Aradi Ujság, 1927. december (28. évfolyam, 268-292. szám)

1927-12-01 / 268. szám

t­s JLA badlábra való helyezését, mert nin­csen ok arra, hogy fogva tartsák. A bíróság tanácskozásra vonult vissza és a hallgatóság maiban mindenki biztosra vette­,­­ ,»egy « döntés kedvező lesz. Pár perc, felnyílik a tanácskozó é rem ajtaja s Hargott táblabiró fingosan hirdeti ki a határozatot, hogy a bíróság helybenhagyta a vizsgálóbíró letartóztatási határoza­tát, így tehát Winternitz fogva ma­rad, de az általa említett kaució ké­relmével külön kell fordulni az ügyészséghez. Ezután a nagykereskedőt vissza­­vezették a fogházba. Úgy tudjuk, hogy védője még a kora délutáni órákban beadta a kaució melletti szabadlábrahelyezési kére­tet az ügyészséghez. Húszezer lej kauciót ajánlott fel és a kérelem sorsa fe­lett holnap határoz az ügyészség Csö£5t kértek egy aradi pálin­ca nagykereskedő cég ellen. Az aradi törvényszék csődbíró­­ságnál Bognár és Szántó oradeai nagykereskedők ma csődkérelmet adtak be Weiszberger Sámuel Utó­dai az úi pálinka nagykereskedő és likőrgyáros cég ellen. A nagyváradi cég a ma beadott kérelmében elő­adja, hogy Weiszbergerék 28.000 lejes tartozásukat, amelynek fizetési ha­tárideje már régen lejárt, még nem fizették meg és ezért kér­i a cég ellen a csőd elrendelését. A bíró­ság a legközelebbi napokban ha­tároz a kérelem sorsa felett. Szerelmi bánatában főbe­­lőtte magát egy budapesti fogorvos. Budapest. F­inkl Imre dr. 27 éves budapesti fogorvos tegnap dél­után a városligetben főbelőtte ma­gát és nyomban meghalt. Búcsúle­vele szerint tettét szerel­mi bánatá­ban követte el. Illyés István női szabasága Str. Emirescu 6. volt Deák F.­utca. K Kérem a nagyrabecsü­lt hölgyközönséget, hogy egy rendelés által szíveskedjen meg­győződni fazon áraim mérsékelt leszál­­lításáról. Célom az, hogy minden kisebb jövedelemmel­ rendelkező hölgyeknek is lehetővé tegyem a már tőlem megszokott jóizléssel, nen­küülönően jó munkával nő» ruhaszükségletét a legújabb angol és hancia divat szerint nálam elkészíthesse . Teljes tisztelettel­: Il­LYÉS ISTVÁN. • wmN'!w­m—inra**wsn»»«««raa« Ma­halestély DREHER étteremben, Piaţa Avram laik­u. Aboneiusek házon kivi­t is elfogadtatnak. « Hatvan Araif­é-béléjelgért melyeket ingyen kap attól a kereskedőtől vagy iparostól, kitől vásárol azonnal kifizetnek 20 lei készpénzt Ezenkívül ingyen adnak egy kötvényt, melynek alapján 50.000 ki erejéig részesül a kereskedők forgalmából. Az Amitré-rendszerű bélye- Minden vásárlásnál köve­ÿJŒSSJ&SSS. :fen Am'tlí — annélkül, hogy ez egy fillér­ ,e5­0Stm «**«“ az jébe is kerüljön, áruért sem kell tobbit fiz«,a18-Kereskedők! Iparitok! Vállalkozok! Csatlakozzatok az AMITIE rendszerhez. I i legfőbb közigazgatási bizottság egyik tagja Aradra érkezik. Tovább folyik a fan Ses ettan! vizsgálat A napokban adtant hírt arról, hogy a lesfőbb közigazgatási bizott­ig ötödször is visszautasította a belügyminisztérium­nak­, az arad-vá­­rosi tanács feloszlatása iránt ít­­t előterjeszt­ett. E­nnak az ügynek legutóbbi tárgyalásán, a bizottság a­z döntött, hogy a legfőbb kö­zigazg­ási bizottság egyik tag'S' k d k Ardra, hogy a helyszínen tanu­mányozza ezt a k­rdést. A bizottság kiküldött tagja ma vagy holnap érkezik Aradra Angel, István dr. polgármester társaságában. Itten különösen az aszfalt­ ügy iránt fog érdeklődni a kiküldött bíró. te I husi Wi 1 mi —■»fii in —|Hi Tengerészek mentenék meg­ egy Szárban rekedt vonat utasait. Messzine, Szicília keleti partvidé­kén óriási szélvihar dühöng amely mindenütt nagy pusztításokat idé­zett elő. A szürakuzai római luxus­­vonat több óra hosszat nyílt pályán volt kénytelen vesztegelni, minthogy a pályatestet teljesen elzárták a ki­­döntött távíró- és telefonoszlopok. A katániai síkság nagy része víz alatt áll Motla állomáson az ár körülzárt nt f . --»r­I­rSM Wstk.ii­' ijfl» ji etű vonatot. A vonat utasait csak nehezen tudták kimenteni az el­­árasztott kocsikból, oly módon, hogy tengerészeket küldtek ki főbb mo­torcsónakkal Mattába. A vasúti for­galom egész Szicíliában megbénult. Földcsuszamlás nyolc ha­lottal és 15 sebesülttel Gráez, Feldkirchen és Gleichen­­berg között tegnap földcsuszamlás következtében nyolc márkáé meg­halt és 15 súly­osan megsebesült. wmsr*rr- ’Toyt? miWJtMKMpr- ’•■■-•■Lţwgsr'^g» HELGE LINDBERG mesterdalnok, finn csodaénekes egyetlen HANGVERSENYE kedden, decem­ber* hó 6-án. Műsoron: BACH, MOZART, SCHUBERT és NÉPDALOK. Jegyek: 63—200 leiig SÁNDOR F.-nél.­­, CASTROL a világ le­jobb autóolaja, semmi üledéket nem hagy hátra, miként az ásványolajok, mert vegy­tiszta ricinus és pálmaolaj keverékből áll Meg­tízszerezi az autó élettár­­a­mát és negyedrész­­annyi kell belőle, mint más ásványolajokból Vezérképv­ieset : Kálmán A. Arad. mm December 1-én megnyílik Arad legnívósabb szóraMelyt a Fehér Kereszt-Bár­á úy világvárosi táncműs­or. Es­a­mus Parketten az úlközönség táncai. .?­ Buzogány Márton Fehér Kereszt étterem­ tula­jdonosa.­ 1927 december 1 csütörtök. ­ Lapunk hétfői számában közölt Amitié rendszerhez csatla­­kozott cégek névsorából tévedésből kimaradt uridivatüzletek címeit a lan­tiakban adjuk: Guttmann és Berger, Bul Reg. Maria 10. Mánya D. Str. Metianu. Elhalasztják az optáns­per tárgyalását. Bucureşti. A kormányhoz Grifből ért tett jelentések szerint az optáns­­per tárgyalását a márci­us ülésre halasztották el. Egy bolgár komjtácsi banda megtámadta a román határ­őröket. Bucarest­, A­lisdrüafer határőre tegnap egy bolgár komjtácsi banda megtámadta a román határőröket Heves tűzharc után a támadók egy halott hátrahagyásával elmenekültek. A litván kormány csak nev békül Lengyelországgal, h­a Viinát visszakapja. Páris A francia és angol diplo­maták minden erőfeszítése dacára sem hajlandó a litván kormány Var­só helyreállítani a normális viszony mindaddig, am­íg Viinát vissz nem adják neki Aljechin legyőzte Capa­­blancát. Buenos-Ayres. A 34-ik juan»»»* a 80-ik lépésnél abbamaradt. Capa­­blanct bevallotta, hogy a játszma ránézve reménytelen, így a sakk* torna győztese Aljachin lett. Öngyilkos lett egy hadbíró alezredes felesége Szombathely. Tomhauser Józse hadbíró alezredes felesége, aki ma­­régen betegeskedik, ma reggel szi­­ven lőtte magát és nyomban meghalt­ milliárdosok házassága Washingtonban. Milliárdos házasság foly­­i­k a st­­ókban nagy pompa közepette Was­hingtonban, amikor is Miss Melont, a leggazdagabb amerikai iparmág­nások egyikének leányát vette fele­ségül a pittsburgi szardinia-király , Mr. Allan Mange Scaife. Az eskü­vőt, amely százezer dollárba került, egy külön erre a célra épített pa­vilonban tartották meg. A nász­ajándékokat ötszázezer dollárra be­csülték. Eladó egy nagy ebédlő 12 székkel, tölgyfaháló, toilettel, antik csészék, 12 személyes alpaccs evőeszköz, egyes szekrények, vas­­mosdó, japán paraván, festmények. Íróasztal, rövid bunda bélés. But Reu. Ferdinand 6. (József főherceg* u&6 i. em. 3.

Next