Aradi Ujság, 1927. március (28. évfolyam, 47-71. szám)

1927-03-01 / 47. szám

XXVIII. évfolyam 47. sz. 1927. március 1. kedd. Felelős szerkesztő : Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bal­ fzeg Maria iö.Fischer Eliz-Iwlots. Telefon: 503-Ara­­­leu. lágy toppgel jogsik­orc IMIM, a miniszterelnök nejét. Avereseu tábornok elfoglaltsága miatt nem jöhetett Aradra. Ma délben egy órakor a bucurestii gyors­vonattal Aradra érkezett az estére tartandó Ár­­vizbál fővédnöknője, Avereseu Ciotild, a minisz­­niszterelnök felesége. A minniszterelnökné jöve­telére már napok óta készültek és úgy volt már, hogy maga Averescu tábornok, a miniszterel­nök is elkíséri feleségét Aradra. A politika fon­tos dolgai, azonban lehetetlenné tettére a mi­niszterelnöki látogatást és a vonatnál összegyűlt nagy és előkelő közönség a miniszterelnöknét várta egyedül. A gyorsvonat érkezésének pontos ideje fél­­egy órakor lenne, de már tizenkét órakor kez­dett népesedni a vasúti állomás perionja. A fogadtatásra az állomás első osztályú váróter­mét perzsa szőnyegekkel és virágokkal díszítet­ték fel. Félegy órára már egészen forgalmas lett az állomás környéke és egymásután szállí­tották a robogó autók és fiákerek a fogadásra jövő közönséget. Ott tartózkodott a perronon Gergely püspök, Prodan tábornok, Boneu Vazul prefektus, Anghel István dr. polgármester, Bar­­bara Szever dr. az aradi törvényszék elnöke, Mutiu Traján rendőrprefektus, Marinescu Virgil a határrendőrség inspektora, Frint Lajos evan­gélikus szuperintendens, Hergott és Tamásdán táblabirók, Jancu Cornel dr. országgyűlési kép­viselő, Miclea Szever dr. volt országgyűlési képviselő, Miklósi Emil dr., Pascutiu Szilviusz dr. közjegyző. A hölgyeknek külön hatalmas és előkelő tábora vált a miniszterelnökné érkezésére. Ott volt Prodán tábornokáé, Boneu prefektusné, Angel István dr.-né, Paunescu alezredesné, Bot­­tis Tivadarné, Pascutiu Szilviuszné Miclósi Emilné és a zsidó nőegylet nevében özvegy Antal Zsigmondné és Münz Mártonné. Az úr­asszonyok négy hatalmas csokrot hoztak maguk­kal, melyet az érkező miniszterelnöknének óhaj­tanak majd átnyújtani. Az érkezés pontos idejét türelmetlenül várja a­ nagy közönség, de néhány perccel előbb mire terjed, hogy a vonat késik. És tényleg, régen el­múlt már fél egy, de a vonat még messze jár Aradtól. Kiderül, hogy félórai késéssel fog csak befutni a bucuresti-i gyors. Közvetlen a vonat érkezése előtt érkezett ki a pályaudvarra Go­dis László kultusz­mi­ni­s szter és a fele­sef?*1 Öt perccel egy óra elött futott be az expressz, amelynek mozdony utáni szalonkocsijában érkezett meg Averescu minisofij elnök felesége. Lelkes éljenzés fo­gadta a vagyonról lelépő Averescunét, aki mosolyogva, láthatóan boldogan fogadta a lelkes üdvözlést. Comsa Gergely püspök üdvözötte a miniszterelnök felségét A rád lakó&j*!» ....jhalni&aj­ok­ . .. örömét amely boldogan üdvözli a város íiu**miközöitt azt a nőt, aki nagy érdemeket szerzett magának a jótékonyság terén, akinek áldásos munkássága könnyeket sz­árit fel, szen­vedéseket enyhít. Olyan pillát mulatott mindig a jó­tékonyság, a szociális tevékenység terén, amely köve­tendő példaképen szolgál az egész nemzet asszonyainak. Lelkes hurrá súgott végig a perionon. Goldis László kultuszminiszter neje nyújtott át ezután egy csokrot a miniszterelnöknének, aki megölelte és meg­csókolta Goldisnét. Angel Istvánné gyönyörű ibolya­­csokrot nyújtott át a miniszterelnöknének, majd Pro­dán ta ernokné nyújtotta át csokrát amelyet Averes­­cuné szívélyesen megköszönt. Botis Tivadarné gyúj­totta át csokrát. Aver­scuné megcsókolta az uriasz­­szonyt és azt mondotta: , \ — Mi már ismer­ük egymást! ’ Még több csokrot is nyújtottak át a miniszt­erel­­nöknmk'* boldogan, kedves szavakk­ il kösz. nie meg ■ ,, #kokat. Ezatán a feldíszített e­sőosztálya várós unióé ment A­veresenné, ahol az aradi jótékony­­célú­gyesületek hölgy delegátusait mutatták be. Mind­egyikükhöz volt néhány kedves, közvetlen szava Ave B­rercanénak. A cercle után a miniszterelnökné az állo­más előtti autóba szállt és a prefekturára hajtatott. Hosszú autó- és kocsiror követte a miniszterelnök fe­leségének gépkocsiját . ‘­­ Averescu tábornokné kíséretében­ érkeztek. Dimitriu , . asszony, a Spiru Haret intézmény igazgatóhőse, 1. Dimitriu tábornok felesége és Demetriu Eugen be­lügy­­­miniszteri kabinetfőnök, a bülügyminiszter magát tud­un­a A kantoni tüzérség megkezdte A. Sanghai elővédőműveinek bombázását London. Sanghaiból jelentik szikratávírón . A kantoni had­sereg tüzérsége megkezdte a sanghai-i védelmi vonal bombázását. Ez árvédelmi vonal tulajdonképen Sanghai elővédő műveihez tar­tozik és a várostól csak 15 mértföldnyire van. A védőműveket ne­héz kaliberű ágyukkal lövik. Santung tartományból újabb csapatok érkeztek a sanghiangi frontra, amely erősen felkészülve várja a kantoniak támadását. -­• Sanghaiból jelentik: Az angol csapatok elfoglalták a hadál­lásokat, amelyek a koncessziónál területeken kívül fekszenek. Őfelsége Spanyolországba megy üdülésre, Bucurestiből jelentik. Illetékes kö­rökből azt a hírt kaptuk, hogy Őfel­sége, a király március hó közepén Spanyolországba utazik, ahol több ideig fog tartózkodni, mert az ég­­h­ajlat a spanyol Cadice tartomány­ban nagyon kedvező és jóhatású a király egészségére. Ai belügyminiszteri rendelet az idegenek jelentkezési kötelezettségéről Bucuresti. A belügyminiszter ren­delet küldött az ország összes ha­tóságaihoz. A rendelet szigorú intéz­kedéseket tartalmaz, az országban tartózkodó idegenek ellenőrzését is­r­métel­e. A rendelet első szakasza azt mondja, hogy mindazok az ide­genek, akik 1918 december 1-je óta az országban útlevél vagy más iga­­zolvány nélkül tartózkodnak, 15 na­pon belül kötelesek jelentkezni a városiak a szigurancán, a falusiak a csendőrőr­nél. Tüntetni akartak a bucureşti diákok a Nemzeti Színház tegnapi előadásán­ , Bucureşti. A Nemzeti Színházban tegnap volt D Herr­iró új színmű­vének a „Póls“-nak bemutatója. A színház­ igazgatósága megtudta, hogy az egyetemi ifjúság nagy tüntetést készít- e­ő. A csendőrség is értesü­­lést szerzett és a tüntetésre csopor? tosuló, diákok közül, mintegy hat? vanat őrizetbe vett. A rendőrprefekturára kísértek és igazolás után elbocsáj'tották a diáko­kat. A bemutató előadás teljes rend­ ben folyt le. Vádirat a jugos­záv belügy­miniszter ellen. Belgrád. Davidon és a demokrata klub elnöke elfogadta a Maxi­mo­vics belügyminiszter ell­eni vádiratot, amely valószínűleg holnapután a skupinot elnöksége elé kerül. Poli­tikai kör­ökben azt hiszik, hogy Maximovics rövidesen tárcát fog cserélni Szruszkicn igazságügy- miniszterrel. Németország aggodalommal nézi az angol-orosz­­ feszültséget Berlin. Németország rendkívül aggodalommal nézi azt a feszültsé­­get, amely az angol-orosz viszony­­ban beállott. Stresemann azonban új lradií­vne tér­jen e vissza Berlinbe, a FiDszövetségi tanácsülés előtt

Next