Aradi Ujság, 1928. március (29. évfolyam, 49-75. szám)

1928-03-01 / 49. szám

litt Mi­­­i ÉHE szerkesztőség­­e kiadóhivatal: And. Bm. Reg. Maria 12. Telefon : 503. — Timişoara: képviselönk: Hajdú Jenő, Str. P. Sold*, fér 2. — Megjelenik minden munkanapon. Az idény legnagyobb slágere jön : az Erzsébet Mozgóba Csütörtök, 1928. március 1. Felelős szerkentő: IXXIX. évfolyam. 49. szám. Dr. Vörös László.­­ Hétköznap ára 1 l.u. Apró­hirdetés ára: szavanként ___________ ... 4 ír­vastagabb szó__­8 . legkisebb apró­hirdetés 10 szóig 40 Mussolini közölte Chamberlainnel, hogy az optáns­ perben Magyarországot támogatja. London. Egyes lapjelentések szerint Chamberlain kényelmetlenül érzi magát Mussolini viselkedése következtében, aki közölte vele, hogy az optáns perben Olasz­­or­szág Magyarországot fogja támogatni. Londoni felfogás szerint ez azt jelenti, ho­­y a Népszövetség jelen ülésszakában Chamberlain a kérdést már nem tudja el­­intézteni­. Chamberlain az olasz—osztrák konfliktusért is Mussolinit okolja. Erzsébet Mozgó. Ma d. o. 5, 7 és ette 9 órakor utoljára nagyszerűt kiállítása szalon vígjáték :Tralala hercegnő Lilian Harvey a főszerepben. Rendes olcsó helyérak. Holnap: Elvált asszony. A magyar külügyi bizottságban élesen támadták a Népszövetség elnökét és Benest. A román kormány újabb ajánlata az optáns perben is szóba került a külügyi bizottságban, Budapest. A képviselőház külügyi bizottságában Wa­ko külügyminisz­ter szólalt fel és ismertette a szent­­gotthárdi-ügyben a kormány eljá­rását. Hangsúlyozta, hogy a külde­mény m­egsemn­isí­ége a vasúti sza­bályok értelmében jogi és feleskü­­dött szakér­tők jelenlétében történt meg. Magyarország szomszédai, a nép­­szövetségi paktum 143 -ik szakaszá­ban körülírt invesztigáciős eljárást akarják erre az esetre ráhúzni, azonban a szabályok értelmében, az invesztigáció eljárás kereteit csu­pán a népszövetségi tanács hatá­rozhatja el. Mindaddig teljes akció­­szabadsággal rende késik a magyar kormány. Ha mindez másként lenne úgy súlyos károk érhetnék vala­mely más állam szuverenitását Ez okból kellett a cseh és jugoszláv kormányok ama kívánságát, hogy a lefoglalt hadianyag érintetlenül ma­radjon, elutasítani. A tanács elnö­kének enncl több joga, mint a ta­nács bármely tagjának. Kétségtelen, hogy arra sin­csen joga, hogy a javasolt invesztigáció esetében elő­zetes intézkedést tegyen, így fogta fel az ügyet a nem­zet­­­­keid sajtó is. Egészen más volna­­ az eset, ha közvetlen háború ve­szély fenyegetne, csak ez esetben lenne helye előzetes elnöki intéz­kedésnek. Az általános leszerelést csak Magyarországra korlátozták, a többi államod ál­ta fegyverben maradtak. A kalm­nminiszter után Wolff Károly, Ugrón Gábor és Peidl Gyu­la élesen támadták a kisantant egyes államait főként Er­nest Felszólalt Apponyi Albert gróf is, aki megállapította, hogy az ál­talános leszerelés kérdésében is becsapták Magyarországot Felháborító egy 1800 pengős I csempészésről az állítani, hogy * veszélyezteti az európai békét. * Az egész ügy azt célozza, hogy az optáns per tárgyalására rossz és kedvezőtlen atmoszférát te­­­­remtsenek Magyarország ellen. * Wolf Károly hangwslyozza, hot i­i fontosnak tartja a németországi f orientációt. J. Bethlen miniszterelnök izólalt fel­­ ezután. Kijelent, hogy helyes nz­­ a megállapítás, hogy nem Magyar­­­­ország az agresszív, hanem a má­sik oldal­as. A német kapcsolatok­­ jók, habár a német sajtó belpoliti­kai okok miatt nem viseltetik min­­­­dig barátságos érzelmekkel Magyar­­or­s­zág iránt. Új Budapest. A külügy­ bizottság a­­ szentgotthárdi affér után a magyar­­- román agrárperrel is foglalkozott, s Walkó külügyminiszter ismerte­ le­­ a román kormánynak Titulescu kül­ügyminiszter alját a magyar kor­­arányhoz eljuttatatott válaszát. Rotthermere lord Gannesben találkozott Stresemannal Nizza. Hir szerint Rothermere lord szigorú inkognitóban három napon keresztül Gannesben tartóz­kodott és többször tanácskozott Stresemann külügy­miniszterrel. Magyar szenátorok felszó­lalnak a kultusztörvény ellen Bucuresti. Ma délben a kormány tagjai minisztertanácára gyűlnek össze, amelyen a két most aktuális legfontosabb törvényjavaslatot, a kultusz és sskbérjavaslatot fogja le­tárgyalni. A kultusztörvény tárgya­­lása a szenátusban már hétfőn meg­­kezdődik, a magyar részről a vitá­ban Gyárfás Elemér dr. és Mkaka­ Sándor református püspök vesznek részt. A javaslat kamarai tárgyalása során a magyar képviselők részt­ vesznek a vitában. A kultusztör­vény a mai minisz­tertanácson kapja meg végleges szö­­vegezését. A kormány — kam­pány­­körökből nyert értesülés szerint — a görögkitoli­asok ellen irányuló negyvenötödik szakaszt visszavonja, de még több lényeges módosítás is történik a javaslaton, hír szerint Tituescu közbenjárására. Titule­cs ugyanis a konkordátum kérdésével szoros kötelezettséget vállalt a Va­tikánnal szemben. Nem végleges a bécs olasz követ visszahívó­­ Róma. Tegnap hivatalos cábla­­tot adtak ki. E szerint Az­­ bé­csi olasz követ visszahív­ nem tekinthető végleges intézkedésnek. Egyelőre csak arról van s­zó, hogy Mussolini közvetlen jelet­et akart a bécsi nemzetgyűlésen tört az ese­ményekről. a meggyil­kolt Miklós cár legfiatalabb leánya Ameri­kában 61. Newyork. A newyork állambeli Cisterday városkában a rendőrség William Leeds házához rendőrt ál­lított egy nála lakó fiatal asszon védelmére, aki állítólag nem má, mint a meggyilkolt 11. Miklós orost cár legkisebb leánya. A leány Leeds szerint élet­veszedelemben forog, mert orosz kommunisták meg akar­ják gyilkolni . „Igaz mesék“ a címe annak az igeti érdekesnek ígérkező könyv-­ nek, amely a közeli időben Lits Antal kollégánk tollából meg fog jelenni. Meacaode fizető a szerzőnél.

Next