Aradi Ujság, 1928. február (29. évfolyam, 25-48. szám)

1928-02-01 / 25. szám

szerkesztőség és kiadóhivatal : Arad, Bul. steg. Maria 12. Telefon : 503. — Timişoarei képviselőnk : Hajdú Jenő, Str. P. Solde­ 2. — Megjelenik minden munkanapon.4 Szerda, 1928. február 1. Felelős szerkesztő : I XXIX. évfolyam. 25. szám. Dr. Vörös László.­­ Hétköznap ára 1 lett. Előfizetési ára: Havonta 30, negyedévre 90, félévre 180, évente 360 lej. Külföldre a duplája. Hirdetések felvétele díjszabás szerint s kisebbségi kérdés Dániá­ban is akuttá vált. s A koppenhágai kormány visszau­­tasította a németek iskolaügyi követeléseit. Berlin, Dánia 48.000 főnyi német kisebbsége Schmidt Wedder lelkész, dán parlamenti képviselő útján bea­adványt intézett a koppenhágai kor­­miányhoz, hogy gyermekeik német iskolákban, német tanítók által ré­szesülhessenek oktatásban és hogy a német tanítókat a német biro­­dalomból hívhassák meg, mivel a dániai német kisebbség létszáma olyan kicsiny, hogy külön tanító­képzőt nem tarthat fenn ebből a célből. A koppenhágai kormány most juttatta el válaszát Schmidt képviselőhöz, a dániai n­m­et kisebbség vezéréhez és ebben az említett követeléseket elutasítja. A kormány válasza kifejti, hogy az érettségi vizsgálatoknak dán nyelven kell történni és a német gyermekeket dán katt­arában kell nevelni, tehát a kisebbségi kulturá­lis autonómiára vonatkozó követe­­lést a kormány nem teljesítheti. A dániai németek a elutasító­­váláss következtében elhatározták hogy a német birodalmi kormány­hoz fordulnak, megkérve azt, hogy a németországi dánokat ma csupán azokban a jogokban részesítse, a­melyeket a dániai németek élvez­nek, vagyis a német birodalmi kor­mány helyezkedjék a szigorú recip­rocitás elvére és így segítse hozzá a dániai németeket jogos követe­léseikhez. ...ni Kamenevet és Zinovjevet, akik Trockijt megtagadták múzeumöröknek tette meg a szovjet Moszkva. Kamenevet és Zinovje­­vet, akik előbb Trockij hívei voltak, majd elszakadtak tőle, vissza­fogad­­tak szovjet szolgálatában, de mind setőjüket múzeom öröknek tették ■neg, hogy semmiféle politikai terré­numuk ne legyen. 35 ember megfulladt egy szénbányában , Bafavia. Sa­var­osaban egy arzén­­bányában tűz ütött ki és hat lum­p öt ember magfullad. Titi­les­cu tegnap este Párisba utazott­ Párisi hírek szerint Románia csatlakozott a Kisantant szentgotthárdi demarsához. Páris: Hivatalosan meg nem erősített, de az est folyamán elterjedt hírek szerint Románia csatlakozott a kisantant felvilágosítást kérő jegyzékéhez. Páris: A tegnap elterjedt hírekkel szemben itt úgy vélik, hogy Titulescu ebben a kérdés­ben nagyon engedékenynek mutatkozott Rómá­ban, abból a célból, hogy megnyerje Mussolini támogatását a pénzügyek rendezéséhez. Titu­lescu magatartását hatalmas érdeklődéssel vár­­ják Párisban. Róma Titulescu tegnap fogadta a francia és a magyar követeket és megtette bucsúláto­­gatásait. Este 10 órak­o elutazott Párisba. A Tribuna szerint Titulescu római tanács­kozásai nagyjelentőségű tények, amelyeknek messze ható következményei lehetnek. A poli­tikai és kulturális kötelékek a két ország kö­zött szorosabbra fűződnek. im ItlMkAJkUMkai JBJMSECi Erzsébet Mozi. K- 5,7 és 9-1-31 a­ futs­ra trimmni mm Naav Főszerepekben HARRY LIED T KE l2isa: CONRAD WEIDT ® u’S'tMt K'írfttrsz" Szerdán : SCARLAT BETŰ. b­rak­éi RK&m­opl reim­jei itt­ Isissel ill­ete Ovula is. „Mindhalálig“ követik a vezért. Az Izradmegyei parasztpárt vezetősége ma délelőtt Pap C. István dr. volt miniszter, ország­­gyűlési képviselő lakásán ülést tartott, amelyen egyhangú lelkesedéssel elhatározták, hogy távi­ratilag üdvözlik Manna Gyulát, akivel közölték, hogy az arad megyei nemzeti­ parasztpárt rendít­hetetlen és mindenre elszánt harekészséggel so­rakozik melléje és „mindhalálig“ követik őt útjában. A végrehajtó bizottság ezután megejtette a megyei tanácsválasztásra vonatkozó jelölését. A­emzeti­ parasztpárt listája a következő : Pap C. István dr. v. miniszter, Vlad Alexandru ezredes, Marsi­a Jusztin dr, Popovics Sever dr. Papp Tivadar dr., Chera János, Simandan György, Ardelean Traján, Grigorovics István dr., Fordocs József dr., Da­mian Simion dr., Peckarle Mihály, Baste* Cornel dr. Oroan Mitra, Băi­toi György, Bura József, Boc loan, Sándor loan, Badin Pa­vel, Sera a Ioao, Lazar Romu­­nus dr., Bărsaa loan dr., Bu*­*a loan, Mihao loan, Bir­­tolom­ Ame', Bencecan Petra, Iaaota Iosif, Criaav György, Vale Nicolae, Curia loan, Sándor Flora, Giorgio Ioao, Bordán Pavo Căra Mihály, Grozda A.­dr Gádorán Petra, Pa­lff­y Bilin!, Adám Mi­kós, Floreses Aron, Papadan Joci, Chirilla l­atin, Drágán­­fodor, Ladar loan, Imbroane Alexandra, Mara Ivan, Morfi­ Miklós, Tornean Arkadie, Canea Adrean. gsiklott a vonat, amelyen Írország elnöke utazott Ottawa. A kü­lönvont, amelyen Gosgrave-t, Írország etetőét vitte Amerikából Kanadába, ferset tett. Az elnöknek nem történt b­­a, a moz­donyvezető és a fettő meghaltak. Tizenkét gyerm­ek­ halt meg a rosszul alkalmazott étteritisz oltás miatt. Sidney: A rosszul alkalmazot difteritisz oltások miatt 12 gyer­mek meghalt Óriási hóviharok Észak­­amerikában, Newyork. Az északi államokban nagy hóvihar volt. A hó a­­fbin 16 — sőt Pennsylvaniában 18 — hüvelyk magasságot ér el. A hófú­vás helyenként 6 láb maagasságnyira forrogott össze, úgy hogy a forga­lom sok helyütt megakadt. Új nevet kap a cseh pénz­egység. Prága. A kormány azzal a terv­­vel foglalkozik, hogy a cseh pénzú­ti egységnek »Lev« legyen a néve. Bányatűz 35 halottal. Batavia­ Savarassából jelenti, hogy az ottani szénbányában teg­nap tűz ütött ki, amelyben követ­keztében harmincöt munkás meg­fulladtak. Öngyilkos lett egy magyar posta főtisztviselő, Budapest. A Koháry­ utca 10 számú házban tegnap délelőtt szí­­venlőtte magát Kozma Victor dr. huszonkilenc éves postatakarék­pénztári főtiszt­viselő. Az Öngyilkos búcsúlevelet hagyott hátra, amely­ben kijelentette, hog­y lelki dapre eaióból válik meg az élettől.

Next