Aradi Ujság, 1927. február (28. évfolyam, 24-46. szám)

1927-02-01 / 24. szám

Legjobban és legolcsóbban a„setropol“-ban reggelizhet és uzsonnázhat. Halló! Halló! a Mátyás-pince (inke) étteremben „10“! Báléné főz. Ebéd-vacsora abonoma havi 1500 lei. Minden pénteken halestély. Minden szombaton disznótoros va­csora. Szives pártfogást kér: INKE REZSŐ & COMP. Szomorú tégának énekese. Bevalljuk , féltünk elmenni az iradi magyar társulat előadására. Féltünk, mert egy Osip Dymor­­szerű, túlfűtött gondolatoktól és ki­vetített érzésmegjelenítésektől hem­zsegő drámát nem lehet, csak két­félekép előadni. Vagy jól vagy rosz­­szul. Fokozás ezentúl, csak felfelé lehet lefelé semmiesetre sem. Mert ami az átlagos vagy a megkívánt je­n alul marad, az már nem elő­adás, hanem merénylet. A »Szomo­rúságának Énekese«, úgy, ahogy Aradon előadódott a legtisztább mű­vészi teljesítmény volt, amit itt idáig láttunk. A részletezésre ott kell sza­porítani a szót, ahol a rendezőről beszélünk. Győző Alfréd megtalálta a lélektani hangot, a néplélek miliő­­festésének színeit és színészileg el­érte az itt produkálható tökéletest. Ugyanilyen volt alak­ása a házas­­ságközvetítő szerepében. A többiek egytől-egyig elsőrangút nyújtanak’ ■Elsőnek: Jávor Alfréd. A könnyes­­s­zívű lélektanulmány Joschkéban. Dominálta a színpadot egy hangta­lan szenvedésskálában. Olasz igaz hangokat lel. Kálmán Sári és Kiss Mariska csupa élő figura. Pallay Manei: a kristályos magyar beszéd. Révész kéményseprője az utolsó fel­vonásban kidolgozott és átérzett em­­­berábrázolás. Károly Klári az expres­s­zionista színpad biztos megértője. Ünnepi előadás volt és jól esett a­­ sok értelmetlen prózai zagyvaság után a tiszta művészet. (r. j.) ABYSSE» fereai»»" Atlakozások. Pántya József és családja részére ma az Aradi könyv és papirkeres­ Védők szövetsége a néhai Glück Ignácz alapítvány kamataiból 500 lejt, Ráskay János 100 lejt adományozott. imstpár, unimMish, azonnal felvétetik. Az asszony ház­tartásban segédkezik. Jövedelem, lakás, kapupénz és fizetőé. „Foto“ •fényképészet, sír. Eminescu 3. sz. (Deák Ferenc­ utca) ÁSZ PÍK ffi'adeifé!« mtím kamaté F L­O B 1 31 biffében. Aradi Újság A kínai kormány ultimátumban követeli az angol csapatok haladéktalan visszavonását. Peking: A kín­épminiszter erélyes kan­p jegyzéket intézet az angol torményte IiOMonba. A jegyzékben a kínai kormány tiltakozik az angol csapatoknak Saighai- Jean tervezett partra számlása ellen és kijelenti, hogy a ciei csapatok Sanghai­ban feltétlenül garantálják a rendet és az összes idegesek élet és vagyonbiztonsá­gát. A kínai kormány éppen ezért köve­teli, hogy az angol csapatokat haladékta­lanul vonják vissza. •' r, $ Az „Élet,amely titka Bűnvádi eljárás indul egy hírhedt német erotikus könyv szerzői: Kotornak asszony és az állítólagos „Margit nővért" ellen. Bréma. A rendőrség hivatalos jelentésben közli, hogy Ko­loniák asszonyt, akiről kétségtelenül kiderült, hogy habár idegen segítséget is, ő írta „Az élet, amely öt“ című nagy feltűnést keltő botrányos könyvet, letartóztatták, mert alaposnak látszik a gyanú, hogy prostituáltaknak menedéket és alkalmat adott mes­terségük folytatására. A vizsgálat most arra is kiterjed, hogy ő taszította-e a fertőbe saját leányát. A botrány tehát, amely hetek óta izgalomban tartja nem csupán Bréma városát, hanem egész Németországot, új stá­diumba lépett. A német könyvpiacon egy könyvkiadóvállalat cé­ge alatt újév után megjelent egy könyv, amelynek teljes címe a következő: „Az élet, amely él. Egy gyermekleány vallomásai.“ Naplószerű feljegyzéseket tartalmaz fejezetekre ” ,ítva, amelyek­nek címei így következnek egymásra : A bukás, az erkölcsrend­őrség, Lelki kínok, Fogság, Kórházi ágyon, A gyermekbiróság ítélete, Ismét a szülői házban. ” Van a könyvnek előszava és, amelyet M. J. Breme­­rt s ebben biztosítja az olvasót, hogy a leírás való eseményeket tár­gyal, a szerencsétlen leány nem költött alak. „Machan Margit“ vetette papirosra ezeket a vallomásokat, iskolai füzetekben írta meg züllésének minden egyes fokát idő szerint pontosan meg­jelölte, csak a helyet hallgatta el a könyv írója. Egy brémai újság állítólag alaposan utánajárt a dolognak s ugyancsak állítólag a legnagyobb biztossággal megállapította, hogy az események színhelye Bréma és a szerencsétlen terem­tést nem Machan Margitnak, hanem Kolóniák Lisbernek hívják. A brémai rendőrhatóságok e leleplezés után megindították a nyomozást és állítólag kiderítették, hogy a könyv tulajdonképpeni írója „Margit testvér“, aki állítólag a Meppen mellett lévő Ha­­selünneben egy kolostorban élt. A botrány és a vizsgálat különben éppen a könyv adatai alapján indult meg. A fiatalkorúak felügyelő hatósága hívta fel a rendőrség figyelmét a könyvre, mert közel feküdt a gyanú, hogy a könyv "előszavában az igazságot írták meg, a főszereplő leány nem költött személy és éppen a könyv nyújtja a legsú­lyosabb bizonyítékokat egy fiatalkorú leány megrontása mellett. Kolomak asszony kihallgatása során azt vallotta, hogy az a lány, akiről a könyvet írták, nem az ő lán­­a, az adatokat fiatalkorú prostituáltaktól kapta, akik nála jártak. Kolomak asz­­szony igyekszik az állítólagos „Margit nővért“ is tisztára mosni. A rendőri nyomozás nem elégszik meg ezzel a vallomással a­ki ERZSÉBET MOZGÓ kedd és szerdai műsora: m . Ma d. u. 6 és este 9 órakor és holnap szerdán d. u. 3, 5, 7, és 9-kor. I Schellenberg Testvérek ! S Ketfermann Bernát legújabb nagy feltűnést aratott regénye filmen. Irig A filmben CONRAD VEI­DT egyik legszenzációsabb ket­tőd szerepét játsza. — Rennes httyárfik, új m­ásik! Oünakeringa a sman legszebb síkerre HSfföV UISlIEE-iftl. ' ''■'(1 február ). Stern Gyula nemcsak a lábát, de a kezét is eltörte. Az »Aradi Újság« tegnapi számá­ban hírt adtunk arról a balesetről, mely a Lomási Erdőipar r.­t. vezér­­igazgatóját, Stern Gyulát érte Bucu­­restiben. Az első jelentés szerint a vezérigazgató, amikor autójából ki­szállt elcsuntott és lábát törte. A tegnap érkezett újabb hírek arról számolnak be, hogy a vezérigazgató balesete súlyosabb, mint az első percben látszott. Stern Gyula ugya­­nis nemcsak a jobb lábát, hanem a karját is eltörte az esés következté­ben. A vezérigazgatót megröntge­nezték és a karját, valamint a lábát gipszbe tették. Stern Gyula felgyó­gyulása több hetet fog igénybe venni, Stern Gyuláné, valamint dr. Köves ügyvéd még tegnapelőtt leutaztatt Bucurestibe.­­ ort MWMw fmmvAsmsxmsa Fajáros Oli lesz az ideálja is február 12. ...... irmiiiii ...im—r~i • Tin -nn~"Trr-n---­— Themes uj tanekurzust kezd febr. 4 én a városligeti kioszkban.­­ — LEGJOBBAN étkezhet a Vadászkürt éttermében Gimákét a Szorgalmas nő bejárónőnek ajánlkozik, kiadóban kérek. Különbej­árat a bútorozott szoba azonnal kiadó. Sírj Dorobanţilor (Urban i. u.) 24. Különb­ejáratú bútorozott szobát keres magánhiva­­talnak a központban. Címeket a kí­yi adóban kérek. Volt fűszerkereskedő azonnali belépésre raktárnoki vagy segédi állást keres. Cím a kiadód­ban. Telkek a Szél és Farkas utcában eladók. Cira! a kiadóhivatalban. .j kifutófiu azonnal felvétetik Weiszberger (An-­­drássy-tér) 5. ZONGORA rövid — áron alul — 20 000­­ leiért eladó* Megtekinthető .. ! Radnai ut 40. szám alatt a ház­: •. .. ' » . *4 I t Ci lelj A *0 ilOCk i v.

Next