Aradi Ujság, 1928. január (29. évfolyam, 2-24. szám)

1928-01-03 / 2. szám

|\|\ H *7 to 4 Szerkesztőség és kiadóhivatal . Arad, Bal. Reg. Maria 12. Telefon : 503. — Timisoara, Str. P. Solderai 2. (Bánáti szer­­. : Bruckner Lajost — Megjelenik minden munkanapon. Kedd, 1928. január 3< Felelős szerkesztő:­­ XXIX. évfolyam. 2 szám, Dr. Vörös László.­­ Hétfői szám ára 2 lej. Előfizetési árai Havonta 30, negyedévre 90, félévre 180, évente 360 lej. Külföldre a duplája. Hirdetések felvétele díjszabás szerint Mussolini szerint 1928-ban nagy változások lesznek Európában. Hi­thenburg érdekes újévi kijelentései: Az újév mindenütt megszólaltatta a külön­böző államok politikai fejeit. Az erre vonatkozó jelentések a következők: Róma. Mussolini egy angol munkatársa előtt kijelentette, hogy minden előjel arra mutat, hogy 1398-ban nagy polit­­ai változások fog­nak bekövetkezni Visszatér majd a morális egyensúly és az országok és népek között oly megértés fog uralkodni, mint még soha. Berlin. Az újév alkalmával, valamennyi külföldi állam követe és diplomáciai megbízottja tisztelgett Hindenburg köztársasági elnök előtt. Porcelli­p­pai nuncius tolmácsolta a külföldi államok képviselőinek üdvözletét. Kifejtette, hogy a háború romhalmazán kinőtt egy új világ, "a­mely bizalommal fogott hozzá az újjáteremtés munkájához. A viszonyok javulásához nagymér­tékben hozzájárult Németország is. Hildenburg válaszában kijelentette, hogy bár nehéz a hely­et, de Németország egyenesen előre halad bé­kepoltikájában. Az országnak n°\\h megpró­báltatáson kellett át­m­enie, de a múlt tanulsá­gain és a jelen nagy nehézségein keresztül csak egy út vezet: a béke és megértés útja. Marx kancellár és a kormány tag, tisz­telegtek ezután a közt­ásasági elnök előtt, aki válaszában kijelentette, hogy bár a külpoli­­kai helyzetben javulás álló t­er­e, mégis meg kell állapítani, hogy Németország követeli a meg­szállott terüle­­k kiöntését. Meleg üdvözletet küld a megszállott területek németjeinek az újév al­kalmából. Majd az új évben megejtendő vá­lasztásokról beszél. Bucu esti. Újév napján a liberális párt ve­zetősége és­­parlamenti tagjai megjelentek Bra­­tianu Vintila lakásán és az új év alkalmából üdvözölték a miniszterelnököt, mint a párt el­nökét. Bratianu Vintila meleghangú beszéddel köszönte meg az üdvözlést kint miné csmllja? Ms. Za (Maria) Jós az Erzsábat Buziba ISII Huszonegy alkohol mérgezés­­ budapesti szilveszteri éj­szakán, Buda­pest. Hosszú évek után teg­napelőtt ünnepelte először igazi békebeli szilveszterét a magyar fő­város közönsége. Az utcákon száz­ezernyi töm­eg hullámzott és a kö­zönség zsúfolásig megtöltötte az önzés s­orakozó helyeket, amelyek bevétele, ideiglenes számítások sze­rint húsz milliárd korona. Körül­belül félmillió ember mulatott a különböző szórakozóhelyeken. A mentők huszonegy esetben nyújtot­tak segélyt az utcán, alkoholmérge­­zésben összeesett részegeknek. Karambolt okozott egy ittas ember, Budapest A Kerapesi-úton Szil­­vesz­ter éjszaka a Helyiérdekű va­súti sínéin összeesett egy ittas em­ber. Az épen arra haladó vonat vezetője észrevette a síneken fekvő embert és hirtelen fékezett, majd a szerelvényt visszafelé irányította, másik ,ami, amalyunk vese Neves politikusok állásfoglalása Magyarország melett az optánsperben. London. A „Sunday Chronicle*” neves politikusok nyilat­kozatát közli, amelyben a román-magyar értokperben, a magyar álláspontot teszik magukévá. A nyilatkozatot a következők írták alá: Weiller szen­­or, a francia külügyi bizottság előadója, Wickham Steedme,­ a Times főszerkesz­ője, Junkers professzor, a desaul Junkere művek tulajdonosa, Sir Houne és Sir Her­berts Sámuel. iiiiHjnimimiiwinwwiwiw­w0 Erzsébet mozgóban iAS'ca,hAk: Lilian Harvey és Mans Junkermann Lesz maga juszt is az enyém c. nagyszerű vígjátéksláger főszereplői. Péntektől áradon premier : Mai lányok. tője nem tudta megállítani a sze­relvényt belefutott az elsőbe. Az első személyvonat utolsó kocsja összerázódott és a mögötte haladó vonat első kocsija súlyain meg­rongálódott. A kan­i­bolu­k mind­össze öt köniebb jeles­tó Aido­ma Nu­v Megszűnt a havazás és emelkedett a hideg. Bucureşti. Az egész országban megszűnt a hófúvás és a havazás A hideg ezzel szemben emelkedett. A hideg vasárnap tíz-tizenegy fok volt általában, egyes helyeken a hideg azonban 20 fokot ta­varha­t­­. N?*gyó rányi! személyi változások a timisoa­­rai rendőrségen. Crenian Aurel dr. rendőrprefek­tus újjászervezte az ügyosztá­lyokat. Timisoara. Amikor Crenian Aurel dr. röviddel ezelőtt el­uglilta hiva­talát a timisoarai rendőrprefektura élén, szigorú programmjévá tette, hogy a város közönségének érdeké­­ben, az ügybeosztáshin és a tiszt­viselők beosztásánál jelentős válto­zásokat fog eszközö­ni. Alapos kö­­rültekintéssel és a temesvári viszo­ nyok helyes felismerés­ével késztette el a máris oly néps erű, kitűnő rendőrpre­fektus az uj ügy beosztást, amely januuár elsején l lépett életbe. A legfontosabb ügyosztályoknak az élére a legkiválóbb főtisztviselőket helyezte a rendőrpr­efektus, akinek mostani intézkedései is bizonyára általános megemelést fog kelteni Január elsejétől a belszolgálatot a következő beosztásban látja el a timisoarai rendőrség . A biztonsági osztály főnöke Gud­a Athinosz első osztálya rendőrigazgató. Hitelesítési ügyosztály : V­­iola Coriolan, Batin Joan Dinem Trăim, Janen Joan rendőrtisztek, Udvardy Sándor for­­dító. Nyomozó osztály: Plank Frigy te, komiszár, tíz detektiv . Különböző ügyek osztálya: Sta­­mate Constantin, négy detektív. Közigazgatási ügyosztály vezetője Balea Aurel iroda vezér főnök és titkár. Személyi ü­gek, közügyek és titkárság : Mielas Popescu subkomi­­sár. Egészségü­gyi, erkölcsrendé­­szeti és népjóléti ügyosztály : Miron Bobrie. Közrendészeti és közigas­­gatási osztály: Alexandra Catine irodatiszt. Kereskedelmi, ipari ügyel, látványosság stb. rendészete : Con­­stantin Negoessu subkomiszár. Ka­tonai ügyosztály: Tiba Alexandra szabkomiszár, négy tisztviselő. Kéz­besítési osztály : Costa Dénes iroda* alfőnök, tíz kézbesítő rendőrrel Automobil közlekedési ügyosztály : Chermolatos Aurel dr. megfelelő személyzettel Iktató: Bán Gyula irodafőnök. Útlevélosztály, kihágás : Mancin Miklós irodai vezérfőnök Könyve­sség: Thores Adim irodai vezérfőnök. Napiroda: Alexandru Bocs­an irodai vezér fönök. Kaszolga ut: Batu Lázár inaper tor.

Next