözlő iratát, amelyet két román repülő hozott magával repülőgépen Ró­mából. A pápa apostoli üdvözletét és áldását küldi Ferdinánd királynak. Őfelsége meghatot­­tan vette tudomásul az üdvözleteket, amelyekre röviden válaszolt. Köszönetét fejezte ki a sze­­rencsekívánatokért és bizalmát abban, hogy a Mindenható teljes gyógyuláshoz fogja segíteni. Minden erejét a jövőben is arra fogja fordítani, hogy a béke és a kibékülés nagy munkáját elősegítse.­ A diplomáciai­­ testület után a kormány, valamint a hadsereg képviselői jelentek meg Őfelsége előtt és Averescu miniszterelnök tol­mácsolta az ország jókívánságait az uralkodónak. Ferdinánd király megköszönte a jókívánságokat majd cercle kivetkezett.' A megjei -l-' rt kel’.,dic­sen lepte meg a király frissessége és kitűnő színe. Radics Istvánt? a horvát parasztpárt vezérét meggyilkolták ?] Belgrád: Óriási izgalmat keltett tegnap Belgrádban a hír hogy Radics Istvánt, a horvát parasztpárt vezérét egy népgyűlésen két revolverlövéssel meggyilkolták. A miniszterelnökségen megcár­­olták a hírt, azonban különböző források fenntartják, sőt az egyik lap rendkívüli kiadásban is megjelentette. A Lloyd szilveszteri mulatságán dőlt el, ki a legjobb táncos és táncosnő Aradon Stauber Mand és Kornis Pál nyerték el az első díjat.­ ­ Az aradi Llyod-klub Szilvester estélyén olyan nagysikerű mulatságot rendezett, aminőre évek hosszú sora óta nem volt volt példa. Ennek az estélynek a keretében dőlt el a sokat vi­tatott kérdés, ki a legjobb táncos és ki a legjobb táncosnő Aradon. Tenner László a klub agilis és fáradhatatlan igazgatója, fél tizenkettőkor hívta fel a párokat a táncversenyre és a felhí­vásra hat pár jelentkezett, akiket két turnusban „vizsgáztattak“. Charleston és tangó volt a verseny megoldásra váró feladatai és meg kell hagyni, hogy minden pár nagyon szépen járta el a táncokat. A verseny fél egyre ért véget és ekkor a zsűri, amely Müllerné—Deutsch Manci elnöklete alatt dr. Vörös Lászlóné, Tenner László, Rajz Jenő, dr. Goldzieher Albert és dr. Vörös Lászlóból állott, Ítélethozatalra vonult vissza. A verseny első fu­ját egy értékes porcelán csoportot egyhangúlag a Stauber­­-n­* If.Kornis Fái­pár kapta meg és őket illeti a „legjobb aradi fai,­­nő és tán­cor“ elnevezés.­ A táncverseny második díját T. L.V.3 Lili—-Karácsonyi József pár vitte el, a harmadik Weinin­­ger Land­-K­lautner István pár lett. A zsűri ítélethirdetését óriási taps és siic­cs tagadta el a szőttesekgj lelkesen Un­ Nem ment tönkre a timişoarai devizakirály. Rajna-Rosenthal sikeresen see nyontotta le cukorüzleteit Timişoarei tudósítás nyomán szom­bati számunkban megírtuk, hogy a temesvári devizakirályt Rajna-Ro­­senthal Ferencet katasztrófális vesz­í­teségek érték Párisban a cukorba iss* folytán és hogy vagyonának jelen­tékeny részét, mintegy 25 millió lej ott kellett hagynia. Tegnap felkere­sett bennünket Korányi Jenő aradi fűszerkereskedő Rajna sógora, ak­i arra kért, helyesebbitsük cikünk adatait. Korányi szerint sógora el­lenségei lanszírozták a Rajna nagy veszteségéről szóló hireket, a való­ság azonban az, hogy a cukornate­­ten i­­g..a nem veszített sót nyert és ve­­­au nemhogy csökkent volna, de­­ szaporodott. Rajna Páriából St­eilchitzba, majd Bécsbe és Buda-­­pestre utazott. A veszteségeiről el­ is terjedt hireket a tijgo­j­«d­ivain is megcáfolta». ^4

Next