Aradi Ujság, 1928. április (29. évfolyam, 76-97. szám)

1928-04-01 / 76. szám

S­zerkesztőség és kiadóhivatal : Arad, Bm­. Reg. Maria 12. Telefon : 503. — Timişoara! képviselőnk: Hajdú Jenő, Str. Gen.Prapor­­geschL 3. Megjelenik minden munkanapon. Vasárnap, 1928. április 1. Felelős szerkesztő : Dr. Vörös László. IXXIX. évfolyam. 76. szám. Vasárnap ára 2 lel hurv hirdetés ai*,. I szavanként 4 lei I vastagabb szó.­ 8 , legkisebb apró fürdetés 10 szóig 40 „ Az olasz közoktatásial miniszter Magyarországra megy. Budapest. Fedele olasz közokta­tásügyi miniszter a közeli napok­ban Budapestre érkezik. Ugyancsak Budapestre jön az olasz fascista szervezet vezetője Bottai államtit­kár is. Mobile tábornok partraszállt Kingsbayban. Roma, Nobile tábornok bátyja Amadeo egyetemi tanár is vrlatozott Kingsbayból, hogy a partraszállás nagy nehézségek között történt meg. Az üzemanyagokat sikerült a partra szállítani. Az antenák jó karban vannak. Ma 5, 7 és 9 órakor Olcsó h­ol­tárakkal. .............i­ imn.....milliim­ Egy amerikai pilóta meg­döntötte a távolsági időtar­­tam rekordot. Newyork: Georges Haldemann pi­lóta megdöntötte Risztes távolsági időtartam rekordját. Haldermann szerdán reggel kezdte meg a repü­lést és pénteken délután még a le­vegőben volt. Az utolsó jelentések szerint a pilóta ötvenhárom óra ti­zenhárom percet volt a levegőben, azonban még két órát akar re­pülni, hogy az üzemanyagot teljesen kihasználja. A gépen Edith Stinson repülőgépgyáros leánya ült a pilóta mögött. Liindbergh ezredes bejelen­­ette, hogy átrepüli az At­lanti és a Csendes-óceánt. Washington, Lindbergh ezredes tegnap bejelentet­e, hogy tavasszal világkörüli repülőútra indul, amely­nek folyamán két óceánt akar át­repülni. Úgy az Atlanti, mint Csen­des Óceán felett repülőgépen akarja megtenni az utat Newyork­ból az Atlanti Óceánon át Pakisba repül, majd Európán és Ázsián át foly­tatja útját Tokióig, ahonnan meg­kísérli a Csendes Opera át­repülését Két maskásszerfacsétaség történt ma délelőtt Timisoarán, Timisoara. Ma délelőtt a Gyapjú­­ipar gyártelepen kazánrobbanás foly­tán Lázi Vilmos 42 éves gyarmatai kőműves egész testén súlyos égés­sérüléseket szenvedett, ugyan­csak­­an délelőtt a dohánygyárban Albu Roth­ermere lord kijelentése szerint­ ­Mussolini támogatja Magyarország határkiigazítási törekvéseit. London: Rothermere lord pénte­ken érkezett vissza Londonba Olasz­országból. Az újságírók előtt kije­lentette, hogy Mussolininak előtte tett nyilatkozata a legfontosabb ál­­l­­amférfiúi nyilatkozat, amely a ma­gyar revíziós törekvések érdekében megindított küzdelem óta elö­zben elhangzott. •­­ Örömmel vett tudomást arról, hogy a magyar hatálrevízió kérdésében Mussolini vele egy véleményen van. Musolini tá­mogatásáról teljesen meggyőző­dött római tartózkodása utolsó napján, amikor a miniszterel­nök őt erről biztosította. Még egy nagy meglepetés fogja rövidesen érni a magyarságot — mondotta Rothermere — egy újabb nyilatkozat révén, amely egy ha­sonló nagy súlylyal bíró államférfid­ajkáról fog elhangzani. A Daily Mail pénteki számában beszá­m­ol arról, hogy a Mussolini nyilatkozatot, amelyet Rothermere előtt tett, 400 amerikai lap vette át és legnagyobb részük vezércikkben foglalkozik vele. Az összes angol lapok kommentárral kísérik a Mus­solini interújút és hálájukat fejezik ki Rothermerenek aki jdgnlékonyen közreműködött asl angol­ o asz ba­­rhfsft? kimélyitését?. Bauer Félix dr. ügyében erélyesen folyik a nyomozás, de ered­mény nélkül. A majdnem két héttel ezelőtt el- i Mára mindössze csak annyit állat tűnt Bauer Félix ügyében az aradi rendőség bűnügyi osztálya három nap óta erélyesen folytatja a nyo­mozást. A rendőrség megtett min­dent intézkedést az ügyvéd rejtélyes eltűnésének felkutatása dolgában és maga Messeson inspektor a bűn­ügyi osztály főnöke irányítja a de­tektívek munkáját. A nyomozás már­is több irányban folyik, de eddig semmi­­kilátás nincs arra, hogy az eltűnés titkát hamarosan felfedezik á­pították meg, hogy Bauer dr­na es­t­ésekor nem volt egyetlen bani pénz sem. Otthonról is pénz nélkül távozott el, de mint már megírtuk a város­ban egyik kliensétől 300 lejt ka­pott, amit még az nap este elköl­tött és amikor barátai elváltak tőle, már megmondta, hogy nincs pénze. Ha tehát mégis meggyilkolták vol­na, úgy a bűntényt csakis bosszá­ból követhették el. Katalin 32 éves munkásnő az udvar fölötti 2-ik emeleti magasságban elhelyezett ablakok tisztítása köz­ben rálépett a gépház fölötti üveg­tetőre, amely beszakadt alatta. A munkásnő a mélységbe zuhant és súlyos sérüléseket szenvedett Telefon 70. ERZSÉBET-MOZI Telefon 70. Pazar rendezési­ filmsláger, remek felvételekkel. Harry LiedtRe # LEE PARY REGINA, a „Szőke Madonna“ c­ran film fősz­ereplőj ! Vasárnap 3, fél 5, 6, fél 8 és fél 10 órakor A 7Í£S£dlÓÍMrÖ m­egtard* lábra helyezte Éres Géza dr.-t, de az ügyészség ns® járult Hozzá. Az Egyesült Bank hossza hetek óta fogságban levő igazgatói ügyé­ben ma délelőtt érdekes for­dulat történt. Ma reggel ugyanis Éles Géza dr. kérelmet intézett a vizs­­­gálóbíróhoz, hogy 120 ezer lei kzanció azonnali letétbehelyezése el­lenében rendelje el szabadlábra he­­lyezését. Ugyanilyen kérelmet adott be György Ignác ügyvezető igaz­gató is, aki 50 ezer lej kauciót ajánlott fel. György Ignác ügyében még a déli órákig nem történt dön­­­és. Éles Géza dr. kérelmére azon­ban Sotirescu vizsgálóbíró már dél­, előtt tizenegy órakor meghozta a határozatot, mellyel a szabadlábra el­helyezését elrendelte. A vizsgálóbíró erről a döntésről azonnal értesítette a királyi ügyészt­ség vezetőjét, Niculescu főügyész, aki az aktát a referens ügyésznek, Mandra Miklós főügyésznek küldte át. Mandra Miklós délben értesítette a vizsgálóbírót arról, hogy az ügyészség nem járat hozzá a azaz­­­badlábrahel­yezéshez, a vizsgálóin­ói határozat ellen felfolyamod­ott je® lent be a királyi táblához és így Éles dr. egyelőre nem hagyhatja­­ a fogházat. Az ügyészség minden­­ indoklás nélkül hozta meg est­i határozatát, amelyet most átkülde­­nek a táblához, mely a legközelebbi napokban hozza meg a végleges­­ döntését. A román-magyar tannyelvű elemi iskola műsoros délutánja. Vasárnap délután kedves kultúr­eseménye lesz az aradi Kultúrpalota nagytermének. A román-magyar tan­­nyelvű elemi leányiskola műsoros délutánt rendez, amelynek prog­raromján szavalatok, táncszámok és testgyakorlás #?««#& Dr. Muth Gáspár fia algírban megnősült, Timisoara. Dr. Muth Gáspárnak, az ismert sváb vezérnek Ferenc nevű fia Algírban házasságot kö­tött Valenty Erzsébettel, egy fran­cia gyáros leányával. — A borbélyüzletek új záró­­órája. A a­unkafelügyelőség értesí­tése szerint holnap április hó 1-től kezdődőiig a borbélyüzletek fejéül 7—12 ' 'c*t dé­n»én 2-től fél 8 óráig. •K Egyszobás konyhás ­­kiadó

Next