Aradi Ujság, 1927. április (28. évfolyam, 72-95. szám)

1927-04-01 / 72. szám

XXVIII. évfolyam 72. sz. 1927. április 1. péntek. Felelős szerkesztő : Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ. Szerkesztőség és kiadóhivatal : BuS. leg. Maria 10. Fischer Eliz-palota. Islefolt: 563.Ara­­­leu. Az udvarosa ma megindította az autóbuszjáratokat. A „Record“ közjegyzőt ültet fel az egyik autóbuszra és óvást vetet fel. Ma reggel megindult a városi autóbus­z­ közlekedés azzal a két autó­busszal, amelyeket a város Clujon vásárolt. Egyelőre a Piaţa Avram Iancu (Szabadság-tér) és az állomás között közlekednek az autóbuszok,­ azonban pár nap múlva kiterjesztik a forgalmat a Matrótzy telepre. Egyidejűleg tovább folyik a harc a Record vállalat és a város között. A Record hivatkozva a postavezér­­igazgatóságtól kapott engedélyére, még ma vagy holnap délelőtt kísér­letet tesz Arad—Aradul Nou közötti közlekedés megindítására. Az autó­buszon helyet fog foglalni egy köz­jegyző is, aki abban az esetben, ha erőszakkal meggátolnák az autóbusz közlekedését, nyomban óvást je­lnt be és jegyzőkönyvet vesz fel a tény­állásról. Munkatársunk ma délben beszél­­­getést folytatott Anghel István dr. polgármesterrel, aki kijelentette, hogy a városi autóbuszok ma csak próbájára­tokat végeztek és ezért közlekedtek csak a vasúti állomásig. Holnap reggeltől kezdve azonban a rendes Mosotzy telepi közlekedés veszi kezdetét. A Record váll­­at ujaradi járatá­nak kérdésében a polgármester ki­jelentette, hogy ebben az ügyben a felső hatóságok még nem döntöttek, ezért Record vállalatnak nincsen jogában a közlekedést megkezdenie. De abban az esetben is, ha a posta vezérigazgatóság az ujaradi autó­buszjárat kérdésében azt határozná, hogy fentartja a koncesszió jogát, akkor is Aradváros vezetőségének a joga megállapítani azt az útvonalat, amelyen az ujaradi autóbuszok jár­hatnak. Kölöncén is, az ujaradi autóbusz megállás nélkül köteles a városon keresztül, a vasút vndó­házig közlekedni. Aradon személy­forgalmat nem bonyolíthat le. Súlyosan megverték az adókivető bizottság tagjait Putna megyében. Bucureşti. Putna megyében Malo­­vitza községben tegnap 40 paraszt behatolt a községházára, ahol az adókivető bizottság dolgozott és sú­lyán inzultálták a bizottság tagjait. Csendőrség állította helyre a ren­det és a parasztok vezérét letartóz­tatták. . . Eta ilia­i ij Ujiel foísijíu­l EL Bucureşti. Kormánykörökből szerzett értesülések szerint a pénzügyminiszter javaslatot készül a parlament elé terjeszteni, a­mely felhatalmazza a Banca Nationalát, hogy 3 milliárd bankje­gyet nyomasson a 22 m­lliárd bankjegyállományon felül. A pénz­ügyminiszteri javaslat óvintézkedés akar lenni a lel emelkedésének mérséklésére. ha az új bankjegyek kibocsátása után sem érnek el megfelelő hatást, a Banca Naţionala felhatalmazást kap, hogy csekkeket, illetve aranyfedezetű hónokat bocsásson ki. J­u­go­szlávia b­ej­el­ent­ette, hogy olasz támogatással mozgósítás folyik Albániában. Londonból jelentke­tt jugoszláv­ konfliktus ügyében for­dulás történt. Teg­nap délután megjelent a readülyminiszte­­riumban Jugoszlávia belgrádi követe és bejelentette, hogy Albániában olasz támo­gatással nagyarányú mozgósítás folyik Ugyanilyen bejelentést tett Genfben a Nép­­szövetség főtitkári hivatalában Jugoszlávia berni követe. Az albán követ ezzel szem­ben kijelentette, hogy Albániában nem fo­lyik mozgósítás, és az egész bejelentésnek csak az a célja hogy az ügy a Népszö­vetség elé kerüljön. Róma: Olaszország csak abban az esetben hajlandó közvetlenül tárgyalni Jugoszláviával, ha Jugoszlávia előzetesen elismeri a tirana szerződést Erről azon­ban szó sem tehe , mert hiszen a konflik­­­tus magja éppen a tiranai szerződés A miniszter­tanács meg­szavazta az államsegélyt. Az összeg nagyságáról Averescu tábornok személyesen dönt. Bucureşti. Teljesen megbízható, kormánykörökből nyert értesülés szerint a múlt hét végén tartott minisztertanács elvben és egyhangúlag engedélyezte, illetve megszavazta az államsegélyt a kisebbségi iskoláknak és egyházaknak, azonban annak számszerű összegét nem határozta meg, hanem az ez irányban való döntést Averescu miniszterelnökre, mint a pénzügyek vezetőjére ruházta. Informátorunk szerint a tábornok még ezen a héten határoz és így a legközelebbi minisztertanács már megadhatja a végleges approbációt is. Egyébként a szubvenció ügyét a minisztertanácson Petro­­vics közoktatásügyi miniszter referálta, Goga belügyminiszter pedig igen határozott módon támogatta. Két személyvonat összeütközött Galacon, Bucureşti. Tegnap délután a Barladból jövő személyvonat Galac állomáson téves váltóállítás következtében összeütközött a Chisinau—bucureştii személyvonattal. 4 utas súlyosan 17 köny­­nyebben megsebesült. Két fékezőt és a barladi forgalmi tisztet letartóztatták. Visszahívták a párisi olasz követet Fario Avezzano márki olasz nagy­kövét Doumergue köztárs­asági el­nökünk tegnap átnyújtotta vissz­­hivő levelét. /cSESSSsr­b­E33r. Legújabb valutavirzusok: ZÜRICHI NY­ITAS­A&tc’ua 31. HELYI ÁRFOLYAMOK: i­n­lei zürichi zárlata 340.

Next