Aradi Ujság, 1927. február (28. évfolyam, 24-46. szám)

1927-02-01 / 24. szám

XXVIII. évfolyam 24. sz. 1927. febr. 1. kedd. Ara 1­lon. Felelős szerkesztő : Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ. Szerkesztőség és kiadóhivatal : But. Reg- Maria 10. Fischer Eliz­ palota. Telefon: 563. 5 gramm és 500 centigramm rádiumot hoztak a király kezelésére. Bucurestiből jelentik : Sluys dr., a brüsszeli rádium-intézet orvosa, a­ki tudvalevőleg Ferdinand király őfelsége kezelése végett Bucurestibe utazott, öt gramm és 500 centi­gramm rádiumot hozott magával. A Gongó bányaterületnek felfedezése óta ez a rádiummennyiség majd­nem az egyedüli rádiumterméke a világnak. Albert belga király Mária királyné kérésére személyesen járt közbe Franqu­nál, a társaság elnö­kénél, a rádium átengedése végett, a­mi minden kaució nélkül történt meg. Csütörtökön kezdi meg a szenátus a középiskolai törvény tárgyalását. Bucurestiből jelentik : A szenátus csütörtökön kezdi meg a középis­kolai reformról szóló törvény rész­letes vitáját. Jó helyről nyert érte­sülésünk szerint a magyar parla­menti csoport a törvényjavaslatot kevés módosítással elfogadhatónak találja. A csoport nevében Sándor József szenátor fog beszélni. lis kulturkerületre osztják Romániát. Bucureşti. A tanítók házában ma délelőtt az ország tanfelügyelői Pet­­rovici közoktatásügyi miniszter el­nöklete alatt értekezletet tartottak, amelyen elhatározták, hogy a jö­vőben a kulurális propagandát a legszélesebb mértékben kiterjesztik. Elhatározták, hogy az országot tíz kultúrkerületre osztják, s minden kerületben számos alosztályt szer­veznek, amelyeknek minden tanító kötelező tagja lesz. Rég mindig hiányos a Marx kormány, Berlin. A csonka Marx kormány tegnap délelőtt tartotta meg az első minisztertanácsot, amelyen a csütör­tökön előterjesztendő kormány­nyi­latkozatot tárgyalták. A nemzeti pártiak mai értekezletükön határoz­nak afelett ragaszkodnak-e Graefe miniszterségéhez, akit Hindenburg elnök nem akar kinevezni. Politikai körökben bizonyosra veszik, hogy a nemzetiek jobbszárnya nem fogja a felelősséget vállalni a polgári blokk meghiúsulásáért és nem fog ragasz­kodni Graefe miniszterségéig Károly volt trónörökös Kibékül a feleségével és együtt jönnek vissza Bucureştibe. Bucureşti. A Patria és több más bucuresti-i lap tegnapi szá­mában azt írja, hogy Goga belügyminiszter legközelebb a Szimp­­lonnal elutazik Károly volt trónörököshöz, akit beteg édesapja, Ferdinand király látni kíván. A lapok ehhez a híradáshoz hozzá­fűzik azt az értesülésüket is, hogy legközelebb megtörténik a volt trónörökös kibéklése feleségével, Heléna hercegnővel. A hitves­társak találkozása Rappalóban fog megtörténni, ahová Heléna her­cegnő a kis Mihály trónörökössel elutazott. Károly volt trónörökös Heléna hercegnővel és Mihály trónörökössel néhány napot fog töl­teni Rappalóban és azután együtt jönnek vissza Goga miniszter kíséretében Bucurestibe. Károly volt trónörökös jelenleg a francia Riviérán tartózkodik és Nizzában várja be Goga belügyminisztert. Bucureşti jelentések szerint Károly volt trónői ökös vissza­térése mely ellentéteket támasztott a kormány és a liberálisok kö­zött. Bratianuék most is teljes erővel ellenezték a volt trónörökös visszatérését és ilyen irányban akarták befolyásolni Averesen mi­niszterelnököt. A miniszterelnök azonban kivonta magát a liberá­lisok befolyása alól és nem engedett Bratianuék fellépésének. Ká­roly volt trónörökös inkognitó fog az országban ideiglenesen tar­tózkodni. Ez a látogatás miben sem érintheti azt a törvényes aktust amelyet 1926 január 4-én a román nemzet egyetemének törvény­hozása véglegesen elintézett. Sőt éppen ennek a törvénykezési ak­tusnak folyománya, hogy Károly — a január 4-én hozott törvény értelmében — édesapja Ferdinand király engedésével és annak ki­fejezett kívánságára jön ideiglenes látogatásra, magánemberként Romániába. Lemondott tábornoki rangjáról és összes kitüntetéseiről egy volt magyar honvé­­­­delmi miniszter. Budapest. Sréter István volt magyar honvédelmi miniszter lemondott tábornoki rangjáról és összes kitüntetéseiről. A le­mondás oka az, hogy a volt miniszter polgári pályára lépett és túlérzékeny felfogása szerint összeférhetetlenséget látott új mű­ködése és régebbi pályájának címei között. Egy tehervonat összeütközött egy katonai lőszer szállásó vonattal. Newyork, Osakából jelentik: Egy­ tehervonat tegnap össze­ütközött egy katonai lőszer szállító vonattal. Óriási robbanás történt. 13 ember meghalt, sokan súlyosan megsebesültek. 80 ház megrongálódott. —­­ Kinevezték Magyarország új belgrádi követét Forster Pált, Budapest. Az MTI jelenti: A kor­mányzó Forster Pált a hágai követ­ség vezetése alól felmentette, neki a meghatalmazott miniszteri címet adományozta és a belgrádi követség vezetésével megbíz­ta. A hágai kö­vetség vezetését Rudk­ay Lajos kö­­vetségi tanácsos vette át. ■WíainBszwk. Letartóztatások a nyugat­­magyarországi véres össze­ütközés miatt.­­ Wien Tscharmann vendéglős aa, aki a vasárnapi véres összeütközés során a védő szövetség tagjaira jött, Som­falvá­től megszökött. Apját, öccsét, valamint a frontharcosok három másik tagját, akiknél revol­­lvereket találtak letartóztatták."

Next