Aradi Ujság, 1927. június (28. évfolyam, 120-142. szám)

1927-06-01 / 120. szám

2 "....... ...... imlf» A leánykiházasítási csoport szervező munkája. Társadalmi és jótékonysági újabb intézményeink közül talán egy sem váltott ki oly nagy érdeklődést, mint az Aradi Polgári Jótékonyegyesület Leány­kiházasítási Csoport­ja. Érthető is, hogy a mai súlyos­azdasági vi­szonyok alatt minden olyan intéz­mény, amely emberbaráti célokat szolgál és az anyagiakban könnyebb­ségeket hoz, — nagyon szívesen fogadtatik a közönség részéről. A Kiházasítási Csoport iránt igen nagy az érdeklődés — még Temesváron is — s így nagyon valószínű, hogy a megkívánt 1000 tag ham­rosan együtt lesz. A beiratkozást az igaz­gatóság tegnap esti ülésén újból könnyebbé tette, am­ennyiben a 400 lejnyi beiratási díjra nézve úgy ha­tározott, hogy fele a jelentkezéskor, a másik fele pedig a tagsági köny­vecske átvételén­él róható le. Ez is­mét könnyítést jelent és lehetővé teszi a kevésbbé mó­­s családnak is leánya részére a hozományt biz­tosítani. Állandóan figyelemmel kí­sérjük a szervezkedési munkálato­kat s azokról hírt is fogunk adni. A délelő­tt órákban az Ipartestüle­­ten is felveszik a jelentkezőket. ­ Az aradi neolog izr. hit­község választási bizottsága fú­lió 29-én tartott ülésében összeállí­totta a június hó 19 én tartandó választáson választói jogosultsággal bíró hitközségi tagok névjegyzékét. E jegyzék a templomban és a hit­községi irodában megtekinthető és akár jogosulatlan személyeknek a jegyzékbe történt felvétele, akár a választásra jogosultak kihagyása el­leni felszólalás a bizottság jegyző­jénél június hó 7-ig bezárólag be­jelenthető. Bársony Andor, bizott­­sági elnök, Vajda József, bizottsági jegyző. Ministerul Justiţiei, Con­sti­­t liUail. Conform art. 23 din legea privi­toare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii române, se publica următoarea cerere de naturalizare, spre ştiinţa acelora cari ar vot­­a, facă vreo întâmpinare, potrivit dis­­poziţiunilor art 23 din zisa lege: Domnule Ministru,­ ­Subsemnatul Singer Andrei, de profesiune funcţionar particular, do­miciliat îa Arad, Str. Ion Weitzer No. 20, având în vedere că în con­formitate cu art. 7 punct. 2 din legea privitoare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii române, am renunţat pentru totdeauna la orice cetăţenie străină supunându mă ne­condiţionat regiior şi constituţiei ţării Româneşti, cu onoare vă rog să binevoiţi a dispune să se facă pe baza certificatelor al­aturate for­malităţie legale pentru a putea obţine cetăţenia română prin natu­ralizate. Primiţi, vă rog, Domnule M­ois­tru a vigor-. î , deci chitelor meie cotisi delaţiuni. Andrei Sinaer. y* Ÿ? T­á­nj*ág Cool­­dge elnök nyi­fati állást foglalt a kommunizmus ellen. Washington, Erringtonban, a háborús hösök temetőjében Coolidge beszédet mondott, melyben síkra szállt a versengő fegyverkezés ellen, kijelentvén, hogy a kor­­­mány eltökélt politikája más nemzetekkel szemben nem az erőszak, hanem a meg­s­értés alapján érintkezni, azonban nem szabad félreismerni a szükségességet és ka­tonai értelemben mindig felkészülten kell állani Ha a katonai erők megszüntetéséhez hozzájárulnánk, a megsemmisülésnek tennék ki magunkat. A belpolitikára átérve kijelentette, hogy a belterületen a rend és a nyugalom még fontosabb, mint a kül­politika kérdései. Ha országunk olyan embereknek volna gyülekező helye, akik a fennálló rendet és munkát kedvelő népünk ellenében bűntényeket és erőszakosságo­kat követnének el, akkor önfentartásunk érdekében meg kellene változtatnunk az al­­­­kotmányt és államunk alapkövét, hogy a személyes szabadsággal való visszaélést­­ korlátozzuk. A beszéd befejező része a politikai körökben nagy feltűnést keltett, mert az angol jelentésekben, melyek az Árkosnál történt házkutatásról szólnak, amerikai kommunisták címeiről is szó van. Könyvvizsgálatot tartott a pénzügyigazgatóság több nagy aradi cégnél. Tegnap egész nap bizottság járt több előkelő nagy­­ aradi cég üzleteiben. A bizottság Turán kerületi felügyelőből és 11 egy magasrangú pénzü­gyigazgatósági tisztviselőből állott és a­­ cégek által vezetett üzleti könyvek átvizsgálását végezte. A vizs­gálat rendkívül alapos és mindenre­l kiterjedő volt. Az egyik üz­­­­letben délelőtt 9-től 1-ig, a má­sik cégnél délután 3-tól este 7-ig tartott a vizsgálat, amelyet a mai napon más cégeknél folytat­tak. A könyvvizsgálatnak az a célja, h­ogy a pénzügyigazgatóság az illető cégek adójának letárgyalta előtt alapos betekintést nyerjen az üzletmenetei terjedelméről és a forgalomról és a valóságot megközelítő alapon történjen az adókivetés. A magyar kisgazdák Mészöly szegedi egyetemi tanár eltávolítását követelik. Budapest. A kisgazda képviselők nincsenek megelégedve azzal az elégtétellel, amelyet Mészölyi Gedeon dr. adott, akinek da­rbja a »Tót­ág­i« szerintök mélyen sérti Nagy­atádi Szabó emlékét. Tegnap a kép­­viselőházban ismét szóvátették az ügyet és követelték, hogy a kultusz­miniszter a legszigorúbban járjon el a kegyeletsértő egyetemi tanár ellen. Klebelsberg gróf válaszában kijelentette, hogy Mészölyi tanár ektifikáló nyilatkozat­ban elment addig, ameddig csak elmenni lehe­tett. Visszavonta darabját, bocsána­tot kért és kifejezte nagyrabecsülé­sét Nagyatádi emléke iránt. A mi­niszter kijelentette, hogy a kérdé­ses színdarabot megkapta és kiadta az egyik referensnek, hogy az illető jelölje meg a politikai részeket. Til­takozik az ellen, hogy az affért összefüggésbe hozzák a szegedi egyetem ügyével, amelynek semmi köze sincs Mészölyi tanár egyéni vállalkozásához. A megvert főispán tisztele­tére fáklyásmenetet rendez­tek Kecskeméten. Kecskemét Ismeretes, hogy dr. Nagy László ellenzéki érzelmű ügy­véd vasárnap tettleg inzul­tál­ta Fáy főispánt. Kecskemét lakossága teg­nap a főispán tiszteletére fáklyás­menetet rendezett. A menetben mintegy 6000 ember vett részt. Moszkva keze a chilei köz­társaságig is elér. Santiago. A rendőrség tegnap le­tartóztatta Mctavic Galdaest, aki­nek neve a londoni Harcosában talált jegyzékben a kommunista 1927 június 1. szerda. A bor árának nagy emel­kedésére számítanak a közel­jövőben. 40—50 lej lesz a legolcsóbb bor ára. Az új szesztörvény, amely július 1-én lép életbe jelentős kihatással lesz a bor­árakra. A törvény értel­­mében azokhoz az italokhoz, ame­­­lyeknek előállításához eddig szeszt használtak, ezentúl borpárlatot kell használni és a szesz felhasználása rendkívül korlátozott. Likőr fajtákat, konyakokat is ezentúl borpárlattal kell készíteni. Egészen bizonyos,­ hogy a bor iránti kereslet hatása alatt a borárak felszöknek. Szak-­ körökben az a vélemény, hogy a törvény következtében olyan mér-­ lékű kereslet indul meg a bor után,* amely annak árát literenként 40—500 lejre viszi fel. Már most is nagy az* érdeklődés a bor után és a legutóbbi napokban egyre emelkedő árak­ mellett jelentős tételek cseréltek gazdát. A bor árának emelkedése ki­s hatással lesz a konyak árának emel­­­kedésére is. A konyakgyárak leg­­alább 15 százalékkal fogják felemelni az árakat. NYÍLT-TÉR. Az ezen rovat alatt közlöttekért nem vállalunk felelősséget. Nyilatkozat. Most jutott csak tudomásomra­ügynökök sorában szerepel. A nála levő papírok között megtalálták az »Arc­s«-nak, a chilei kommunisták hogy egy aradi lapban újságcikk­­e­­részére adott utas tásait. Rajta ki­­lent meg betegségemmel kapcsolatá­val még négy kommunistát,tartóz­­ban. Ma már teljes egészségemben jattak le, akiket valószínűleg ki­­ , fognak utasítani, meg mIndig állítom, hogy engem egy úr hipnotikus állapotba ejtett és a sok munka által legyengített ideg-Egyszobás konyhás utcai lakás kiadó Str. Oituz (Illés­­utca 32. Eladó vagy kiadó Mos Ajun (Szél­ utca) 30. szám alatt, az udvarban egy szerény igényű 2 szobás lakás mellékhelyiségekkel 1. évi júnus hó 1-ére. Értekezni lehet ugyanottan este 7 órakor, vagy va­sárnap, a délelőtti órákban, Weisz­­berg - féle ház udvarán. rendszerem ezen hipnotikus állapot­nak nem tudott ellenállni. E hipno­tizálás célját és okát nem tudom, de nem is kutatom. Ezen nyilatko­zatot csakis a saját reputációm ér­dekében teszem. Perényi Aurél: — A VADASZKÜRT kávéház­­ban közismerten kitűnő minőségű reggeli és ozsona kávé­, valami.)! fagylaltot szolgál­nak fel

Next