Aradi Ujság, 1927. december (28. évfolyam, 268-292. szám)

1927-12-01 / 268. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal : Arad, Bul. Maria 12. Telefon : 503. — Timişoara, ;^tr. P. Solderer 2. (Bánáti szerk. : Bruckner lajos.) — Megjelenik minden munkanapon. Csütörtök, 1927. december 1. Felelős szerkesztő. ^­­ XXVIII. évfolyam. 26­. száza. Dr. Vörös László.­­ Hétköznap ára 1 leu. előfizetési ára: Havonta 30, negyedévre 90, félévre 180, évente 360 lej. Külföldre a duplája. Hirdetések felvétele díjszabás szerint. december 9-ikén nevelik ki Magyarország herceg­­prímását. Róma. Az U­ited Press értesi­­sülése szerint a december 9 ikén tartara­ló­­­kokoazisztórium­on ki fog­lalt neve­l­i Serédy Jusszint Magyar­ország hercegprímásává. Jugoszlávia és Törökország barátsági szerződési körnek, Belgrád. Diplomáciai körökben az a hír terjedt el, hogy Jugoszlávia és Törökország már legközelebb biztonsági és bánsági szerződést fognak kötni. %? francia, mm for suive­­san kompromittálva vm a kötvényhaimsítási figyben. • Bécs.^A «zenzéc­’ erejével hatott ■ .ogv’a filom.phhfeio safe-jében ta- * kötvények egyrésze már sza­­•\vW:*rr«rS 1 ■ ' ’ volt le­bélyegezve, ami azt jelenti, hogy a papirosokat előbb kicsempészték, mud visszacsempésznék több hatá­rom­at. A lapok szerint a csempé* •sz.'seket Reynauld francia szenátor ■'vz 'pzis, aki diplomáciai útlevéllel ‘piizott. Reynauld a mii párisi la­pokban nyilatkozik és tagadja a vá­dat kijelentvén, hogy három éve ~*»U Bécsben. Harmincnégy embert állítot­tak elő a ma éjszakai ,budapesti tüntetések során. Budapest. A Népszava előtti tün­tetésekből kifolyólag összesen 31 előállítás történt. A szociáldemok­rata képviselők még éjszaka inter­veniáltak, hogy az őrizetbe vett egyé­neket bocsássák szabadon. Ma a parlamentben is szóvá akarják tenni az ügyet. —in---fswd­­ oB Aradon premier! LOTH ILA! és Vándory Gusztáv A lélek órája.] BOBY átváltozó művész! nagyszerű vígjáték. Ma 5, 7 és 9 órai kezdettel az­­ Erzsébet Moziban! a főszerepben Ezt megelőzi: Ma ulolsa ilfiiita itt. M­ai sa si ii, ' asshii i­iiiii il sen. London. A Sunday Times tegnapi számá­ban egy interjút közöl Bratianu Jonesről, me­lyet a volt miniszterelnök röviddel halála előtt adott a lap Bucurestiben járó munkatársának. Ami Románia belpolitikáját illeti — jelentette ki Bratianu — mindig különös súlyt helyezett arra, hogy az agrárreformot nemzetiségre való tekintet nélkül, pártatlanul hajtsák végre. A román nemesek, akiktől földjeiket kisa­­játították, és olyan elégület­nek, mint a ma­gyarok. A m­­agyar és a román nép azonban — Bratianu állítása szerint — egyformán meg van elégedve a földreformmal. Ami a trianoni f­éke revíziója érdekében megindított propagandát illeti — folytatja az el­hunyt miniszterelnök —, azok a politikusok, a­kik Magyarországon olyan reményt keltenek, hogy ilyen akciót külföldi hatalmak támogat­hatnak, veszélyeztetik az európai békét, mert Románia soha s­e fog jószántából egy tenyér­nyi földről sem lemondani A trianoni béke revíziója csak egy olyan háború útján lehetséges, amelyben Romániát legyőznék. Egy debreceni orvos inasa megfojtotta felakasztotta az orvos házvezetőnőjét. Debrecen. Dr.­­ Ferenczy Zoltán orvos házvezetőnőjét Kiss Gábornát, ma reggel a konyhaajtó kilincsére felakasztva talál­ták. A lakás ajtaja belülről be volt zárva. A boncolás megállapította, hogy az asz­­szonyt fojtogathatták. A gyanú az örvös 19 éves inasára, Elek Mártonra esett, aki állandóan civakodott Kissnével. A házku­tatás során az ines szobájában a szalma­zsákban­ egy véres zsebkendőt és egy ket­tészakadt hevedert találtak, amelynek szám­lái azonosak voltak a Kissné nyaka körül falált szövetszálakkal. Ezek a bizonyítékok súlya alatt bevallotta, hogy az asszonyt, aki őt szidalmazta, dühében megfojtotta, majd felakasztotta a kilincsre mintha ön­­gyilkos lett volna, és azután a konyhát be­­zárva elmenekült. Eleket letak­óztatták. Winternitz Jenő további fogvatartását rendelte el úgy a vizsgálóbíró, mint a vádtanács. Arad város érdeklődésének közép­pontjában a hatóság elleni erőszak miatt őrizetbe vett Winternitz Jenő nagykereskedő ügye áll. Mindinkább megerősödik az a meggyőződés, hogy a hatóságok túlzott szigorral jártak el a beteg és éppen beteg­sége miatt könnyen indulatba jövő kereskedővel szemben, akit a fő sz üzletmenet és az adóhivatal köze­geinek túl kíméletlen fellépése amúgy is elkeserített. A nagykereskedővel szemben nem volt ok arra, hogy őrizetbe vegyék. Ez az őrizetbe­vétel a zaklatás jellegével lap és alkalmas arra, hogy megrendítse az állampolgároknak a személyes sza­badságba vetett hitét. Fölösleges volt a letartóztatással súlyosbítani Winternu­x helyzetét, akkre , ha a vád úgy áll meg a főtárgyaláson is, mint ahogyan jelenleg megkonstru­álták — súlyos fogházbüntetés vár. A halóság elleni erőszakért nem is lehet pótbüntetést alkalmazni, csak fogházbüntetést és hogy a katonai bíróságok milyen szigorral járnak el ilyen esetekben, azt mutatja Fe­kete Mihály volt timisoarai színigaz­­gató esete, akit három hónapi fog­házra ítéltek, amiért a pénzü­gyigaz­­gatót kiutasította a színházi pénztár helyiségéből, ahol az vizsgálatot akart tartani. Holott Fekete egy uj­jal sem nyolt a pénzügyigazgazóhoz, amit a Winternitz ügyben bajos lesz beigazolni. Ma korán délelőtt hozta meg a nagy­kereskedő ügyében Lotira.ca I vizsgálóbíró határozatát. D Meleit tíz órakor maga elé vezettette Winter­­nitzet, akivel közölte, hogy a letar­tóztatást kénytelen elrendelni ellene A nagykereskedő meglepetéssel fo­­gadta a határozatot és fel­folyamo­dást jelentett be ellene. Délben 12 órakor ült össze a vádtanács a törvényszék első eme­leti főtárgyalási termében, ahol ek­korra az érdeklődők nagy serege várta a bíróság döntését. Ott volt a Kereskedelmi Testület elnöke, Do­m­án Sándor nagykereskedő, az ipar és kereskedelmi kamara főtitkára- Pacurár Brutus és még számosan- Tizenkét óra után vezette elő egy fogdázőr Winlernitz Jenőt. A tanács elnöke" Hargott táblabiró volt, míg mell­ete Moldován Sabin törvényszéki biró foglalt helyett. A kihallgatást Moldován biró végezte, miután a nagykereskedő nem bírja a£ állam nyelvét. Winternitz részle­tesen előadta vélek­ezését és ezután Sarbu dr. kérte védencének sza-

Next